Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономическая безопасность предприятия \ 4758. Дипломна робота Виробничо-господарська діяльність та економічна безпека підприємства ТОВ ПТК «Агромат»

Дипломна робота Виробничо-господарська діяльність та економічна безпека підприємства ТОВ ПТК «Агромат»

« Назад

Код роботи: 4758

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Економічна безпека підприємства

Тема: Виробничо-господарська діяльність та економічна безпека підприємства ТОВ ПТК «Агромат»

Кількість сторінок: 122

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 2000 грн

Розділ 1. Загальна характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства

1.1. Господарсько-правові засади функціонування підприємства та його загальна характеристика

1.2. Аналіз основних фондів та оборотних активів підприємства

1.3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заробітної плати

1.4. Аналіз організації менеджменту на підприємстві

1.5. Аналіз виробництва та реалізації продукції підприємства

1.6. Аналіз собівартості, прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства

1.7. Аналіз організації стратегічного менеджменту на підприємстві

Розділ 2. Аналіз ефективності управління економічною безпекою на підприємстві

2.1. Оцінювання ефективності управління економічною безпекою на досліджуваному підприємстві

2.2. Математичні методи оцінювання чинників формування ефективної системи управління економічною безпекою

Розділ 3. Обгрунтування напрямів удосконалення управління економічною безпекою на ТОВ ПТК «Агромат»

3.1. Проблеми ефективної реалізації предмету дослідження в сучасних умовах та шляхи їх вирішення

3.2. Обгрунтування заходів з підвищення рівня економічної безпеки економічної діяльності

3.3. Вплив запропонованих заходів на економічну ефективність ТОВ ПТК «Агромат»

Висновки

Список використаної літератури

Пiд чaс прoхoджeння переддипломної прaктики нa було закріплено і поглиблено знання, отримані в процесі навчання; набуто практичних навиків в постановці та реалізації практичних завдань, зокрема за тематикою дипломної роботи, набуто досвіду організаторської та виховної роботи.

За час проходження практики було досліджено структуру підприємства та основні завдання, що розв’язуються в підрозділі проходження практики; сформовано інформаційну базу для написання аналітичної частини дипломної роботи; розкрито постановку запропонованої задачі, складено її економіко-математичну модель; зібрано необхідні первинні статистичні матеріали для розробки проектної частини дипломної роботи; апробовано проектну частину дипломної роботи на підприємстві та отримано відгук керівника практики від підприємства щодо результатів впровадження проектної частини.

Головна мета економічної безпеки підприємства полягає в тому, щоб гарантувати його стабільне і максимально ефективне функціонування в цьому періоді і високий потенціал розвитку в майбутньому. Рівень економічної безпеки підприємства залежить від того, наскільки ефективне його керівництво і фахівці будуть здатні уникнути можливих загроз і ліквідовувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища.

Узагальнюючи результати проведеного дослідження, відзначимо, що був запропонований підхід до управління економічною безпекою діяльності національних господарств який ґрунтується на визначенні рівня економічної безпеки діяльності підприємства, а прийняття управлінського рішення грунтується на значенні попередньо проведеної оцінки. Виділено принципи управління, які передбачають збереження стабільності діяльності підприємства та захист від негативного впливу внутрішнього та зовнішнього середовища. Сутність управління економічною безпекою підприємства полягає у швидкій і ефективній реакції на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища на основі заздалегідь розроблених альтернативних варіантів управлінських рішень, що передбачають різні дії залежно від ситуації.

Визначено шляхи оптимізації витрат на економічну безпеку підприємства та відображено взаємозв’язок між витратами на економічну безпеку та рівнем захищеності підприємства. Надано результати по проведенню кореляційного та кореляційно-регресійного аналізу.

В третього розділі подальшої розробки дістало вдосконалення науково-методичних підходів до формування стратегій та вибору заходів забезпечення достатнього рівня економічної безпеки підприємств. Розраховано економічну ефективність впровадження заходів забезпечення достатньго рівня економічної безпеки.

1. Суть трикомпонентного показника оцінки рівня економічної безпеки на ПТК ТОВ «Агромат» полягає у розпізнанні і класифікації економічноїбезпеки підприємства, в проведенні кількісної оцінки ступеня загроз, а також у виявленні, аналізі і наступній локалізації факторів, що порушують стабільний, поступовий і сталий розвиток як окремих підрозділів підприємства, так і керамічної галузі в цілому. На основі цього було створенно динамічну систему економічної безпеки ПТК ТОВ «Агромат», яка дає змогу реагувати як на внутрішні так і на зовнішні фактори, котрі загрожують діяльності підприємтсва, як на вітчизняних так і на зарубіжних ринках, за допомогою запропонованих стратегій-дій (стратегія посилення, стратегія адаптації, стратегія змін тощо).

2. На основі аналізу ПТК ТОВ «Агромат» та дослідженні специфіки виробничо-господарської та фінансової діяльності підприємств сформована система галузевих граничних значень індикаторів економічної безпеки, що дозволяє істотно підвищити достовірність і об’єктивність результатів оцінки трикомпонентного показника оцінки рівня економічної безпеки підприємств.

3. Зокрема проведено розрахунок трикомпонентного показника оцінки рівня економічної безпеки на ПТК ТОВ «Агромат». Отримані результати вказують на те, що підприємство перебуває у ІІІ зоні економічної безпеки, що характеризується недостатністю значень одразу двох складових трикомпонентного показника оцінки рівня економічної безпеки Одним із таких показників є внутрішня оцінка рівня економічної безпеки підприємства ПТК ТОВ «Агромат». Значення отриманого показника свідчить про низьке значення внутрішньої оцінки рівня економічної безпеки на аналізованому підприємстві, головним чином через вкрай низький рівень платоспроможності, а також недостатнє значення економічного потенціалу даного підприємства. Факторний аналіз існуючого рівня економічної безпеки підприємства дозволив зробити висновок про доцільність проведення виробничо-технічної реконструкції підприємства. В якості запропонованих заходів підвищення рівня економічної безпеки на ПТК ТОВ «Агромат» була запропонована виробничо-технічна реконструкція, яка передбачає ремонт та заміну основних виробничих фондів термін експлуатації яких перевищив 10 років.

1. R. Witty, J. Dubiel, J. Girard, J. Graff, A. Hallawell, B. Hildreth, N. MacDonald, W. Malik, J. Pescatore, M. Reynolds, K. Russell, A. Weintraub, V. Wheatman. The Price of Information Security. Gartner Research, Strategic Analysis Report, К - 11-65- 34, June 2001.

2. Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://smida.gov.ua.

3. Симонов С. В. Технологии и инструментарий для управления рисками М.: Jet Info №2, 2003.

4. Кузьмин А. С., Бочков С. И., Ивин Ю. Э. Методы обеспечения информационной безопасности в АТМ-сетях. // «Электросвязь», - М:, № 9, 2001. – С. 28-32.

5. Скрипкин К. Г. Экономическая эффективность информационных систем. М.: ДМК Пресс, 2002.

6. Технико-экономическое обоснование эффективности инвестиций в ИТ. Рекомендации по формированию ИТ-бюджетов. Оценка совокупной стоимости владения (ТСО) ИТ [Електронний ресурс] - Режим доступа: http://www.topsbi.ru/default.asp?artID=775&mode=print.

7. Петренко C. А. Симонов С. В. Экономически оправданная безопасность. Управление информационными рисками. Изд. ДМК, Москва, 2003.

8. Костава В. А. Анализ методов эффективности информационных систем, конспект лекций, лекция 3. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://inf-man.ru.

9. Україна. Закон. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист): № 2322-IV від 12. 01. 2014 р. (www. zakon. rada. gov. ua).

10. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: № 240-IV від 28.11.2012 р. (www.zakon.rada.gov.ua).

11. Азаренков Г. Ф Економічний аналіз. Навч. посібник. Ч. 2 / Г. Ф. Азаренков, 3. Ф. Петряева, Г. Г. Хмеленко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 232 с.

12. Андрощук Г. А. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны / Г. А. Андрощук, П. П. Крайнев. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2010. - 398 с.

13. Анисимова О. Н. Оценка систематического риска инновационной и внешнеэкономической деятельности малых предприятий / О. Н. Анисимова // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. ДонНУ. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2013. – С. 161-167.

14. Арженовский С. В. Статистические методы прогнозирования / С. В. Арженовский, И. Н. Молчанов. – Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ, 2011. – 412 с.

15. Ареф'єва О. В. Наукові основи формування економічної безпеки підприємств / Олена Володимирівна Ареф'єва // Недержавна система безпеки підприємництва як суб'єкт національної безпеки України: зб. матер. наук.-практ. конф., Київ, 16-17 травня 2011 р. – К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2011. – С. 49-53.

16. Ареф'єва О. В. Суперечності розвитку як основне джерело загрози безпеці рівноваги економічних систем / О. В. Ареф'єва, О. С. Шнипко // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 3 (57). - С. 57-63.

17. Баженова О. В. Застосування системного підходу до аналізу економічної безпеки держави / Олена Володимирівна Баженова // Вісн. КНУ, сер. Економіка. – Вип. 66-67. К.: ВПЦ КНУ, 2013. – С. 122-124.

18. Баженова О. В. Методика визначення оцінки економічної безпеки держави / Олена Володимирівна Баженова // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні: зб. наук. пр. за заг. ред. А. В. Шегди. – Вип. 3. – К.: ВПЦ КНУ, 2013. – С. 4-9.

19. Баяндін Н. І. Технології безпеки бізнесу: введення в конкурентну розвідку: Навчально-практіч.пособіе. -М.: МАУП, 2002.

20. Бекряшев А. К. Теневая экономика и экономическая преступность / А. К. Бекряшев, И. П. Белозеров. – Электронный учебник / Режим доступа: http://newasp.omskreg.ru/bekryash/index.htm.

21. Белокуров В. В. Структура функциональных составляющих экономической безопасности предприятия [електронний ресурс] / В. В. Белокуров // Режим доступу: // http://www.safetyfactor.ru – 20.01.2015.

22. Бендиков М. А. Экономическая безопасность промышленного предприятия в условиях кризисного развития / М. А. Бендиков // Менеджмент в России и за рубежем. - 2000. - № 2. - С. 17-30.

23. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов: Пер. с англ. под ред. Л. П. Белых. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. – 631 с.

24. Лысенко Ю. Г. Механизмы управления экономической безопасностью / Ю. Г. Лысенко, Лопатовський В. Г. Поняття, класифікація ризиків та методи боротьби з ними / В. Г. Лопатовський // Вісник Технологічного університету Поділля. -2014. - №4.4. 1.Т. 1. - С. 177-180.

25. Лоханова Н. О. Система управління станом економічної безпеки підприємства: проблемні питання, концепція розвитку / Н. О. Лоханова // Економіст. - 2014. - № 2. - С. 52-56.

26. Лук’янова В. В., Головач Т. В. Економічний ризик: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2007. – 464 с. (Альма-матер).

27. Blask's Law Dictionary, Seventh edition, St. Paul, Minn. – 2009. – PP. 709.

28. Conflict in Economics / Ed. by Y. Varoufakis, D. Young. N.Y: Saint-Martin Press, 2012; Varoufakis Y. Modelling rational conflict: The Limits of Game Theory // Economic appliquee. T. 45. Geneve, 2012. № 1. P. 53-78.