Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Фінансовий аналіз - 120 питань

« Назад

Код роботи: 4756

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Фінансовий аналіз

Тема: 120 питань

Кількість сторінок: 186

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 700 грн

1. Сутність фінансового стану та необхідність його оцінювання

2. Зміст і значення фінансового аналізу: його основні цілі, завдання, принципи

3. Зміст фінансового аналізу: його предмет, об’єкт та суб’єкти

4. Зміст фінансового аналізу, аналізу фінансового стану та оцінки фінансового стану підприємства

5. Напрями та види фінансового аналізу

6. Зовнішній та внутрішній фінансовий аналіз: сутність, задачі, особливості

7. Види фінансового аналізу: повний, тематичний, попередній, поточний, ретроспективний

8. Моделі та методи фінансового аналізу

9. Характеристика та сутність дескриптивних, предикативних та нормативних моделей фінансового аналізу

10. Трендовий аналіз: його сутність та основні форми

11. Порівняльний аналіз: його сутність, значення та умови застосування

12. Вертикальний аналіз: його сутність на основні форми

13. Горизонтальний аналіз: його сутність на основні форми

14. Аналіз середніх та відносних показників: сутність та сфера застосування

15. Факторний аналіз: його сутність та прийоми

16. Типи детермінування, що використовуються у фінансовому аналізі

17. Прийоми детермінованого моделювання факторних систем

18. Моделювання детермінованих факторних систем. Типи факторних моделей

19. Зміст прийомів детермінованого факторного аналізу: ланцюг. підстановок та індексного метода

20. Зміст прийомів детермінованого факторного аналізу: абсолютних та відносних різниць

21. Етапи проведення фінансового аналізу

22. Деталізований аналіз фінансового стану підприємства: мета, порядок проведення

23. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства: мета, етапи, порядок проведення

24. Характеристика основних показників фінансового стану підприємства

25. Сутність та мета фінансової звітності підприємства. Фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу підприємств

26. Характеристика форм фінансової звітності. Вимоги, що висуваються до складання бухгалтерської звітності

27. Місце фінансової звітності в інформаційному забезпеченні фінансового аналізу підприємства. Недоліки даних фінансових звітів

28. Мета і завдання аналізу фінансових звітів

29. Зміст, структура, призначення та взаємозв’язок основних форм фінансової звітності

30. Оцінка балансу в динаміці за допомогою горизонтального та вертикального прийомів аналізу

31. Відмінності в системах б/о, як передумова розбіжностей результатів фінансового аналізу підприємств різних держав

32. Економічна сутність і структура майна підприємства. Класифікація активів

33. Методи аналізу майна підприємства

34. Горизонтальний і вертикальний аналіз майна

35. Аналіз динаміки, складу і структури майна підприємства

36. Напрями і порядок здійснення аналізу необоротних активів підприємства

37. Зміст та методи оцінки показників ефективності використання необоротних активів

38. Аналіз стану, складу, руху та ефективності використання ОЗ

39. Оцінка майнового стану: методика розрахунку пок-ків, їх інтерпретація

40. Показники ефективності використання основних засобів та нематеріальних активів, їх інтерпретація

41. Методика факторного аналізу фондовіддачі

42. Визначення резервів збільшування випуску продукції та ФВ

43. Економічна сутність оборотного капіталу, його основні елементи. Напрями аналізу оборотних активів підприємства

44. Задачі, основні напрями, інформ. забезпечення аналізу оборотних активів підприємства

45. Методичний інструментарій аналізу оборотних активів суб’єкта господарювання

46. Аналіз стану, структури, розміщення та джерел формування оборотних активів

47. Аналіз забезпеченості підприємства ОК

48. Аналіз ефективності використання оборотних активів

49. Види стратегії фінансування поточних активів підприємства: ідеал, агрес, консерв, компромісна

50. Аналіз стану виробництва запасів. Ознаки незадоволення системи контролю ресурсів

51. Зміст аналітичної роботи щодо формування та використання товарно-матеріальних запасів. Оцінка обороту виробництва запасів

52. Аналіз дебіторської заборгованості: основні завдання та фактори, що впливають на її величину

53. Напрями аналітичної роботи щодо управління ДЗ: аналіз вікової структури та обороті ДЗ, оцінка можливості надання знижки та умов отримання і надання кредиту

54. Аналіз ефективності використання усього майна

55. Вплив співвідношення необоротних та оборотних активів на величину прибутку

56. Розрахунок економічного ефекту в результаті зміни оборотів активів

57. Необхідність, значення та напрями аналізу джерел формування капіталу підприємства

58. Аналіз наявності, складу та динаміки джерел формування капіталу

59. Аналіз динаміки та структури джерел фінансових ресурсів підприємства

60. Оцінка структури та джерел коштів підприємства. Фактори, що впливають на фінансову структуру капіталу

61. Система показників, що характеризують структуру капіталу: їх економічна інтерпретація, алгоритм розрахунку, нормативний рівень

62. Внутрішній аналіз кредиторської заборгованості підприємства

63. Оцінка ефективності використання власного капіталу

64. Оцінка ефективності використання позиченого капіталу. Ефект фінансового важеля

65. Оцінка виробничого та фінансового лівериджу

66. Аналіз впливу структури активів і пасивів на рентабельність капіталу підприємства

67. Методика факторного аналізу рентабельності власного капіталу

68. Методи оцінки вартості основних джерел капіталу, їх переваги та недоліки. Середньозважена та гранична ціна капіталу

69. Оцінка вартості капіталу

70. Економічний зміст ліквідності активів та платоспроможності підприємства

71. Показники ліквідності активів і платоспроможності підприємства: методика розрахунку, економічна інтерпретація, фактори, що впливають на їх рівень

72. Розрахунок індексу ліквідності підприємства

73. Нормативні значення основних показників ліквідності активів та платоспроможності підприємства

74. Аналіз поточної платоспроможності компанії

75. Аналіз ліквідності балансу

76. Класифікація грошових потоків, їх види і значення для підприємства. Фактори, що впливають на здатність генерувати позитивний грошовий потік

77. Інформаційне забезпечення та завдання аналізу руху грошових коштів підприємства

78. Аналіз руху грошових коштів, його основні цілі, задачі, напрями здійснення

79. Місце і роль аналізу грошових потоків в управлінні платоспроможністю підприємства

80. Аналіз синхронності формування та ефективності грошових потоків, їх вплив на ліквідність та платоспроможність підприємства

81. Сутність прямого методу аналізу руху грошових коштів, способи його здійснення, переваги та недоліки

82. Сутність непрямого методу аналізу руху грошових коштів, послідовність його здійснення

83. Оцінка оптимального рівня грошових коштів. Зміст та сфера застосування моделей Баумоля та Міллера-Орра

84. Аналіз тривалості фінансового та операційного циклу. Вплив оборотності дебіторської заборгованості і виробничих запасів на величину тривалості фінансового циклу

85. Оцінка вартості грошей у часі. Визначення майбутньої та теперішньої вартості грошей

86. Ануїтети та дисконтування грошових потоків підприємства

87. Економічний зміст та напрями оцінювання ділової активності підприємства. Фактори, що впливають на її рівень

88. Якісний і кількісний рівень оцінювання ділової активності підприємства

89. Методика здійснення аналізу прибуткоутворюючих факторів. Факторний аналіз зміни обсягів виробництва і собівартості продукції

90. Аналіз темпів зростання основних результативних показників; оцінка причин їх відхилення від оптимального співвідношення

91. Факторний аналіз коефіцієнту стійкого економічного зростання

92. Аналіз ефективності використання ресурсів підприємства. Визначення резервів підвищення їх оборотності

93. Економічна сутність прибутковості та рентабельності підприємства

94. Аналіз формування, розподілу та використання прибутку підприємства

95. Аналіз динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства. Оцінка якості прибутку

96. Факторний аналіз прибутку від основних операцій діяльності

97. Система "директ-костинг" як база аналізу витрат та оптимізації прибутку

98. Система показників прибутковості та рентабельності підприємства, їх характеристика

99. Аналіз параметрів беззбитковості підприємства

100. Аналіз резервів збільшення суми прибутку та рентабельності

101. Аналіз формування та розподілу чистого прибутку підприємства

102. Факторний аналіз рентабельності підприємства

103. Аналіз рентабельності окремих видів продукції за звітний період

104. Аналіз рентабельності фінансових вкладень

105. Факторний аналіз рентабельності власного капіталу

106. Аналіз рентабельності підприємства

107. Сутність та типи фінансової стійкості підприємства, фактори, що впливають на її рівень

108. Зміст, мета та завдання комплексного оцінювання фінансового стану підприємства

109. Характеристика основних методичних підходів до комплесної оцінки фінансової стійкості підприємства

110. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості. Типи фінансової стійкості

111. Методика оцінки рівня забезпеченості товарно-матеріальних запасів джерелами їх формування

112. Етапи організації комплексного аналізу на основі порівняння розрахунку фінансових показників з еталонами. Сфера застосування даної методики аналізу

113. Етапи організації комплексного аналізу на основі ранжування фінансових показників та коефіцієнтів. Сфера застосування даної методики

114. Етапи організації дослідження фінансового стану підприємства за допомогою розрахунку інтегрального показника

115. Аналіз ймовірності банкрутства підприємства

116. Поняття кредитоспроможності, її взаємозв’язок із фінансовою стійкістю підприємства. Зміст аналізу кредитоспроможності позичальника

117. Аналіз кредитоспроможності позичальника: його мета, завдання та інформаційна база

118. Основні умови, етапи та способи оцінки кредитоспроможності підприємства

119. Методика оцінки кредитоспроможності підприємства на основі аналізу: фінансових коефіцієнтів, грошових потоків, ділового ризику

120. Визначення класу кредитоспроможності підприємства