Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Инвестиции и инвестирование \ 4755. Курсова робота Аналіз та прогнозування впливу інвестицій на розвиток агропромислового комплексу України

Курсова робота Аналіз та прогнозування впливу інвестицій на розвиток агропромислового комплексу України

« Назад

Код роботи: 4755

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Інвестиції та інвестування

Тема: Аналіз та прогнозування впливу інвестицій на розвиток агропромислового комплексу України

Кількість сторінок: 34

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

Розділ 1. Агропромисловий комплекс України як об’єкт інвестування

1.1. Сучасний стан агропромислового комплексу України

1.2. Сучасний стан інвестиційного забезпечення сільського господарства

1.3. Прямі іноземні інвестиції в сільськогосподарську галузь

1.4. Шляхи вирішення проблеми інвестиційного забезпечення сільського господарства України

Розділ 2. Моделювання впливу інвестицій на розвиток сільського господарства

2.1. Динамічна модель впливу капітальних інвестицій у сільське господарствона валову додану вартість

2.2. Динамічна модель впливу прямих іноземних інвестицій у сільське господарство на валову додану вартість

2.3. Прогноз динаміки інвестицій та валової доданої вартості сільськогосподарської галузі

Висновки

Список використаних джерел

Актуальність роботи. Агропромисловий комплекс України є однією з найбільш важливих галузей економіки. Аграрний сектор (сільське господарство, харчова і переробна промисловість) забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність України, формує 17 відсотків валового внутрішнього продукту і близько 60 відсотків фонду споживання населення. Крім того він є одним із основних бюджетоутворювальних секторів національної економіки, а також займає друге місце серед секторів економіки в товарній структурі експорту.

Питання продовольчої безпеки та розвитку сільського господарства в відповідності до сучасних реалій вирішує не просто рівень розвиненості окремої країни, але й можливості формування здорового та продуктивного населення на перспективу, тому Уряду України потрібно особливу увагу приділяти розвитку сільськогосподарського виробництва. Для економіки країни вона виступає не лише як базова в забезпеченні населення продуктами харчування, а для переробних галузей – сировиною, але й стратегічна галузь, котра є одним з важливих експортерів товарів на світовий ринок, формуючи позицію України в світовій економіці.

В умовах дефіциту бюджету та нестабільної економічної ситуації в Україні особливо актуальними є інвестиції в сільське господарство, оскільки в Україні є всі передумови для ефективного ведення сільського господарства: земля, клімат, людські ресурси, зростаючий у світі дефіцит продовольства. В той же час ефективність інвестицій, вкладених у сільське господарство в 2 рази нижча, ніж у промисловість. У зв’язку з цим виникає необхідність у виявленні закономірностей впливу інвестицій на розвиток сільського господарства в умовах стабільного розвитку економіки з метою можливого використання прогнозних показників для розробки заходів державної політики.

Також у зв’язку з складною політичною ситуацією в країні, був значно втрачений промисловий потенціал України, тому аграрний сектор набуває ще більш важливого значення.

Мета і завдання роботи. Метою курсової роботи є визначення впливу капітальних та прямих інвестицій на економічний розвиток агропромислового комплексу України та прогнозування цих показників.

Для досягнення окресленої мети необхідним є вирішення наступних завдань:

1) оцінити сучасний стан сільського господарства України;

2) визначити основні проблеми галузі;

3) дослідити стан інвестиційного забезпечення сільського господарства;

4) розробити динамічні моделі впливу інвестицій на економічне зростання галузі;

5) спрогнозувати темп економічного зросту;

6) знайти шляхи інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства.

Об’єктом дослідження є інвестиції в агропромисловий комплекс України.

Предметом дослідження є регресійні моделі впливу інвестицій на розвиток агропромислового комплексу.

Для економіки країни сільське господарство виступає не лише як базова в забезпеченні населення продуктами харчування, а для переробних галузей – сировиною, але й стратегічна галузь, котра є одним з важливих експортерів товарів на світовий ринок, формуючи позицію України в світовій економіці. Успішний розвиток сільського господарства потребує масштабного і ефективного інвестиційного забезпечення.

В ході написання курсової роботи мною було визначено вплив капітальних та прямих іноземних інвестицій на валовий додану вартість сільськогосподарської галузі, а також ці показники були спрогнозовані на 2014 рік. Відповідно, були вирішені наступні завдання:

1) оцінено сучасний стан сільського господарства України;

2) визначено основні проблеми галузі;

3) досліджений стан інвестиційного забезпечення сільського господарства;

4) розроблені динамічні моделі впливу інвестицій на економічне зростання галузі;

5) спрогнозовано темп економічного зростання;

6) знайдені шляхи інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства.

Для забезпечення оптимального розвитку сільського господарства України необхідне напрямі оптимальне поєднання промислового і аграрного виробництва, підпорядкування їх діяльності потребам внутрішнього і зовнішнього ринків сільськогосподарської продукції та продовольства, соціально-економічного розвитку села, переходу від галузевої до територіально-самоврядної системи управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій, формування ефективної науково-технологічної, бюджетної, податкової, фінансово-кредитної та цінової політики держави.

Проблема інвестиційного забезпечення розвитку галузі є найбільш гострою у малих і середніх сільськогосподарських підприємствах, а також у особистих селянських господарствах. Досягнення позитивних зрушень у цьому напрямі найбільшою мірою залежить від використання місцевих можливостей інвестиційного забезпечення. Однак такі можливості в більшості регіонів і територій обмежені. Тому проблема інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства і села є масштабною, її вирішення має національне значення і потребує консолідації зусиль усіх ланок і сфер виробництва, соціуму, органів державної влади та управління економікою.

На сучасному етапі економічних відноси Україна зберігає потенціальну привабливість для інвестицій в агросектор з боку міжнародних гравців, навіть незважаючи на їх негативний досвід інвестування в деяких представників галузі та існуючі ризики, пов’язані з інвестиційним кліматом країни. Причиною цього є стратегічна позиція України на світових ринках сільськогосподарської продукції та істотний потенціал росту внутрішнього ринку. Надійні та розвинені українські компанії, що оперують в сільськогосподарському секторі, можуть розраховувати на залучення західного капіталу.

В ході роботи були розроблені динамічні моделі впливу капітальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій у сільське господарство на валову додану вартість в галузі.

Аналіз першої моделі показує, що ріст капітальних інвестицій в сільське господарство України на 1 млн. грн. в деякому періоді, призведе до зросту валової доданої вартості через 4 роки в середньому на 7,30 млн.грн. А в середньому збільшення капітальних інвестицій в сільськогосподарській галузі призведе до збільшення валової доданої вартості через 1,64 роки.

Аналіз другої моделі показує, що збільшення прямих іноземних інвестицій в сільське господарство України на 1 млн. грн. в деякому періоді, призведе до зросту валової доданої вартості через 4 роки в середньому на 11,81 млн.грн. А на відміну від основних капітальних інвестицій для прямих іноземних спостерігається більш затриманий час результування на показник валової доданої вартості. Середній лаг даної моделі складе 2,35 років.

В результаті прогнозування показників на 2014 рік, отримано, що валова додана вартість сільськогосподарської галузі складе 133594,06 млн. грн, прямі іноземні інвестиції - 11727,92 млн.грн., капітальні інвестиції - 21967,93 млн.грн. Всі ці показники перевищують результати 2013 року відповідно на 2,3%, 14%, 3%.

1. Анісімов В. В. Математична статистика: [навч. посібник] / В. В. Анісімов, О. І. Черняк - К.: МП «Леся». - 1995. - 105 с.

2. Даниленко А. А. Актуальні питання прямих іноземних інвестицій до України з ЄС (у контексті розширення Євросоюзу на Схід) / А. А. Даниленко // Фінанси України. — 2009. —№ 1. — С. 127—137.

3. Дем’яненко М. Я. Державне фінансування аграрного сектору АПК (моніторинг бюджетних програм за 2002 – 2013 роки) / Дем’яненко М. Я., Шолойко А. С. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 120 с.

4. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава [Електрон. ресурс]: Програма економічних реформ на 2010-2014 рр. / Комітет з економічних реформ при Президентові України – Режим доступу: http://static.zn.ua//img/st_img/2010/800/Programa_reform_FINAL_1.pdf.

5. Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності: статистична інформація [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www/ukrstat.gov.ua.

6. Каламан О. Б., Яровенко Т. Проблеми інвестування та розвитку АПК України // Економіка харчової промисловості. – 2010. – № 2. – С. 17–21.

7. Клєцова Н. В / Залучення прямих іноземних інвестицій у сільськогосподарські підприємства / Н. В Клєцова [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.

8. Макроекономіка: [підручник] / [В. Д. Базилевич, К. С. Базилевича, Л. О. Баластрик]; за ред. В. Д. Базилевича. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. - 743 с.

9. Пасхавер Б. Й. Основні проблеми розвитку сільськогосподарського виробництва / Б. Й. Пасхавер, Л. В. Молдован, О. В. Шубравська // Економіка АПК. – 2012. – № 9. – С. 3-9

10. Пурій Г. М. Інституційне забезпечення розвитку фінансового ринку / Г. М. Пурій. // Економіка АПК. – 2013. – №2. – С. 95.

11. Сільське господарство України за 2008 рік [Електронний ресурс] / Ю. М. Остапчук // Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

12. Сільське господарство України за 2009 рік [Електронний ресурс] / Ю. М. Остапчук // Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

13. Сільське господарство України за 2010 рік [Електронний ресурс] / Ю. М. Остапчук // Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

14. Сільське господарство України за 2011 рік [Електронний ресурс] / Н. С. Власенко // Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

15. Сільське господарство України за 2012 рік [Електронний ресурс] / Н. С. Власенко // Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

16. Сільське господарство України за 2013 рік [Електронний ресурс] / Н. С. Власенко // Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

17. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2012. – 182 с.

18. Тенденції української економіки // Українсько-Європейський консультативний центр з питань законодавства. – 2013. – Вересень. – 82 с.

19. Україна у цифрах у 2012 році / упоряд. О. Г. Осауленко. – К.: Державна служба статистики України, 2013. – 526 с.

20. Черняк О. І. Динамічна економетрика: [навч. посібник] / О. І. Черняк, А. В. Ставицький. – К.: КВІЦ, 2000. - 120 с.

21. Черняк О. І. Системи обробки економічної інформації: [підручник ] / О. І. Черняк, А. В. Ставицький, Г. О. Чорноус. – К.: Знання, 2006. — 447 с.

22. Шолойко А. С. Методологічні підходи до оцінки ефективності державної підтримки сільського господарства / А. С. Шолойко // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 3. – С. – 120 – 124.

23. Green W. H. Econometric Analysis / Green W.H. - 5th edition. - Prentice Hall, 2003 – 689 с.