Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Податкова система - 286 питань

« Назад

Код роботи: 4745

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Податкова система

Тема: 286 питань

Кількість сторінок: 302

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 1600 грн

1. Сутність податків

2. Генезис податків

3. Зародження держави і податків

4. Історичний розвиток форм оподаткування

5. Визначення податків, їх ознаки як економічної категорії

6. Податки та інші форми платежів до бюджету - плата, відрахування, неподаткові доходи

7. Функції податків

8. Фіскальна функція, механізм її реалізації

9. Податки як основа фінансової бази держави

10. Регулююча функція

11. Основні напрямки регулювання економіки та соціальної сфери

12. Дискусійні питання функцій податків

13. Термінологія оподаткування

14. Елементи податку: суб’єкт (платник) і носій, об’єкт оподаткування, джерело сплати, одиниця оподаткування, податкова ставка, квота

15. Методи побудови податкових ставок

16. Універсальні та диференційовані податкові ставки

17. Тверді та процентні ставки

18. Види твердих ставок: фіксовані та відносні

19. Види процентних ставок: пропорційні, прогресивні, регресивні

20. Класифікація податків, її ознаки

21. Поділ податків за економічним змістом на прямі та непрямі

22. Класифікація податків за економічною ознакою об’єкта оподаткування - податки на доходи, капітал і споживання

23. Класифікація за ознакою органів державної влади, які їх встановлюють, - загальнодержавні та місцеві податки

24. Класифікація податків залежно від способу їх стягнення - розкладні і окладні

25. Види прямих податків

26. Реальні податки: поземельний, подомовий, промисловий, податок на грошовий капітал

27. Особисті податки: подушний, прибутковий, майновий, на спадщину і дарування

28. Прибутковий податок як основний вид прямих податків

29. Індивідуальний і корпоративний прибутковий податок

30. Переваги й недоліки прямих податків, проблеми їх справляння

31. Регулюючий механізм окремих видів прямих податків

32. Види непрямих податків: акцизи, фіскальні монополії, мито

33. Специфічні та універсальні акцизи, їх види

34. Податок на додану вартість в системі універсальних акцизів

35. Види і призначення мита

36. Митна політика

37. Переваги та недоліки непрямих податків, їх місце в податковій системі

38. Податки в системі державних доходів

39. Методи формування державних доходів

40. Податковий метод формування доходів держави як основний в умовах ринкової економіки

41. Податкова система

42. Поняття податкової системи і вимоги до неї

43. Обсяг видатків бюджету як визначальна база побудови податкової системи

44. Рівень централізації валового внутрішнього продукту в бюджеті, його залежність від обсягу і характеру функцій держави

45. Податкова політика: поняття податкової політики та її напрямки

46. Основні принципи податкової політики: фіскальна, економічна та соціальна ефективність

47. Елементи принципу фіскальної ефективності: достатність доходів, мінімізація видатків на збирання податків, запобігання ухиленню від сплати податків, еластичність (гнучкість) податкової системи, рівномірне розподілення податків між адміністративно-територіальними одиницями

48. Податкова система України

49. Основні етапи її становлення

50. Склад і структура податкової системи України

51. Податкова політика України в сучасних умовах

52. Податкова служба держави

53. Історія формування податкової служби в Україні

54. Організаційна структура органів державної податкової служби та їх основні завдання

55. Функції Державної податкової адміністрації України

56. Функції середнього та базового рівня державної податкової служби України

57. Податкова міліція як складова частина органів податкової служби та її завдання

58. Повноваження органів державної податкової служби

59. Фінансові та адміністративні санкції, які накладаються органами податкової служби

60. Обов’язки та відповідальність посадових осіб податкових органів

61. Основи та організація податкової роботи, її основні елементи

62. Правове регламентування встановлення податків

63. Облік платників як один з головних елементів податкової роботи

64. Особливості обліку юридичних осіб

65. Порядок реєстрації юридичних осіб

66. Реєстр юридичних осіб

67. Державна реєстрація фізичних осіб — платників податків

68. Присвоєння ідентифікаційних номерів фізичним особам — платникам податків

69. Особливості взяття на облік фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності

70. Особливості взяття на облік фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності та отримують доходи не за місцем основної роботи

71. Облік податків і неподаткових платежів

72. Особові рахунки — порядок їх відкриття і ведення

73. Документи, що використовуються для записів в особових рахунках

74. Сутність податку на додану вартість, його зародження і розвиток

75. Передумови введення податку на додану вартість в Україні

76. Поняття доданої вартості, методи її обчислення

77. Платники і ставки податку на додану вартість

78. Сутність нульової ставки по податку на додану вартість

79. Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

80. Об’єкт оподаткування

81. Операції, що включаються в об’єкт оподаткування

82. Перелік операцій, що виключені з об’єкта оподаткування

83. Поняття бази оподаткування по податку на додану вартість

84. Порядок визначення бази оподаткування для операцій різних видів

85. Пільги по податку на додану вартість

86. Види пільг по податку на додану вартість: нульова ставка, звільнення від оподаткування, виключення з об’єкта оподаткування

87. Різниця в механізмі нарахування податку на додану вартість за різних видів пільг

88. Перелік операцій, що звільняються від оподаткування

89. Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету

90. Звітний податковий період

91. Поняття податкового зобов’язання і податкового кредиту

92. Порядок визначення дати податкового зобов’язання

93. Порядок визначення дати податкового кредиту

94. Податкова накладна як основний звітний податковий документ

95. Порядок відшкодування податку на додану вартість з бюджету для операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою, і для інших видів операцій

96. Строки сплати ПДВ

97. Податковий вексель

98. Умови та порядок надання платником податкового векселя

99. Порядок включення сум податкового векселя до суми податкових зобов’язань і суми податкового кредиту платника

100. Акцизний збір як форма специфічних акцизів

101. Історія його введення в Україні

102. Акцизний збір в системі інших непрямих податків, його недоліки та переваги

103. Платники акцизного збору

104. Об’єкт оподаткування для вітчизняних та імпортних товарів

105. Перелік підакцизних товарів

106. Два види ставок по акцизному збору: тверді (фіксовані) та процентні (пропорційні)

107. Порядок визначення оподатковуваного обороту та суми акцизного збору для вітчизняних та імпортних товарів, щодо яких застосовуються процентні ставки

108. Порядок визначення сум акцизного збору для вітчизняних та імпортних товарів, щодо яких застосовуються тверді ставки

109. Особливості у механізмі оподаткування алкогольних та тютюнових виробів

110. Акцизні марки: порядок їх отримання вітчизняними виробниками та імпортерами і використання

111. Строки сплати акцизного збору для імпортерів алкогольних та тютюнових виробів

112. Особливості митного оформлення для імпортерів алкогольних та тютюнових виробів

113. Пільги по акцизному збору

114. Строки сплати та подання розрахунків до податкових органів

115. Мито в системі непрямих податків

116. Митна політика та її цілі

117. Термінологія митної справи: митна територія, митний контроль, види переміщення через митний кордон, митна декларація та декларанти

118. Платники мита

119. Об’єкт оподаткування

120. Порядок визначення митної вартості

121. Два види митних ставок: тверді та процентні

122. Види процентних ставок: преференційні, пільгові, повні

123. Пільги для юридичних і фізичних осіб

124. Порядок надання відстрочок у сплаті мита

125. Порядок визначення суми мита та його сплати на рахунки митних органів

126. Порядок перерахування мита до бюджету

127. Прибуткове оподаткування в системі податків з підприємств

128. Загальна характеристика прибутку як об’єкта оподаткування

129. Бюджетне значення податку на прибуток підприємств

130. Податок на прибуток як регулюючий чинник

131. Переваги і недоліки податку на прибуток підприємств

132. Платники і ставки податку на прибуток

133. Об’єкт оподаткування

134. Поняття валового доходу

135. Переліки надходжень, які включаються і які не включаються до валового доходу

136. Порядок визначення скоригованого валового доходу

137. Поняття валових витрат

138. Переліки витрат, які включаються і які не включаються до складу валових витрат

139. Особливості віднесення витрат подвійного призначення до складу валових витрат платника податку

140. Податкові періоди

141. Порядок визначення дати збільшення валового доходу для різних видів операцій

142. Порядок визначення дати збільшення валових витрат для різних видів операцій

143. Поняття безнадійної заборгованості та порядок її врегулювання

144. Порядок зарахування суми від’ємного значення об’єкта оподаткування в наступних податкових періодах

145. Особливості оподаткування деяких видів операцій, товарів і платників

146. Оподаткування страхової діяльності

147. Порядок оподаткування результатів діяльності, що здійснюється за довгостроковим контрактом

148. Поняття неприбуткової установи або організації та види їх доходів, які звільняються від оподаткування

149. Порядок оподаткування виграшів в лотерею та інші види ігор

150. Оподаткування нерезидентів

151. Особливості оподаткування підприємств з виробництва автомобілів

152. Особливості оподаткування операцій із розрахунками в іноземній валюті

153. Оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами

154. Оподаткування дивідендів та спільної діяльності на території України

155. Оподаткування операцій з борговими вимогами та зобов’язаннями

156. Визначення амортизації

157. Переліки витрат, які підлягають і які не підлягають амортизації

158. Визначення основних фондів та їх груп

159. Порядок визначення і нарахування сум амортизаційних відрахувань

160. Порядок збільшення і зменшення балансової вартості груп основних фондів

161. Норми амортизації

162. Пільги по податку на прибуток

163. Усунення подвійного оподаткування

164. Порядок нарахування податку на прибуток і строки сплати

165. Авансові платежі: порядок встановлення і строки сплати

166. Відповідальність платників податку

167. Необхідність змін в оподаткуванні сільськогосподарських товаровиробників

168. Перелік податків і зборів, в рахунок яких сплачується фіксований сільськогосподарський податок

169. Платники фіксованого сільськогосподарського податку

170. Взаємозв’язок та коригування фіксованого сільськогосподарського податку залежно від суми податків і зборів

171. Об’єкт оподаткування та ставки фіксованого сільськогосподарського податку

172. Особливості оподаткування сільськогосподарських виробників, які здійснюють сільськогосподарську діяльність на гірських та поліських територіях

173. Порядок нарахування та строки сплати фіксованого сільськогосподарського податку

174. Зарахування його до бюджетів та державних цільових фондів

175. Прибутковий податок з громадян як форма індивідуального прибуткового оподаткування

176. Бюджетне і соціальне значення прибуткового податку з громадян

177. Переваги і недоліки прибуткового оподаткування громадян

178. Платники прибуткового податку з громадян

179. Побудова шкали ставок оподаткування

180. Неоподатковуваний мінімум доходів громадян як основа для побудови шкали ставок

181. Об’єкт оподаткування

182. Порядок його визначення для громадян, котрі мають і котрі не мають постійного місця проживання в Україні

183. Особливості визначення об’єкта оподаткування для громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи

184. Пільги по прибутковому податку з громадян

185. Перелік певних видів доходів, що звільняються від оподаткування

186. Зменшення сукупного оподатковуваного доходу для окремих категорій громадян

187. Повноваження місцевих органів влади щодо надання пільг з прибуткового податку з громадян

188. Порядок оподаткування доходів громадян за місцем основної роботи

189. Перерахунок суми прибуткового податку виходячи з річної суми оподатковуваного доходу

190. Порядок оподаткування доходів громадян не за місцем основної роботи

191. Декларування громадянами, які отримували доходи не за місцем основної роботи, доходів у податкових органах

192. Усунення подвійного оподаткування

193. Особливості оподаткування доходів іноземних громадян та осіб без громадянства

194. Порядок визначення оподатковуваного доходу

195. Порядок обчислення і сплати податку

196. Особливості оподаткування доходів громадян від заняття підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи

197. Порядок визначення оподатковуваного доходу

198. Порядок нарахування та строки сплати авансових платежів

199. Порядок та строки подання декларації про фактично отримані доходи

200. Порядок перерахунків по податку

201. Фіксований податок як форма сплати прибуткового податку з громадян

202. Умови щодо сплати податку шляхом придбання патенту

203. Форма патенту, порядок його отримання

204. Розміри фіксованого податку

205. Строки, на які видається патент та порядок його скасування

206. Обов’язки та відповідальність громадян щодо сплати прибуткового податку з громадян

207. Необхідність запровадження спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва (єдиного податку)

208. Перелік юридичних і фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які мають право перейти на сплату єдиного податку

209. Перелік податків і зборів, в рахунок яких сплачується єдиний податок

210. Особливості нарахуванні і сплати єдиного податку для юридичних осіб

211. Ставки єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності — юридичних осіб

212. Строки і порядок сплати та подання розрахунків для юридичних осіб

213. Порядок зарахування податку до бюджетів та державних цільових фондів

214. Особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності

215. Ставка єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб

216. Строки і порядок сплати та подання розрахунків для фізичних осіб

217. Порядок зарахування податку до бюджетів та державних цільових фондів

218. Порядок переходу платників до спрощеної системи оподаткування

219. Підстави і мета встановлення плати за ресурси та послуги

220. Державна власність на ресурси як основа отримання державою доходів за їх використання

221. Плата за ресурси як інструмент впливу на економне і раціональне використання ресурсів

222. Види плати за ресурси та послуги

223. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (лісовий дохід), його сутність і призначення

224. Види і форми лісового доходу

225. Встановлення такс на лісові ресурси

226. Порядок видання дозволу на використання лісових ресурсів, лісорубний ордер та лісовий квиток

227. Збір за спеціальне використання водних ресурсів (плата за воду), його платники і об’єкт оподаткування

228. Порядок визначення нормативів плати

229. Дозвіл і ліміт на спеціальне використання водних ресурсів

230. Порядок обчислення суми плати за воду в межах ліміту і за понадлімітне використання

231. Строки сплати плати за воду та звітність платників

232. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету

233. Порядок і строки сплати та подання розрахунків до податкових органів

234. Рентна плата за нафту і газ

235. Порядок затвердження ставок

236. Визначення дати відпуску продукції

237. Порядок визначення суми рентної плати

238. Строки сплати та подання розрахунків до податкових органів

239. Відрахування від плати за транзит природного газу, нафти і аміаку

240. Строки сплати та подання розрахунків до податкових органів

241. Платежі за користування надрами

242. Строки сплати та подання розрахунків до податкових органів

243. Державне мито, його сутність та види

244. Побудова ставок державного мита

245. Порядок сплати державного мита і його перерахування до бюджету

246. Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України, його сутність

247. Гербовий збір

248. Плата за землю: загальна характеристика, переваги і недоліки

249. Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних угідь і регулювання розміщення виробництва та населення в регіональному розрізі

250. Платники та об’єкт оподаткування

251. Форми плати за землю: земельний податок та орендна плата

252. Диференціація ставок залежно від призначення земельних ділянок, їх місцезнаходження і якісних характеристик

253. Земельний податок із земель сільськогосподарського призначення

254. Порядок встановлення ставок

255. Земельний податок із земель несільськогосподарського призначення

256. Порядок встановлення ставок для земель, грошову оцінку яких встановлено і не встановлено

257. Особливості встановлення ставок для різних платників та видів діяльності

258. Звільнення від сплати земельного податку

259. Склад місцевих податків і зборів

260. Загальнодержавні і місцеві податки та збори

261. Повноваження місцевих органів влади щодо встановлення місцевих податків і зборів

262. Податок на промисел, його призначення

263. Платники податку, порядок визначення суми податку та її сплати

264. Податок з власників транспортних засобів

265. Платники та об’єкт оподаткування

266. Місцеві податки: комунальний і податок з реклами

267. Місцеві збори: готельний збір; збір за припаркування автотранспорту; ринковий збір; збір за видачу ордера на квартиру; курортний збір; збір за участь у перегонах на іподромі; збір за виграш у перегонах на іподромі; збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі; збір за право використання місцевої символіки; збір за право проведення кіно- і телезйомок; збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей; збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон; збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг; збір з власників собак; збір за право використання суб’єктами підприємницької діяльності приміщень, пов’язаних з їх діяльністю, що знаходяться у центральній частині населеного пункту та у будинках, що є пам’ятками історії та культури

268. Характер, призначення і бюджетна роль неподаткових платежів

269. Доходи від державної власності: надходження від грошово-речових лотерей, надходження дивідендів від суб’єктів підприємницької діяльності, утворених за участю державних підприємств і організацій, доходи від реалізації державного майна та інші

270. Адміністративні збори і платежі: збори, що стягуються ДАІ, Державним комітетом України з нагляду за охороною праці тощо

271. Надходження від штрафів та фінансових санкцій: адміністративні штрафи, санкції за порушення правил пожежної безпеки; суми, стягнені з винних осіб за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації тощо

272. Інші неподаткові надходження: надходження коштів від реалізації майна, що перейшло у власність держави, надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, установ та організацій, щодо яких минув строк позовної давності, надходження коштів від Державного комітету з матеріальних резервів тощо

273. Збори на формування цільових державних фондів

274. Правова основа зборів. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

275. Порядок визначення відрахувань

276. Об’єкт оподаткування, джерело відрахувань, ставки збору, порядок сплати

277. Особливості визначення об’єкта оподаткування для обчислення суми збору щодо окремих суб’єктів підприємницької діяльності

278. Збір на обов’язкове соціальне страхування

279. Платники збору, об’єкт оподаткування, джерело відрахувань, ставки збору, порядок сплати

280. Особливості збору на обов’язкове соціальне страхування

281. Внески в державний інноваційний фонд

282. Платники збору, об’єкт оподаткування, джерело внесків, ставки, порядок сплати

283. Відрахування на фінансування дорожнього господарства

284. Правова основа відрахувань

285. Різновиди відрахувань, платники, об’єкт для розрахунку, розмір відрахувань, порядок сплати

286. Вплив відрахувань в цільові державні фонди на фінансово-господарську діяльність підприємств