Распечатать страницу

Тести з курсу Вступ в мале підприємництво - 40 тестів

« Назад

Код роботи: 4739

Вид роботи: Тести

Предмет: Вступ в мале підприємництво

Тема: 40 тестів

Кількість сторінок: 14

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Можна віднести до категорії "мале підприємство" підприємство з чисельністю 5 чол., обсягом виручки від реалізації продукції за рік 1,2 млн. грн.:

a) Так;

b) Ні.

2. Може бути джерелом фінансування малого підприємства кредиторська заборгованість:

a) Так;

b) Ні.

3. Відносяться до фінансових ресурсів малих підприємств позичкові кошти?

a) Так;

b) Ні.

4. Перевіряється КБ забезпеченість кредиту, отриманого малим підприємством?

a) Так;

b) Ні.

5. Може взяти КБ в забезпечення кредиту особові речі підприємців?

a) Так;

b) Ні.

6. Можуть давати гарантію забезпечення повернення кредиту малим підприємствам місцеві органи влади?

a) Так;

b) Ні.

7. Встановлюється для малих підприємств мінімальний розмір статутного капіталу?

a) Так;

b) Ні.

8. Залучається іноземний капітал при створенні малих підприємств?

a) Так;

b) Ні.

9. Сплачується єдиний податок збитковими малими підприємствами?

a) Так;

b) Ні.

10. Застосовується дисконтування капіталу і доходу малого підприємства?

a) Так;

b) Ні.

11. Може КБ фінансувати оборотний капітал малого підприємства через факторингові операції?

a) Так;

b) Ні.

12. Застосовується КБ дисконтування рахунків – фактур малих підприємств?

a) Так;

b) Ні.

13. Може мале підприємство з середньообліковою чисельністю 10 осіб; річною виручкою реалізації продукції 300 тис. грн. перейти на сплату єдиного податку?

a) Так;

b) Ні.

14. Сплачується малими підприємствами платниками єдиного податку акцизний збір на підакцизні товари?

a) Так;

b) Ні.

15. Може мале підприємство платник єдиного податку перейти на загальну систему оподаткування?

a) Так;

b) Ні.

16. Дозволяється застосовувати фіксований податок при здійсненні торгівлі лікеро-горілчаними та тютюновими виробами?

a) Так;

b) Ні.

17. Може придбати суб'єкт підприємницької діяльності патент за умови, якщо його річний дохід за минулий рік склав 110 тис. грн.?

a) Так;

b) Ні.

18. Застосовується фінансовий лізинг при фінансуванні основних засобів малих підприємств?

a) Так;

b) Ні.

19. Залежить розмір готівки малого підприємства від швидкості обертання грошових коштів?

a) Так;

b) Ні.

20. Застосовується малими підприємствами спонтанне фінансування дебіторської заборгованості?

a) Так;

b) Ні.

21. Фінансові ресурси малого підприємства - це:

a) грошові кошти, які формуються в результаті господарської діяльності;

b) грошові нагромадження, з рахунок яких формуються фонди цільового призначення;

c) прибуток, амортизаційні відрахування, які створюються в процесі господарської діяльності;

d) грошові кошти, які спрямовані на фінансування поточної діяльності малого підприємства.

22. Які критерії застосовуються при створенні малого підприємства:

a) розмір статутного капіталу; чисельність працюючих;

b) обсяг реалізованої продукції; організаційно-правова форма господарювання;

c) розмір виручки від реалізації продукції; розмір статутного фонду;

d) середньо облікова чисельність працюючих; обсяг виручки від реалізації продукції.

23. Назвіть основні показники малого підприємства, які впливають на оптимальний розмір готівки:

a) виручка від реалізації продукції; чисельність працюючих; оборотний капітал;

b) собівартість реалізованої продукції; амортизаційні відрахування; кількість оборотів оборотних коштів;

c) прибуток від реалізації продукції; виробничі запаси; дебіторська заборгованість;

d) кредиторська заборгованість; готова продукція; статутний капітал.

24. Які фінансові коефіцієнти і при яких оптимальних значеннях характеризують задовільну структуру балансового звіту малого підприємства:

a) коефіцієнт фінансової незалежності - оптимальне значення 0,5; коефіцієнт інвестування - 01; проміжний коефіцієнт ліквідності - 0,6;

b) загальний коефіцієнт ліквідності - оптимальне значення 2,0; коефіцієнт збереження власних оборотних коштів - 1,0; коефіцієнт заборгованості - 0,5;

c) коефіцієнт абсолютної ліквідності - оптимальне значення 0,3; коефіцієнт фінансової стійкості - 0,5; коефіцієнт інвестування - 1,0;

d) коефіцієнт поточної ліквідності - оптимальне значення 2,0; коефіцієнт абсолютної ліквідності - 0,3; коефіцієнт забезпечення власними коштами - 0,5.

25. В яких умовах не сплачується ПДВ малими підприємствами - платниками єдиного податку:

a) ПДВ не справляється малими підприємствами, якщо їх продукція обмінюється на іншу продукцію;

b) ПДВ не справляється малими підприємствами, якщо їх продукція реалізується КБ, як застава;

c) ПДВ не справляється малими підприємствами, якщо ставка єдиного податку встановлена в розмірі 10% виручки від реалізації продукції.

26. Назвіть найбільш прийнятні форми фінансування основних засобів малих підприємств:

a) Придбання О.З. в розстрочку; фінансування О.З. через фінансовий лізинг; оренда О.З. на контрактній основі;

b) Придбання О.З. за власні кошти; фінансування О.З. при допомозі кредиту КБ; придбання О.З. за рахунок іноземного капіталу;

c) Придбання О.З. за рахунок кредитів КБ; оренда О.З.;

d) Фінансування О.З. через фінансовий лізинг; придбання О.З. за рахунок іноземного капіталу; оренда О.З. на контрактній основі.

27. Назвіть найбільш прийнятні форми фінансування оборотного капіталу малих підприємств:

a) Фінансування оборотного капіталу за рахунок кредиту КБ; придбання матеріальних цінностей за власні кошти; дисконтування рахунків-фактур малих підприємств;

b) Придбання матеріальних цінностей за рахунок іноземного капіталу; фінансування оборотного капіталу при допомозі факторингових операцій; придбання матеріальних цінностей в розстрочку;

c) Фінансування оборотного капіталу при допомозі факторингових операцій; дисконтування рахунків-фактур малих підприємств; придбання матеріальних ресурсів в розстрочку;

d) Фінансування оборотного капіталу за рахунок запозичених коштів; придбання матеріальних цінностей за власні кошти; придбання матеріальних цінностей за рахунок іноземного капіталу.

28. Назвіть порядок розподілу єдиного податку, сплаченого юридичними особами:

a) Єдиний податок, сплачений юридичними особами розподіляється у таких розмірах: до Державного бюджету України - 20% загальної суми єдиного податку; До місцевого бюджету - 35%; до Пенсійного Фонду - 40%; на обов'язкове соціальне страхування - 5%;

b) Єдиний податок, сплачений юридичними особами розподіляється у таких розмірах: до Державного бюджету - 35% загальної суми єдиного податку; до місцевого бюджету - 20%; до Пенсійного фонду - 40%; на соціальне страхування - 5%;

c) Єдиний податок, сплачений юридичними особами розподіляється у таких розмірах: до Державного бюджету - 20% загальної суми єдиного податку; до місцевого бюджету - 23%; до пенсійного фонду - 42%; на соціальне страхування - 15%;

d) Єдиний податок, сплачений юридичними особами розподіляється у таких розмірах: до Державного бюджету - 35% загальної суми єдиного податку; до місцевого бюджету - 25%; до Пенсійного фонду - 25%; на соціальне страхування - 10%.

29. Як визначається сукупний чистий дохід суб'єкта підприємницької діяльності:

a) Сукупний чистий дохід суб'єкта підприємницької діяльності визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції та витратами, які безпосередньо пов'язані з одержанням доходу;

b) Сукупний чистий дохід суб'єкта підприємницької діяльності визначається, як різниця між виручкою від реалізації продукції і податком на додану вартість та акцизним збором;

c) Сукупний чистий дохід суб'єкта підприємницької діяльності визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції та матеріальними витратами, які використані при виготовлені продукції;

d) Сукупний чистий дохід суб'єкта підприємницької діяльності визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції та заробітною платою, амортизаційними відрахуваннями і відрахуванням цільові державні фонди.

30. Назвіть строки у які справляються авансові внески прибуткового податку з доходу суб'єктів підприємницької діяльності:

a) Авансові внески прибуткового податку з доходів суб'єктів підприємницької діяльності справляються в бюджет в такі строки: 15 квітня, 15 червня; 15 вересня, 15 грудня;

b) Авансові внески прибуткового податку з доходів суб'єктів підприємницької діяльності справляються в бюджет в такі строки: 15 березня, 15 травня, 15 серпня, 15 листопада;

c) Авансові внески прибуткового податку з доходів суб'єктів підприємницької діяльності справляються в бюджет в такі строки: 10 квітня, 10 червня, 10 вересня, 10 грудня;

d) Авансові внески прибуткового податку з доходів суб'єктів підприємницької діяльності справляються в бюджет в такі строки: 1 квітня, 1 червня, 1 вересня, 1 грудня.

31. Назвіть основні складові елементи фінансової стратегії малого підприємства:

a) Оптимізація основних засобів та оборотних коштів; оптимізація безготівкових розрахунків; оптимізація розподілу прибутку; оптимізація податкових платежів;

b) Оптимізація грошових коштів; визначення оптимального співвідношення між дебіторською і кредиторською заборгованістю; визначення нормативу оборотних коштів; оптимізація виробничих запасів;

c) Визначення оптимального співвідношення між основними засобами та оборотними активами; оптимальне співвідношення між виробничими запасами і запасами готової продукції; встановлення оптимального співвідношення між власним та залученим капіталами;

d) Визначення нормативу оборотних коштів; встановлення оптимального співвідношення між прибутком, який сплачується в бюджет і прибутком, що залишається у розпорядженні малого підприємства; оптимізація податкових платежів.

32. Назвіть основні шляхи прискорення надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок малого підприємства:

a) Прискорення виставлення рахунків покупцями; концентрація банківських операцій на одному спеціальному рахунку; своєчасне депонування розрахункових чеків; використання вексельної форми розрахунків;

b) Раціональне використання тимчасово вільних коштів; своєчасний контроль за станом кредиторської заборгованості; використання в розрахунках з покупцями акредитивної форми розрахунків; резервування грошових коштів на розрахунковому рахунку;

c) Скорочення залишків грошових коштів на розрахунковому рахунку; прискорення оформлення платних документів на відвантажену продукцію; своєчасний контроль за станом виробничих запасів; скорочення залишків готової продукції;

d) Надання покупцям знижки на відвантажену продукцію; використання в розрахунках з покупцями акредитивної форми розрахунків; раціональне використання тимчасово вільних грошових коштів; визначення простроченої дебіторської заборгованості.

33. Назвіть основні умови одержання кредиту малими підприємствами:

a) Наявність оборотного капіталу ;мінімальний залишок кредиторської заборгованості; встановлення оптимального розміру статутного фонду;

b) Встановлення оптимального співвідношення між власними і запозиченими коштами; наявність оптимальної структури дебіторської заборгованості; особова діяльність фінансового менеджера по одержанню кредитів КБ;

c) Наявність задовільної структури балансу; здатність малого підприємства сплачувати проценти за користування кредитом; забезпечення одержаного кредиту матеріальними цінностями;

d) Встановлення оптимального розміру статутного фонду; наявність оборотного капіталу; наявність оптимального залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку.

34. Назвіть основні напрямки державної фінансової підтримки розвитку малого підприємництва:

a) Забезпечення сприятливих умов для розвитку діючих малих підприємств; формування раціональної структури місцевих ринкових товарів: послуг, надання пільгових банківських кредитів; надання виробничо-технічної підтримки розвитку малого підприємництва;

b) Застосування прискореної амортизації основних засобів; використання коштів місцевих бюджетів; формування нормативно-правової бази розвитку малого підприємництва; надання податкових пільг щодо оподаткування доходів малих підприємств;

c) Надання дотацій для розвитку пріоритетних видів діяльності; надання пільгових кредитів за рахунок коштів державного бюджету; надання субсидій на фінансування капітальних вкладень малих підприємств; звільнення малих підприємств від податків на період до 2 років з дня їх створення;

d) Надання знижок на науково - дослідні роботи; фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою кадрів для підприємницької діяльності; формування нормативно-правової бази розвитку малого підприємництва; застосування прискореної амортизації основних засобів.

35. Назвіть основні потенційно доступні джерела отримання фінансових ресурсів для розвитку малого підприємництва:

a) Кошти Державного бюджету України; перевищення доходів над видатками місцевих бюджетів; кредити КБ ; іноземний капітал;

b) Залучення фінансових ресурсів Українського фонду підтримки малого підприємництва; кошти Державного інноваційного фонду; кошти Українського державного фонду підтримки фермерських господарств;

c) Кошти цільових державних фондів; добровільні внески юридичних та фізичних осіб; обов'язкових відрахувань суб'єктів господарювання;

d) Кредити КБ; перевищення доходів над видатками місцевих бюджетів; добровільні внески юридичних та фізичних осіб.

36. Назвіть основні умови одержання патенту громадянами, які здійснюють підприємницьку діяльність:

a) Кількість осію, які перебувають у трудових відносинах з такими громадянами не перевищує 5 осіб; валовий дохід такого громадянина від здійснення підприємницької діяльності за останні 12 місяців не перевищує 150 тис. грн.;

b) Кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким громадянином не перевищує 10 осіб і валовий дохід такого громадянина від здійснення підприємницької діяльності за останні 12 місяців не перевищує 250 тис. грн.;

c) Кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким громадянином не перевищує 5 осіб і валовий дохід такого громадянина від здійснення підприємницької діяльності за останні 12 місяців не перевищує 50 тис. грн.;

d) Кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким громадянином не перевищує 5 осіб і валовий дохід такого громадянина від здійснення підприємницької діяльності за останні 12 місяців не перевищує 119 тис. грн.

37. Дайте визначення ліквідності активів малого підприємства:

a) Ліквідність оборотних активів - це погашення кредитів банку;

b) Ліквідність оборотних активів;

c) Являє собою здатність фінансувати короткострокові зобов'язання;

d) ліквідність оборотних активів - це погашення дебіторської заборгованості;

e) ліквідність будь-якого активу малого підприємства характеризується трансформацією його в грошові кошти.

38. Назвіть основні джерела формування фінансових ресурсів малих підприємств:

a) кредити КБ; пайові внески, благодійні кошти; іноземні інвестиції;

b) кошти засновників; позичкові кошти; добровільні внески юридичних і фізичних осіб; акціонерний капітал;

c) прибуток основної діяльності; амортизаційні відрахування; первісний капітал; добровільна фінансові допомога;

d) пайові внески; добровільні внески юридичних і фізичних осіб; позичкові кошти; іноземні інвестиції.

39. Назвіть основні джерела формування первісного капіталу малого підприємства:

a) прибуток основної діяльності; амортизаційні відрахування; кредиторська заборгованість;

b) фінансова допомога інших підприємств; іноземні інвестиції; кредити КБ;

c) кошти засновників малого підприємства; пайові внески; майно акціонерів підприємства;

d) кредиторська заборгованість; кредити КБ; прибуток основної діяльності.

40. Назвіть основні особливості організації фінансів малих підприємств:

a) оперативно реагує на попит і пропозиції продукції; забезпечує конкуренцію на ринку; прискорює процес впровадження НТП;

b) забезпечує додаткові робочі місця; оперативно задовольняє потреби в товарах і послугах; забезпечує швидку окупність капітальних вкладень;

c) основним джерелом фінансування господарської діяльності малих підприємств є кредиторська заборгованість; найбільша питома вага готівкових коштів в структурі оборотних активів; значно нижчі витрати на виробництво продукції;

d) швидко реагує на попит і пропозицію; оперативно задовольняє потреби споживача в товарах і послугах; не потребує великих накопичень грошових коштів.