Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Отчетность предприятий \ 4738. Реферат Фінансова звітність, як складова інформаційного забезпечення економічного аналізу

Реферат Фінансова звітність, як складова інформаційного забезпечення економічного аналізу

« Назад

Код роботи: 4738

Вид роботи: Реферат

Предмет: Звітність підприємств

Тема: Фінансова звітність, як складова інформаційного забезпечення економічного аналізу

Кількість сторінок: 15

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Вступ

1. Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови

2. Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення

3. Фінансова звітність, як складова інформаційного забезпечення економічного аналізу

Висновок

Список використаних джерел

Щоб підвищити ефективність діяльності суб'єктів господарювання, потрібно не лише дотримуватися сучасних вимог до рівня матеріально-технічних, трудових і фінансових ресурсів, а й мати відповідний рівень інформаційного забезпечення. Це стосується як змісту інформації, так і технологій її отримання й обробки. Корисною буде лише вірогідна, значуща, повна, оперативна інформація. Перехід до безпаперової технології в управлінні дає змогу на основі опрацювання науково-технічних, патентних, кон'юнктурних, економічних даних отримати інформацію для вироблення ефективної стратегії управління.

З упровадженням нових інформаційних технологій виникла інформаційна індустрія, а одночасно з нею став розвиватися інформаційний бізнес з продажу: інформації, програмного забезпечення, надання обчислювальних послуг, передавання інформації.

Менеджер кожного рівня має свої потреби в результатах економічного аналізу. Він повинен оцінити якісний та кількісний аспекти своїх інформаційних потреб, знати інформаційні потреби свого керівництва, суміжників, підлеглих. Вхідні дані треба "фільтрувати", відкидати зайву інформацію й залишати необхідну і водночас достатню для прийняття управлінських рішень.

Можна сказати, що покладаючись на елементи фінансової звітності, а саме:

1) виручку - надходження чистих активів або погашення зобов'язань підприємства шляхом реалізації товарів або послуг;

2) витрати - відтік або використання активів чи виникнення зобов'язань у зв'язку з доставкою товарів чи послуг;

3) прибутки - збільшення чистих активів від випадкових і неосновних операцій та інших видів діяльності, за винятком доходів від інвестицій;

4) збитки - зменшення чистих активів від випадкових або побічних операцій та інших подій, за винятком видатків або розподілень власникам;

5) активи - можливі майбутні економічні вигоди, отримані підприємством внаслідок минулих операцій;

6) зобов'язання - можливі майбутні втрати економічних вигод внаслідок минулих операцій, включаючи передачу активів або послуг;

7) капітал власників - остаточні проценти власників після сплати всіх боргів (невипущені акції + нерозподілені прибутки); особи, які виконують економічний аналіз можуть зробити правильне і ефективне управлінське рішення.

Отже, інформаційне забезпечення – це система одержання, оцінки, зберігання та переробки даних, створена з метою вироблення управлінських рішень. Це стосується різних видів діяльності, наприклад виробничої і збутової, сервісного обслуговування, включаючи підвищення технологічності виробництва, якості вироблюваної продукції, зниження її собівартості, рекламу, інформацію про асортимент продукції, ціни, форми організації сервісу тощо.

Воно є важливим етапом та необхідною умовою організації і проведення економічного аналізу. Це пояснюється тим, що від складу, змісту, якості вихідних даних залежить ефективність аналітичного дослідження, об'єктивність і дієвість його результатів. Інформаційне забезпечення економічного аналізу – це створення бази даних, комплексу інформаційних засобів, необхідних для дослідження господарської діяльності та вирішення завдань управління.

1. Андрєєва Г. I. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. — К.: Знання, 2008 — 263 с.

2. Артеменко В. Г., Беллендир М. В. Финансовый анализ. - М.: ДИС. - 1997.

3. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория зкономического анализа: Учебник. — 4-е видавництво доповнене і перероблене — М.: Финансы и статистика. 2002. — 416 с.

4. Гадзевич О. I. Основи економічного аналізу і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємств. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2007. — 180 с.

5. Кручок С. Г. Оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України. — 2002. — № 8.

6. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія.— К.: Вид-во КНЕУ, 2001. — 387 с.

7. Мельник В. М. Основи економічного аналізу. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2009 — 128 с.

8. Мних Є. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Підручник. —К., 2008. — 513 с.

9. Поліщук Н. В. Інформаційне забезпечення регулювання результатів діяльності підприємства // Фінанси України. — 2002. — № 1.

10. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. - М.: Инфра-М, 1995.