Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансовая деятельность субъектов хозяйствования \ 4732. Бакалаврська робота Фінансова діяльність приватних аграрних підприємств в Україні

Бакалаврська робота Фінансова діяльність приватних аграрних підприємств в Україні на прикладі СПП «Біле озеро»

« Назад

Код роботи: 4732

Вид роботи: Бакалаврська робота

Предмет: Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Тема: Фінансова діяльність приватних аграрних підприємств в Україні на прикладі СПП «Біле озеро»

Кількість сторінок: 71

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 1000 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄСТМВА З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

1.1. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання, її зміст та основні завдання

1.2. Особливості фінансової діяльності приватних підприємств

1.3. Загальна характеристика фінансових інструментів

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА ФІНАНСВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Загальна характеристика та аналіз фінансового стану і фінансових результатів за перед плановий рік СПП «Біле озеро»

2.2. Фінансовий план (бюджет) СПП «Біле озеро» на плановий рік

2.3. Фінансово-економічні наслідки від реалізації фінансового плану

РОЗДІЛ 3. ВИБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ СПП «Біле Озеро»

3.1. Ризики пов’язані з використанням фінансових інструментів

3.2. Інвестиційна діяльність СПП «Біле озеро»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

У соціально-економічному розвитку країни сільське господарство займає особливе місце. Це одна з основних галузей народного господарства, яка забезпечує потребу населення в продуктах харчування, є базою для розвитку тваринництва, дає сировину для промисловості. Для досягнення високих темпів зростання сільського господарства необхідно кардинальне вдосконалення організаційних форм господарювання; підвищення культури землеробства і тваринництва; ефективніше використання землі, виробничих фондів, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; зростання продуктивності і поліпшення якості праці, економне і бережливе використання всіх ресурсів.

Перехід економіки до ринку спричинює необхідність докорінної перебудови економічних відносин в аграрному секторі. Сутність її полягає в наданні сільським жителям можливості бути самостійними і творчими в своїй праці, ставати підприємцями і власниками.

Згідно з П(с)БО - 1 фінансова діяльність — діяльність, яка веде до змін розміру і складу власного та позичкового капіталу підприємства (який не є результатом операційної діяльності). Отже, основний зміст фінансової діяльності (у вузькому розумінні) полягає у фінансуванні підприємства.

Актуальність дослідження фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства пояснюється необхідністю отримання достовірної інформації про результати діяльності підприємства. Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

У теорії і практиці досить часто зміст фінансової діяльності трактується ширше, ніж фінансування. У широкому значенні під фінансовою діяльністю розуміють усі заходи, пов’язані з мобілізацією капіталу, його використанням, примноженням (збільшенням вартості) та поверненням. Інакше кажучи, фінансова діяльність (у широкому розумінні) включає весь комплекс функ­ціональних завдань, здійснюваних фінансовими службами підприємства і пов’язаних з фінансуванням, інвестиційною діяльністю та фінансовим забезпеченням (обслуговуванням) операційної діяльності суб’єкта господарювання.

Завданням є оволодіння теоретичними положеннями, що складають основу фінансової діяльності бізнесових структур, зайнятих у реальному секторі економіки і перетворення їх у практичні навички, а також дослідити:

- фінансову діяльність підприємства;

- фінансовий результат від впровадження інтенсивної технології;

- взаємодію фінансової діяльності з фінансовим ринком, а саме використання цінних паперів з отриманням прибутку, заключення контрактів для зменшення ризику.

Об’єктом дослідження є СПП «Біле озеро», що займається вирощуванням зернових. Підприємство знаходиться в Лисянському районі, Черкаської області, с. Яблунівка. На основі поданого звіту були проведені розрахунково-аналітичні роботи по оцінці фінансового стану даного підприємства на передплановому етапі, планово-розрахункові роботи по складанню комплексного фінансового плану на наступний рік, а також були підготовлені аналітичні висновки відносно переваг та недоліків запропонованого плану.

Метою бакалаврської роботи є отримання практичних навичок проведення аналізу та складання фінансових бюджетів, як основних інструментів фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств.

Зробивши аналіз фінансово-господарської діяльності СПП «Біле озеро», яке займається вирощуванням зернових, та заплановані мною бюджети та плани по вирощуванню культур. Я зробив наступні висновки та розв’язав поставлені завдання.

Оволодівши теоретичними положеннями та правовою базою, що складають основу фінансової діяльності суб’єктів господарювання, які зайняті у реальному секторі економіки, перетворили їх у практичні навички та практичну постановку фінансових питань. Розглянувши фінансовий стан підприємства, основою для якого була фінансова звітність (Ф№1 – баланс, Ф№2 – звіт про фінансові результати, Ф№3 – звіт про рух грошових коштів, Ф№4 – звіт про власний капітал, Ф№5 – примітки до фінансової звітності). Для здійснення оцінки фінансового стану було перевірено показники фінансової звітності, де не було виявлено помилок, і форма звітності відповідає нормативним вимогам.

Правильно обрана стратегія підприємства дають змогу проаналізувати наскільки вдало господарство проводить виконання завдань, а саме покращення виробництва продукції та стабільне отримання прибутку. При цьому найважливішим результатом є отримання грошових надходжень, адже без цього не можлива робота підприємства. Для отримання будь - якого результату потрібно затратити ресурси: трудові, виробничі, правильно поєднати їх з обраною технологією виробництва.

У фінансовій стратегії я виявив, що підприємство у даному році для забезпечення самофінансування не потребує короткострокових кредитів, адже його видатки повністю покриваються його доходами та крім того воно матиме достатньо коштів для формування портфеля цінних паперів. Також було досліджено основні елементи фінансового ринку.

Свої знання СПП «Біле озеро» використало на практиці і створило портфель цінних паперів, що дозволило отримати додатковий дохід у вигляді дивідендів. В майбутньому цей дохід можна спрямувати на розширення спеціалізації товариства та оновлення технічної бази. Портфель цінних паперів сільськогосподарське приватне підприємство «Біле озеро» складається з простих акцій на загальну суму 1100 тис. грн., облігації – 2300 тис. грн. і депозитний сертифікат на суму 1600 тис. грн.

Аналіз ефективності роботи підприємтсва проводили на основі показників ліквідності та рентабельності, також застосовували SWOT-аналіз для оцінки становища підприємства, аналізували ризики, пріорітети, слабкі та сильні сторони.

Проаналізували в ході аналітичної роботи такі групи показників як: ліквідності, фінансової стійкості та стабільності, рентабельності, ділової активності. Мною був розроблений SWOT-аналіз, у якому проалізувавши сильні, слабкі сторони, загрози та можливості, було представлено, що СПП «Біле озеро» має більше конкуруючо-сильніших сторонів, ніж слабких, як всередині підприємства так і у зовнішньому середовищі. Ряд перспектив, які потребують вкладання додаткових інвестицій, дадуть зможу значно розширити горизонти розвитку як економічного, так і соціального. Ризики підприємства більшою мірою залежать від об’єктивних факторів, які не мають свого кореня у внутрішній будові СПП «Біле озеро».

Результатом дослідження є отримання прибутку від основної та інвестиційної діяльності. За групами показників діяльності СПП «Біле озеро» можна сказати, що ліквідність знаходиться на рівні, який не відповідає нормативним значенням в попередніх роках, але є нормативним у плановому році.

Формування системи довгострокових цілей фінансової діяльності мало на меті досягнення прибутку та покращення фінансових результатів діяльності. Стратегії підприємства були фрагментовані на інвестиційні, виробничі, екологічні, соціальні, маркетингові. Такий систематичний поділ дасть змогу краще оцінити комплексність та консолідацію господарювання.

1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - №31.

2. Закон України «Про господарські товариства» від 17.09.2008 р. №514-УЦвступив в дію 30.04.2009) // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 2009, №1.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», чинне з 01.01.2002 р., затверджене наказом Мінфіну України від 30.11.2001р. №559.

4. Про бухгалтерській облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-ХІУ // Все про бух. облік. - 2000. - №11.

5. Ільчук М. М., Ібатулін Ш. І. «Виробничий менеджмент в аграрній сфері.» - К.: 2006.

6. Мельник В. А. Ринок цінних паперів. Довідник керівника підприємства. Спеціальний випуск. – К.: А.Л.Д., ВІРА-Р, 2004. – 560 с.

7. Терещенко О. О. Фінансова діяльність субєктів господарювання: Навч.посібник - К.: КНЕУ 2007 – 554 с.

8. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб.-Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 356 с.

9. Фінансовий ринок: Навч.посіб. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К.: Знання_прес, 2003. – 535 с.

10. Шершнева З. Є., Оборська С. В. Стратегічне планування. - К.: КНЕУ, 2005 – 444 с.