Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Учет и аудит \ 4728. Дипломна робота Формування облікової інформації в системі аналізу і аудиту ефективного використання грошових коштів

Дипломна робота Формування облікової інформації в системі аналізу і аудиту ефективного використання грошових коштів

« Назад

Код роботи: 4728

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Облік і аудит

Тема: Формування облікової інформації в системі аналізу і аудиту ефективного використання грошових коштів на ПАТ «Оболонь» за 2013-2014 рр.

Кількість сторінок: 140

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 1600 грн

ВСТУП

Характеристика ПАТ «Оболонь», його виробнича структура та схема управління

Розділ І. Організація обліку на ПАТ «Оболонь», фінансовий облік грошових коштів

1.1. Організація обліку на ПАТ «Оболонь» та коментар його облікової політики

1.2. Наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених з обліку, аналізу і аудиту грошових коштів

1.3. Фінансовий облік грошових коштів на ПАТ «Оболонь»

1.4. Бухгалтерський облік грошових коштів в середовищі інформаційних систем і технологій

1.5. Відображення в фінансовій, податковій та статистичній звітності інформації про грошові кошти на прикладі ПАТ «Оболонь»

Висновки за розділом І

РОЗДІЛ ІІ. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ОБОЛОНЬ» ЗА 2013-2014 РР. ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ПАТ «Оболонь» за 2013-2014 роки

2.2. Аналіз фінансового стану ПАТ «Оболонь» на 1 січня 2015 року

2.3. Теоретичні основи та практичний економічний аналіз ефективності використання грошових коштів на ПАТ «Оболонь»

2.4. Економічний аналіз ефективності використання грошових коштів, виконаний в середовищі інформаційних систем і технологій

Висновки і пропозиції за розділом

Розділ ІІІ. Внутрішній і зовнішній аудит грошових коштів на ПАТ «Оболонь», державний контроль за дотриманням чинного законодавства щодо ефективності використання грошових коштів

3.1. Теоретичні основи, практичний внутрішній та зовнішній аудит грошових коштів на ПАТ «Оболонь»

3.2. Державний контроль, ревізія та відповідальність за недотримання чинного законодавства України щодо ефективності використання грошових коштів

Висновки і пропозиції за розділом

Загальні висновки і пропозиції

Перелік використаної літератури

Актуальність теми. У процесі купівлі-продажу товарів, надання послуг, а також виконання різного роду зобов’язань у грошовій формі відбуваються різноманітні розрахунки та платежі. Платежі також здійснюються за розподілу й перерозподілу грошових коштів. Сукупність усіх платежів створює грошовий обіг.

Грошовий обіг – це рух грошових коштів без використання готівкових грошових знаків шляхом перерахування сум за рахунками в банках чи зарахування взаємних вимог. У безготівковому обігу гроші функціонують як засіб платежу, бо є певний проміжок часу між одержанням товарів та оплатою їх. Переваги безготівкового обігу перед готівковим очевидні: прискорюється обіг грошових коштів господарських суб’єктів; значно скорочуються суспільні витрати обігу; збільшуються можливості держави щодо регулювання грошової сфери тощо.

Для нормального функціонування всіх ланок народного господарства необхідно, щоб підприємці, приймаючи рішення, мали достовірну інформацію про фінансове становище підприємства, зокрема, про законність і підтверджування господарських операцій з грошовими коштами.

Раціональна організація контролю за станом грошових розрахунків сприяє укріпленню договірної та розрахункової дисципліни, виконанню зобов¢язань по поставці продукції в зазначеному асортименті та якості, підвищенню відповідальності за дотримання платіжної дисципліни, скороченню заборгованості, до активного проведення заходів щодо стягнення заборгованості з неплатників через арбітраж, прискоренню оборотності оборотних коштів, покращенню фінансового стану підприємства.

Розрахунки – рушійна сила будь-якого виробництва. Щоб управління виробництвом було ефективним потрібно спиратись на дані бухгалтерського обліку господарських операцій, які мають забезпечити інформацію про стан виробничих запасів для діяльності, обсяг реалізації та ін.; на дані аудиту товарно-матеріальних запасів, як спосіб перевірки даних бухгалтерського обліку; та економічний аналіз, як спосіб отримати дані про ефективність тих чи інших операцій. Всім цим обумовлена актуальність обраної теми.

Мета магістерської кваліфікаційної роботи – систематизація теоретичних матеріалів з обліку, аналізу та аудиту грошових коштів, узагальнення нормативно-розпорядчих документів, а також застосування цих знань в бухгалтерському обліку, аналізу та аудиті на практиці на прикладі ПАТ «Оболонь».

Для досягнення мети у магістерській дипломній роботі поставлені такі завдання:

- розкрити економічну суть грошових коштів;

- розглянути фінансовий облік грошових коштів;

- проаналізувати основні техніко-економічні показники ПАТ «Оболонь» за 2013-2014 роки;

- висвітлити теоретичні основи аналізу ефективності використання грошових коштів;

- проаналізувати грошові потоки від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності за останні два роки;

- розглянути етапи та процедури проведення аудиторського контролю грошових коштів підприємства;

- розробити програму аудиту грошових коштів;

- навести типові порушення при аудиті грошових коштів.

Предметом дослідження є організація і методика обліку, аналізу і аудиту грошових коштів на ПАТ «Оболонь» за міжнародними та національними стандартами.

Об’єктом дослідження для написання дипломної роботи є фактичні матеріали ПАТ «Оболонь» за 2013-2014 рік.

Завданням магістерської роботи є вирішення питань, пов’язаних з обліком, аналізом і аудитом грошових коштів на підприємстві безалкогольної промисловості за національними і міжнародними стандартами.

Для вирішення поставлених завдань у дипломній роботі використані наступні методи дослідження: системного та логічного підходу – в процесі формування теоретико-методичних засад обліку, аналізу і аудиту грошових коштів, діалектичний – при вивченні і узагальненні тенденцій і закономірностей динаміки розрахунків ПАТ «Оболонь»; порівняльний – при порівнянні дебіторської заборгованості з кредиторською.

Інформаційною базою дипломної роботи є закони і нормативні акти України, бухгалтерська звітність підприємства, літературні джерела та результати власної роботи.

Загальні висновки і пропозиції

Для нормального функціонування всіх ланок народного господарства необхідно, щоб підприємці, приймаючи рішення, мали достовірну інформацію про фінансове становище підприємства, зокрема, про законність і підтверджування господарських операцій з коштами на поточних рахунках в банках.

Раціональна організація контролю за станом грошових розрахунків сприяє укріпленню договірної та розрахункової дисципліни, виконанню зобов’язань по поставці продукції в зазначеному асортименті та якості, підвищенню відповідальності за дотримання платіжної дисципліни, скороченню заборгованості, до активного проведення заходів щодо стягнення заборгованості з неплатників через арбітраж, прискоренню оборотності оборотних коштів, покращенню фінансового стану підприємства.

Під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на поточних, депозитних та інших рахунках у банках.

Грошові кошти — це найбільш ліквідні активи. Вони практично наявні на всіх стадіях діяльності підприємства — від його створення до ліквідації.

У складі грошових коштів обліковують еквіваленти їх, грошові документи.

До грошових коштів належать валюта України та іноземна валюта. Для обліку операцій із грошовими коштами призначені рахунки класу 3 «Кошти, рахунки та інші активи». Для бухгалтерського обліку цих операцій можуть бути використані регістри, ухвалені Міністерством фінансів у спеціальних методичних рекомендаціях, або інші регістри, які відповідають вимогам ведення бухгалтерського обліку.

Об’єктом дослідження для написання бакалаврської роботи було обрано ПАТ «Оболонь». Провівши аналіз техніко-економічних показників ПАТ «Оболонь», можна сказати, що підприємство у 2014 році збільшило свої доходи на 418085 тис. грн. порівняно з 2013р., отримало прибуток – 261505 тис. грн. Оцінивши всі показники можна сказати, що ПАТ «Оболонь» працює стабільно і може надалі нарощувати обсяги виробництва та отримувати високі прибутки. Але прибуток підприємства не завжди є показником рівня ефективності роботи, вкладених витрат, використаного майна. Тому для більш повної оцінки ефективності роботи підприємства, використання майна застосовується відносний показник – рентабельність.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності у 2014 році збільшився на 96911тис.грн. Такі зміни відбулися за рахунок збільшення надходження грошових коштів за реалізовану продукцію на 451086 тис. грн. Зменшились інші надходження та витрачання. Найбільші суми видатків ПАТ «Оболонь» припадає на розрахунки постачальниками та підрядниками. У 2014 році ця сума збільшилась на 157789 тис. грн. Зменшилися витрати на відрядження на 355 тис. грн. та цільові внески на 9255 тис. грн. Головним позитивним фактором є перевищення суми надходжень над видатками від операційної діяльності.

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за 2014 рік мав негативне значення, тобто видатки на ПАТ «Оболонь» перевищували надходження на 9216 тис. грн. Основними надходженнями від інвестиційної діяльності є доходи від реалізації необоротних активів на 7817 тис. грн. та отримані дивіденди на суму – 20462 тис. грн. Суттєвими видатками з інвестиційної діяльності у 2014 році були платежі при купівлі необоротних активів на 194153 тис. грн. Керівництву необхідно суттєво переглянути розподіл грошових коштів від інвестиційної діяльності, тому що ця діяльність не дає ПАТ «Оболонь» прибутків.

Рух грошових коштів від фінансової діяльності на ПАТ «Оболонь» за 2014 рік характеризується суттєвими видатками на 270832 тис. грн. Цей показник збільшивсь у порівнянні з минулим роком на 69087тис.грн. За 2014 рік підприємство отримало позики на 263488 тис. грн., що на 88091тис.грн. менше, ніж у 2013 році. Повернуто позик на 377334 тис. грн., що менше ніж у 2013 році на 22696тис.грн. Інших надходжень від фінансової діяльності у 2014 році не відмічалось, хоча у 2013 році вони складали 1557 тис. грн. Платежі від фінансової діяльності за звітний період перевищували на 9410 тис. грн., ніж у минулому році. За підсумками року ПАТ «Оболонь» сплатило дивіденди у 2014 році на суму 11091 тис. грн., що менше ніж у попередньому році на 7275 тис. грн.

Отже, проаналізував грошові потоки від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності ми робимо висновок, що лише операційна діяльність є прибутковою для підприємства. Результатом інвестиційної та фінансової діяльності є збитки, які мають тенденцію до зростання.

В умовах становлення ринкових відносин в Україні важливим фактором, який позитивно впливає на стабілізацію фінансового становища держави, є розв’язання проблеми розрахунково-платіжної дисципліни. Правильна організація розрахункових операцій забезпечує сталість грошового обігу у державі і найбільш ефективний вплив фінансових важелів на подальший розвиток суспільного виробництва.

Ефективність аналізу грошових коштів залежить від наявності налагодженого, раціонально організованого документообігу та чіткого закріплення посадових обов’язків фахівців, які зайняті у цьому процесі. Тому, однією із основних умов проведення якісного аналізу є його належне організаційне забезпечення, що передбачає як визначення відповідальних осіб, так і строків подання вихідної інформації для аналізу, виконання розрахунків, та формування аналітичних висновків за отриманими результатами.

Важливим і дуже відповідальним кроком в аналізі грошових коштів є вибір фінансових показників. Серед великого розмаїття фінансових коефіцієнтів, важко визначити пріоритетні для розрахунку показники. Окрім того грошові потоки як економічна категорія повинні оцінюватись системою фінансових показників, а не лише їх вибірковим переліком.

Аудит безготівкових розрахунків покликаний не тільки виявляти допущені недоліки і відмічати позитивні явища у їх організації, але і попереджувати неправильне використання коштів і формування незаконних і недоцільних розрахункових взаємовідносин. У зв’язку з цим за станом розрахункової дисципліни у кожному господарстві повинен бути встановлений систематичний контроль на всіх стадіях здійснення розрахункових операцій.


Перелік використаної літератури

1. Господарський кодекс України (з наступними змінами і доповненнями). Прийнятий Верховною Радою України від 16.01.2003 р. №436-ІV. – www.rada.gov.ua.

2. Цивільний кодекс України (з наступними змінами і доповненнями). Прийнятий Верховною Радою України від 16.01.2003 р. № 435-ІV. – www.rada.gov.ua.

3. Податковий Кодекс України. Відомості Верховної Ради України, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17.

4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (з наступними змінами і доповненнями): Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV. – www.rada.gov.ua.

5. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм по регулюванню обігу готівки (з наступними змінами і доповненнями): Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 06.07.1997 р. № 265/95. – www.rada.gov.ua.

6. Про Національний банк України (з наступними змінами і доповненнями): Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 20.05.1999 р. № 679-XIV. – www.rada.gov.ua.

7. Про аудиторську діяльність: Закон України, затв. Постановою ВР України від 22.04.93 р. № 3125-ХІІ (зі змінами та допов.).

8. Про банки і банківську діяльність (з наступними змінами і доповненнями): Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 07.12.2000 р. №2121-III. – www.rada.gov.ua.

9. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні (з наступними змінами і доповненнями): Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 15.04.2001 № 2346 – ІІІ. – www.rada.gov.ua.

10. Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Наказ Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87. – www.minfin.gov.ua.

11. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку – www.minfin.gov.ua.

12. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (з наступними змінами і доповненнями): Постанова НБУ від 13.01.2005 р. № 40/10320. – www.bank.gov.ua.

13. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 24.05.95 р. № 88. – www.minfin.gov.ua.

14. Положення про форму та зміст розрахункових документів (з наступними змінами і доповненнями): Наказ ДПАУ від 01.12.2000 р. № 614. – www.sta.gov.ua.

15. Положення про сертифікацію аудиторів, затв. рішенням Аудиторської палати України від 19.11.02 р., протокол № 116.

16. Порядок подання фінансової звітності (з наступними змінами і доповненнями): Постанова КМУ від 28.02.2000 р. № 419. – www.kmu.gov.ua.

17. Про примітки до річної фінансової звітності (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 29.11.2000 р. № 302. – www.minfin.gov.ua.

18. Про облікову політику: Лист Мінфіну України від 21.12.2005 р. № 31-34000-10-5/27793. – www.minfin.gov.ua.

19. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну від 11.08.1994 р. № 69. – www.minfin.gov.ua.

20. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291. – www.minfin.gov.ua.

21. Інструкція №4 «Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України» затверджена постановою Правління Національного банку України від 20.06.95р. № 149.

22. Інструкція №7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України» затверджена постановою Правління Національного банку України від 02.08.96р. № 204.

23. Інструкція «Про відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті» затверджена постановою Правління Національного банку України від 18.12.98р. № 527.

24. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 29.12.2000 р. № 356. – www.minfin.gov.ua.

25. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Переклад з англ. За ред. С. Ф. Голова. / К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. – 1272 с.

26. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291. – www.minfin.gov.ua.

27. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України (з наступними змінами і доповненнями): Постанова НБУ від 26.02.1998 р. № 119. – www.sta.gov.ua.

28. Правила охорони праці під час експлуатації електроно-обчислювальних машин, затверджені наказом Комітету з нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 10.02. 99 р. № 21.

29. Бабіч В. В., Сагова С. В. Фінансовий облік активів: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 282с.

30. Бутинець Ф. Ф., Олійник О. В., Шигун М. М., Шулепова С. М. Організація бухгалтерського обліку.- Житомир: ЖІТІ, 2001. - 576 с.

31. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник / за ред. Р. Л. Хом’яка. - 3-тє вид., доповнене і перероблене. - Львівський Національний університет «Львівська політехніка»: Інтелект-захід, 2004. – 912 с.

32. Бухгалтерський облік за допомогою Excel. Повний практичний посібник для сучасного бухгалтера. – Х.: Фактор, 2005. – с. 208.

33. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Збірник нормативно-правових актів. Вид. 2-ге доп. і пероб. / під редакцією М. І. Камника – К.: АТІКА, 2005. – с. 800.

34. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / під ред. С. Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс» – Клуб, 2001 – с. 832.

35. Бухгалтерський облік у документах: Навчальний посібник. Під ред. Л. М. Чернелевського. – К.: Кондор, 2007. – с. 430.

36. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За ред. Проф. Ф. Ф. Бутинця. – 6-те вид., доп. і переоб. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 756 с.

37. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: Навчально-практичний посібник. / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 536 с.

38. Верига Ю. А. Звітність підприємства. Навчальний посібник / За ред. Професора Вериги Ю. А. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 656 с.

39. Войнаренко М. П., Пономарьова Н. А., Замазій О. В. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 488 с.

40. Гарасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я. Курс фінансового обліку: Навч.посіб. – К.: Знання, 2007. – 566 с.

41. Герасим П. М., Журавель Г. П., Бруханський Р. Ф, Хомин П. Я. Первинний та аналітичний облік на підприємстві. Навчальний посібник. – Тернопіль. – 2005. – 464 с.

42. Гладких Т. В. Фінансовий облік: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 480 с.

43. Должанський М. І. Должанський А. М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Л.: Львівський банківський інститут НБУ, 2003. – 494 с.

44. Економічний аналіз: Навчальний посібник. / Под ред. М. А. Болюх. – К.: КНЕУ, 2003. – 540 с.

45. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050.106 «Облік і аудит». / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, проф. М. Добії. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 608 с.

46. Кім Г., Сопко В. В., Кім С. Г. Бухгалтерський облік первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с.

47. Кобилянська О. І. Фінансовий облік: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2004. – с. 473.

48. Ковальчук І. В. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 679 с.

49. Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Організація і методика аудиту: Підручник.: Каравела, 2009. – 544 с.

50. Лень В. С. Гливенко В. В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 576 с.

51. Лень В. С., Гливенко В. В., Бочок М. П., Іванов Л. П. Звітність підприємства: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2004. – 474 с.

52. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: Підручник. – Київ: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2005. – 632 с.

53. Мних Є. В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.

54. Нестеренко Ж. К. Бухгалтерський облік промислових підприємств: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 322 с.

55. Практический аудит: Учеб. пособие / Под ред. Я. В. Соколова. - СПб.: Юрид. центр Пресе, 2004.

56. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 654 с.

57. Сєрікова Т. М., Понікаров В. Д., Отенко І. П. Облік, аналіз та аудит: Навчальний посібник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 380 с.

58. Ситник Л. С. Фінансовий менеджмент: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 352 с.

59. Скотнікова Л. П., Миланич Т. А., Солодовнік О. О. Бухгалтерський облік і фінансова звітність на підприємстві: Навчально-методичний посібник – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 328 с.

60. Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посбіник для ВНЗ. – К., 2000 р.

61. Сопко В. В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. – К.: КНТЕУ, 2000 р.

62. Стиренко Л. М. Організація бухгалтерського обліку: Курс лекцій.- К.: НУХТ, 2004. – 57 с.

63. Сук Л. К., Сук П. Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Каравела; Піча Ю. В., 2009. – 624 с.

64. Сердюк В. Н. Бухгалтерський облік: Навчально - практичний посібник. / Сердюк В. Н. // — Донецьк: ДонНУ, 2012. - С. 401.

65. Столярук Д. Б. Правове регулювання готівкового обігу в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України / Столярук Д. Б. // - К.: 2008, - с. 29.

66. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. 2-ге вид., стер. – К.: Алерта, 2003. – 485 с.

67. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – 5-те вид. доп. і перер. - К.: Алерта, 2011. – 976 с.

68. Усач Б. Ф. Контроль і ревізія: Підручник.- 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Знання-Прес, 2001. - 253 с.

69. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: Практичний посібник. – К.: Лібра, 1999 р.

70. Фінансовий облік. Навч. посіб. / за ред. В. К. Орлової, М. С. Орлів, С. В. Хоми. – 2-ге вид. доп. і перер. – К.: Центр нвчальної літератури, 2010. – 510 с.

71. Цал-Цапко Ю. С. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2008 р.

72. Чебанова Н. В., Василенко Ю. А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002.

73. Чернелевський Л. М., Беренда Н. І. Аудит: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: «Хай-Тек Прес, 2008. – 560 с.

74. Чернелевський Л. М. Економічний аналіз на підприємства промисловості і торгівлі. Підручник. – К.: «Пектораль», 2003. – 312 с.

75. Чернелевський Л. М., Слободян Н. Г., Михайленко О. В. Аналіз діяльності підприємств та банківських установ: економічний, фінансово- інвестиційний, стратегічний: Підручник. – К.: «Хай-Тек Прес, 2009. – 640 с.

76. Хом’як Р. Л. Бухгалтерський облік та оподаткування / Хом’як Р. Л., Лемішовський В. І. // - Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. - С. 1220.

77. Шамова І. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч. посібник. / Шамова І. В. // – К.: КНЕУ, 2011. - С. 195.

78. Шарманська В. М. Первинна документація та регістри бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – К.: Знання Прес – 2003. – 268 с.

79. Шваб Л. І. Економіка підприємства: Підручник. – К.: Каравела, 2001. - 416 с.

80. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: «Кондор», 2005. – 196 с.

81. Шило В. П., Верхоглядова Н. І., Ільїна С. Б., Темченко А. Г., Брадул О. М. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства. – К.: «Кондор», 2005. – 240 с.

82. Все про бухгалтерський облік. Ергономіка робочого місця. Із колекції газети, 2003. – 31 с.