Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Операционный менеджмент \ 4715. Курсова робота Управління змістом робіт в системі виробництва підприємства

Курсова робота Управління змістом робіт в системі виробництва підприємства

« Назад

Код роботи: 4715

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Операційний менеджмент

Тема: Управління змістом робіт в системі виробництва підприємства

Кількість сторінок: 50

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

Розділ 1. Управлінська структура організації

1.1. Ознаки організації. Внутрішні змінні і зовнішнє середовище

1.2. Поняття управлінської та організаційної структури. Взаємозв'язок організаційної та управлінської структур

1.3. Управління виробництвом, системне уявлення

Розділ 2. Кадрова політика організації у процесі виконання робіт

2.1. Етапи розвитку колективу організації

2.2. Переміщення працівників як один із факторів впливу на розвиток персоналу. Мобільність персоналу

2.3. Система економічних показників ефективності управління персоналом

Розділ 3. Сутність та місце управління змістом робіт в системі менеджменту

3.1. Зміст робіт у системі діяльності установи

3.2. Зміст роботи керівника з управління організацією

Висновки

Список використаної літератури

Управління змістом робіт - є складовою загальної системи менеджменту, спрямованої на вирішення комплексу завдань, пов’язаних з контролем, обліком і регулюванням ходу робіт відповідно до запланованих показників. Здійснює цілеспрямований вплив на логічно завершену схему виробництва продуктів (надання послуг), її компоненти та процеси з метою підвищення ефективності їх функціонування.

Управління змістом робіт зорієнтовано на економічну доцільність процесу управління виробництвом і визначається заходами, спрямованими на забезпечення підвищення ефективності виробництва, зростання продуктивності праці, ефективної зайнятості персоналу, оптимальне використання обладнання та інших матеріальних ресурсів, забезпечення виробничого процесу необхідними документами організаційного і технічного характеру.

Управління виробництвом — це складний, цілеспрямований, безперервний соціально-економічний і організаційно-технічний процес впливу суб'єкта управління на конкретний об'єкт (дільниця, цех, відділ, підприємство), здійснюваний за певною технологією, за допомогою системи методів і технічних засобів з метою досягнення об'єктом (керованою системою) заданих параметрів та стану.

Механізм управління являє собою сукупність конкретних стосунків між людьми, підприємствами, органами управління, в основі яких лежить вплив суб'єкта на об'єкт управління. Ці стосунки складаються із різноманітних організаційних, інформаційних зв'язків, взаємодії різних елементів, ланок суб'єкта управління. Вони виникають усередині суб'єкта управління, між суб'єктом і об'єктом, а також між органами управління різних рівнів. Тому керівник має добре знати як особисті інтереси й мету підпорядкованих йому працівників, так і завдання, що стоять у цілому перед колективом для того, щоб відповідним чином спрямовувати їх у єдине русло.

Метою курсової роботи є систематизувати теоретичні основи практики управління, розглянути систему управління організацією, як господарюючого суб'єкту, сутність та місце управління змістом робіт в системі менеджменту.

Відповідно до мети, було сформульовано завдання роботи:

1. Вивчити теоретичний матеріал з основ організації управління на сучасних підприємствах;

2. Проаналізувати систему управління підприємством;

3. Розглянути сутність та місце управління змістом робіт в системі менеджменту.

Об'єкт дослідження - управлінська структура організації.

Предмет дослідження - зміст робіт у системі діяльності установи.

Методи дослідження: аналіз економічних, правових, статистичних джерел літератури.

Методологічною основою структури праці та логічного зв'язку у ній досліджуваних питань послужили розробки вітчизняних і закордонних вчених у сфері теорії організації, менеджменту і маркетингу.

Під час написання курсової роботи використовувалася література вітчизняних і зарубіжних економістів-теоретиків, нормативно-правові акти, навчальні посібники та підручники, монографії і наукові статті в періодичних виданнях.

Робота містить матеріал теоретичного і практичного дослідження, викладений в 3-х розділах, ілюстрованих таблицями; бібліографічний перелік включає 30 літературних джерел.

Таким чином, на підставі усього вище сказаного, можна дати загальну характеристику організаційній структурі, визначивши декілька положень, що визначають її значимість: організаційна структура управління підприємства забезпечує виконання усіх функцій менеджменту; структура організації визначає права й обов’язки на управлінських рівнях; від організаційної структури залежить ефективна діяльність підприємства, його виживання і процвітання; структура, прийнята в конкретній формі, визначає організаційну поведінку її працівників, тобто стиль менеджменту і якість роботи колективу.

Сучасний етап розвитку економіки України ставить нові вимоги до побудови організаційних структур управління підприємствами. Так, забезпечення широких можливостей для підприємництва зумовлює необхідність наступних змін в організаційній структурі: посилення функцій, зв’язаних з маркетингом; підвищення ролі стратегічного планування (всупереч переважаючим в даний час функціям оперативного управління) на вищих рівнях управління; здійснення системної оцінки керівних кадрів з врахуванням комплексних результатів їх праці, а також мотивації; тісну взаємодію між торговельно-збутовими підрозділами, відділами, які займаються технічним розвитком і керівництвом підприємства.

У сучасних умовах господарювання організаційні структури управління повинні передбачати функції, зв’язані з оцінкою ефективності підприємства порівняно з світовим рівнем: систематичне порівняння рівня розвитку підприємства з рівнем, досягнутим фірмами-конкурентами; порівняння техніко-економічного рівня продукції даного підприємства з світовими стандартами; системний аналіз та оцінки ефективності власного виробництва, впровадження прогресивних принципів управління в окремих цілях; середньо- та короткотермінове планування з акцентом на фінансовому плані, який набуває першочергового значення порівняно з іншими формами планування.

У роботі проаналізовано також зміст роботи керівника з управління організацією. Встановлено, що керівництво організацією є істотним компонентом ефективності її управління. Одним з основних інструментів сучасного керівництва виступає налагодження ефективних зв'язків між працівниками. Керівник має тонко реагувати на настрої та думки, котрі виникають у трудовому колективі, він має досконало володіти здатністю переконувати й домагатися підтримки своїх рішень і обраного ним курсу з боку підлеглих, колег, вищого керівництва, контрагентів.

Сучасне керівництво діє, виходячи з необхідності змін в організації. Кінцевий успіх цих змін можна забезпечити, лише враховуючи структуру потреб, її специфіку, динаміку. Налагодження зв'язків виступає засобом, за допомогою якого керівник-менеджер може знати і сприймати різні думки, що сприяють виробленню нового курсу.

Отже, вирішальне значення для керівництва мають ефективні зв'язки і спроможність спонукати людей до дії.

1. Андрєєв П. Л. Забезпечення фінансової стійкості підприємств // РПК: економіка, управління, 2002, № 9.

2. Бандур С. Організація та нормування праці: курс лекцій / Інститут підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. — К.: ІПК ДЗСУ, 2008. — 141 с.

3. Басовський Л. Є. Прогнозування та планування в умовах ринку: Навч. посібник. - М.: ИНФРА-М, 2001. – 259 с.

4. Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології техніка паблік рилейшнз: моногр. — К.: МАУП, 2005.— 440 с.

5. Білоконенко В. Організація праці: Конспект лекцій / Харківський держ. економічний ун-т. — Х.: ХДЕУ, 2004. — 136с.

6. Богиня Д. П., Грішнова О. А. Основи економіки праці. — 3-тє вид. — К.: Знання-Прес, 2002. — 313 с.

7. Василенко В. А., Мельник И. Е. Стратегии и инновации в системе менеджмента: Учеб. пособие. — М.: МГИУ, 2001. — 418 с.

8. Вачугова Д. Д. Основи менеджмента 2-е вид., перераб. і доп. - М.: Вища школа. - 376 с., 2005.

9. Вершигора Є. Є. Менеджмент: Навчальний посібник, 2-е вид., Пров. і доп. - М.: ИНФРА - М, 2000, - 283 с.

10. Виханский О. С. Менеджмент. 3-тє вид. - М.: Гардаріки, 2000. - С. 528.

11. Волкова О. І., Дев'яткіна О. В. Економіка підприємства (фірми): Підручник - М.: ИНФРА-М 2003. - 600 с.

12. Гальчинський А. С. та ін. Основи економічної теорії. — К., Вища школа, 1995.

13. Герчикова І. М. Менеджмент: Підручник. - М.: ЮНИТИ, 2003. - С. 501.

14. Головко В. І., Мінченко А. В., Шарманська В. М. Фінансово-економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз та безпека: Навч. посіб. — К.: ЦНЛ, 2006. — 448 с.

15. Гриньова В. М., Салун М. М. Організація виробництва: підруч. — Харків: ВД “Інжек”, 2007. — 576 с.

16. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. — СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

17. Дудукало Г. О. Аналіз методів оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?operation=1&iid=1031.

18. Економіка підприємства: Підручник / За ред. проф. О. І. Волкова. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 520 с.

19. Економічна теорія. Мікроекономіка: Навчальний посібник. К., Заповіт, 1997.

20. Званівська Г. Т. Економіка праці. — К., 2000. — 200 с.

21. Зозуля А. О. Економічна сутність ефективності управління персоналом підприємства [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.rusnauka.com/18_ADEN_2012/Economics/10_113357.doc.htm.

22. Менеджмент: навч. посіб. / за ред. Г. В. Щокіна, М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка, В. П. Сладкевича. — К.: МАУП, 2007. — 760 с.

23. Менеджмент: Термінологічний словник-довідник / за ред. Г. В. Щокіна, М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка, В. П. Сладкевича. — К.: МАУП, 2007 — 744 с.

24. Подвігіна В. І. Організація виробничого процесу в часі та просторі: Навч. поcіб. — К.: ЦУЛ, 2007. — 136 с.

25. Русинів Ф. М. Менеджмент. Підручник для вузів - М.: НД ФБК-Прес, 1999. - С. 504.

26. Самуельсон П. Економіка. — К., «Основи», 1993.

27. Семенов Г. А. Організація і планування на підприємстві: Навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2006. — 560 с.

28. Теорія організації: Підручник для вузів - М.: изд-во "Економіка", 2003. - С.431.

29. Теорія управління. Підручник / за заг. ред. А. Л. Гапоненко - М.: Изд-во РАГС, 2005. - С. 558.

30. Топало А. Д. Організація виробництва в підприємствах АПК: Навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2006. — 408 с.

31. Фаріон І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: організація, облік, аналіз, контроль: Навч. посібник для студ. екон. спец. / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: Економічна думка, 2003. — 616 с.

32. Хміль Ф. Управління персоналом: Підручник. — К.: Академвидав, 2006. — 488 с.

33. Щёкин Г. В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. — 5-е изд., стереотип. — К.: МАУП, 2004. — 280 с.