Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Менеджмент \ 4698. Бакалаврська робота Необхідність мотивації управління персоналом та основні принципи її ефективного застосування на прикладі ТОВ «ПЛАНЕТА - 2006»

Бакалаврська робота Необхідність мотивації управління персоналом та основні принципи її ефективного застосування на прикладі ТОВ «ПЛАНЕТА - 2006»

« Назад

Код роботи: 4698

Вид роботи: Бакалаврська робота

Предмет: Менеджмент

Тема: Необхідність мотивації управління персоналом та основні принципи її ефективного застосування на прикладі ТОВ «ПЛАНЕТА - 2006»

Кількість сторінок: 73

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 650 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи мотивації персоналу

1.1. Мотивація як функція менеджменту: теоретичні підходи

1.2. Форми та методи мотивації персоналу в сучасних умовах

1.3. Чинники що визначають ефективність мотивації персоналу

Розділ 2. Оцінка мотивації як функції менеджменту (на прикладі ТОВ «ПЛАНЕТА - 2006»)

2.1. Загальна характеристика господарської діяльності підприємства

2.2. Аналіз структури персоналу та системи оплати праці на підприємстві

2.3. Аналіз системи мотивації персоналу на підприємстві

Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності системи мотивації персоналу на ТОВ «ПЛАНЕТА - 2006»

3.1. Удосконалення матеріальних стимулів до праці

3.2. Можливості застосування моральних стимулів до праці

Висновки

Список джерел

Додатки

При визначенні сучасного підходу до мотивації праці важливе значення відіграють впровадження альтернативних варіантів організації, умов та режимів праці з широким застосуванням гнучких та індивідуальних підходів, впровадження безперервної системи освіти персоналу, оновлення систем профорієнтації, зростання цінностей корпоративної культури в системі управління, ефективне закріплення та розвиток професійно-особистісних якостей працівників. Останні десятиріччя узагальненому поняттю "мотивація" присвячені багато праць вчених-дослідників у різноманітних сферах науки: психології, соціології, економічній соціології, менеджменті, економіці тощо.

Питанням мотивації персоналу, методам її поліпшення з метою підвищення результативності присвячено низку економічних, психологічних, соціальних досліджень. Широкому загалу науковців і менеджерів відомі роботи економістів світового рівня: А. Маслоу, К. Альдерфера, Ф. Герцберга, Д. Мак-Грегора, М. Риккардо, А. Маршалла, Ф. Тейлора, інших. Питанням удосконалення механізму мотивації персоналу за умов ринку приділяють велику увагу відомі сучасні українські економісти: Д. Богиня, І. Бондар, Г. Дмитренко, В. Данюк, Т. Кір’ян, А. Колот, Е. Лібанова, Н. Лук’янченко, В. Петюх, Л. Семів, Ф. Хміль, А. Уманський та багато інших. Проте, досі недостатньо дослідженими і науково обґрунтованими (для умов сучасного українського підприємства) залишаються питання удосконалення системи мотивації на основі орієнтації діяльності персоналу на цілі підприємства та оцінки відповідних результатів його роботи, що і визначає актуальність дослідження мотивації персоналу підприємства.

Мета роботи: розробка заходів по підвищенню мотивації праці персоналу підприємства.

Завданнями дослідження є:

- дослідження сутності та ролі мотивації праці персоналу підприємства;

- вивчення системи мотивації праці персоналу підприємства;

- аналіз сучасних підходів до мотивації праці на підприємствах різних форм власності;

- огляд організаційної характеристики підприємства;

- проведення економічної характеристики підприємства;

- аналіз системи мотивації праці персоналу підприємства;

- обґрунтування розробки заходів підвищення мотивації праці персоналу підприємства;

- розробка заходів мотивації праці персоналу підприємства;

- оцінка ефективності розроблених заходів підвищення мотивації праці персоналу на підприємстві.

Об’єкт дослідження: система управління персоналом підприємства.

Предмет дослідження: методичні та методологічні підходи до системи управління мотивацією праці персоналу підприємства.

В ході дослідження було використано загальнонаукові методи: аналізу, синтезу, індукції, дедукції, узагальнення, систематизації та інші.

Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків в сфері мотивації праці, фінансова та статистична звітність підприємства.

Висновки

У дослідженні, отримані результати, які полягають в теоретичному обґрунтуванні організаційно-економічного механізму матеріального стимулювання персоналу на підприємствах урахуванням співвідношення рівня задоволення інтересів найманих працівників і власників цих підприємств, що має істотне значення для забезпечення їх ефективної діяльності і розвитку економічної науки.

Характерною особливістю сучасного виробництва є перехід від індивідуальних до колективних форм організації праці, які на практиці можуть бути досить різноманітними: спільне вирішення окремих завдань, здійснення трудового процесу в комплексі, колективне виконання завдань у процесі нововведень. Така форма означає фактичну участь працівників в процесі управління через колективні угоди, які укладаються між персоналом і адміністрацією. У колективних угодах фіксується широке коло питань, які стосуються управлінських рішень, тому вони здобувають характер форми участі в управлінні.

Розглянуті теоретичні аспекти щодо характеристики сутності та ролі мотивації в системі управління персоналом на підприємстві дозволяють дійти наступних висновків: по-перше, в умовах розвитку ринкових відносин в Україні від ефективної діяльності підприємств залежить задоволення потреб головних учасників у ланцюгу «виробник – підприємство – споживач», що не можливо забезпечити поза вдосконалення системи управління персоналом на них; по-друге, вдосконалення системи управління персоналом на підприємствах повинно відбуватися з урахуванням рівня мотивації працівників до ефективної та продуктивної праці; по-третє, підвищення рівня мотивації працівників підприємства повинно враховувати як загальні методологічні принципи щодо ролі та сутності цієї дефініції в системі управління персоналом, так і специфіку діяльності підприємств цієї галузі національної економіки.

Стратегія стимулювання персоналом – це комплекс загальних довгострокових підходів до стимулювання персоналу, управління зайнятістю та ефективністю праці на підприємстві. Стратегія стимулювання персоналом є складовою загальної стратегії діяльності підприємства.

В якості висновку можна сказати, що мотивацію і стимулювання трудової активності персоналу необхідно ставити як важливий чинник зростання продуктивності праці, підвищення ефективності виробництва тощо.

Положення про преміювання працівників ТОВ «ПЛАНЕТА - 2006» розроблене на підставі Закону України «Про оплату праці» та на основі аналітичних даних виробничої та фінансової діяльності товариства.

Положення вводиться з метою підвищення матеріальної зацікавленості працівників товариства у впровадженні заходів, направлених на отримання товариством прибутку, забезпечення безаварійної експлуатації об’єктів газового господарства, безперебійне постачання природного газу споживачам, підвищення рівня оплати споживачами за використаний природний газ та недопущення понаднормативних втрат газу.

Провівши аналіз середнього розміру оплати праці в розрізі груп працівників ТОВ «ПЛАНЕТА - 2006» за 2010-2013 рр., слід відмітити тенденцію зростання середнього розміру оплати праці робітників ТОВ «ПЛАНЕТА - 2006» на 200 грн. або на 33,3%, службовців – відповідно на 569,7 грн. або 44,9%, в тому числі керівників – на 1700 грн. або 30,9% та спеціалістів – на 530 грн. або на 48,2%.

Причиною даних тенденцій динаміки середнього розміру оплати праці в розрізі груп працівників ТОВ «ПЛАНЕТА - 2006» за 2010-2013 рр. стало не лише зміна законодавчих положень та норм(зростання мінімальної заробітної плати), але й економічних процесів (інфляція) та цілеспрямованої реалізації політики управління персоналом (стимулювання підвищення продуктивності персоналу саме за рахунок матеріальних виплат).

Причиною вищого рівня оплати праці серед групи службовців ТОВ «ПЛАНЕТА - 2006» за 2010-2013 рр. (керівників та спеціалістів) над оплатою праці робітників підприємства є їх вищі кваліфікаційно-освітні характеристики, досвід роботи та рівень оплати праці.

Запропоновано модель мотиваційного комплексу професійної діяльності, яка дозволяє встановлювати численні значення параметрів мотивації з метою розробки цілеспрямованих заходів щодо підвищення її рівня, а також сприяє здійсненню моніторингу рівня професійної мотивації з метою відбору та найму співробітників, формування робочих груп, встановлення нормативних залежностей між параметрами мотивації та ефективністю виробничої діяльності.

Застосування фокус-груп та опитувань при дослідженні трудової мотивації вказало необхідність алгоритму вдосконалення методики оцінки рівня мотивації праці, який включає: постановку цілей та конкретизацію завдань дослідження; проведення фокус-груп на етапі складання анкети для опитування і етапі аналізу отриманих результатів; визначення переліку проблем мотивації праці; розробку рекомендацій з вдосконалення мотивації праці.

Список джерел

1. Конституція України із змінами внесеними згідно із законом № 2222 – IV від 8 грудня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996, № 30 ст. 141.; Відомості Верховної Ради України. – 2005, № 2 ст. 44.

2. Кодекс законів про працю України // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08. – Заголовок з екрану.

3. Закон України «Про оплату праці» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=23-92 – Заголовок з екрану.

4. Про відпустки: Закон України №504/96-ВР. WEB-сайт (Електрон.Ресурс) / Спосіб доступу: URL: http://www.liga.net/Ліга:Еліт версія 7.7.1.

5. Порядок обчислення середньої заробітної плати: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.95р. №100 WEB-сайт (Електрон.Ресурс) / Спосіб доступу:URL: http://www.liga.net/Ліга:Еліт версія 7.7.1.

6. Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу як чинника безпеки // Журнал «Актуальні проблеми економіки»-2009№10 - С. 65-73.

7. Богачьов А. С. Організаційно-економічні фактори забезпечення ефективного використання фонду оплати праці на підприємствах// Вісник економічної науки України. – 2008. - №2. С. 170-173.

8. Бойчик І. М., Харів П. С., Хопчан М. І. Економіка підприємства. Львів: "Сполом", 2004, 212 с.

9. Бондаренко О. М. Міра праці і винагороди в системі ринкової мотивації робочої сили // Регіональні перспективи. - 2002. - №3-4(22-23). - С. 161-162.

10. Бондаренко О. М. Експлуатація праці як негативний чинник формування конкурентоспроможності робочої сили // Мотиваційний механізм формування конкурентоспроможності робочої сили: Зб. наук. пр. – К.: Ін-т економіки НАНУ, 2002. – С. 152-162.

11. Бондаренко О. М. Нормування праці як важлива складова ринкової системи стимулювання робочої сили // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Экономика и социология труда, менеджмент персонала. – Донецк: Ин-т экономики пром-сти, 2003. – Т.4. – Ч.ІІ. – С. 105-111.

12. Бондаренко О. М. Стимулювання праці як чинник забезпечення конкурентоспроможності робочої сили // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. пр. – Вип.2. - К.: ВПЦ ”Київський університет”, 2003. – С. 309-313.

13. Бондаренко О. М. Удосконалення механізму оплати праці та забезпечення конкурентоспроможності робочої сили // Формування конкурентоспроможності робочої сили: Зб. наук. пр. – К.: Ін-т економіки НАНУ, 2003. – С. 79-85.

14. Бондаренко О. М. Механізм оплати праці та напрямки його реформування // Вісник Технологічного університету Поділля. - 2003. - №4. - Ч.1.- Т.2. – С. 153-157.

15. Бондаренко О. М. Редукція праці в системі стимулювання кваліфікованої робочої сили // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. пр. – Вип.5. - К.: ВПЦ ”Київський університет”, 2004. – С. 248-253.

16. Бондаренко О. М. Можливість і необхідність інтеграції розподілу за працею і власністю в ринковому механізмі заробітної плати // Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. пр. – Вип.7. - К.: ВПЦ ”Київський університет”, 2005. – С. 183-187.

17. Виноградський М. Д., Бєляєва С. В. Управління персоналом: Навч. посіб. – К: Центр навч. літератури., 2006 – 504 с.

18. Волков О. И. Экономика предприятия. Москва: ИНФРА-М, 2007, 416 с.

19. Воробйова О. К. Оцінка системи стимулювання праці на підприємствах торгівлі м. Донецька // Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. пр. - Донецьк; ДДКІ, 2007. - С. 69-70.

20. Гірняк О. М., Лазановський П. П. Менеджмент: Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 352 с.

21. Гребінчук О. А. Стимулювання праці на підприємстві та засоби моделювання // Економіст.2009, №4 - С. 52-55.

22. Григорчук І. Заробітна плата працівників народного господарства України // Посередник. – 2005. - №3.

23. Гриньова В. М., Шульга Г. Ю. Методичний підхід до створення дієвої системи матеріального стимулювання персоналу // Вісник ХДЕУ. – 2008. - № 4 (28) – С. 103-108.

24. Городецька Л. О, Беженар Ю. О. Удосконалення систем стимулювання праці персоналу підприємства. [Текст] // Проблеми підвищення інфраструктури: Збірник наукових праць. – К.: НАУ – 2007. - №15. – С. 120 – 129.

25. Дубровіна Н. А., Шульга Г. Ю. Математичне моделювання порядку формування коштів на матеріальне стимулювання персоналу // Коммунальное хозяйство городов: “Економічні науки”. - 2008. - №53. – С. 138-145.

26. Івасів І. Діагностика ефективності функціонування торговельного підприємства // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.1 – С. 94-99.

27. Калініна А. В. Економіка праці. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МАУП, 2004 – 268 с.

28. Колонтаевский О. П. Мотивы и стимулы трудовой деятельности персонала / Вісн. Міжнар. слов'ян, ун-ту: Сер. екон. науки. - 2006. - №11. - С. 42-44.

29. Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. – К.: фірма “Праця”, 2008. – 192 с.

30. Колот А. М. Соціально – трудові відносини: теорія і практика регулювання [Текст]: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 230 с.

31. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2007. – 224 с.

32. Кончаковський Є. О. Мотивація праці та її особливості в аграрній сфері АПК // Вісник Полтавської державної агарної академії. – 2006. - №1. – С. 134-137.

33. Кошелупов І. Ф. Мотивація управлінського персоналу як складова стратегії підприємства: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 Одес. держ. екон. ун-т. - О., 2006. - 20 с.

34. Крайник О. П., Барвінська Є. С. Економіка підприємства. Львів: Національний ун-т "Львівська політехніка", 2003, 208 с.

35. Кривошей В. В. Методические подходы и практические рекомендации по управлению текучестью кадров// Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Випуск 107. - Дніпропетровськ: ДНУ. – 2008. - С. 86-94.

36. Кривошей В. В. Методичні основи використання інформаційних технологій при управлінні персоналом підприємства// Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Випуск 191. - Дніпропетровськ: ДНУ. – 2008. - С.16-20.

37. Кривошей В. В. Мотивация как инструментарий эффективного управления персоналом на предприятиях // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. праць. - Харк. держ. акад. техн. і орг. харчування. – Харків. – 2008. –С. 357- 361.

38. Кривошей В. В. Аналіз резервів скорочення витрат робочого часу та їх вплив на продуктивність праці робітників підприємств // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. праць. - Харк. держ. акад. техн. і орг. харчування. – Харків. – 2007. –С. 245-252.

39. Кривошей В. В. Побудова моделі продуктивності праці підприємств на основі її факторів// Вестник Международного славянского университета. – Серия экономика. - т.5. –Харьков. - №5. – 2008 - С. 44-46.

40. Куліков В. В. Економіка підприємства: теорія і практика. Київ: Ніка-Центр, 2002, - 216 с.

41. Левчунь Т. Я. Вдосконалення тарифного регулювання оплати праці// Економіка та держава. – 2008. - №11. - С. 32-34.

42. Мандибура В. О., Бондаренко О. М. Механізм оплати праці та напрямки вдосконалення його структурних складових // Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. пр. – Вип.14. - К.: ВПЦ ”Київський університет”, 2007. – С. 5-14.

43. Манів З. О., Луцький І. М. Економіка підприємства. Київ: Знання, 2004, - 580 с.

44. Мотивації праці управлінського персоналу // Актуальні проблеми економіки 2008 №9(87) – 86 с.

45. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу [Текст]: Монографія. – К.: «Т-во «Знання», КОО», 2006. – 311 с.

46. Ніколаєнко В. О. Стимулювання персоналу як складова стратегічного розвитку підприємства // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії, 2008. - № 1. – С. 45-46.

47. Новиков Б. В., Сініок Г. Ф., Круш П. В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 560 с.

48. Оксененко С. П. Виробничий персонал підприємства як складова трудового потенціалу держави. // Коммунальное хозяйство городов. Зб. наук. праць №48. – Харьковская государственная академия городского хозяйства. – 2003. – С. 138–142.

49. Оксененко С. П. Організація кадрового забезпечення промислового підприємства, що розширює товарний асортимент. // Коммунальное хозяйство городов. Зб. наук. праць №54. – Харьковская государственная академия городского хозяйства. – 2004. – С. 237–243.

50. Оксененко С. П. Проблема матеріального зацікавлення персоналу в реалізації особистого трудового потенціалу. // Материалы 7-го Международного молодежного форума “Радиоэлектроника и молодежь в ХХ1 веке”. – Харьковский национальный университет радиоэлектроники. – С. 557.

51. Оксененко С. П. Управління мотивацією персоналу підприємства шляхом регулювання системи оплати праці. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна наукова 2003”. – 16-20 червня 2003 року. - Дніпропетровськ: Наука і освіта. – Т. 20. – Економіка. – С. 38–40.

52. Оксененко С. П. Системний підхід щодо організації управління персоналом промислового підприємства. // Матеріали П Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень 2008”. – 20-27 жовтня 2008 року. – Дніпропетровськ – Київ – Кривий Ріг – Т. 21. – Економіка – С. 48–50.

53. Осадча Н. В. Необхідність набуття конкурентних переваг персоналу управління // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2002. – № 3. – С. 165-170.

54. Осадчая Н. В. Оценка и анализ организации управленческого труда в условиях рынка // Економіка: проблеми теорії та практики. - Дніпропетровськ: ДНУ. – 2002. – Вип. 151. – С. 3-8.

55. Осадчая Н. В. К вопросам оценки эффективности управленческого труда в условиях рыночной экономики // Матеріали першої міжвуз. наук.-практ. конф. “Проблеми активізації регіональної інвестиційної політики в сучасних умовах”. – Дніпропетровськ: Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту. – 2000. – Т. 2. – С. 18-19.

56. Осадчая Н. В. Подготовка, переподготовка кадров в условиях рыночной трансформации: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації” // Економічний вісник національної гірничої академії України. - Дніпропетровськ: НГА України. – 1999. – Т.4. – С. 100-101.

57. Осипов В. І. Економіка підприємства. Одеса: Маяк, 2006, - 724 с.

58. Паннір Ф. Дослідження стану матеріального стимулювання праці в умовах підприємств / Ф. Панір // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: збірник наукових праць. – № 3 (14). – Донецьк, 2008. – С. 98–107.

59. Паннир Ф. Оценка мотивации персонала основных структурных подразделений предприятия / Ф. Панір // Вісник Криворізького технічного університету: збірник наукових праць. – № 21. – Кривий Ріг, 2008. – С. 250–254.