Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Региональная экономика \ 4697. Курсова робота Особливості розміщення сільського населення України

Курсова робота Особливості розміщення сільського населення України

« Назад

Код роботи: 4697

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Регіональна економіка

Тема: Особливості розміщення сільського населення України

Кількість сторінок: 41

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗМІЩЕННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

1.1. Система виробничих відносин у сільському господарстві

1.2. Основні групи розміщення сільськогосподарського виробництва

1.3. Сільське розселення, щільність сільських поселень в Україні

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ДИНАМІКА СІЛЬСЬКОГОЮ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

2.1. Вплив розміщення сільського населення на територіальну організацію України

2.2. Аналіз особливості сучасного сільського населення України

2.3. Розміщення сільського населення на територіальну організацію продуктивних сил України

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА РОЗМІЩЕННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

3.1. Перспективи розвитку в умовах розвитку ринкової економіки

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Актуальність теми. Трансформація суспільно-демографічної системи в Україні, особливо в період здобуття нею державної незалежності і самостійного управління соціально-економічним та екологічним розвитком, вимагає всебічного аналізу та розробки глибоких наукових засад вдосконалення соціальної та демографічної політики загальнодержавного та регіонального розвитку. На таких наукових засадах мають будуватися підходи до конкретних перетворень, розроблятися прогнози і формуватися політика реформування суспільства на ближню та дальню перспективу.

Останніми роками загальна економічна криза в усіх регіонах України призвела до повсюдного різкого погіршення демографічної ситуації. Крім суто економічних та екологічних чинників, причинами погіршення демографічної ситуації є безсистемний підхід до керування адміністративними територіями та регіонами; відсутність методології прогнозування та стратегічного керування майбутньою поведінкою організаційних систем регіонів.

Мета роботи зробити аналіз сільському населення, розглянути проблеми з якими воно стикається і спробувати знайти їм вирішення.

Об’єкт дослідження: розміщення сільського населення України.

Предмет дослідження: основні показники розвитку сільського населення України.

Територія як соціальна, економічна, демографічна та екологічна система не розглядається як цілісність зі своїми загально- та внутрішньосистемними завданнями, потребами й інтересами. Відсутні відповідні служби, не залучаються до цієї справи спеціалісти належного профілю. Все це призводить до погіршення і без того складної демографічної ситуації в кожному регіоні та в країні в цілому.

Село – це населений пункт, в якому люди ведуть сільський спосіб життя і займаються переважно сільським господарством.

Найвища густота сільських поселень сформувалася в західних і північно-східних областях України, низька – у Херсонській, Миколаївській та Луганській областях.

Регіональні особливості демографічної ситуації формуються під дію зовнішніх та внутрішніх для даної країни чинників, у тому числі й природних умов, базового генофонду, правових, моральних та релігійних норм.

Розселення, як відомо, оцінюється регіональними відмінностями в густоті населення, співвідношенням чисельності міських і сільських жителів, інтенсивності зміни кількості жителів сільських і міських населених пунктів тощо.

Дія цих чинників у конкретних регіонах має свої особливості і загальний стан демопроцесів утворює мозаїчну картину як у кількісному так і в якісному плані. Дослідження цієї картини дасть змогу визначити, за рахунок яких регіонів і в якому напрямку розгортаються процеси відтворення населення. До того ж демоситуація в окремих регіонах може стати базою, на якій ґрунтуватимуться моделі майбутнього стійкого відтворення народу України в цілому та певних регіонів зокрема,формування демонолітики держави.

Отже можна зробити висновок, у розвитку сільського населення України, відпуваються постійні зміни, в одних регіонах відбувається спад,у інших приріст.

Вінницькій області, збільшилось сіл.населення, у 2011році там проживало 1043,3, то вже у 2013 році стало 1046,2, а це на 2,9 більше ніж у минулому році. Також ми побачили, що у Кіровоградській обласці, у 2011 році проживало 487, 1 тис.чоловік то у 2013 році, зараз проживає 36,9 тис.грн, а це на 7,1% більше.

У Хмельницькій області, теж помітні зміни, у 2011 році775,4 тис.чол, то вже у 2013 році 750,2 тис.чол., а це на 25,2 тис.грн., а це 12,1%.

Розукрупнення» сільських населених пунктів — процес об'єктивний. Людність абсолютної більшості сіл зменшилась насамперед у результаті відпливу сільського" населення в міста. Результати досліджень показують, що в багатьох областях України, перш за все західної її частини, малі села практично не ліквідовуються: населення багатьох з них зростає швидкими темпами. Отже, твердження про інтенсивний відплив у міста сільських жителів, які проживають в невеликих селах, не підтверджуються. У ряді випадків міграція населення з великих сіл більш інтенсивна, ніж з малих.

В соціально-економічному житті України сільські території займають особливе місце. На них проживає третина населення нашої держави і припадає 90% її площі. Значимість цих територій посилюється їх винятковим внеском у формування основ продовольчої безпеки та нарощування експортного потенціалу країни. Ці та інші чинники роблять розвиток сільських територій одним з основних пріоритетів державної політики України, спрямованої на підвищення стандартів життя сільського населення, зростання ефективності функціонування АПК, покращення стану довкілля та поліпшення якості людського капіталу.

Питома вага міськіх жітелів - за наведені роки відповідно з 66 до 32% и з 34 до 68% (Збільшення Частки міськіх и Зменшення Частки Сільських жітелів стає по 34%).

Чисельність населення якіх скорочував, відносіться, зокрема, Макіївка Слов'янськ Костянтинівна а такоже Горлівка, Брянка, Артемівськ Донецької обл., а цена 14,9 тис.чолоівк стало менше, ніж у 2011році, це приблизно 13,3%.

Починаючи з 2009 року по 2013 рік в Україні спостерігається негативна тенденція зменшення зайнятості економічно активного сіл. населення у віці 15-70 років. Так, у 2009р даний показник в середньому склав – 465,0 тис. осіб, а у 2012р. – 482,2 тис. осіб. та зменшення кількості безробітних.

В свою чергу, показники економічно активного працездатного віку мають нестійкий характер. Дані показники то зменшуються, то збільшуються. Так, у 2008р. економічно активного населення працездатного віку в областях налічувалось в середньому 379,3 тис. осіб, потім даний показник повільно знижувався до 2011р. і становив 376,6 тис.осіб. У 2012р. він знову зріс до 378,0.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Алаев Л. В., Біленька Л. В Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка : Навчальний посібник / Л. В. Біленька, Л. В. Білецький, В. І. Савич; М-во освіти і науки України. - К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 547 с.

2. Бойчук Л. Д., Соломино Е. М., Бугай О. В. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навч. посіб. Суми: Університетська книга, 2011. – 245 с.

3. Бондар Л. О., Курзова В. В. Екологічне право України: навч. посібник.- Харків: «Бурун Книга», 2011 р. – 470 с.

4. Дзюбик С. Основи економічної теорії: Навчальний посібник/ Степан Дзюбик, Ольга Ривак,. -К.: Знання , 2010. – 583 с.

5. Вебер А. С., Екологічне право України: Академічний курс: Підручник для вищих навчальних закладів / за ред. А. С. Вебер.- К.: 2009 р. - 254 с.

6. Економічна теорія: Посібник для вищої школи / Ред. Є. М. Воробйов. - К.; Харків: 2011 р. – 471 с.

7. Економічна теорія: Підручник / В. М. Тарасович, В. В. Білоцерківець, С. П. Горобець, О. В. Давидов та ін.; За ред. В. М. Тарасовича. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 452 с.

8. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року.

9. Іванов О. С. Економіка підприємства. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 424 с.

10. Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 880-р // Офіційний вісник України. - 2007 р. – 479 с.

11. Національна екологічна політика України : заг. оцінки і ключ. рек. / Міністерство охорони навколишнього природного середовища — К., 2011. -247 с.

12. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект: Підручник для вузів / За ред.: Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. - К.: Вища школа, 2010 – 471 с.

13. Основи економічної теорії: Підручник / В. Г. Федоренко, Ю. М. Ніколенко, О. М. Діденко и др.; За наук. ред. В. Г. Федоренко; М-во освіти і науки України. - К.: Алеута, 2010. – 258 с.

14. Пістун М. О., Економічне зростання в умовах перехідної економіки // Фінанси України. - 2012. – 365 с.

15. Понеділко В. Критерій інтенсивного економічного зростання // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2011. – 412 с.

16. Попова В. Реалії та перспективи економічного зростання в Україні // Економіка України. - 2012. – 439 с.

17. Попович З. Економічне зростання і перспективи інноваційного розвитку // Економіка України.2010 – 212 с.

18. Предборський В. А. Економічна теорія : Підручник для студентів вищих навчальних закладів; Під ред. В. А. Предборського. - К.: Кондор, 2010.

19. Пістун М., Степашко В. Реалізація екологічних прав громадян в Україні // Право України. - 2011 р. - № 9.

20. Сухарев С. Основи екології та охорони довкілля: Навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т. - К.: Центр навчальної літератури, 2011.

21. Тюнен., А. С., Основи економічної теорії : Навчальний посібник/ Анатолій Уразов, Петро Маслак, Ірина Саух; Міжрегіон. академія управління персоналом, Житомирський ін-т МАУП . - К.: МАУП, 2011.

22. Хвесик М. А., Горбач Л. М., Кулаковський Ю. П. Економіко-правове регулювання природокористування. - К., 2011.

23. Чистилін Д. До питання стратегії економічного зростання України // Економіка України. - 2011. - № 1. - С. 52-59.

24. Шафранський А. Участь України у розв’язанні глобальних проблем // Економіст - 2012. - 241 с.

25. Яблонській В. В., Фінансовий аналіз теорія та практика. Зав. ред. Яблонській В. В., Навчальний посібник., 2012 р. - 232 с.

26. Юданов А. Ю., Фінансовий аналіз теорія та практика., Навчальний посібник., Київ. 2012 – 269 с.

27. Шаблія В. А., Інвестіціонний менеджмент., Навчально - методичний посібник для самостійної роботи студентів, 2012 р. – 107 с.

28. Шевченко В. Ю., Інформаціонний менеджмент: підручник для студентів та магістрів вузів; наук. Ред. – Шевченко В. Ю.: ИНФРА-М, 2012. – 400 с.

29. Шульгін О. О., Менеджмент навчальний посібник для слухачів освітніх установ, що навчаються за програмою МВА і іншим програмам підготовки управлінських кадрів, М-во освіти РФ. - М., 2012 р. – 384 с.

30. Щукін P. M., Маланчук М. Л. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. 2012. – 454 с.