Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Региональная экономика \ 4694. Курсова робота Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку (на прикладі Подільського економічного регіону)

Курсова робота Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку (на прикладі Подільського економічного регіону)

« Назад

Код роботи: 4694

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Регіональна економіка

Тема: Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку (на прикладі Подільського економічного регіону)

Кількість сторінок: 30

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДІЛЬСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНУ

1.1. Економіко-географічне положення регіону та його роль у розвитку економіки країни

1.2. Природно-ресурсний потенціал регіону. Чисельність і розміщення населення

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ

2.1. Аналіз сучасного стану виробничої сфери Подільського економічного регіону

2.2. Аналіз сучасного стану невиробничої сфери Подільського економічного регіону

2.3. Особливості територіальної організації господарства Подільського економічного регіону

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДІЛЬСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНУ

3.1. Сучасні проблеми розвитку Подільського економічного регіону

3.2. Перспективи розвитку Подільського економічного регіону

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Важливим для забезпечення довгострокового економічного зростання в Україні є вдосконалення структури економіки регіонів та створення умов, що забезпечують їх стійкі конкурентні позиції на міжнародному ринку, бо усі зміни, що відбуваються всередині регіону, безпосередньо або опосередковано мають вплив на економіку цього регіону та економіку України, впливають на рівень життя українського народу.

Рівень розвитку економічних регіонів в Україні нерівномірний, для вирівнювання розвитку регіонів потрібно вирішити проблеми, реалізувати можливості розвитку кожного регіону. Щоб визначити проблеми регіонів, потрібно дослідити їх стан, щоб реалізувати можливості, треба розробити систему заходів з реалізації можливостей, визначити засоби забезпечення цих заходів, обов’язково впровадити їх.

Oб’єктoм дocлiджeння poбoти є Подільський економічний регіон.

Пpeдмeт дocлiджeння – особливості Подільського економічного регіону в сучасних умовах.

В роботі викладені не тільки систематизовані фактичні дані, що характеризують розвиток Подільського економічного регіону, але й положення, що розкривають його територіальну структуру, рівень економічного розвитку, формування промислових вузлів, а також рішення проблем регіону в найближчій перспективі тощо.

Основною метою даної роботи є вивчення стану та перспектив розвитку економіки регіонів України (на прикладі Подільського економічного регіону).

Для дocягнeння пocтaвлeнoї мeти нeoбхiднe piшeння нacтупних зaвдaнь:

1) охарактеризувати економіко-географічного положення Подільського регіону;

2) визначити роль регіону в економіці країни;

3) poзглянути природно-ресурсний потенціал регіону;

4) дослідити чисельність і розміщення населення регіону;

5) проаналізувати сучасний стан виробничої та невиробничої сфер в Подільському економічному регіоні;

6) виявити особливості територіальної організації господарства регіону;

7) визначити проблеми розвитку Подільського економічного регіону та шляхи їх вирішення;

8) запропонувати перспективи розвитку Подільського регіону на основі його потенціалу.

У даній курсовій роботі використані численні джерела:

- підручники та навчальні посібники;

- періодичні видання;

- електронні ресурси.

Використані наукові праці вітчизняних вчених, як Й. Р. Гілецький –довідник «Географія» містить загальний географічний огляд земної кулі, детально розкриває зміст фізичної та економічної географії), Н. М. Жиляєва –стаття розкриває теоретичні аспекти та методологічне забезпечення конкурентоспроможності регіону, С. І. Іщук – підручник «Регіональна економіка висвітлює основи регіональної економіки, закономірності й принципи її формування та розвитку, фактори, що впливають на територіальну організацію господарства, спеціалізацію, Л. В. Ковальська – підручник «Рекреаційна географія» містить методологічні засади рекреаційної географії як науки та територіальної організації рекреаційно-туристичного господарства України і світу та ін. Використані наукові ідеї М. Портера – на його думку, кожна країна має «основоположний потенціал, що забезпечує національну конкурентну перевагу». Але і окремий регіон країни повинен володіти «регіональною конкурентною перевагою».

Пiд чac дocлiджeння викopиcтoвувaлиcя нacтупнi мeтoди: мeтoд збopу тa узaгaльнeння iнфopмaцiї, мeтoд гpупувaння, мeтoд cиcтeмнoгo тa пopiвняльнoгo aнaлiзу, мeтoд мoдeлювaння, мeтoд aбcтpaгувaння, мeтoд дeдукцiї, тaбличнo-гpaфiчнi методи.

Подільський економічний регіон сформувався на території правобережної України. Головними передумовами формування господарських комплексів районів Правобережжя були: вигідне економіко-географічне положення, трудові ресурси і родючі землі. За рівнем територіальної концентрації промисловості ці райони значно поступаються районам Лівобережжя.

Економіко-географічне положення Подільського регіону хоча є вигідним через центральне розташування, транспортні шляхи, але є віддаленим від великих промислових центрів. Роль регіону в основному визначається спеціалізацією Подільського економічного регіону на виробництві сільськогосподарської продукції (зерна, цукрових буряків, льону-довгунця, плодів і овочів, молока і м’яса та ін.) та харчовій промисловості, а також рекреаційному господарстві. Далі розглянутий природно-ресурсний потенціал, що включає видобування корисних копалин, передусім, для будівельних цілей, а також рекреаційні ресурси, мінеральні води.

Найбільша густота населення приходиться на Тернопільську область, але в цілому в регіоні густота населення менша, ніж середня в Україні. Частка трудових ресурсів регіону повільно зростає, а природний приріст є від’ємним.

Сучасний стан виробничої та невиробничої сфер економіки потребує змін. В регіоні активно розвивається сільське господарство, але зазнає значних коливань в залежності від року та місцевості, збільшується обсяг виробництва продукції рослинництва, тваринництво ж практично не розвивається. Обсяги реалізації промислової продукції є досить незначними. Крім того, вони падають. Спад спостерігається і у будівельній промисловості. Торгівля розвивається стабільно.

Невиробнича сфера економіки занепадає, зменшується кількість навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, обсяг наукових розробок, туристичні потоки. Культурна сфера зовсім не розвивається. Сільське населення не має змоги відвідати заклади культури, бо в багатьох селах їх просто немає.

Особливостями організації територіального господарства є наявність в Подільському економічному регіоні 4-х промислових вузлів. Основним і найбільшим з них є м. Вінниця, що спеціалізується на машинобудуванні, Другим за величиною є Хмельницький промисловий вузол, що спеціалізується на машинобудуванні і харчові промисловості. Тернопільській промисловий вузол концентрує виробництво в легкій і харчовій промисловості, а Кам’янець-Подільський – в галузі машинобудування.

Основними проблемами розвитку Подільського економічного регіону є низький рівень промислового розвитку, що пов’язаний з низьким рівнем розвитку підприємництва, погіршення екологічного стану до небезпечного, занепад невиробничої сфери, вимирання населення. Для вирішення цих потреб необхідне втручання державних органів, розробка і запровадження регіональних програм розвитку, а також залучення інвестицій.

Головною перспективою розвитку Подільського економічного регіону на основі його потенціалу вбачається рекреаційне господарство, а саме сільський туризм. Доцільно також розвивати галузі обробної і зокрема харчової промисловості, поширювати спеціалізацію на АПК.

Важливими для регіону є нарощування і підвищення ефективності виробничого і наукового потенціалу; посилення інтеграційних зв’язків з країнами-сусідами (Польща, Угорщина, Румунія, Чехія); раціоналізація використання трудових ресурсів, особливо в сільській місцевості; всебічний розвиток виробничих комплексів та їх інфраструктури в середніх і малих містах; переведення сільського господарства на індустріальну основу, розширення використання ґрунтозахисних методів обробки землі і проведення протиерозійних заходів, збільшення врожаю всіх сільгоспкультур.

1. Воронкова В. Г. Регіонально-адміністративний менеджмент. / навч. посіб. під редакцією Воронкової В. Г. – Л.: ЦУЛ, 2010. – 352 с.

2. Герасимчук З. В. Проблеми та перспективи становлення інноваційного потенціалу в регіонах України / З. В. Герасимчук, Н. С. Кучай // Регіональна економіка, 2010. – №1. – С. 48-52.

3. Гілецький Й. Р. Географія: довідник / Й. Р. Гілецький, Р. Р. Сливка, М. М. Богович. – Х.: Веста, 2009. – 480 с.

4. Голіков А. П. Регіональна економіка та природокористування.; навч. посіб / А. П. Голіков. – К.: ЦУЛ, 2009. – С. 352.

5. Дорогунцов С. І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: підручник / С. І. Дорогунцов, Т. А. Заяць, Ю. І. Пітюренко. – К.: КНЕУ, 2007. – 992 с.

6. Жиляєва Н. М. Формування ефективної спеціалізації регіонів як умови забезпечення їх конкурентоспроможності / Н. М. Жиляєва // Зб. наук. пр. ЧДТУ. – Серія «Економічні науки». – Вип. 26. – Ч. 2. – Черкаси: ЧДТУ, – 2010. – С. 193–198.

7. Заблоцький Б. Ф. Регіональна економіка: навч. посіб. / Б. Ф. Заблоцький. – Львів: Новий світ, 2007. – 432 с.

8. Іщук С. І. Географія промислових комплексів: підручник / С. І. Іщук, О. В. Гладкий. – К., 2011. – 375 с.

9. Іщук С. І. Регіональна економіка: теорія, методи і практика: підручник / С. І. Іщук, О. В. Гладкий. – К., 2013. – 447 с.

10. Качан Є. П. Регіональна економіка: підручник / За ред. Є. П. Качана. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 664 с.

11. Ковальська Л. В. Рекреаційна географія: навч. посіб. / Л. В. Ковальська. – Івано-Франківськ: НАІР, 2012. – 200 с.

12. Лишиленко В. І. Регіональна економіка: підручник / В. І. Лишиленко. – К.: ЦУЛ, 2009. – 384 с.

13. Манів, З. О. Регіональна економіка: підручник / З. О. Манів, І. М. Луцький, С. З. Манів. – Л.: Магнолія, 2010. – 562 с.

14. Манів, З. О. Регіональна економіка: навч. посіб. / З. О. Манів, І. М. Луцький, С. З. Манів. – Л.: Магнолія, 2011. – 638 с.

15. Олійник Я. Б. Регіональна економіка: навч. посіб. (2-е вид. змін. і доп.) / За ред. Я. Б. Олійника. – К.: КНТ, 2008. – 444 с.

16. Семенов В. Ф. Регіональна економіка: навч. посіб. / За ред. В. Ф. Семенова. – К.: «МП Леся», 2009. – 708 с.

17. Сонько С. П. Екологія агроландшафтів і програмовані технології вирощування сільськогосподарських культур / С. П. Сонько // Збірн. наук. праць Уманського НУС. Ч. 1. Агрономія. Випуск 73. – Умань, 2010. – С. 360-365.

18. Шевчук Л. Т. Регіональна економіка: підручник / Л. Т. Шевчук. – К.: Знання, 2011. – 774 c.

19. Валовий регіональний продукт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/vvp/vrp/vrp2012_u.htm.

20. Головне управління статистики у Вінницькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information.html.

21. Головне управління статистики у Тернопільській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.te.ukrstat.gov.ua/statinfo.html.

22. Головне управління статистики у Хмельницькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/index.htm.

23. Соціально-економічне становище регіонів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.