Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 4690. Дипломна робота Формування системи управління конкурентоспроможністю продукції ПРаТ «Чумак»

Дипломна робота Формування системи управління конкурентоспроможністю продукції ПРаТ «Чумак»

« Назад

Код роботи: 4690

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Маркетинг

Тема: Формування системи управління конкурентоспроможністю продукції ПРаТ «Чумак»

Кількість сторінок: 79

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 1500 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Сутність та взаємозв’язок понять «конкурентоспроможність» та «управління конкурентоспроможністю»

1.2. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможністю продукції

1.3. Шляхи підвищення ефективності маркетингового управління конкурентоспроможністю продукції на підприємства

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ «ЧУМАК»

2.1. Аналіз мікро- та макросередовища

2.2. Аналіз конкурентного середовища

2.3. Портфельний аналіз СЗГ

2.4. Оцінка конкурентоспроможності продукції ПрАТ «Чумак»

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПРАТ «ЧУМАК»

3.1. Розробка системи маркетингових стратегій ПрАт «Чумак»

3.2. Проектування заходів щодо підвищення ефективності збутової політики ПрАТ «Чумак»

3.3. Формування програми рекламної діяльності підприємства

Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Актуальність теми. На сучасному етапі економічного розвитку України проблема підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства набуває все більшої актуальності. Адже за умов розвитку зовнішньої торгівлі, підсилення процесів інтеграції країни в міжнародні організації загострюється конкурентна боротьба як на внутрішньому, так і на світовому ринку. Для виживання та досягнення домінуючих позицій лідера в галузі необхідно вдосконалити процес управління конкурентоспроможністю продукції підприємства, активно нарощувати конкурентні переваги, постійно досліджувати і аналізувати як внутрішнє, так і зовнішнє середовище підприємства, а отже бути гнучким і швидко реагувати на всі зміни.

У сучасній світовій літературі теоретичні проблеми конкуренції і конкурентоспроможності досліджуються досить широко, проте автори ще не прийшли до єдиної думки щодо визначення конкурентоспроможності.

Дослідження теоретичних основ та практичного застосування управління конкурентоспроможністю знайшли своє відображення в працях закордонних учених Г. Асселя, Ф. Котлера, Г. Минцберга, Пітерса, М. Портера, Ф. Тейлора, А. Сміта, А. Файоля, Р. Уотермена, Е. Чемберлена, И. Шумпетера та інших.

Дослідженню цих проблем присвячено праці вчених країн СНД - Г. Азоєва, І. Ансоффа, О. Градова, Р. Фатхутдинова, А. Юданова та інших. У працях вітчизняних учених Я. Б. Базилюка, В. А. Білошапки, Н. М. Гаращенка, В. І. Герасимчука, В. Л. Діканя, Г. В. Загорій, Ю. Б. Іванова, Г. М. Скударя, О. Б. Чернеги та інших - приділяється значна увага формуванню конкурентних переваг та конкурентоспроможності продукції.

Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо управління конкурентоспроможністю продукції на ПраТ «Чумак».

Для досягнення поставленої мети в роботі визначені для вирішення наступні завдання:

1) розкрити сутність та взаємозв’язок понять «конкурентоспроможність» та «управління конкурентоспроможністю»;

2) здійснити аналіз методичних підходи до оцінки конкурентоспроможністю продукції;

3) здійснити аналіз шляхів підвищення ефективності маркетингового управління конкурентоспроможністю продукції на підприємства;

4) здійснити аналіз мікро- та макросередовища ПраТ «Чумак»;

5) здійснити наліз конкурентного середовища;

6) здійснити портфельний аналіз СЗГ;

7) здійснити аналіз конкурентоспроможності продукції ПрАт «Чумак»;

8) здійснити розробку системи маркетингових стратегій ПрАт «Чумак»;

9) злійснити проектування заходів щодо підвищення ефективності збутової політики ПрАТ «Чумак»;

10) здійснити формування програми рекламної діяльності підприємства.

Предметом дослідження у дипломній роботі виступає сукупність теоретичних і практичних аспектів управління конкурентоспроможністю продукції на підприємстві, об’єктом — господарська діяльність ПраТ «Чумак».

Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, та списку використаних джерел.. Повний обсяг дипломної роботи становить 85 сторінки. Пepeлiк пoсилань наpахoвує 60 наймeнувань.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Одна з найважливіших задач розвитку підприємства і країни в цілому, нерозривно пов`язана з ефективністю виробництва, забезпечення випуску необхідної кількості сучасних виробів та покращення якості, досягнення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку.

Загострення конкурентної боротьби (за збут своєї продукції, за місце на ринку) поміж фірмами-виробниками змушує шукати їх нові засоби впливу на рішення покупців. Одним з таких шляхів є створення товарів покращеного рівня якості.

При розгляді вченими конкурентоспроможності це складне і багатогранне явище, яке потребує всебічного вивчення. По-перше, більшість авторів вважають, що конкурентоспроможність підприємств - це поняття, яке визначається і залежить від конкурентоспроможності товарів. По-друге, автори вважають конкурентоспроможність підприємств як результат ефективної господарської діяльності за умов конкурентного ринку.

Для оцінки конкурентоспроможності продукції використовують диференціальний, комплексний та змішаний методи оцінки.

Диференціальний - базується на використанні одиничних показників конкурентоспроможності продукції (технічних та економічних). За ними важко судити про конкурентоспроможність продукції однозначно.

Комплексний - базується на використанні групових та інтегральних показників.

Змішаний - базується на спільному використанні одиничних та комплексних показників.

У результаті оцінки конкурентоспроможності продукції можуть бути прийняті наступні шляхи її підвищення:

- зміна складу, асортименту, структури застосовуваних матеріалів (сировини, напівфабрикатів), що комплектують виріб або конструкції продукції;

- зміна технології виготовлення продукції, методів випробувань, системи контролю якості виготовлення, збереження, упакування, транспортування, монтажу;

- зміна порядку проектування продукції;

- зміна цін на продукцію, цін на послуги, по обслуговуванню і ремонту, цін на запасні частини;

- зміна порядку реалізації продукції на ринку;

- зміна структури і розміру інвестицій у розробку, виробництво і збут продукції;

- зміна структури й обсягів коопераційних постачань при виробництві продукції і цін на комплектуючі вироби і складу обраних постачальників;

- зміна системи стимулювання постачальників;

- зміна структури імпорту і видів імпортованої продукції.

Проведено аналіз мікросередовища ПрАТ «Чумак». Встановлено, що підприємство є одним із перших і найстаріших виробників кетчупів на території України, займаючи при цьому друге місце з часткою ринку 25,4%.

Аналіз макросередовища підприємства проведено за допомогою PEST-аналізу, де встановлено, що найбільший вплив на ПрАТ «Чумак» здійснюють політичні та економічні фактори.

Проведено аналіз конкурентного середовища за методикою М.Портера, де виділено фактори, які мають найбільший вплив на підприємство – внутрішньогалузева конкуренція і ринкова влада покупців.

Проаналізувавши склад асортиментного портфеля можна сказати, що для покращення асортиментної політики ПрАТ «Чумак» необхідно звернути увагу на товар, який на даний момент являється найбільш прибутковим. Направити зусилля на його просування, пошук нових каналів збуту, поліпшення цін, тому що саме він забезпечує підприємство прибутком.

Провівши аналіз за допомогою матриці І. Ансофа, дійшли висновку, що для успішної діяльності підприємства на ринку слід обрати стратегію проникнення, яка передбачає реалізацію старого товару на старому ринку, існуючим споживачам. При такій стратегії споживачі вже знайомі з брендом та основним товаром компанії.

«Чумак» поступається лідеру за такими факторами, як ширина асортиментного ряду. Тому, я вважаю за потрібне запропонувати новий вид продукції, який би став оригінальним і не схожим ні на один інший.

У підвищенні ефективності маркетингового управління збутовою діяльністю підприємств важливу роль грає вдосконалення управління витратами. Мінімізуючи ці витрати, підприємство може поступово втратити свою частку на ринку, що унеможливлює вчасну реакцію на відповідні дії зі сторони конкурентів.

До найпопулярніших методів покращення збутової політики можна віднести наступні:

- диверсифікація споживачів продукції (визначення цільових сегментів ринку та регіонів продажу).

- створення механізму особистої зацікавленості робітників збутового апарату у реалізації продукції.

- навчання робітників збутових служб нових прийомів та методів збуту.

- створення ефективної системи зворотного зв’язку із споживачами, механізми розгляду скарг та претензій клієнтів.

- вивчення смаків та вподобань цільових клієнтів і максимальний ступінь врахування побажань при виробництві продукції.

У ході цього аналізу були виявлені слабкі сторони даної компанії, а саме - це недостатньо широкий асортимент та одноманітний смак кетчупу. На підставі цього були запропоновані заходи щодо підвищення конкурентоспроможності продукції шляхом диверсифікації. Переваги цього методу полягають у різнобічному аналізі та задоволенні потреб споживачів. Тому доцільним було запропонувати випуск нового продукту, який став би повним новаторством для ТМ «Чумак» та підвищив би конкурентоспроможність даної компанії.

Для просування нового продукту було вирішено організувати фестиваль, як рекламну кампанію, метою якої буде донесення інформації про новий продукт до суспільності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Алексеев С. Б. Теоретические аспекты конкурентоспособности предприятий / С. Б. Алексеев // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск191: В4 т. Том ІІ. − Дніпропетровськ:ДНУ, 2004. − С. 614−619.

2. Балабанова Л. В. Маркетинг підприємства: навчальний посібник / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. – К.: Центр навчальної літератури, 2012. – 612 с.

3. Блэйк Р. Р., Мутон Д. С. Научные методы управления / Р. Р., Блэйк, Д. С. Мутон [пер. с англ. И. Ющенко]. – Киев: Вышейшая школа, 2013. – 274 с.

4. Броварська Н. О. Аналіз стану та тенденцій розвитку ринку кетчупу в Україні [Електронний ресурс] / Н. О. Броварська, О. І. Лабурцева. // Технології та дизайн. - 2014. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/td_2014_2_12.pdf

5. Бутко М. П. Виробничий менеджмент: підручник / М. П. Бутко. – К.: ЦУЛ, 2015. – 400 с.

6. Воронин Г. О конкурентоспособности промышленных предприятий / Г. Воронин // Экономист. − М, 2004. − № 6. − С. 18.

7. Воронкова А. Е. Управління конкурентоспроможністю підприємства:Навчальний посібник / А. Е. Воронкова [та ін.]; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф.А. Е. Воронкової. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2014. – 248 с. Укр. мова

8. Гаркавенко С. С. Маркетинг. [Підручник] / С. С. Гаркавенко. – [4-е вид. доп.]. – Київ: Лібра, 2006. – 720 с.

9. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: навч. посіб. - 2-ге видання. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 488 с.

10. Гірняк О. М. Менеджмент: підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти / О. М. Гірняк. - Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 88-98.

11. Гринько Т. Фактори конкурентоспроможності підприємств / Т. Гринько // Держава та регіони. – 2004. – № 2. – С. 50−53.

12. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб / О. А. Грішнова, О. М. Білик. - К.: Знання, 2012. – 286 с.

13. Дикань В. Л. Обеспечение конкурентоустойчивости предприятия. / В. Л. Дикань. − Х.: Основа, 1995. − 158 с.

14. Докієнко Л. М. Інвестиційний менеджмент: навчальний посібник / [JI. M. Докієнко, В. В. Клименко, Л. М. Акімова]. - K.: Академія, 2011. — 450 с.

15. Економіка підприємства: підручник / М. Г. Грещак, В. М. Колот; О. Г. Мендрул та ін.; за заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко. - вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2009. - 816 с.,

16. Енциклопедія бізнесмена, менеджера, економіста / Під ред. Р. Дяківа. − К.: Міжнародна економічна фундація, 2000. − 706 с.

17. Єлець О. П. Методичні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства / О. П. Єлець, Ю. Г. Бєлова // Ефективна економіка. - 2013. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1951

18. Жукевич О. Виробництво та споживання соусів в Україні [Електронний ресурс] / О. Жукевич, Г. Рудавська. // Товари і ринки. - 2012. - № 1. - Режим доступу: http://tr.knteu.kiev.ua/files/2012/13/6.pdf

19. Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080514.html

20. Зозулев А. В. Промышленный маркетинг: рыночная стратегия: учеб. пособие / А. В. Зозулев. - К.: ЦУЛ, 2010. - 576 с.

21.Кайлюк Є. М. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / Є. М. Кайлюк, В. М. Андрєєва, В. В. Гриненко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 279 с..

22. Карлова О. А. Основи менеджменту: підручник / О. А. Карлова. – Харків: ХНМАГ, 2008. - 498 с.

23. Кирчата І. М. Напрями формування економічного механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства / І. М. Кирчата // Управління розвитком: Зб. наук. статей. - Х., 2006. - № 7. - С. 19-21.

24. Клименко С. М. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб. / С. М. Клименко, О. С. Дуброва, Д. О. Барабась, Т. В. Омельяненко., А. В. Вакуленко. - К.: КНЕУ, 2006. - 527 с.

25. Ковалев А. И. Маркетинговый анализ / А. И. Ковалев. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2003. - 167 с.

26. Ковальчук С. В. Маркетингова цінова політика: навч. посібник / С. В. Ковальчук, І. В. Гвоздецька, С. М. Синиця. - Л.: Новий Світ-2000, 2011. - 352 с.

27. Колодий Г. С. Учет особенностей маркетинговой деятельности при разработке маркетинговых программ промышленных предприятий // Г. С. Колодий; Бюллетень Международного Нобелевского экономического форума. - 2011, № 1 (4). - С. 173-177.

28. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: [монографія/ за заг. ред. О. Г. Янкового]. – Одеса: Атлант, 2013. – 470 с.

29. Крапивин А. А., Сусанова А. Ж. Стратегический маркетинг. / А. А. Крапивин, А. Ж. Сусанова. - М.: Економ. 2005 – 621 с.

30. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: підручник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. вид. 2-ге, випр., доп. - К.: Академвидав, 2007. - 464 с.

31. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: стратегический и операционный маркетинг/ Ж.-Ж. Ламбен [и др.]. – СПб.: Питер, 2011. – 800 c.

32. Лифиц И. М. Конкурентоспособность товаров и услуг: учеб. пособие. / И. М. Лифиц. - М.: Высшее образование; Юрайт-Издат, 2009. - 406 с.

33. Маркетинг для магістрів: Навчальний посібник/ За заг. Ред. Д.е.н., проф.. С. М. Ілляшенка. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2007. – 928 с.

34. Маркетинг. Учебник и практикум: учебник для бакалавров /под ред. Л. А. Данченок. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 486 с. — Серия: Бакалавр. Базовый курс.

35. Маркетинг. Учебник и практикум: учебник для бакалавров /под ред. Л. А. Данченок. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 486 с. — Серия: Бакалавр. Базовый курс.

36. Менеджмент: навч. посіб. / [Г. Є. Мошек, М. М. Ковальчук, Ю. В. Поканєвич, та ін.]; за заг. редакція Г. Є. Мошека. – К.: Ліра-К, 2015. – 550 с.

37. Мороз Л. І. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації / Л. І. Мороз, О. Р. Адельшінова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. - 2008. - № 611. - С. 147-155.

38. Осовська Г. В. Менеджмент організацій: підручник / Г. В. Осовська, Л. Ц. Масловська, О. А. Осовський. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 366 с.

39. Осовська Г. В. Менеджмент: підручник / Г. В. Осовська,О. А. Осовський - К.: Кондор-Видавництво, 2015. - 563 с.

40. Офіційний сайт компанії Чумак [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ua.chumak.com/

41. Портер Майкл Э. Конкуренция: пер. с англ. / Майкл Э. Портер. – М.: Изд. Дом «Вильямс». – 2005. – 608 с..

42. Продіус Ю. І. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства в умовах ЗЕД / Ю. І. Продіус, О. О. Рожок // Економіка: реалії часу. - 2013. - № 1(6). - С. 112-116.

43. Радулов Д. Д. Теоретичні аспекти визначення поняття конкуренто-спроможності підприємства/ Д. Д. Радулов// Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2010. – № 14 (115). – С. 27-39.

44. Рибакова О. В. Конкуренція і конкурентоспроможність: економічна сутність та фактори підвищення / О. В. Рибакова // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Економіка». - 2009. - № 7. - С. 155-161.

45. Ряба О. І. Конкурентоспроможність України та напрями її підвищення / О. І. Ряба, Н. М. Шумило // Вісн. Хмелн. Нац. Ун-ту. - 2010. - № 2. - С. 44-47.

46. Савінова Ю. М. Конкурентоспроможність підприємств та чин-ники, що її обумовлюють / Ю. М. Савінова // Вісник Української академії бан-ківської справи – 2003. – №1(14). – С. 94−97.

47. Савчук О. Системний підхід до аналізу конкурентоспромож-ності промислового виробництва / О. Савчук // Економіст. – М., 2001. – № 12. – С. 58−61.

48. Саєнко М. Г. Стратегія підприємства. Підручник. / М. Г. Саєнко – Тернопіль: «Економічна думка». – 2006. – 390 с.

49. Скібіцький О. М. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. / О. М. Скібіцька. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

50. Смолін І. В. Конкурентоспроможність підприємств: навч. посіб. / І. В. Смолін; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2006. - 204 с.

51. Стадник В. В. Менеджмент: підручник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. Вид. 2-ге, вип., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 472 с.

52. Тарнавська Н. П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика / Н. П. Тарнавська; Тернопільський екон. ун-т. - Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 570 с.

53. Турченюк М. О. Маркетинг: Навч. посіб. для студ. Напряму підготов. 6.030601 Менеджмент / М. О. Турченюк, М. Д. Швець, Т. С. Карпан; Нац. унт вод. госпва та природокористування. – Рівне:НУВГП, 2010. – 293 с

54. Управлiння мiжнарoднoю кoнкурeнтocпрoмoжнicтю в умoвах глoбалiзацiї eкoнoмiчнoгo рoзвитку: мoнoграфiя у 2-х т. / Д. Г. Лук’янeнкo, А. М. Пoручник, Л. Л. Антoнюк та iн. - К.: КНEУ, 2006. - 816 c.

55. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Підручник / Ю. Б. Іванов,М. О. Кизим, О. М. Тищенко, О. Ю. Іванова, О. В. Ревенко, Т. М. Чечетова-Терашвілі. –Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. – 320 с.

56. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. / Р. А. Фатхутдинов. − М: ИНФРА-М, 2000. − 311 с.

57. Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью ор-ганизации. Учебное пособие. / Р. А. Фатхутдинов. − М.: Издательство «Эксмо», 2004. − 544 с.

58. Храбатин О. І., Яворська Л. В. Маркетинг: Навчальний посібник. / За наук. ред. О. А. Тимчик. – Київ: Видавництво, 2014. - 284 с.

59. Шершньова З. Є. — Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. / З. Є. Шершньова. — К.: КНЕУ, 2004. — 699 с.

60. Шлапак Н. С. Основи менеджменту: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Н. С. Шлапак, Т. В. Серкутан; Мін. освіти і науки України ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». - Маріуполь, ПДТУ, 2011. - 347 с.