Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 4689. Звіт з виробничої практики Хлібобулочна промисловість в Житомирській області

Звіт з виробничої практики Хлібобулочна промисловість в Житомирській області

« Назад

Код роботи: 4689

Вид роботи: Звіт з виробничої практики

Предмет: Маркетинг

Тема: Хлібобулочна промисловість в Житомирській області

Кількість сторінок: 52

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

ВСТУП

1. ОПИС ТОВАРУ І ГАЛУЗІ

2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОН’ЮКТУРИ РИНКУ

3. ОПИС МЕТОДИКИ,ПРОЦЕДУРИ І РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ТОВАРУ

4. АНАЛІЗ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Хлібобулочні вироби в Україні, як і в усьому світі, є найважливішими продуктами харчування людей. Хліб - це символ добробуту і праці мільйонів людей різних професій. Він був, є і буде їх головною турботою. Хлібопечення - найбільш розвинута галузь харчової промисловості України. Як відомо, хліб - всьому голова, необхідний і корисний продукт, що вживається кожною людиною з дня в день. Хліб постійно користується попитом, і його виробництво є дуже вигідною справою в усі часи.

Хліб вживається в їжу щодня, тому дуже важливо, щоб він був не тільки смачним, але і корисним. Комусь може здається, що хліб він і є хліб, важко щось вигадати оригінальне. Але як пояснить той факт, що один вид хліба користується підвищеним попитом, а інший ні.

Перед підприємствами що займаються виготовленням хліба стоїть ряд серйозних проблем, пов’язаних з покращенням якості харчової цінності хліба. Забезпечення безперебійного постачання населення свіжим хлібом викликає необхідність значного розширення асортименту виробів [18, с. 4-6].

Дуже важливими проблемами в сучасній харчовій промисловості України по виробництву хліба на сьогодні є: подальше вдосконалення технології з метою інтенсифікації виробництва хліба; регулювання його харчової цінності; виробництво нових сортів хліба та хлібобулочних виробів; широке використання упаковки для більш довгого зберігання свіжості хліба. Якість хліба, а також основні методи оцінки якості регулюються відповідними стандартами.

Також дуже важливим є визначення попиту споживачів на різні види хлібобулочних виробів, так як смаки та вподобання досить часто змінюються, тому це є актуальним питанням сьогодення. В Україні, а також у багатьох народів інших країн світу хліб належить до основних продуктів харчування. В різних країнах його споживають від 90 до 400 г на добу або 32-146 кг на рік залежно від економічних факторів, характеру праці, національних особливостей.

Хлібопекарська промисловість України є однією з основних галузей харчової промисловості, яка за виробничими потужностями, механізацією технологічних процесів, асортиментом спроможна забезпечити населення різними видами хлібних виробів, що має важливе значення для підтримки соціальної стабільності в суспільстві [17, c. 4-5].

З розвитком ринкових відносин у суспільстві відбулось роздержавлення і реструктуризація хлібопекарської галузі, виникла велика кількість пекарень, відроджується домашнє хлібопечення.

У цих умовах набуває першорядного значення виготовлення конкурентоздатної продукції, виробництво якої можуть забезпечити прогресивні ресурсозберігаючі технології.

В основі технології хліба лежать біохімічні, мікробіологічні процеси, тому вона належить до біотехнології. Сучасна технологія є результатом колективного творіння спеціалістів — вчених і практиків протягом століть. Значний внесок у розвиток теорії та практики хлібопечення зробили вчені Л. Я. Ауерман, Л. М. Казанська, Н. П. Козьміна, В. Л. Кретович, Л. І. Пучкова, В. О. Пат, українські вчені — Л.І. Ведєрнікова, Н.І. Берзіна, В. І. Дробот, А. А. Міхелєв, І. М. Ройтер, Л. І. Карнаушенко [20, c. 90-96].

Сучасний стан та розвиток хлібопекарської промисловості України знайшли відображення в працях вітчизняних економістів: Бойка В. І., Борщевського П. П., Васильченка О. І., Гайдуцького П. І., Дейнеко Л. В., Дробот В. І., Єрохіна К. Я., Заїнчковського А. О., Зубця М. В., Князєва С. І., Лобаса М. Г., Пархоменка П. П., Перевертуна М. О., Саблука П. Т., Салухіної Н. Г., Самойленка А. А., Сизенка Е. Н., Скорикової Г. М., Худолій Л. М. та ін. [2, c. 11-13].

Мета дослідження. Дослідження і аналіз стану хлібопекарської галузі, виявлення основних проблем розвитку хлібопекарства та обґрунтування можливих напрямів їх вирішення.

1. Балабанова Л. В. Маркетинг / Л. В. Балабанова – К.: Знання-Прес, 2004. – 564 с.

2. Белік В. Стан і проблеми хлібопекарської промисловості України [Текст] / В. Белік // Техніка АПК. – 2004. – № 4-5. – С. 11-13.

3. Васильченко О. М., Макарова Т. Ю. Про хліб та проблеми його виробництва / О. М. Васильченко, Т. Ю. Макарова // Хранение и переработка зерна. – 2001, № 6. – С. 15-16.

4. Васильченко О. Укрхлібпром у цифрах, здобутках, проблемах і розроблених рецептурах / О. Васильченко // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2007. – № 1. – С. 4-7.

5. Вачевський М. В. Промисловий маркетинг [Текст]. Основі теорії і практики. Навч. посібник / М. В. Вачевський, В. Г. Скотний, О. М. Вачевський – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.

6. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент [Текст]: Підручник. / А. В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2007. – 232 с.

7. Гаркавенко С. С. Маркетинг [Текст]: підруч. [для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.] / С. С. Гаркавенко – [4-е вид., доп. ]. – К.: Лібра, 2006. – 717 с.

8. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика [Текст]: Підручник. / В. Я. Кардаш. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.

9. Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства. / І. З. Должанський. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

10. Електрона бібліотека [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.pulib.if.ua.

11. Жук Ю. Т., Жук В. А., Кисляк Н. К. та ін. Теоретичні основи товарознавства. / Ю. Т. Жук, В. А. Жук, Н. К. Кисляк. – К.: НМЦ „Укоопосвіта”, 2000. – 336 с.

12. Карнаушенко Л. І. Шляхи розвитку хлібопекарської промисловості України [Текст] / Л. І. Карнаушенко // Зернові продукти і комбікорми. – 2001. – № 1. – С. 17-19.

13. Котлер Ф. Основы маркетинга [Текст]. Краткий курс / Ф. Котлер. – М.: Изд-во Вильямс, 2007. – 656 с.

14. Маркетинг [Текст]: Учебник / под ред. А. М. Романова. - М.: ЮНИТИ, 2005. – 630 с.

15. Мокрова Т. Ю. Структура современного ассортимента хлебобулочных изделий. / Т. Ю. Мокрова // Хранение и переработка зерна. – 2005, № 6. – С. 58-59.

16. Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

17. Пархоменко П., Агаркова Н. Життєдайна сила хлібу / П. Пархоменко, Н. Агарокова. // Харчова і переробна промисловість. – 2001. – № 2. – С.4-5.

18. Пархоменко П. Наш хліб святий, насущний / П. Пархоменко // Харчова і переробна промисловість. – 2001. – № 6. – С.4-6.

19. Полозова А., Фролова Н. Особенности формирования ассортимента / А. Полозова, Н. Фролова // Хлебопродукты. – 2002. – № 11. – с. 12-15.

20. Шелудько Р. М. Маркетинг[Текст]: Навч. посібник. / Р. М. Шелудько— Х.: ХНАУ, 2006. — 150 с.

ВИСНОВКИ

1. Хліб та хлібобулочні вироби є одним з основних і масових продуктів харчування, що споживається всіма категоріями населення незалежно від місця проживання, статі, соціального статусу, рівня доходів. Щоденне споживання хліба та хлібобулочних виробів, їх хімічний склад, біологічна та фізіологічна цінність дає всі підстави вважати ці вироби продуктами харчування першочергового значення.

2. Таким чином, усе різноманіття факторів, що здійснюють вплив на обсяг попиту на хліб та хлібобулочні вироби, за характером впливу можна розділити на 3 групи: фактори, які майже не впливають на обсяги споживання хліба; фактори, що зумовлюють підвищення обсягу попиту на хліб; фактори, що впливають на зниження рівня споживання хлібобулочної продукції.

3. Найближчими роки на українському хлібному ринку слід очікувати скорочення попиту на соціальні сорти хліба, зростання споживання нішевих сортів, нарізаного і упакованого хліба, а також здоби і хліба, випеченого із заморожених напівфабрикатів. Попит на хліб, приготовлений безпосередньо роздробом або кондитерськими, в першу чергу обумовлений готовністю частини міського населення платити більше за продукт гарантовано високої якості, а також свіжоспечену хлібобулочну продукцію.

4. Ринок виробництва хліба має географічний поділ. Так, наприклад, основні активи найбільш значних гравців ринку розташовані в наступних регіонах:

- ЗАТ «Київхліб» виробляє та реалізує продукцію переважно на ринку Київської області та Києва;

- Холдинг ТОВ «Хлібні інвестиції» (до складу входять сім підприємств) у Луцькій, Івано-Франківській, Житомирській, Харківкій, Кіровоградській областях та м. Севастополі;

- ЗАТ «Укрзернопром» у Дніпропетровській, Чернігівській областях;

- ВАТ «Концерн Хлібпром» у Вінницькій, Львівській та Івано-франківській областях;

- ВАТ «Одеський коровай» в Одеській області;

- «Агросервіс 2000» у Запорізькій області.

5. Опрацьовані результати анкетування покупців дають змогу зробити такі висновки: найбільше надають перевагу білому хлібу. Найбільше подобається хліб «Заварний», хліб «Український», хліб білий з маком, батон нарізний, булочки. Споживачі менше звертають увагу на виробника продукції, а більш звертають увагу на смакові якості, свіжість, зовнішній вигляд. Хліб купують щодня в ранковий час. Покупці більше задоволені якістю продукції місцевих хлібозаводів, ніж продукцією приватних фірм (індивідуальних підприємців).

6. Головним напрямком забезпечення конкурентної переваги хлібопекарських підприємств у проведеному аналізі щодо визначення конкурентних позицій виступають наступні фактори: утримання ініціативи в конкурентній боротьбі, оновлення та розширення асортименту, забезпечення ресурсного потенціалу для досягнення поставлених цілей, підвищення якості продукції, залучення ресурсів підприємства для ефективних попереджувальних заходів щодо дій конкурентів.

7. Отже, найбільшими конкурентами хліба і хлібобулочних виробів є ПАТ «Київхліб», ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод». Підтвердженням конкурентоспроможності та високої якості продукції, обґрунтованої інноваційної політики можуть служити нагороди, отримані на міжнародних спеціалізованих торгово-промислових виставках, дипломами про якість продукції, медалями.

ПАТ «Київ хліб» має всього здобутих 164 нагород:

- Гран-прі – 26;

- Золотих медалей – 75;

- Срібних медалей – 40;

- Бронзових медалей – 23.

ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» гарантує якість свої продукції, яка підтверджена великою кількістю нагород, здобутих на Всеукраїнських та Міжнародних виставках-конкурсах. Також значна кількість нагород завойована працівниками-хлібопекарями на різних конкурсах майстерності.

8. Розвиток хлібопекарських підприємств в сучасних умовах також має ряд особливостей, що відрізняють його від розвитку інших харчових підприємств. Основними з особливостей ведення конкурентної боротьби виробників хлібобулочних виробів в Україні можна вважати наступні: цінові обмеження на хлібобулочні вироби соціальної лінійки за умов вільного ціноутворення на сировину, виробництво соціально значущої для населення продукції; забезпечення населення свіжою продукцією, рентабельність виробництва хліба; низький рівень технічного оснащення багатьох хлібозаводів.

9. Найбільшим конкурентом Житомирського хлібозаводу № 3 є ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» гарантує якість свої продукції, яка підтверджена великою кількістю нагород, здобутих на Всеукраїнських та Міжнародних виставках-конкурсах. Також значна кількість нагород завойована працівниками-хлібопекарями на різних конкурсах майстерності.

10. Хлібобулочні вироби в Україні, як і в усьому світі, є найважливішими продуктами харчування людей. Хліб - це символ добробуту і праці мільйонів людей різних професій. Він був, є і буде їх головною турботою. Хлібопечення - найбільш розвинута галузь харчової промисловості України. Як відомо, хліб - всьому голова, необхідний і корисний продукт, що вживається кожною людиною з дня в день. Хліб постійно користується попитом, і його виробництво є дуже вигідною справою в усі часи.