Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Управление качеством \ 4680. Дипломна робота Управління якістю продукції (послуг) на прикладі ПАТ «Новоград-Волинський м`ясокомбінат»

Дипломна робота Управління якістю продукції (послуг) на прикладі ПАТ «Новоград-Волинський м`ясокомбінат»

« Назад

Код роботи: 4680

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Управління якістю

Тема: Управління якістю продукції (послуг) на прикладі ПАТ «Новоград-Волинський м`ясокомбінат»

Кількість сторінок: 85

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 900 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність та економічний зміст якості продукції

1.2. Особливості системи управління якістю продукції на виробничому підприємстві

1.3. Методичні підходи до оцінки якості продукції

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПАТ «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ»

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Оцінка кількісних та якісних характеристик продукції

2.3. Аналіз системи управління якістю продукції на виробництві

РОЗДІЛ 3. Удосконалення системи управління якістю продукції ПАТ «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ»

3.1. Загальна концепція формування якості продукції підприємства

3.2. Підвищення ефективності управління якістю на виробництві

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Актуальність теми. В умовах ринку успіх кожного підприємства оцінюється за рівнем ефективності виробництва, обумовленої в першу чергу ступенем задоволення потреб суспільства з найменшими витратами. При цьому в даний час визначальною характеристикою, яка формує суспільні потреби, стає якість продукції. Це пов'язано з тим, що якість продукції в умовах конкуренції є головним стимулом придбання продукції, одним з факторів її конкурентоспроможності.

Стан справ в сфері управління якістю продукції для підприємств України не можна визначити як задовільний. Розвиток експортних відносин показав, що продукція вітчизняних підприємств є неконкурентоспроможною на світовому ринку саме по якості. У цьому зв'язку набуває особливого значення проблема розробки та впровадження дійових методів управління витратами на забезпечення якості продукції. В умовах глобалізації ринку проблема управління якістю продукції є актуальною для всіх країн, галузей, установ і організацій. Мудрість управління на всіх рівнях полягає в забезпеченні належної якості продукції, оскільки лише продукція високої якості може бути конкурентоспроможною.

Проблема забезпечення якості продукції є комплексною і вирішувати її традиційними методами, тобто лише шляхом контролю якості готової продукції, практично неможливо. Має бути комплексний, системний підхід, реалізація якого можлива лише в рамках системи управління якістю. Проблема забезпечення безпеки продукції у світовій практиці вирішується шляхом оцінювання її відповідності або декларацією про відповідність, або сертифікацією, яка в останні десятиліття переросла в норму торговельних відносин будь-якого рівня.

Теоретико-методологічні й економіко-організаційні аспекти управління витратами на забезпечення якості продукції відображені в роботах провідних вітчизняних і зарубіжних вчених економістів: І. Ансоффа, Л. Водачека, З. Ш. Гейлера, А. В. Гличева, Д. Джуран, Л. В. Дікань, Ю. Б. Іванова, Д. С. Демиденко, В. Е. Ластовецького, Л. А. Матвєєва, В. Ю. Огвоздіна, О. І. Пушкаря, В. М. Соколенко, С. А. Фейгенбаума, З. Ю. Хамдамова, Д. Харрінгтона, А. Яруговой та ін.

Метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування та розробка методичних підходів і практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи управління якістю продукції.

Для досягнення поставленої мети було вирішено такі завдання:

- визначення та обґрунтування основних понять «якість», «система забезпечення якості», «витрати на забезпечення якості продукції» тощо;

- розкрити методичні аспекти оцінки якості продукції;

- здійснити аналіз господарської та фінансової діяльності об’єкту дослідження;

- дослідити рівень ефективності управління якості продукції на підприємстві;

- розробка методичних підходів та рекомендацій щодо аналізу, планування та організації забезпечення якості продукції на підприємстві;

- визначити основні шляхи підвищення ефективності управління якістю основних видів продукції на підприємстві.

Об'єктом дослідження є рівень якості продукції ПАТ «Новоград-Волинський м`ясокомбінат».

Предмет дослідження – теоретичні та практичні аспекти формування якості продукції та визначення шляхів підвищення ефективності її управління в умовах ПАТ «Новоград-Волинський м`ясокомбінат».

Теоретичною та методологічною основою дослідження є положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених у сфері управління витратами на забезпечення якості. Для досягнення поставленої в роботі мети було використано такі методи дослідження: теоретичного узагальнення та порівняння; статистичного та ін.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

На основі проведеного дослідження зробимо висновки на теоретичному і практичному рівні.

Категорія якості є складною і суперечливою з точки зору різних її аспектів, тому вона потребує детального розгляду. Під якістю продукції розуміють сукупність властивостей виробу, які обумовлюють його придатність задовольняти певні потреби споживача (ДСТУ 15467-79).

Об'єктивна необхідність забезпечення належної якості у процесі проектування, виготовлення і використання нових виробів ініціює застосування у виробничо-господарській діяльності підприємств певної системи показників, що дозволяє визначати і контролювати рівень якості усіх видів продукції.

Оцінка якості продукції передбачає визначений абсолютного, відносного, перспективного і оптимального рівня. На рівень якості продукції впливає значна кількість факторів, які діють як самостійно, так і у взаємозв’язку між собою, як на окремих етапах життєвого циклу продукції, так і на кількох. Всі ці фактори можна об’єднати в чотири групи: технічні, організаційні, економічні та суб’єктивні.

Для практичного засвоєнння матеріалу було обрано підприємство ПАТ «Новоград-Волинський м`ясокомбінат». Публічне акцiонерне товариство "Новоград-Волинський м`ясокомбінат".

Аналізуючи основні показники забезпечення ресурсів підприємства можна зробити висновок про зростання вартості більшої частини виробничих ресурсів. Досліджуючи ринок функціонування ПАТ «Новоград-Волинський м`ясокомбінат» відзначимо, що підприємство постачає свою продукцію не лише в межах Новограда-Волинського. В основному підприємство займається виготовленням і продажем м`ясної продукції. Свою продукцію підприємство збуває в магазинах та школах міста та району.

Аналізуючи зміни які відбулися протягом 2011-2012 року в системі конкурентів, слід зазначити, що на кінець звітного періоду частка ринку ПАТ «Новоград-Волинський м`ясокомбінат» збільшується на 1%, і він залишається наймогутнішим виробником.

Продукцiя підприємства ПАТ «Новоград-Волинський м`ясокомбінат» виробляється згiдно технологiчних iнструкцiй з дотриманням санiтарних норм i правил. На весь асортимент продукцiї, що випускається, маються санiтарно-гiгiєнiчнi висновки. На весь асортимент продукцiї, що випускається, маються санiтарно-гiгiєнiчнi висновки. Продукцiя ПАТ «Новоград-Волинський м`ясокомбінат» має висновок Державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи.

Для комплексної оцінки якості виробів ПАТ «Новоград-Волинський м`ясокомбінат» використано кваліметричний метод. Його суть полягає у виразі оцінки одним числом, яке одержують в результаті об'єднання одиничних оцінок показників Одержані результати свідчать про те, що збалансованість енергетичних речовин м`яса покращується.

ПАТ «Новоград-Волинський м`ясокомбінат» контроль за якісними показниками сировини, напівфабрикатів та готової продукції відбувається в лабораторії. Основною метою дослідження шляхів підвищення ефективності господарської діяльності підприємства є доведення того, що загальне управління якістю – необхідна частина системи управління підприємством, а також розробка рекомендацій з удосконалення управління якістю продукції об'єкта дослідження – ПАТ «Новоград-Волинський м`ясокомбінат».

Стратегічним завданням ПАТ «Новоград-Волинський м`ясокомбінат» має бути постійне вдосконалення процесів для поліпшення їх показників і принесення користі зацікавленим сторонам. Управління якістю продукції на підприємстві здійснюється відповідно до загальноприйнятих ДСТУ. Варто зазначити, що ці стандарти містять мінімальні вимоги, яким має відповідати система якості, тому для ефективного успішного функціонування підприємства пропонується на ПАТ «Новоград-Волинський м`ясокомбінат» розвиток системи управління якості проводити на базі концепції TQM (Total Quality Management), яка враховує специфіку галузі і стала проривом у системі якості.

Для створення внутрішньої мотивації на підприємстві ПАТ «Новоград-Волинський м`ясокомбінат» пропонується створити гуртки якості, котрі є методом навчання й заохочення персоналу, інтереси якого, у свою чергу, ураховуються в процесі діяльності організації. Для підвищення матеріальної зацікавленості робітників, технічних фахівців, керівників у поліпшенні якості продукції, що випускається пропонуємо вдосконалити існуючу систему матеріального стимулювання. Отже, внаслідок удосконалення якісних параметрів готової продукції виникає потреба в оптимізації вже існуючого товарного асортименту та його оптимізації.

Слід зазначити, що вирішення оптимізаційної задачі складається з чотирьох етапів, зокрема: побудова економіко-математичної моделі; розрахунок оптимального плану; аналіз результатів вирішення; внесення корективів. Побудова робочої моделі включає в себе вибір цільової функції та формування обмежень за всіма видами ресурсів, які стосуються обраних критеріїв.

Так, використовуючи запропонований оптимальний план обсягів виробництва м`ясних виробів в асортименті, ПАТ «Новоград-Волинський м`ясокомбінат» матиме можливість підвищити обсяг виробленої продукції у вартісному вираженні майже на 16%, в результаті чого збільшаться і загальні витрати на виробництво продукції відповідно на 16%, величина прибутку при цьому збільшується на 130,5 тис. грн, а рентабельність продукції на 0,1 %, що, безперечно, є дуже позитивним і ще раз підтверджує правильність оптимального рішення.

Підкреслимо, що при цьому загальна потреба у фінансових ресурсах та витрати на 1 грн товарної продукції знизяться на 26% та 0,04% відповідно. Таким чином, оптимальна структура асортименту хлібобулочних виробів може бути використана при розробці виробничої програми підприємства на наступний період.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Акинфиева А. И. Мясо на здоровье / А. Н. Акинфиева // [Продукты & ингредиенты] - 2008. - № 4. – С. 63-65.

2. Баканов М. И. Теория экономического анализа: учебник [4-е изд., доп. и перераб.] / Баканов М. И., Шеремет А. Д. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 416 с.

3. Борщевський П., Сичевський М., Троян В. Харчова промисловість України: сучасні тенденції та перспективи розвитку / Борщевський П., Сичевський М., Троян В. // [Економіка України]. — 2009. — 8. - С. 45-49.

4. Борщевський П. П., Чернюк А. Г., Шмаглій О. Б. [Підвищення ефективності розвитку і розміщення харчової промисловості] / Борщевський П. П., Чернюк А. Г., Шмаглій О. Б. - Київ: Наукова думка, 2009. — 160 с.

5. Брень К. В. Якість продукції як фактор забезпечення конкурентоспроможних переваг підприємств побутової хімії / К. В. Брень // Вісник ЖДТУ - 2007. - № 1 (31). - С. 17-23.

6. Василенко В. О., Ткаченко Т. І. Виробничий (операційний) менеджмент: [Навчальний посібник.] За редакцією В. О. Василенка. – Київ: ЦУЛ, – 2009. – 552 с.

7. Виробництво основних видів промислової продукції в Україні. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] / Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

8. Виробництво основних видів промислової продукції по місяцях 2010 року [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державного комітету статистикиУкраїни. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/pr/ovp/ovp_u/ovp2010.html.

9. Виробництво основних видів промислової продукції по місяцях 2010 року. - [Елекгронний ресурс] / Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/pr/ovp/ovp_u/ovp2010.html.

10. Гайдак Н. М. Сухі продукти функціонального призначення для дитячого харчування, збагачені компонентами рослинного походження / Н. М. Гайдак, В. І. Дарієнко, Л. В. Пархоменко // Харчова промисловість. - 2007. - № 3. - С. 137-138.

11. Ганечко А. А., Чернюк А. Г. Продовольственный комплекс и совершенствование его управления / Ганечко А.А., Чернюк Л. Г. — К.: Знание, 2009. — 28 с.

12. Дейнеко А. В., Цпмоалюк А. В. Ефективність розвитку харчової промисловості в регіоні / За ред. П. П. Борщевського. — Київ, 2008. — 284 с.

13. Дейнеко Л. В. Розвиток харчової промисловості України в умовах ринкових трансформацій: теорія і практика / За ред. П. П. Борщсвського. — К.: Знання, 2010. — 331 с.

14. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення» від 13 грудня 1991 р. № 721/22-ВР. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

15. Дж. Кампанелла. Экономика качества. Основные принципы и их применение / Под ред. Дж. Кампанеллы; пер. с англ. А. Раскина / Науч. ред. Ю. П. Адлер и С. Е. Щепетова. - М.: РИА "Стандарты и качество", 2008. - 232 с.: ил. - (Серия "Практический менеджмент").

16. Доповідь «Про соціально-економічне становище України за 2010 рік» [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/mp/dopovidx/dop122010.zip.

17. Доповідь «Про соціально-економічне становище України за 2010 рік». - [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державного комітету статистики України. - Режим доступу: http: //www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/mp/dopovidx/dop 122010.zip.

18. Економіка виробничого підприємництва: [Навч.посібник] / За ред. Й. М. Петровича.–2-е вид., перероб. і доп. – К.:Т-во «Знання», КОО, – 2008. – 405 с.

19. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 2-е, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, – 2007. – 528 с.

20. Єрмаков О. Ю. Напрямки та ефективність підприємств хлібопродуктового комплексу / О. Ю. Єрмаков, В. О. Герасіна // Економіка АПК. - 2007. - № 7. – С. 86-90.

21. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.10.1997 р. № 12/22 ВР. [Електронний ресурс] – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

22. Закон України «Про рекламу» від 3 липня 1996 р. № 270/96-ВР. – [Електронний ресурс] Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

23. Закон України «Про стандартизацію» від 17 травня 2001 р. № 2408-Ш. [Електронний ресурс] – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

24. Закони України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.zakony.com.ua/econom.htmL.

25. Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2009 та 2010 pp. Статистичний збірник. Т. 1. — 1С: Держкомстат України. - 2010. - 168 с.

26. Ильенкова С. Д. Управление качеством: [учебник для вузов] / С. Д. Ильенкова, Н. Д. Ильенкова, В. С. Мхитарян и др.; под ред. С. Д. Ильенковой. - [2-е изд., перераб. и доп.] - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 334 с.

27. Карпенко Е. М. Менеджмент качества: [учебное пособие для студентов специальности "Менеджмент" учреждений, обеспечивающих получение высшего образования] / Е. М. Карпенко, С. Ю. Комков. - Минск: ИВУ Минфина, - 208 с.

28. Клєцова Н. В. Методи оцінки рівня розвитку інвестування сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової нестабільності / Н. В. Клєцова // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Економіка та менеджмент". - 2010. - № 5/2 (40) - С. 89-96.

29. Клєцова Н. В. Особливості маркетингового менеджменту на підприємствах / Н. В. Клєцова, О. В. Ященко // Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1-7 грудня / Мін-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. - С. 359-362.

30. Ковальчук Т. Не хлібом єдиним / Т. Ковальчук // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 11. - С. 32-33.

31. Кожухова О. І. Товарознавство і експертиза зерномучних товарів / О. І. Кожухова, A. Ф. Шепельов. - К.: Фенікс,2009. – 298 с.

32. Котляренко В. О. Євроінтеграційна модель харчової промисловості 21 ст.: можливості для України / В. О. Котляренко // Формування ринкових відносин в України. – 2007. – № 3. – С. 38-45.

33. Лазаревич К. М. Про перспективи хлібопекарської галузі / К. М. Лазаревич // Агробізнес сьогодні. - 2008. - №15-16. - С. 22-30, 40-43.

34. Макаренко В. Вся правда про хліб / В. Макаренко // Аіро Перспектива. - 2007. - № 6, 7. - С. 24-27, 34-37.

35. Макарьева В. И. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации. - [2-е изд., пероб. и доп.] / В. И. Макарьева, Л. В. Андреева. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 304 с.

36. Мишин Виктор Михайлович. Управление качеством: учебник [для студентов вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент организации" (061100)] / В. М. Мишин. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 463 с.

37. Моргун В. А. Использование муки из зерна крупяных культур при производстве муки хлебопекарной / В. А. Моргун, Д. А. Жиганов, О. С. Порошко // Зернові продукти і комбікорми. - 2008. - № 1. - С.13-15.

38. Морозова-Герасимович Н. А. Облікове забезпечення аналізу витрат на якість продукції на підприємствах харчової промисловості / Морозова- Герасимович Н. А. // Вісник ЖІТІ - 2009. - № 17. - С. 61-66.

39. Оболкина В. И. Применение системного подхода в производстве мяса / B. И. Оболкина, А. Н. Дорохович // Известия вузов: Пищевая технология. - 2008. - № 5-6. — C. 74-76.

40. Олійник О. В., Романчик К. В. Економічний аналіз: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"]; за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута", 2007. - 680 с.

41. Омельченко К. Ю. Вплив цін на рівень прибутковості хлібопекарських підприємств / К. Ю. Омельченко // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С. 16-19.

42. Оприлюднення експрес-випусків Держкомстату у 2011 році [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

43. Оприлюднення експрес-випусків Держкомстату у 2011 році. - [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державного комітету статистики України. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

44. Перспективи розвитку харчової галузі в Україні [Електронний ресурс] / Сайт IBcontacts. – Режим доступу: http://ibcontacts.com.ua/perspectyvy_rozvytku/.

45. Перспективи розвитку харчової галузі в Україні. - [Електронний ресурс] / Сайт IBcontacts. – Режим доступу: http://ibcontacts.com.ua/perspectyvy rozvytku/.

46. Петруха С. Методологічні засади аналізу фінансового стану хлібопекарської підгалузі харчової промисловості України / С. Петруха, М. Колотуша // Економіст. - 2007. - № 5. - С. 15-27.

47. Погапов А. Смачний бізнес для підприємця / А. Потапов // Хрещатик - 2007. - № 146. - С. 85-88.

48. Про затвердження галузевої програми розвитку хлібопекарської галузі на період до 2015 року: Наказ міністерства аграрної політики України № 164 від 20.03.2008 р. – С. 1-4.

49. Про роботу хлібопекарської галузі за перші 4 місяці 2010 року [Електронний ресурс] / Сайт Мясо Кондитер Экспо. – Режим доступу: http://www.bread-expo.kiev.ua/ukrhlebprom/pro-robotu-hlibopekarskoyi-galuzi-za-pershi-4-misyatsi-2010-roku.html.

50. Програмне забезпечення ЕОМ. Табличні процесори: практикум роботи в MS EXEL: навч. посібн. / [Є. А. Лавров, Н. Б. Пасько, Г. А. Смоляров, Т. І. Хачумян]. - Суми: Слобожанщина, 2009. - 260 с.

51. Прокопенко І. Ф. Методика і методологія економічного аналізу: навч. пос. / Прокопенко І. Ф., Ганін В. І. - К.: Центр учбової літератури, - 430 с.

52. Руденко Н. Втратив актуальність... / Н. Руденко // Агроперспектива. - 2009. - № 6. - С. 8-9.

53. Силантьєва Н. Інноваційна активність підприємств / Силантьєва Н., Маринченко Л. // Харчова та переробна промисловість. – 2007. – № 7. – С. 4-7.

54. Сирохман I. В. Якість і безпечність зерноборошняних продуктів: Навч. посіб. / І. В. Сирохман, Т. М. Лазова. - К.: Центр навч. літ., 2005. – 384 с.

55. Соловйов І. О. Маркетингові аспекти діяльності суб'єктів ринку хлібобулочних виробів / І. О. Соловйов, О. О. Мурзак // Економіка АПК. - 2005,- № 2. - С. 100-106.

56. Ставицький О. В. Державне управління підприємствами хлібопекарської галузі України та напрями підвищення ефективності їх діяльності. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/index. php'?operation=l&iid=328.

57. Топольник В. Г. Управление качеством продукции и услуг ресторанного хозяйства: Опорный конспект лекций. / В. Г. Топольник. - Донецк: ДонГУЭТ, 2007. – 115 с.

58. Фінанси підприємств: Підручник / Кер. авт. Кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – 4-е вид., перероб та доп. – К.: КНЕУ, – 2008. – 571 с.

59. Химический состав пищевых продуктов. - М.: Пищ. пром-сть, 2007. – 228 с.

60. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч.посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Ю. С. Цал-Цалко. – Київ: ЦУЛ, – 2008. – 360 с.