Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансы \ 4678. Дипломна робота Фінансовий ринок в Україні

Дипломна робота Фінансовий ринок в Україні

« Назад

Код роботи: 4678

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Фінанси

Тема: Фінансовий ринок в Україні

Кількість сторінок: 78

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 1000 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

1.1. Сутність та функції фінансового ринку

1.2. Суб’єкти та об’єкти фінансового ринку і їх характеристика

1.3. Класифікація фінансових ринків

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

2.1. Фінансовий ринок України у контексті глобалізації

2.2. Фінансовий ринок та інвестиційні процеси в Україні

2.3. Сучасні тенденції та аналіз проблематики фінансового ринку в Україні

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Актуальність теми. На сьогоднішній день фінансовий ринок України знаходиться на стадії розвитку, саме тому зараз потрібно упроваджувати нові підходи до ведення фінансової діяльності, розробляти стратегії по максимізації ефективності торгівельних площ, готувати нових фахівців, які добре орієнтуються в інноваційних процесах, яких вимагає фондова біржа України. Позитивні зміни спостерігатимуться лише в тому випадку, якщо увага фахівців буде направлена на комплексний підхід до роботи. Створена в Україні інфраструктура фінансового ринку характеризується наявністю різних моделей торговельних систем, великою кількістю розрахунково-депозитарних організацій, слабкістю окремих її елементів, а також неповною сумісністю стандартів проведення операцій з різними інструментами, недосконалістю та недостатністю законодавчого забезпечення.

Таким чином, у контексті існування зазначених проблем, що наразі стримують розвиток інфраструктури фінансового ринку України, та вирішення яких передбачено Державною Програмою активізації розвитку економіки на 2013–2014 рр., Концепцією Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011–2016 рр., Програмою розвитку фондового ринку України на 2011–2015 рр. та пошук ефективних форм, методів, механізмів та інструментів розвитку інфраструктури фінансового ринку України. Звідси виникає актуальність теми дослідження.

Дослідниками проблем фінансового ринку, які присвятили свої наукові роботи такі відомі вчені минулого та сучасності, як У. Батлерa, М. Москоу, П. Розенштейн-Родана та ін. Серед вітчизняних науковців вагомий внесок у розвиток проблеми фінансового ринку зробили О. Д. Василик, В. М. Суторміна, В. М. Радзієвська, Н. С. Рязанова та ін.

Метою випускної роботи є обґрунтування теоретичних положень, а також розробка шляхів удосконалення фінансового ринку в Україні.

Для досягнення поставленої мети в роботі визначені для вирішення наступні завдання:

1) розкрити сутність та функції фінансовий ринок;

2) здійснити аналіз суб’єктів та об’єктів фінансового ринку та їх характеристики;

3) розкрити класифікацію фінансових ринків;

4) здійснити аналіз фінансового ринку України у контексті глобалізації;

5) здійснити оцінку фінансового ринку та інвестиційних процесів в Україні;

6) здійснити аналіз сучасних тенденцій та аналіз проблематики фінансового ринку в Україні;

7) розробити шляхи удосконалення фінансового ринку в Україні.

Предметом дослідження у випускній роботі виступає сукупність теоретичних і практичних аспектів фінансового ринку, об’єктом — фінансовий ринок України.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел за тематикою, а також методи порівняльного аналізу.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукову новизну визначають такі наукові положення:

-- вперше:

- запропоновано шляхи вирішенняпроблем фінансового ринку в Україні;

-- удосконалено:

- сутність фінансового ринку в Україні;

- сучасні проблеми фінансового ринку;

-- набули подальшого розвитку:

- пропозиції щодо вдосконалення розвитку фінансового ринку в Україні.

Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність результатів випускної роботи полягає в розроблених пропозиціях фінансового ринку України.

Структура та обсяг роботи. Випускна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Робота містить 7 таблиці, 7 рисунків та 2 додатків. Повний обсяг дипломної роботи становить 70 сторінки. Пepeлiк пoсилань наpахoвує 45 наймeнувань.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

На основі аналізу теоретичних, методичних та практичних положень фынансового ринку в Україні можемо зробити такі висновки:

1. На основі аналізу літературних джерел визначено, що Фінансовий ринок є системою економічноправових відносин з приводу обміну та перерерозподілу прав володіння і користування фінансовими ресурсами, що (обмін та перерозподіл) супроводжуються паралельним наданням нерозривно пов’язаних фінансових послуг.

Необхідно також зазначити, що підхід до фінансового ринку як до системи відносин з приводу купівлі-продажу фінансових активів або інструментів не позбавлений права на існування, однак, як і у випадку організаційного аспекту, важливо зауважувати, що він не розкриває дійсної сутності поняття, вказує на його зовнішні прояви, а торгівля фінансовими активами повинна лише відображати обмін та перерозподіл прав на фінансові ресурси.

2. Узагальнивши головними суб'єктами фінансового ринку є домашні господарства, фірми і підприємства, фінансові інститути і держава.

Через фінансові інститути (банки, страхові компанії, цільові фонди) заощадження домашніх господарств, фірм і підприємств надходять до інших суб'єктів господарювання і дають їм змогу задовольнити потребу в коштах для розширення своєї діяльності.

Держава, надаючи кредит і отримуючи позики, відіграє вирішальну роль на фінансовому ринку. Свій вплив вона здійснює через управління відсотком, грошовою масою, кредитами, валютним курсом.

Суб'єкти фінансового ринку можуть виступати в ролі позичальника та інвестора. А фінансові інститути відіграють на цьому ринку роль посередника.

3. Проаналізувавши структуру фондового ринку України за окремими фінансовими інструментами за період 2005-2016 рр. З наведеної інформації випливає вкрай незадовільна тенденція щодо змін у алокації ресурсів на вітчизняному ринку капіталів. Левова частка фінансових ресурсів з ринку спрямовується у державні облігації. Причому в останні два роки значна сума коштів була спрямована у депозитні сертифікати НБУ (наведено за позицією «інші фінансові інструменти»).

Таким чином, у структурі фінансових інструментів, що мають обіг на вітчизняному фондовому ринку, на державні облігації та на депозитні сертифікати НБУ у 2015р. припадало більше 90 %, а в 2016 р. - більше 95 %. Негативна динаміка відволікання коштів у державні цінні папери спостерігається протягом останніх 9 років. В останні п'ять років, на наш погляд, ситуація є критичною, оскільки більше 50 % ресурсів на фондовому ринку країни спрямовується саме у державні облігації.

4. Активи банківської системи України мали позитивну тенденцію до зростання, так за 2015 рік вони зросли на 11,28% відносно 2013 року. За аналізований період обсяг кредитів, наданих українськими банками юридичним і фізичним особам, зріс на 18,37%. Проте висока вартість кредитного ресурсу, а також обмежена кількість позичальників з достатнім рівнем кредитоспроможності поки істотно стримують розвиток кредитування. Враховуючи низьку якість активів банківської системи України та збиткову діяльність, зобов’язання банків протягом 2013-2015 років зменшилися на 38,75%.

Регулятивний капітал банків України в грудні 2015 року збільшився на 30,5 млрд. грн. Зростання відбулося за рахунок початку ліквідації двох банків, регулятивний капітал яких був негативним (АТ «Банк« Фінанси та Кредит »та ПАТ« ВБР »), а також завдяки зростанню регулятивного капіталу ряду банків з іноземним капіталом. З огляду на високе значення облікової ставки, а також обмеженість доступу до залучення зовнішнього фінансування і кредитів від НБУ, основним джерелом підтримки ліквідності банківських установ зараз є кошти населення. Значна кількість банківських установ з метою збереження клієнтської бази та для підтримки ліквідності притримує високі процентні ставки по вкладних рахунках, що свідчить про прийняття такими банками високоризикової стратегії.

5. За результатами оцінки фінансового ринку переважно під час фінансово-економічних криз збільшення обсягів емісії ОВДП і безконтрольне рефінансування банків підживлює неконтрольовану інфляцію, при цьому більшість учасників фінансового ринку зазнають суттєвих втрат, звужують свою діяльність – все це разом приводить до неможливості зберегти і примножити свої заощадження, а тому валютний, страховий ринок і недержавні пенсійні фонди є суттєво нерозвиненими. Інші інструменти (пайові та боргові корпоративні цінні папери) знаходяться в депресивному стані, що пов’язано з низькою довірою до якості цих інструментів та емітентів, які наражають інвесторів на суттєві ризики при покупці даних інструментів.

Крім того, для іноземних інвесторів не має чітких і прозорих правил, законодавчого захисту, гарантій від держави та емітентів, не налагоджена система стосунків з іноземними інвесторами, не проводяться регулярні інвестиційні презентації, що сприяли б ефективній приватизації, довгостроковій співпраці, залученню найкращих іноземних практик і покращенню вітчизняного законодавства у цій сфері, отриманню більш дешевого і довгострокового іноземного капіталу, залученню міжнародних компаній на вітчизняний фінансовий ринок. Тому необхідно сформувати і поступово реалізовувати стратегію інституціонального забезпечення макроекономічної стабільності, що в подальшому при відповідних кроках по дерегуляції та при впровадженні системи захисту інвесторів – посприяє розвитку фінансового ринку України.

6. З метою вдосконалення пропонуємо такі рекомендації:

- посилення і поліпшення нагляду над сектором;

- реорганізація в банківській сфері діяльності;

- підвищення довіри клієнтів банків до інноваційних процесів фінансового ринку;

- стимулювання залучення нових капіталів;

- поліпшення державного регулювання;

- оздоровлення банківського сектора.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Базилевич В. Д. Економічна теорія: Політекономія: підручник / В. Д. Базилевич. – 7-ме вид. стер. – К.: Знання-Прес, 2008. – 719 с.

2. Базилевич В. Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах / В. Базилевич // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 5–12.

3. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 1999. – Т. 1. – 592 с.

4. Близнюк О. П. Теоретичні підходи до визначення сутності фінансових ресурсів підприємства / О. П. Близнюк, А. П. Горпинченко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2012. – Вип. 2. – С. 24–30.

5. Буднік М. М. Фінансовий ринок: навчальний посібник / М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабіна. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 334 с.

6. Василик О. Д. Теорія фінансів: підручник / О. Д. Василик. – К.: НІОС, 2000. – 416 с.

7. Васильєва В. В. Фінансовий ринок: навчальний посібник / В. В. Васильєва, О. Р. Васильченко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 368 с.

8. Власов Д. В. Генезис формування поняття «ринок» / Д. В. Власов // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 121–124.

9. Галутова М. М. Організаційна структура фінансового ринку України та чинники її розвитку / М. М. Галутова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 35. – С. 243–250.

10. Гура О. Роль фінансового ринку в розвитку інвестиційних процесів в Україні / О. Гура // Економіка. Управління. Інновації. – 2010. – № 2 (4). – С. 15-21.

11. Дорошенко І. В. Структуризація фінансових ринків у контексті сучасних глобалізацій них процесів // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 1. – С. 127–134.

12. Еш С. М. Фінансовий ринок. Курс лекцій для студентів спеціальності «Фінанси» денної та заочної форм навчання. / С. М. Еш. – К.: НУХТ, 2007. - с. 125.

13. Железняк В. Ю. Напрями вдосконалення інфраструктури фінансового ринку / В. Ю. Железняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2008. – Вип.113-114 (Економіка). – С. 67-71.

14. Запорожець М. До питання ефективності фінансового ринку України / М. Запорожець // Ринок цінних паперів України. – 2008. – № 11–12. – С. 19–24.

15. Іваницька О. Фінансовий ринок і корпоративне управління / О. Іваницька // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2002. - № 4. - C. 104-110

16. Інтеграційні процеси на фінансовому ринку України [Текст]: монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова, д-ра екон. наук І. О. Школьник і д-ра екон. наук Ф. Павелки; [А. О. Єпіфанов, І. О. Школьник, Ф. Павелка та ін.]. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 258 с.

17. Інформаційні матеріали щодо виробництва та розподілу валового внутрішнього продукту за видами економічної діяльності [Електронний ресурс]: Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/ vvp/vvp_ric/ vtr_u.htm.

18. Калинець К. С. Особливості розвитку та динаміка функціонування фондових бірж в Україні / К. С. Калинець // Регіональна економіка. – 2008. – № 3. – С. 189–197.

19. Квасницька Р. С. Фінансовий ринок: сутність та об’єкти купівлі-продажу / Р. С. Квасницька // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – №3. – С. 141-144.

20. Комплексна програма розвитку фінансового ринку України на 2015-2020 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minfin.kmu.gov.ua

21. Крупка І. Фінансовий ринок України та міжнародні фінансові потоки / І Крупка // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 43–51.

22. Майн В. В. Етимологічні основи сутності ринку / В. В. Майн // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2013. – № 1. – С. 73–77.

23. Майовець Є. Розвиток фінансових ринків як передумова економічного зростання в Україні / Є. Майовець, Х. Флюд // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – № 19. – С. 88–91.

24. Маслова С. О. Фінансовий ринок: навчальний посібник. Друге видання, виправлене / С. О. Маслова, О. А. Опалов. – К.: “Каравела”, 2003. – 344 с.

25. Масляєва К. Стратегічні напрями розвитку ринку фінансових послуг / К. Масляєва // Юридична Україна. - 2007. - № 7. - C. 49-53

26. Мацелюх Н. Концепція та алгоритм побудови організаційноекономічного механізму регулювання фінансового ринку України / Н. Мацелюх // Схід. – 2010. – № 7. – С. 64–68.

27. Михальський В. В. Про фінансовий ринок і його структуру в умовах глобалізації / В. В Михальський // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2009. – № 1. – С. 198–205.

28. Міщенко С. В. Проблеми вдосконалення системи саморегулювання на фінансовому ринку / С. В. Міщенко // Фінанси України. – 2009. – № 9. – С. 43–52.

29. Основні макроекономічні показники України[Електронний ресурс]. – Режим доступу: ukrstat.gov.ua

30. Oсновнi показники діяльності банків України / Матеріали офіційного сайту Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=36807&cat_id=36798.

31. Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nfp.gov.ua/content/informaciya-pro-stan-i-rozvitok.html

32. Параниця Н. В. Стан фінансового ринку в Україні та його вплив на розвиток економіки / Н. В. Параниця // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С. 41-45.

33. Пересада А. А. Фінансові інвестиції: підручник / А. А. Пересада, Ю. М. Коваленко. – К.: КНЕУ, 2006. – 728 с.

34. Рекуненко І. І. Вплив фінансової кризи на розвиток вітчизняних ІСІ / І. І. Рекуненко // Фінанси України: матеріали XIV Міжнародної науковопрактичної конференції, 19-20 травня 2010 р.: в 7 т. – Д.: Біла К.О., 2010. – Т. 2. – С. 42-44.

35. Рекуненко І. І. Інфраструктура фінансового ринку як економічна категорія / І. І. Рекуненко, Р. В. Коробка // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27-28 жовтня 2011 р.): у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – Т. 2. – С. 67-68.

36. Рекуненко І. І. Інфраструктура фінансового ринку: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія. / І. І. Рекуненко. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – 411 с.

37. Рибалко Н. О. Фінансові ресурси підприємств: грошові кошти чи щось більше? / Н. О. Рибалко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 14. – С. 28–31.

38. Смолянська О. Ю. Фінансовий ринок: навчальний посібник / О. Ю. Смолянська. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 384 с.

39. Стецько М. В. Фінансовий ринок України у контексті глобальної конкурентоспроможності [Текст] / Микола Васильович Стецько // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 25. – № 1. – С. 158-168.

40. Суторміна В. М. Фінансовий ринок: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. М. Суторміна, В. М. Радзієвська, Б. С. Стеценко. – К.: КНЕУ, 2001. – 100 с.

41. Фінансовий ринок та інвестиційні процеси в Україні: чи є можливість зростання? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://protokol.com.ua/ru/finansoviy_rinok_ta_investitsiyni_protsesi_v_ukraini_chi_e_moglivist_zrostannya/

42. Ходаківська В. П., Беляев В. В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навч. посіб. / В. П. Ходаківська, В. В. Беляєва. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 616 с.

43. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: навч. посібник / В. М. Шелудько. – К.: Знання-прес, 2002. – 535 с.

44. Школьник І. О. Структура фінансового ринку країни в умовах розвитку ринкових відносин / І. О. Школьник, І. І. Рекуненко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. – Т. 21. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2007. – С. 89–97.

45. Школьник І. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку: монографія. – Суми: ВВП “Мрія” ТОВ, УАБС НБУ, 2008. – 348 с.

46. Юрій С. М. Вплив фінансового ринку на розвиток національної економіки / С. М. Юрій, О. М. Штефанович // Науковий вісник. – Чернівецький торг.-екон. ін-т КНТЕУ. – 2009. – № 2. – С. 359–366.

47. The Global Competitiveness Index 2015-2016 //[Електронний ресурс]: The World Economic Forum. – Режим доступу: http://widgets.weforum.org/global-competitiveness-report-2015/.