Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Управление международной конкурентоспособностью \ 4672. Тренінг з курсу Управління міжнародною конкурентоспроможністю (УМК) - 15 завдань

Тренінг з курсу Управління міжнародною конкурентоспроможністю (УМК) - 15 завдань

« Назад

Код роботи: 4672

Вид роботи: Тренінг

Предмет: Управління міжнародною конкурентоспроможністю (УМК)

Тема: 15 завдань

Кількість сторінок: 28

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Оформлення: Методичка

1. Чи вірним є твердження, що «Євроресурс Корп» на ринку модифікаторів бетону відноситься до тієї групи компаній, що мають середні розміри та пропонують широкий асортимент будівельної хімії?

2. Визначте тип ринку СБС, а також сегменту модифікаторів бетону. Відповідь обґрунтуйте

3. Яким є ринок СБС та, зокрема, модифікаторів бетону: зростаючим, стагнуючим, таким, що скорочується? Які дані про це свідчать?

4. Які компанії мали найвищі темпи приросту ринкових часток за період 2011-2012 рр. на ринку СБС та 2009-2010 рр. у сегменті модифікаторів бетону?

5. Які ключові чинники сприяли / перешкоджали розвитку ринку СБС протягом 2009-2012 рр.?

6. Чи є поліфункціональність модифікатору бетону вагомою конкурентною перевагою компаній, які функціонують на ринку СБС на сучасному етапі його розвитку?

7. Здійсніть оцінку конкурентоспроможності продукції компаній, які оперують на ринку СБС у сегменті модифікаторів бетону (тобто, інтегральний показник конкурентоспроможності товару) та зробіть власні висновки

8. Побудуйте на основі Додатку 1 багатокутники конкурентоспроможності компаній, які виробляють модифікатори бетону

9. Визначте на основі Додатку 1 рейтинг конкурентоспроможності компаній, які виробляють модифікатори бетону

10. Заповніть таблицю та розрахуйте коефіцієнт загального впливу конкурентного середовища на діяльність підприємства. Яким є рівень впливу конкурентного середовища на компанію “Євроресурс Корп” (високим, середнім, незначним)?

11. Визначте рівень інтенсивності конкуренції на ринку СБС та у сегменті модифікаторів бетону (індекси Герфіндаля-Гіршмана; Розенблюта; чотирьохчастковий к-т концентрації, інтенсивність конкуренції, розрахована на основі оцінки ступеня схожості часток конкурентів; показник інтенсивності конкуренції з урахуванням рентабельності ринку; темпи зростання місткості ринку; узагальнений показник інтенсивності конкуренції). Прокоментуйте отримані результати. Порівняйте результати для ринку СБС в цілому та сегменту модифікаторів бетону

12. Здійсніть факторний аналіз динаміки ринкової частки компанії “Євроресурс Корп.”

13. Побудуйте конкурентну карту ринку виробників модифікаторів бетону

14. Побудуйте матрицю SWOT-аналізу для компанії “Євроресурс Корп.” та запропонуйте адекватну конкурентну стратегію (лідирування за витратами, диференціації, зосередження тощо)

15. Побудуйте ланцюжок створення цінності для компанії Євроресурс Корп., який би дозволив максимально реалізувати на практиці запропоновану конкурентну стратегію

1. Голошубова Н. О. Визначальні фактори розвитку роздрібної торгової мережі // Вісник КНТЕУ. – 2001. - № 4. – С. 19-26.

2. Громовик Б. П., Гасюк А. Д., Ярко Н. Б. SWOT–анализ деятельности оптовой фармацевтической фирмы // Провизор. - 2000. - № 15. - С. 23-24.

3. Маркетинг. Л. А. Мороз, Н. І. Чухрай: Підручник / За ред. Л. А. Мороз – 2-ге вид. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект – Захід», 2002. – 244 с.

4. Маркетинг: Підручник / Павленко А. Ф., Войчак А. В.; - К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.

5. Микитенко Н. Операційний менеджмент у роздрібній торгівлі та передумови його здійснення // Вісник КНТЕУ. – 2001. - № 3. – С. 20.

6. Мнушко З. М., Рогуля О. Ю. Планування товарної політики фармацевтичного підприємства / Фармація ХХІ століття: Матеріали Всеукраїнської наук.-практич. конф. — Харків: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. - 280 с.

7. Назарова К. Аналіз маркетингової діяльності на підприємствах торгівлі // Вісник КНТЕУ. – 2001. - № 2. – С. 64.

8. Памбухчиянц О. В. Технология розничной торговли: Учебник. – М.: Издательский дом «Дашков и Ко», 2005. – 288 с.

9. Роздрібна торгівля України у дзеркальці світових тенденції розвитку галузі. Лігоненко Л. // Вісник КНТЕУ № 6 – 2005 р.

10. Розничный рынок Украины – время инвестировать! Краткий обзор // Киев, февраль 2009 г.

11. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: Учебн. Пособие. – М., 2001. – 328 с.

12. Шершньова З. Є., Оборська С. В. Стратегічне управління: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 257 с.

13. SWOT-анализ и стратегическое планирование / www.swot-analysis.ru/index_2.html.