Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Менеджмент \ 4657. Бакалаврська робота Розробка конкурентної стратегії підприємства ПАТ «Оболонь»

Бакалаврська робота Розробка конкурентної стратегії підприємства ПАТ «Оболонь»

« Назад

Код роботи: 4657

Вид роботи: Бакалаврська робота

Предмет: Менеджмент

Тема: Розробка конкурентної стратегії підприємства ПАТ «Оболонь»

Кількість сторінок: 84

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 650 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обґрунтування конкурентної стратегії підприємства

1.1. Поняття конкурентної стратегії підприємства та чинники, що її визначають

1.2. Етапи розробки конкурентної стратегії підприємства

1.3. Методи оцінки конкурентної спроможності підприємства

Розділ 2. Аналіз конкурентної спроможності підприємства у ринковому середовищі на прикладі ПАТ «Оболонь»

2.1. Загальна оцінка господарської діяльності ПАТ «Оболонь»

2.2. Аналіз конкурентного середовища галузі

2.3. Оцінка конкурентної спроможності ПАТ Оболонь

Розділ 3. Шляхи підвищення конкурентної спроможності ПАТ «Оболонь»

3.1. Принципи розробки конкурентної стратегії ПАТ «Оболонь»

3.2. Основні напрями забезпечення реалізації конкурентної стратегії ПАТ «Оболонь»

Висновки

Список джерел

Додатки

Перебіг економічних процесів у сучасному світі характеризується посиленням конкуренції. Глобальна фінансово-економічна криза суттєво зменшила платоспроможний попит споживачів на багатьох сегментах ринку і загострила проблему конкурентоспроможності. Це вимагає від керівників вітчизняних підприємств великої уваги до пошуку способів формування конкурентних переваг. Вони можуть лежати у різній площині, однак в їх основі неодмінно повинен бути новаторський підхід до виконання тих процесів, які формують складові конкурентоспроможності продукції і підприємства загалом.

Управління конкурентоспроможністю виробничого підприємства безпосередньо пов'язане із питаннями формування конкурентних стратегій, що потребує усебічного аналізу тих складових діяльності підприємства, які можуть стати основою формування та зміцнення стійких конкурентних переваг. У науковій літературі висвітленню сутності конкурентних стратегій приділяли увагу значна кількість науковців, серед яких вагомий внесок у розвиток теорії конкуренції зробили Г. Л. Азоєв і А. П. Челєнков, І. Ансофф, Л. Н. Качаліна, Ф. Котлер, М. Портер, А. Стрікленд, А. Томпсон, А. Ю. Юданов та інші. Розвиток конкурентних відносин в Україні зумовив великий інтерес і вітчизняних науковців до питань управління конкурентоспроможністю, варто виділити праці І. В. Багрової, Р. А. Дименко, Ю. В. Дружини, О. Г. Нефедової, О. П. Ромашко, Т. С. Томалі.

Однак зазвичай складові конкурентоспроможності досліджуються без врахування їх зв'язку із обраною стратегією, не звертається увага на особливості вибору конкурентних стратегій з урахуванням ресурсного потенціалу підприємства, що впливає на можливості їх реалізації.

Метою дослідження є узагальнення теоретичних підходів щодо розробки конкурентної стратегії підприємства на міжнародних ринках та надання практичних рекомендації ПАТ «Оболонь» щодо визначення конкурентної стратегії на ринку Росії.

Завданнями дослідження є:

- навести характеристику конкурентної стратегії просування;

- визначити етапи формування конкурентної стратегії підприємства;

- розглянути обгрунтування конкурентної стратегії підприємств;

- здійснити дослідження умов діяльності рину пива Росії;

- проаналізувати конкурентне середовище та конкурентні переваги російського ринку пива;

- виділити основних конкурентів ПАТ "Оболонь" на ринку пива Росії;

- здійснити обґрунтування методів конкурентної стратегії компанії на ринку Росії;

- провести розробку конкурентної стратегії ПАТ "Оболонь"на ринку пива Росії.

Об’єктом дослідження є діяльність українських підприємств харчової промисловості на ринку Росії.

Предметом дослідження є розробка теоретичного обґрунтування та практичних рекомендацій щодо формування конкурентної стратегії українських підприємств на міжнародних ринках.

В ході дослідження було використано загальнонаукові методи: аналізу, синтезу, індукції, дедукції, узагальнення, систематизації та інші.

Висновки

Забезпечення довготривалого успіху компаній в жорстких умовах світового ринку зумовлює необхідність конкурентного стратегічного вибору, підпорядкованого закономірностям зовнішнього середовища та умовам ринку. Актуальним питанням є не лише вибір та формування конкурентної стратегії підприємства для досягнення конкурентних переваг; важливого значення набули процеси оцінки, аудиту, аналізу та впровадження змін до вже вибраної стратегії.

Проведення оцінки, аудиту та аналізу стратегії компанії повинне відбуватися на постійній основі. Таким чином його результат повинен дати відповідь на фундаментальне питання про те, як компанія може впливати на своє зовнішнє середовище та змінювати його в майбутньому, а також якою повинна бути діяльність компанії, якщо вона прагне до процвітання в майбутньому.

Конкурентна стратегія - це спосіб отримання стійких конкурентних переваг підприємства шляхом конкурентної боротьби, задоволення різних і мінливих потреб покупців краще, ніж це роблять конкуренти.

Конкурентні стратегії складаються з ряду підходів і напрямів, що розробляються керівництвом підприємства з метою досягнення як найкращих показників роботи в конкретній сфері діяльності. Виходячи з рівня ухвалення стратегічних рішень виділяють корпоративну, ділову (конкурентну), функціональну і операційну стратегії, які взаємозв'язані між собою.

Система конкурентних стратегій включає: стратегії формування конкурентних переваг, стратегію забезпечення конкурентоспроможності підприємства та стратегії його конкурентної поведінки.

Аналізуючи стан ринку пива можна охарактерезувати його, як один із найбільш насичених ринків, а також ринком на якому існує досконала конкуренція, яка впливає, як на продавця, який буде прагнути до постійного оновлення і поліпшення власної продукції, так і для покупця, який матиме широкий асортимент вибору та пиво на будь які смакові уподобання. Високий попит призводить до постійного збільшення виробництва, зниження вартості продукції, постійних інвестицій, а отже і створення нових робочих місць що є позитивом для ринку, що розвивається.

За результатами проведеного дослідження як складові ефективного використання резервів збільшення конкурентоспроможності пивоварних підприємств можна запропонувати наступне: розвиток зв'язків з вітчизняної виробниками сировини що використовується у виробництві, встановлення граничних (min-max) цін при укладання форвардних і ф’ючерсних контрактів на поставку сировини, що використовується у виробництві та контроль за ії якістю та безпекою; налагодження системи зворотного зв'язка зі споживачами.

Таким чином, пивоварні компанії України активно беруть участь у сталому розвитку суспільства та орієнтуються на ініціативи, що спрямовані на захист навколишнього середовища, економію ресурсів і зростання добробуту країни в цілому.

Отже, рекомендовані заходи щодо зростання експортної діяльності ПАТ «Оболонь», а саме створення експортного відділу та закордонного представництва у Росії зумовлять збільшення обсягів експорту у 2,37 рази, що забезпечить зростання балансового прибутку на 16,57% та зростання рентабельності власного капіталу на 4,46%.

Мікро- та макрофактори позитивно впливають на вихід продукції (пива) на ринок Росії. Основними конкурентами ПАТ «Оболонь» на російському ринку є місцеві виробники, а також українські виробники, які також експортують свою продукцію в Росію. Основними конкурентами ПАТ «Оболонь» на російському ринку є: Балтика, Очаково, Бочкарев.

За результатами дослідження встановлено, що споживачами пива є всі категорії населення незалежно від віку та статті. При цьому середньомісячний дохід основної групи споживачів коливається від 200 до 600 у.о. На вплив пива впливають в основному ціна, імідж компанії смакові якості, виробник. Рекламна компанія впливає на вибір пива. Крім цього на вибір пива впливають поради друзів та власний досвід.

Найбільш частко пиво купляють в спеціалізованих магазинах, оптових та роздрібних магазинах, супермаркетах. Найбільш часто пиво споживають раз на тиждень. При цьому віддають перевагу національному товаровиробнику. Пиво споживають 26% опитаних. На ринку представлені такі найбільші виробники, як Балтика, Бочкарев та Очаково.

За результатами дослідження можна зробити висновок про привабливість ринку на виходу продукції (пива) на ринок Росії.

Для вдосконалення стратегічного планування, яке покращить розробку і реалізацію конкурентної стратегії на харчовому підприємстві, визначені такі напрямки:

- розробка оригінальної стратегії, яку важко скопіювати конкурентам;

- вдосконалення організаційної структури підприємства з метою зменшення бюрократизації;

- визначення осіб, відповідальних за розробку системи стратегічного планування, які повинні бути професіоналами в даній сфері, або навчання існуючого топ-менеджменту підприємства стратегічному мисленню;

- впровадження інновацій саме в систему і методи управління, не тільки у виробництво;

- оптимізація корпоративного портфелю брендів у кризових умовах;

- розвиток торгового маркетингу;

- використання нових джерел інвестування;

- розробка інновацій у системі фінансування;

- вдосконалення систем якості, особливо на підприємствах, які не є лідерами галузі.

Список джерел

1. Азоев Г. Л., Челенков А. П. Конкурентные преимущества фирмы. – М.: НОВОСТИ, 2000. – 256 с.

2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. С. Жильцова; Под общ. ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 1999. – 416 с.

3. Багрова І. В., Нефедова О. Г. Складові та фактори конкурентоспроможності // Вісник економічної науки України. – 2007.– №1. – С. 11–16.

4. Войчак А. В., Камишніков Р. В. Конкурентні переваги підприємства: сутність і класифікація // Маркетинг в Україні. – 2005.– №2. – С. 50–53.

5. Дименко Р. А. Теорія цінностей і конкурентних переваг у системі конкурентоспроможності підприємства // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – №15. – С. 23–31.

6. Дружина Ю. В. Конкурентоспроможність підприємств машинобудування: теоретичні підходи до визначення та формування // Держава та регіони. – Серія: Економіка та підприємництво. – 2007.– №6. – С. 13–17.

7. Качалина Л. Н. Конкурентоспособный менеджмент. – М.: Экмос, 2006. – 464 с.

8. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Экспресс-курс / Пер. с англ. Д. Раевская; Под ред. С. Г. Божук. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 464 с.

9. Кузнецов А. В. Конкурентные стратегии международного бизнеса. [Текст]: [краткий курс лекцій] / А. В. Кузнецов // Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси; Международный ин-т трудовых и социальных отношений. — Минск: Асобны Дах, 2004. – 79 с.

10. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Д. Основы менеджмента / Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

11. Піддубний І. О. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. [Текст]: [навч. посібник] / І. О. Піддубний, А. І. Піддубна // Х.: ВД "Інжек", 2006. – 270 с.

12. Портер М. Е. Стратегія конкуренції. [Текст] / Майкл E. Портер // [пер. з англ. А. Олійник, Р Сільський]. - К.: Основи, 1997. - 390 с.

13. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. [Текст] / Майкл Е. Портер // [пер. с англ. И. Минервин]. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.

14. Ромашко О. П. Чинники формування конкурентоспроможності машинобудівного підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2009.– №3. – С. 113–125.

15. Спиридонов И. А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России [Електронний ресурс]: [учебное пособие] / И. А. Спиридонов // М.: ИНФРА–М, 1997. – 170 с. – Режим доступу: http://www.iqlib.ru/book/preview/BBF1AC91FB054690BE7C28664385D35C.

16. Томаля Т. С. Ефективність бізнес-процесів підприємства як фактор зростання його ринкової вартості // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №5. – С. 139–148.

17. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / Пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

18. Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика. – М.: ГНОМ и Д, 2001. – 304 с.

19. Guerra, Kate. From Corporate Cop to Corporate Strategy – The Future of Internal Audit. [Електронний ресурс] / K. Guerra // Режим доступу: http://cebviews.com/2010/04/23/fromcorporate-cop-to-corporate-strategy-the-future-of-internalaudit/.

20. Gunther S. When people strategy drives business strategy. [Електронний ресурс] / S. Gunther // The Boston Consulting Group, 2006. - Режим доступу: http://www.bcg.com/ documents/file14856.pdf.

21. Kachaner, N. Does your strategy need stratching? [Електронний ресурс] / N. Kachaner // The Boston Consulting Group, 2008.- Режим доступу: http://www.bcg.com/ documents/file15347.pdf.

22. Olin Meike. The Changing Face of Risk Management. [Електронний ресурс] / M. Olin // Rimas. - Режим доступу: http://www.rimas.org.sg/files/The%20Changing%20Face%20of%20Risk%20Management.pdf

23. Porter M. E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. [Текст] / M. E. Porter // Simon & Schuster Adult, 2008. - 592с. - ISBN-13: 9781416595847.

24. Porter M. E., Kramer M. R. Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility [Текст] / M. E. Porter, M. R. Kramer // Harvard Business Review, December 2006, pp. 78-92.

25. Porter M. E., The Five Competitive Forces That Shape Strategy. [Текст] / M. E. Porter // Harvard Business Review, January 2008, pp. 79-93.

26. Shukla Paurav. External and Internal Audits in B2B and B2C context. [Електронний ресурс] / P. Shukla // Режим доступу: http://www.pauravshukla.com/marketing/customerrelationshipmarketing/external-internal-audit.pdf.

27. The Strategic and Competitive Intelligence Professionals. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://scip.org/index.cfm.