Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансы \ 4651. Курсова робота Формування та розподіл прибутку підприємств в сучасних умовах на прикладі ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

Курсова робота Формування та розподіл прибутку підприємств в сучасних умовах на прикладі ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

« Назад

Код роботи: 4651

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Фінанси

Тема: Формування та розподіл прибутку підприємств в сучасних умовах на прикладі ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

Кількість сторінок: 33

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Оформлення: Методичка

ВСТУП

Розділ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ ТА ЙОГО ВИДИ

1.1. Прибуток як економічна категорія

1.2. Класифікація видів прибутку

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

2.1. Основні методи розрахунку прибутку від реалізації продукції

2.2. Розрахунок прибутку від реалізації продукції на прикладі ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ РОЗПОДІЛУ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Напрями розподілу та використання прибутку в Україні та світі

3.2. Шляхи підвищення ефективності розподілу прибутку в ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Темою цієї роботи є формування та розподіл прибутку підприємства.

Отримання прибутку є основною метою існування підприємства та становить інтерес для підприємця поряд із підвищенням вартості бізнесу. Прибуток як один з ключових показників діяльності підприємства характеризує ефективність господарювання підприємства за усіма напрямками його діяльності: виробничій, постачальницької, збутової, фінансовій та інвестиційній, а також вказує рівень фінансового добробуту та надійності підприємства як партнера. На величину прибутку впливає багато факторів: обсяг продукції, її якість, рівень собівартості, асортимент, штрафи, неустойки та інші.

Актуальність теми полягає в тому, що в ринковій економіці прибуток є обов’язковою умовою нормального функціонування підприємства. Його відсутність може поставити під сумнів існування підприємства. Але навіть наявний прибуток треба правильно розподілити, щоб він виконував стимулюючу функцію.

Оволодіння сучасними методами формування та розподілу прибутку є одним з основних завдань по максимізації прибутку, знання основних механізмів формування прибутку, що передбачає побудову відповідних організаційно-методичних систем забезпечення на підприємстві. В умовах жорсткої конкуренції правильний розподіл прибутку сприяє зростанню підприємства, що надає йому конкурентні переваги.

Як фінансова основа діяльності підприємства, прибуток може бути використаний для розширення виробництва, впровадження досягнень науки та техніки, задоволення матеріальних та соціально-психологічних потреб персоналу, інвестування в будь-які об’єкти.

Не менш важливим є те, що за допомогою податку на прибуток формуються ресурси місцевих органів влади та держави, збільшення яких призводить до зростання темпів економічного зростання регіонів та країни, а це, в свою чергу, примножує багатство суспільства та підвищує рівень життя населення.

Метою роботи є дослідження прибутку, методів його розрахунку, аналіз напрямків використання прибутку підприємства на прикладі ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен», виявлення резервів поліпшення фінансових показників.

Завданнями курсової роботи відповідно до мети є:

1) розкрити сутність прибутку як економічної категорії;

2) розглянути методи розрахунку прибутку від реалізації продукції;

3) розрахувати прибуток від реалізації продукції за різними методами для ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»;

4) провести аналіз фінансових результатів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»;

5) визначити основні напрями підвищення ефективності розподілу фінансових результатів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен».

Об’єктом дослідження курсової роботи є прибуток. Предметом дослідження виступає сутність прибутку, методика його розрахунку, формування і використання в ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен».

Інформаційною базою для написання курсової роботи стали праці таких вчених, як І. О, Бланк, О. Д. Данілов, М. М. Бердар, О. О. Непочатенко, В. П. Шило, Н. Б. Ярошевич та інших, а також фінансова звітність ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен».

Прибуток – фундаментальна економічна категорія, яка виконує функцію своєрідного індикатора діяльності підприємства, стимулу до підприємницької діяльності, джерела доходу для бюджету держави.

В першому розділі була розкрита сутність прибутку як економічної категорії, історичні підходи до визначення поняття «прибуток», фактори, що впливають на нього та були виділені основні класифікації прибутку, що мають важливе значення при складання фінансової звітності.

В другому розділі розглянуті методи розрахунку прибутку від реалізації продукції, ці методи потрібні для планування прибутку, його прогнозування. Підприємець має знати, на які результати очікувати. Але методи розрахунку прибутку надають лише загальне уявлення про суму очікуваного прибутку. Найбільш повним є аналітичний метод, що дозволяє виявити вплив кожного окремого фактора на прибуток взагалі, це необхідно для розробки комплексу дій.

Також проведено аналіз фінансових результатів компанії ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен», розрахований прибуток від реалізації продукції за трьома методами, що дає можливість застосування планування прибутку.

В третьому розділі визначені основні напрями розподілу прибутку, шляхи підвищення ефективності розподілу фінансових результатів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен».

В результаті аналізу використання прибутку ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» розроблені рекомендації для компанії, що звертають увагу на необхідність розширювати діяльність. Наприклад, прибуток Mars Inc. у 2010 році перевищив 200 млрд доларів, офіси компанії існують в 65 країнах світу, це сприяє зростанню прибутків та підтримання іміджу компанії. «Київська кондитерська фабрика «Рошен» має використати потенціал для зростання та розвивати активну міжнародну співпрацю.

Питанню формування і розподілу прибутку має приділяти увагу будь-яке підприємство, що хоче ефективно функціонувати та прагне до зростання.

1. П(С)БО № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73 зі змінами і доповненнями від 08.02.2014 р.

2. Бердар М. М. Фінанси підприємств: підручник / М. М. Бердар. – К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 380 с.

3. Бланк І. О. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / І. О. Бланк. - К.: Ельга, 2008. – 724 с.

4. Данилов О. Д. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях: навч. посібник / О. Д. Данілов, Т. В. Паєнтко. – К.: КНТ, 2009. – 272 с.

5. Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент: підручник / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 520 с.

6. Литвин З. Б. Функціонально-вартісний аналіз: навч. посібник / З. Б. Литвин. – К.: Хай-Тек Прес, 2009. – 176 с.

7. Непочатенко О. О. Фінанси підприємств: навч. посібник / О. О. Непочатенко. Н. Ю. Мельничук. – К.: Центр навчальної літератури, 2013. – 504 с.

8. Скрипник М. І. Соціально-економічна сутність категорії «прибуток підприємства» / Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. – Економіка і управління. – 2013. – Вип. 25. – С. 290.

9. Федоренко В. Г., Діденко О. М., Руженський М. М., Іткін О. Ф. Політична економія: Підручник / За науковою ред. доктора економ. наук проф. В. Г. Федоренка. – К.: Алерта, 2008. – 487 с.

10. Шило В. П. Фінанси підприємств: підручник / В. П. Шило. – К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 464 с.

11. ПАТ «Київська кондитерська фабрика» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: roshen.com/ua/about/factories/kiivska-fabrika-roshen-14-14-14-14/‎.

12. Фінансова звітність ПАТ «Київська кондитерська фабрика» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/3523/99/templ.