Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансы предприятий \ 4647. Курсова робота Оцінка інвестиційної діяльності підприємства та підвищення її ефективності на прикладі ПАТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

Курсова робота Оцінка інвестиційної діяльності підприємства та підвищення її ефективності на прикладі ПАТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

« Назад

Код роботи: 4647

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Фінанси підприємств

Тема: Оцінка інвестиційної діяльності підприємства та підвищення її ефективності на прикладі ПАТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

Кількість сторінок: 77

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Оформлення: Методичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Поняття інвестиційної діяльності підприємства

1.2. Функції управління інвестиційної діяльності підприємства

1.3. Методи управління інвестиційної діяльності підприємства

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

2.1. Загальна характеристика ПАТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

2.2. Аналіз фінансового стану ПАТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

2.3. Оцінка інвестиційної діяльності підприємства ПАТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

3.1. Проблеми реалізації інвестиційних проектів ПАТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

3.2. Напрямки підвищення ефективності інвестицій на ПАТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Загальновідомо, що інвестиційна діяльність підприємства у всіх її формах не може зводитися лише до задоволення його поточних інвестиційних потреб, які обумовлені необхідністю заміни зношених активів або їхнього приросту у зв'язку зі змінами обсягу і структури господарської діяльності. Забезпечення стійкого положення підприємства на ринку та його економічного розвитку в довгостроковому періоді вимагає відповідної інвестиційної підтримки. Це обумовлює необхідність створення системи управління інвестиційною діяльністю на основі науково виваженого передбачення її напрямків і форм, забезпечення реалізації загальних цілей розвитку підприємства та адаптування до умов зовнішнього мінливого середовища його функціонування. Ефективним інструментом перспективного управління інвестиційною діяльністю підприємства, підпорядкованого реалізації цілей економічного розвитку підприємства в умовах істотних змін макроекономічних факторів, системи державного регулювання ринкових процесів, кон'юнктури інвестиційного ринку і, пов'язаної з цим невизначеності, є інвестиційна стратегія.

Інвестиційна стратегія являє собою систему довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприємства, що обумовлені загальними завданнями його розвитку та інвестиційною ідеологією, а також вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення.

Широке коло питань, пов’язаних з формуванням та реалізацією інвестиційної стратегії підприємства, знайшло своє відображення у працях відомих вітчизняних і закордонних економістів: Р. Акоффа, І. Ансоффа, І. О. Бланка, Г. Бiрмана, А. М. Богатирьова, С. Шмiдта, А. Б. Ірдисова, І. В. Лiпсица і В. В. Коссова, Б. Карлофа, У. Кiнга, Д. Клiланда, П. Массе, А. Р. Стерлiнга, А. А. Томпсона, А. Дж. Стрiкленда, В. Д. Шапiро, Н. М. Гуляєвої, А. А. Пересади, Д. Черваньова та ін. Незважаючи на велику кількість робіт із зазначеної проблематики, залишаються ще недостатньо опрацьованими та суперечливими питання, що стосуються принципів та процесу формування інвестиційної стратегії. Це і визначило вибір теми і структури дослідження, його актуальність, теоретичне і практичне значення.

Метою дослідження є визначення напрямків інвестиційної стратегії промислового підприємства.

Завданнями дослідження є:

- розглянути поняття та зміст інвестиційної діяльності підприємства;

- визначити види інвестиційної діяльності підприємства;

- систематизувати інструменти інвестиційної діяльності підприємства;

- розглянути методи управління інвестиційною діяльністю підприємства;

- вивчити інструменти управління інвестиційною діяльністю підприємства;

- провести оцінку ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємства;

- провести оцінку фінансового стану підприємства;

- розглянути методи управління інвестиційною діяльністю підприємства;

- провести оцінку ефективності та удосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємства.

Об’єктом дослідження є інвестиційна діяльність.

Предметом дослідження є інвестиційна стратегія промислового підприємства.

В ході дослідження було використано загальнонаукові методи (аналізу, синтезу, дедукції, індукції, узагальнення, систематизації та іншого).

Отже, система управління інвестиційною діяльністю, що існує на підприємствах не забезпечує їх динамічний розвиток на основі інвестиційної моделі. Найбільш універсальним критерієм ефективності інвестиційних проектів промислового призначення є показник, що характеризує співвідношення кінцевих інтегральних дисконтованих результатів до інтегральних дисконтованих витрат, пов'язаних з їх досягненням. Однією з найбільш важливих проблем, з якою стикаються при оцінці й аналізі інвестицій проектів, є невизначеність і ризик. Методи урахування ризику, що існують, мають перевагу тому, що вони враховують невизначеність за допомогою формалізованих моделей, які дозволяють відносно точно врахувати пов'язаний із проектом ризик і забезпечать стабільний розвиток промислового підприємства. Організаційною основою управління інвестиційним потенціалом підприємства є єдиний банк інформації на базі фінансового центру, який будує свої відносини з інвесторами, виробниками та споживачами.

Виходячи із результатів проведеного дослідження, слід зазначити, що підприємства України на сьогодні не в змозі скористатися більшістю можливих джерел фінансування інвестицій. Це зумовлено різними причинами як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. В сучасних ринкових умовах про джерела фінансування інвестицій повинні турбуватися в першу чергу власники підприємств, використовуючи всі можливі внутрішні резерви для підвищення ефективності діяльності підприємства. Основними джерелами фінансування інвестицій більшості підприємств повинні бути власні кошти, але для цього слід вжити ряд заходів на державному рівні, зокрема врегулювати амортизаційну політику та забезпечити умови для фінансової стабілізації та підвищення прибутковості підприємств. Поряд з цим від вирішення проблеми прибутковості діяльності головним чином залежить налагодження ефективно діючих механізмів зовнішнього інвестування.

Проте від проблеми фінансування інвестиційної діяльності підприємств держава усуватися не повинна. Її роль полягає у регулюванні та стимулюванні інвестиційної діяльності. Це в свою чергу передбачає забезпечення науково обґрунтованого ціноутворення, проведення гнучкої кредитної, податкової і амортизаційної політики, розширення можливостей лізингу, надання пільг інвесторам, цільового державного фінансування, виділення пріоритетних напрямів інвестування тощо.

ПАТ "Енергетична компанiя "Чернiвцiобленерго" створена вiдповiдно до Указу Президента України вiд 4 квiтня 1995 р. №282/95 "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України" та наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України вiд 15 червня 1995 р. №106 шляхом перетворення Чернiвецького обласного пiдприємства електромереж у ПАТ "Енергопостачальна компанiя "Чернiвцiобленерго". ПАТ "ЕК "Чернiвцiобленерго" зареєстрована рiшенням Чернiвецької мiської Ради 18.03.11 р. Реєстрацiйний номер №1 038 105 0009000180. Iдентифiкацiйний код 00130760.

Проаналізувавши дані можемо побачити, що майже всі доходи, які отримує підприємство - доходи від реалізації, адже операційна, фінансова та інвестиційна (за винятком 2013 року) діяльність приносить збитки.

Порівняння обсягів та структури вкладень в різні форми інвестування свідчить, що пріоритетним напрямом для підприємства залишаються реальні інвестиції. Обсяги капітальних вкладень протягом періоду, що аналізується, зросли на 2980 тис. грн, в основному за рахунок придбання основних засобів (2070 тис. грн).

Показник фінансового левериджу характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов'язань і визначається як відношення довгострокових зобов'язань до власного капіталу. В 2011 р. відбувалося зростання коефіцієнта фінансового левериджу, що свідчить про зростання фінансового ризику, тобто можливість втрати платоспроможності, але в 2012 році відбулося зменшення і в 2013 році коефіцієнт набув нормативного значення.

Проаналізувавши усі показники можна сказати, що діяльність підприємства не є абсолютно ефективною, значна частина показників оборотності уповільнилась, а строки погашення навпаки збільшились. Тому підприємству необхідно покращувати ефективність діяльності, прискорюючи швидкість обертання фінансових ресурсів ПАТ "Чернiвцiобленерго". Підвищення обертання ресурсів є, поряд з високою прибутковістю другим важелем підвищення фінансового благополуччя ПАТ "Чернiвцiобленерго".

Для реалізації проекту необхідно 2000 тис. грн.., при цьому залучення кредиту не потрібно, оскільки підприємство володіє вказаною сумою. Для реалізації інвестиційного проекту корпорація залучить 2000 тис. грн., які будуть сформовані з чистого прибутку компанії. Потреба в персоналі для нової фабрики - 120 чол. Реалізація бізнес-плану буде здійснюватися у відповідності до законодавства України.

При прогнозуванні прибутку в першому році реалізації проекту за розмір доходу або виручки від реалізації приймаємо величину, яка дорівнює 1500 тис. грн. На етапі обчислення NPV виявилось, що даний інвестиційний проект є доцільним. Проте окупність проекту за 1 роки відбудеться.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бєлоусова Л. І. Аналіз і оцінка ефективності інвестиційної діяльності підприємства: Навч. посібник. / Л. І. Бєлоусова. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2003. – 198 с.

2. Бондар М. І. Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю: монографія / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2008. – 256 с.

3. Брайловський І. А. Інвестиційна діяльність і економічний розвиток: методологічний аспект: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00.01 / І. А. Брайловський; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2010. - 20 с.

4. Брайловский И. А. Экономическая сущность инвестиций: методологический аспект / И. А. Брайловский // Вісник Донецького університету економіки та права. Зб. наук. пр. – Донецьк: Донецький університет економіки та права, 2006. – С. 149-152.

5. Брайловский И. А. Инвестиции в челоовеческий капитал как фактор развития трудового потенциала / И. А. Брайловский // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Сб. науч. тр. – Донецк: Институт экономики промышленности, 2006. – С. 282-285.

6. Брайловский И. А. Об эффективности СЭЗ и ТПР на территории Украины / И. А. Брайловский // Дні науки 2005. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 27-29.

7. Брайловский И. А. Корпоративное управление и нвестиционными процессами / Брайловский И. А., Дмитриченко Л. А., Чунихина Т. С. // Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми. Тези доповідей VIІ Міжнародної наукової конференції молодих вчених. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – С. 319-320.

8. Брайловський І. А. Державне регулювання зовнішньоекономічних процесів: інвестиційний аспект / І. А. Брайловський, Г. С. Коршунова // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання / Праці сьомої міжнародної наукової конференції молодих вчених. Частина 4. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – С. 27-29.

9. Брайловский И. А. Корпоративное управление и нвестиционными процессами / Брайловский И. А., Дмитриченко Л. А., Чунихина Т. С. // Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми. Тези доповідей VIІ Міжнародної наукової конференції молодих вчених. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – С. 319-320.

10. Брайловський І. А. Державне регулювання зовнішньоекономічних процесів: інвестиційний аспект / І. А. Брайловський, Г. С. Коршунова // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання / Праці сьомої міжнародної наукової конференції молодих вчених. Частина 4. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – С. 27-29.

11. Брайловский И. А. Культурная идентификация человека как мотив для осуществления инвестиций / И. А. Брайловский // Ідентичність у сучасному соціумі. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2006. – С. 335-336.

12. Брайловский И. А. Инновационное развитие Украины как необходимое условие ее экономического роста / И. А. Брайловский // Стан та проблеми інноваційної розбудови України 2007. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2007. – С. 59-62.

13. Брайловський І. А. Основні теорії економічного розвитку / І. А. Брайловський // Проблеми сталого розвитку: економічне зростання та соціалізація. Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – С. 23-25.

14. Брайловський І. А. Механізм державного сприяння інвестиційній діяльності / І. А. Брайловський // Економічна теорія в умовах глобалізації економіки. Тези доповідей і виступів І всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2009. – С. 16-17.

15. Брайловский И. А. Инвестирование инновационной деятельности – основа экономической безопасности Украины / И. А. Брайловский // Економічна безпека і проблеми господарсько-політичної трансформації соціально-економічних систем. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 171-175.

16. Верхоглядова Н. І. Економіка підприємства / Н. І. Верхоглядова. – К.: Професіонал, 2008. – 384 с.

17. Дмитриченко Л. І. Роль держави у підвищенні привабливості інвестиційної діяльності в Україні / Дмитриченко Л. І., Брайловський І. А. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект”. – Сборник научных трудов. – Донецк: ДонНУ, 2009. – С. 565-567.

18. Довгий С. О. / С. О. Довгий, Ю. І. Єхануров, Д. А. Ільницький, В. М. Литвин, Д. Г. Лук'яненко, А. В. Омельченко, О. О. Чубар, О. В. Яценко; ред.: С. О. Довгий, В. М. Литвин, О. А. Підопригора; Відкр. АТ "Укртелеком". - К., 2001. - 560 с.

19. Голубенко А. А. Инвестиционная деятельность в сфере инноваций / А. А. Голубенко // Зб. наук. праць Східноукраїнського державного університету „Економіка. Менеджмент. Підприємництво”. - Луганськ: СУДУ. - 2000. - №1 (1). - С. 77 - 80.

20. Голубенко А. А. Инвестиционная поддержка инновационной деятельности предприятия / А. А. Голубенко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2002. - №5 (51). - С. 38-45.

21. Кондрашихін А. Б. Інвестиційна діяльність в ринкових умовах господарювання: навч. посіб. для студ. ВНЗ, які навч. за освіт.-проф. прогр. бакалавра галузі знань "Економіка і підприємництво" / А. Б. Кондрашихін, Т. В. Пепа, Т. М. Качала; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси, 2010. - 335 с.

22. Костырко Л. А. Финансовнй анализ: Учеб. пособие. / Л. А. Костырко, Л. И. Белоусова., А. М. Антипов. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2003. – 168 с.

23. Коюда О. П. Інноваційна діяльність: від оцінки привабливості до інвестиційного забезпечення: [монографія] / О. П. Коюда, В. Ф. Колесніченко. - Х.: [ХНЕУ], 2009. - 275 с.

24. Кравченко К. В. Інвестиційна діяльність підприємства та її фінансове забезпечення (на прикладі підприємств добувної промисловості): автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00.08 / К. В. Кравченко; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К., 2011. - 20 с.

25. Кравченко К. В. Лізинг основного капіталу та перспективи його розвитку в національній економіці / К. В. Кравченко, Г. П. Куліш // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». – 2009. - №3. – С. 17-21.

26. Кравченко К. В. Становлення теоретичних основ інвестування / К. В. Кравченко // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. – 2009. – Випуск 249. – С. 463-471.

27. Кравченко К. В. Особливості фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств добувної галузі Криворізького залізорудного басейну / К. В. Кравченко // Науково-практичний журнал «Економіка і держава». – 2009. – №9. – С. 24-26.

28. Кравченко К. В. Аналіз впливу реального інвестування на ефективність господарської діяльності підприємств добувної промисловості / К. В. Кравченко // Стратегія економічного розвитку України. – 2009. – Вип. 24-25. – С. 121–127.

29. Кравченко К. В. Удосконалення методики оцінки економічної ефективності інвестиційної діяльності / К. В. Кравченко, Г. П. Куліш // Формування ринкових відносин в Україні. – К., 2009. - №12. – С. 96–103.

30. Кравченко К. В. Особливості інвестиційної діяльності підприємств добувної промисловості / К. В. Кравченко // Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць. – К., 2011. - №4. – С. 61–66.

31. Кравченко К. В. Критерії ефективності інвестиційних проектів / К. В. Кравченко // Наукові концепції і практика реалізації стратегій інноваційного розвитку України та її регіонів: зб. наук. праць за матеріалами ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених 22 березня 2007 р. – Ч.ІІ. – Донецьк: ДЕГІ, 2007. – С. 122-124.

32. Кравченко К. В. Оцінка ефективності реальних інвестицій / К. В. Кравченко, Г. П. Куліш // Науково-теоретичний журнал «Наука й економіка». – 2008. – Випуск 4 (12). – С. 171-177.

33. Кравченко К. В. Поняття інвестицій та їх економічна сутність / Г. П. Куліш, К. В. Кравченко // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: зб. наук. праць за матеріалами Міжнародної конференції молодих учених і студентів. - Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – С. 223-225.

34. Кравченко К. В. Методи оцінки ефективності реальних інвестицій / К. В. Кравченко // Інноваційний розвиток економіки і фінансів України в умовах глобалізації: зб. наук. праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції 22-24 травня 2008 р. - Хмельницький: ХЕУ, 2008. – С. 88-89.

35. Кравченко К. В. Облігації, як альтернативний спосіб фінансування інвестиційної діяльності підприємств / К. В. Кравченко // Сучасні проблеми фінансово-господарського контролю: зб. наук. праць за матеріалами Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції 21 листопада 2008 р. - Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2008. – С. 360-362.

36. Кравченко К. В. Оцінка власних джерел фінансового забезпечення реальних інвестицій на підприємствах добувної галузі Криворізького залізорудного басейну / К. В. Кравченко // Актуальні проблеми і перспективні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств: зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 21 травня 2009 р. - Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2009. – С. 61-62.

37. Кравченко К. В. Інститути спільного інвестування – потужне джерело інвестиційних ресурсів для вітчизняної економіки / К. В. Кравченко // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки: зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 29-31 травня 2009 р. – Т.І. - Сімферополь: ЦРОНІ, 2009. – С. 153-155.