Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансы предприятий \ 4646. Курсова робота Обґрунтування загальної потреби підприємства у капіталі на прикладі ПАТ Чернівецький завод Індустрія

Курсова робота Обґрунтування загальної потреби підприємства у капіталі на прикладі ПАТ Чернівецький завод Індустрія

« Назад

Код роботи: 4646

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Фінанси підприємств

Тема: Обґрунтування загальної потреби підприємства у капіталі на прикладі ПАТ Чернівецький завод Індустрія

Кількість сторінок: 75

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Оформлення: Методичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМПІДПРИЄМСТВА

1.1. Поняття капіталу та його значення

1.2. Інструменти управління достатністю капіталу підприємства

1.3. Аналіз капіталу підприємства

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОТРЕБИ В КАПІТАЛІ ПАТ"ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ ЗАВОД "IНДУСТРIЯ"

2.1. Характеристика діяльності ПАТ "Чернiвецький завод "Iндустрiя"

2.2. Аналіз структури капіталу ПАТ "Чернiвецький завод "Iндустрiя"

2.3. Оцінка ефективності використання капіталу ПАТ "Чернiвецький завод "Iндустрiя"

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПАТ "ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ ЗАВОД "IНДУСТРIЯ"

3.1. Сучасні проблеми капіталу ПАТ "Чернiвецький завод "Iндустрiя"

3.2. Напрямки підвищення ефективності використання капіталу ПАТ "Чернiвецький завод "Iндустрiя"

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми. Стабілізація національної економіки і забезпечення її стійкого зростання потребують удосконалення управління фінансами господарюючих суб’єктів. Досягнення прибутковості вітчизняних підприємств неможливе без упровадження інноваційних технологій, оновлення існуючих основних фондів, що вимагає масштабного залучення ними додаткового капіталу. Питання формування капіталу стають основою фінансової стратегії будь-якого підприємства. У зв’язку з цим особливого значення набуває проблема розробки і впровадження нових методів управління формуванням капіталу підприємств.

Від того, яким чином подано співвідношення усіх форм власного та позикового капіталу, що використовується підприємством у процесі своєї господарської діяльності, залежить ефективність його функціонування в умовах конкурентного ринку, фінансова стійкість, раціональність використання активів, і, як наслідок, - можливість досягнення певного обсягу діяльності та отримання необхідного розміру прибутку, який необхідний для подальшого розвитку господарського суб’єкта.

Знання й розуміння фінансового механізму формування капіталу визначає значний обсяг методичного інструментарію оптимізації його структури на кожному підприємстві, що становить значний інтерес та практичну корисність для підприємців усіх рівнів. Тому формування оптимальної структури капіталу підприємства набуває важливого значення в сучасних умовах і є, безперечно, однією з найактуальніших проблем підвищення ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства в цілому.

Управління формуванням капіталу полягає в обґрунтуванні, прийнятті і реалізації управлінських рішень щодо залучення капіталу у необхідному обсязі і встановлення його оптимальної з точки зору ефективності діяльності підприємства структури. На практиці ігнорування необхідності управління структурою капіталу впливає на якість рішень щодо формування капіталу, їх обґрунтованість і ефективність.

Незважаючи на те що проблеми визначення сутності і змісту капіталу розглядалися у науковому доробку видатних учених минулих століть (Ф. Кене, А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, Е. Бем-Баверк, Дж. Б. Кларк), започаткування теорії формування структури капіталу пов’язують з появою робіт М. Міллера і Ф. Модільяні.

Подальшого розвитку теорія формування структури капіталу набула у роботах багатьох вітчизняних і західних фінансистів: О. Амоші, І. Бланка, С. Богачова, І. Булєєва, Ю. Воробйова, М. Дженсена, Г. Де Анжело, Є. Іванова, Р. Коваля, Л. Костирко, Б. Кривоберця, Ю. Лисенка, С. Майєрса, Р. Мазуліса, У. Меклінга, С. Мочерного, А. Наконечного, М. Прокопенка, Ю. Пасічника, В. Самочкіна, О. Терещенка, Н. Треньова, О. Філіпова, В. Хобти та ін.

Розроблені вітчизняними науковцями економіко-математичні моделі визначення оптимальної структури капіталу також не повністю враховують суттєві особливості функціонування вітчизняних підприємств.

Проте рекомендації щодо управління структурою капіталу підприємства, запропоновані західними вченими, орієнтовані для використання у практичній діяльності підприємств, які діють в умовах розвиненої ринкової економіки, і не враховують особливостей перехідної економіки, яка притаманна Україні. Розроблені вітчизняними науковцями економіко-математичні моделі визначення оптимальної структури капіталу також не повністю враховують суттєві особливості функціонування вітчизняних підприємств.

Потребують наукового обґрунтування і удосконалення методи управління формуванням оптимальної структури капіталу вітчизняними підприємствами. Існує також потреба у розробці економіко-математичних моделей, які були б націлені на підвищення ефективності управління формуванням структури капіталу і орієнтовані на використання у практичній діяльності підприємств.

Метою роботи є дослідження теоретико-методичних та практичних аспектів формування та використання капіталу підприємства, визначення можливих напрямків забезпечення його цільової структури.

Для реалізації поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:

- охарактеризувати поняття капіталу підприємства та його види;

- визначити особливості управління структурою капіталу;

- розглянути методику оцінки вартості капіталу підприємства;

- проаналізувати обсяг та структуру капіталу підприємства;

- провести аналіз розміщення капіталу та оцінку майнового стану підприємства;

- здійснити оцінку ефективності управління капіталом підприємства;

- спланувати обсяг та структуру капіталу підприємства;

- обґрунтувати заходи по забезпеченню цільової структури капіталу підприємства.

Об’єктом дослідження є капітал підприємства, зокрема склад та структура капіталу ПАТ «Чернiвецький завод «Iндустрiя».

Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні аспекти формування та використання капіталу підприємства.

В ході дослідження були використані як загальнонаукові методи: індукції, дедукції, узагальнення, аналізу, синтезу; так і спеціальні: абсолютних, відносних, середніх величин, групування, табличний, аналізу рядів динаміки, графічний методи та ін.

Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та нормативні акти України, інструктивні матеріали, що регламентують діяльність суб'єктів господарювання, довідково-інформаційні видання, дані бухгалтерської звітності підприємств, а також праці провідних вітчизняних і закордонних вчених.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Дослідження теоретико-методичних та практичних аспектів формування та використання капіталу підприємства дозволяє зробити наступні висновки:

1. Визначено зміст і місце управління формуванням капіталу в загальній системі управління підприємством, основні напрямки формування капіталу, систематизовано існуючі теорії структури капіталу, що має принципове значення для дослідження проблеми оптимізації структури капіталу в підприємствах в сучасних умовах.

2. Досліджено стан і динаміку формування капіталу за сукупністю підприємств. Виявлено ряд тенденцій, що характеризують їх діяльність на сучасному етапі розвитку, які виражаються у зростанні питомої ваги позикового капіталу, підвищенні ролі товарної кредиторської заборгованості як зовнішнього джерела формування капіталу, використанні операційної оренди як засобу довгострокового фінансування господарської діяльності підприємств. Формування оптимальної структури капіталу підприємства для фінансування необхідного обсягу затрат та забезпечення бажаного рівня доходів є одним із найважливіших завдань, що вирішуються в процесі фінансового управління підприємством. Сучасні умови діяльності будівельних компаній в Україні характеризуються відсутністю джерел кредитування внаслідок кризи банківської системи та нестабільного стану на ринках нерухомості. Слід зазначити, що до кризи в структурі капіталу будівельних підприємств переважали позикові кошти, що було обумовлене переважно  високою рентабельністю будівельних компаній. Одержаний дохід від продажу нерухомості дозволяв повернути позичені кошти, покрити витрати на обслуговування кредитів і отримати при цьому значний прибуток.  Але криза банківської системи повною мірою відобразилась на кредитуванні будівельної галузі, до того ж припинилося споживче іпотечне кредитування. Багато будівельних компаній лишилися як джерел кредитування, так і частини прибутку, одержуваного від позичальників іпотечних кредитів. Таким чином, вищеперелічені фактори обумовлюють об’єктивну необхідність в перебудові структури капіталу будівельних підприємств в напрямі оптимізації.

3. Цілеспрямована політика у сфері формування капіталу спричиняє в фінансово-господарської діяльності підприємства самопосилюючі прогресивні процеси, які прискорюють як економічний розвиток окремого підприємства, так і економіки в цілому. Основні напрямки цієї політики включають наступні етапи: аналіз використання фінансових ресурсів, визначення потреби в додаткових ресурсах, оцінка вартості залучення додаткового капіталу, забезпечення необхідного обсягу капіталу та оптимізація його структури.

4. Провівши загальну характеристику діяльності підприємства, необхідно відзначити, що спостерігалася тенденція виручки від реалізації в середньому на 86,1 тис. грн. або на 2,4% щорічно, при цьому собівартість продукції зросла на 191,7 тис. грн. або на 8,8% щорічно, в результаті чого чистий прибуток щорічно зростав на 23,0 тис. грн. або на 10,7% щорічно. Позитивною для підприємства є тенденція середньорічного зростання рентабельності на 0,5%, проте рентабельність його діяльності за період аналізу є досить низькою.

5. На ПАТ "Чернiвецький завод "Iндустрiя" виявлено неефективність залучення та використання підприємствами власного та позикового капіталу, яка виражається у зменшенні забезпеченості оборотних активів власним оборотним капіталом, перевищенні витрат на залучення та використання капіталу над дохідністю активів і більш високі темпи зростання середньозваженої вартості позикового капіталу порівняно із зростанням економічної рентабельності активів. Це свідчить про необхідність оптимізації структури капіталу за визначеними критеріями. За 2009-2013 рр. в структурі джерел фінансування ПАТ "Чернiвецький завод "Iндустрiя"  відбулися наступні зміни: за рахунок нерозподіленого прибутку зріс на 496,6 тис. грн. власний капітал підприємства; підприємство майже не використовувало забезпечення наступних витрат і платежів, а довгострокові зобов'язання, переважна величина яких складали довгострокові кредити, були погашені підприємством, при цьому значно зросли поточні зобов’язання, а саме на 1738,1 тис. грн.

Аналіз структури капіталу ПАТ "Чернiвецький завод "Iндустрiя" за 2009-2013 рр. вказує на постійні тенденції зменшення фінансової стійкості підприємства, оскільки частка фінансування його за рахунок власних коштів зменшилася на 8%, при цьому зросла питома ваг поточних зобов’язань ПАТ "Чернiвецький завод "Iндустрiя"  за 2009-2013 рр. в структурі капіталу на 12,1%.

Провівши аналіз показників ліквідності ПАТ "Чернiвецький завод "Iндустрiя" за 2009-2013 рр., слід відмітити тенденції до зниження рівня ліквідності підприємства, при цьому показники його ліквідності були нижче нормативних значень, що вказує на неможливість погасити зобов’язання ПАТ "Чернiвецький завод "Iндустрiя" за рахунок наявних ресурсів та зниження ефективності формування оборотних активів за рахунок поточних зобов’язань.

6. Була визначена система критеріїв, відповідно до яких підприємство отримали можливість здійснювати комплексну оцінку структури капіталу з метою її удосконалення. Зменшення коефіцієнту фінансової стійкості на 37% вказує на зменшення фінансування господарської діяльності підприємства на відповідну величину, а зменшення на 8% коефіцієнту фінансової автономії вказує на зменшення величини власного капіталу в загальних пасивах, при цьому співвідношення власного та позикового капіталу на ПАТ "Чернiвецький завод "Iндустрiя"  за 2009-2013 рр. виконувалося. Провівши аналіз рентабельності ПАТ "Чернiвецький завод "Iндустрiя" за 2009-2013 рр. спостерігалася загальна тенденція підвищення прибутковості діяльності підприємства, що полягало в зростанні майже всіх показників за винятком рентабельності виробництва та рентабельності валового прибутку ПАТ "Чернiвецький завод "Iндустрiя" за 2009-2013 рр., що в свою чергу можна пояснити перевищенням темпів росту собівартості продукції над темпами росту виручки від реалізації та чистого прибутку підприємства.

7. Обґрунтовано застосування фінансової стійкості як першої цільової установки управління структурою капіталу, за яку обрано коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним капіталом. Розроблено методичний підхід до оптимізації структури капіталу за критерієм фінансової стійкості, що дозволяє оцінювати фінансовий стан підприємств, активно впливати на рівень фінансової стійкості з метою поліпшення структури капіталу та активів підприємства.

8. Розроблено та обґрунтовано технологію послідовної оптимізації структури капіталу в межах його певного обсягу за визначеними критеріями з обов’язковою перевіркою отриманих результатів оптимізації за кожним наступним критерієм на відповідність попередньому критерію. На нашу думку, для оптимізації структури власного капіталу за критерієм мінімізації його вартості в межах визначеного обсягу власного капіталу ПАТ "Чернiвецький завод "Iндустрiя"  та в загальному вітчизняним підприємствам необхідно здійснити:

- розробку комплексних заходів, спрямованих на мінімізацію вартості окремих видів власного капіталу:

- розробка заходів, спрямованих на використання значних розмірів накопиченого додаткового капіталу:

- керівництву підприємства необхідно значну уваги приділити фор­муванню обов'язкового резервного капіталу відповідно до чинного законо­давства тощо.

9. Обґрунтовано заходи по забезпеченню цільової структури капіталу підприємства. На наш погляд, основними завданнями управління фінансами ПАТ "Чернiвецький завод "Iндустрiя" є такі.

Перебудова структури капіталу, а саме спрямування більшої частки прибутку на реінвестування у виробництво. Це сприятиме оптимізації структури капіталу ПАТ "Чернiвецький завод "Iндустрiя", а саме збільшенню частки власного капіталу в структурі капіталу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Архієреєв С. І., Зінченко Я. В. Пострансформаційна ринкова економіка: інституціоналізація фондового ринку // Економічна теорія. - 2006. - №2 - С. 43-54.

2. Безгінова Л. І. Критерії оптимізації структури капіталу підприємств торгівлі в сучасних умовах // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНЦ. – 2002. - №151. - С. 81-93.

3. Безгінова Л. І. Стан і особливості формування капіталу підприємств роздрібної торгівлі м. Харкова // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. праць. Частина 2. – Харків: ХДУХТ, 2002. – С. 330-336.

4. Безгінова Л. І. Оцінка фінансової стійкості підприємств роздрібної торгівлі // Науково-практичний журнал „Регіональні перспективи”. – 2003. - №4-5. – С. 142-144.

5. Безгінова Л. І. Особливості формування капіталу торговельних підприємств // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. праць. Частина 2. – Харків: ХДАТОХ, 2002. - С. 247-254.

6. Безгінова Л. І. Деякі особливості розрахунку середньої зваженої вартості капіталу підприємств торгівлі / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта ‘2003”. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, - 2003. – Т. 21: Економіка. – С. 6-8.

7. Безгінова Л. І. Специфічні особливості прийняття рішень щодо формування фінансової структури капіталу підприємств торгівлі / Проблеми формування і розвитку фінансово-кредитної системи України: Зб. наук. статей. – Харків: Фінарт, 2003. – С. 187-188.

8. Белоленецкий В. Г. Финансы фирмы: курс лекций под ред. И. П. Мерзлякова. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 298 с.

9. Белоусов В. М., Ершова Т. В. История экономических учений: Учебное пособие: Навчальне видання. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. - 544 c.

10. Бодаковський В. Ю. Способи залучення кредитних ресурсів вітчизняними підприємствами // Фінанси України. - 2005. - №1. - С. 106-112.

11. Буряк П. Ю. Формування і надання інформації про фінансові ресурси підприємства // Фінанси України. - 2006. - №10. - С. 123-129.

12. Вахрин П. И. Нешитой А. С. Финансы: учебник. - М.: Маркетинг, 2000. - 502 с.

13. Голубєва Т. С., Колос І. В. Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – С. 66-71.

14. Гурнак О. В. Визначення оцінки величини власного і позичкового капіталу в управлінні структурою капіталу підприємства // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. – Донецьк: ДонНТУ. – 2002. – Вип. 53. – С. 125-133.

15. Гурнак О. В. Позичковий капітал та його вплив на систему економічної влади на корпоративному підприємстві // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. – Донецьк: ДонНТУ. – 2003. – Вип. 55. – С. 160-166.

16. Гурнак О., Кривоберець Б. Проблеми розвитку промислових підприємств та їх взаємозв’язок з процесом формування капіталу // Схід. – 2003. – №7. – С. 41-45.

17. Гурнак О. В. Формування оптимальної структури капіталу на основі збільшення обсягів банківського кредитування // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. – Донецьк: ДонНТУ. – 2003. – Вип. 65. – С. 96-102.

18. Гурнак О. Чинники формування структури капіталу промислових підприємств // Економіка розвитку. – 2003. – №4. – С. 95-100.

19. Гурнак О. В. Визначення оптимальної структури капіталу промислових підприємств // Наукові праці НДФІ. – 2003. –№4(23). – С. 73-81.

20. Гурнак О. В. Використання банківського кредитування у формуванні капіталу підприємств // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2004. – Вип. 191. – Т. ІІ. – С. 620-625.

21. Гурнак О. В. Теоретичні моделі формування оптимальної структури капіталу і їх застосування в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2004. – Вип. 197. – Т. ІІ.– С. 419-424.

22. Іонін Є. Є. Аналітичне підґрунтя реалізації концепції збереження власного капіталу // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №1. – С. 43-53.

23. Ісмаїлов В. Б. Методика та інструменти залучення довгострокового капіталу // Фінанси України. - 2004. - №8. - С. 97-101.

24. История экономических учений: Учебное пособие: Навчальне видання. - Минск: Новое знание, 2000. - 340 c.

25. Економіка підприємств: підручник За ред. С. Ф. Покропивного. - К: КНЕУ. - 2004. – 528 с.

26. Економічна енциклопедія: У трьох томах.- Т. І Редкол.: С. В. Мочерний та ін, т. З. - К.: Видав.центр "Академія", 2000. - 952 с.

27. Квасницька Р. С. Управління цільовою структурою капіталу підприємства: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук. - Хмельницький: Хмельницький НУ, 2005. - 18 с.

28. Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. — М.: Соцэкгиз, 1960.

29. Ковальов В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 512 с.

30. Крамаренко Г. А., Черная О. Е. Методические подходы к оценке стоимости финансового капитала предприятия // Вестник СевГТУ. Вып. 40: Экономика и финансы: Сб. науч. тр. / Редкол.: В. И. Плаксин (отв. ред.) и др.; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2002. – С. 13–18.

31. Крамаренко Г. А., Черная О. Е. Влияние структуры капитала предприятия на его формирование и результативность использования // Вестник СевГТУ. Вып. 53. Экономика и финансы: Сб. науч. тр. / Редкол.: В. И. Плаксин (отв. ред.) и др.; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2004. – С. 34–42.

32. Крамаренко Г. А. Черная О. Е. Основные тенденции развития экономических процессов в Украине // Проблемы устойчивого экономического развития в условиях глобализации. В 2 т. / Ответ. ред. М. Б. Кенжегузин. Том 2. – Алматы, ИЭ МОН РК, 2003. – С. 260-267.

33. Крашельницька Т. А. Вплив політики управління капіталом на інструменти управлінського обліку // Економіка: проблеми теорії і практики. - Дніпропетровськ, 2008. - Вип. 245. - С. 421-425.

34. Леонов Д., Стеценко Б. Факторний аналіз фінансового стану акціонерного товариства методом Дюпон (у контексті оцінки ефективності корпоративного управління) // Ринок цінних паперів України. – 2006. – №1-2. – С. 47-55.

35. Мак Кензі Венді. Використання та інтерпретація фінансової звітності: пер. з англ. / за наук. ред. Г. В. Григораш. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2006. – 528 с.

36. Момот Т. В. Інвестиційна привабливість акціонерного товариства: удосконалення методики оцінки // Менеджер. – 2005. – №4 (34). – С. 117-122.

37. Огієр Тім, Рагман Джон, Спайсер Люсінда. Справжня вартість капіталу: практ. посібник з прийняття фінансових рішень: пер. з англ. / за наук. ред. О. Б. Ватченко. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007. – 288 с.

38. Оскольський В. Удосконалення корпоративного управління як засіб залучення інвестицій за допомогою механізмів фондового ринку // Економіка України. – 2006. – №8. – С. 4-9.

39. Нестеренко О. П. Історія економічних вчень: Курс лекцій: Навчальне видання.- 2-ге вид.,перероб.і доп..- К.: МАУП, 2000. - 128 c.

40. Пасечник Т. О. Перспективи розвитку інтегрованих корпоративних структур // Фінанси України. – 2002. - №12. – С. 123-131.

41. Петі В. Full Moon Fever — М.: Соцэкгиз, 2003.

42. Пойда-Новак Н. Н. Фінансові ресурси підприємства Фінанси України. - 2003, №1. - С. 60-65.

43. Сісмонді Ж. Про комерційне багатство, або Про принципи політичної економії в їхньому застосуванні до торгового законодавства - М.: Соцэкгиз, 2006.

44. Серіон Н. Letters on the Factory act, as it affects the cotton manufacture — М.: Соцэкгиз, 2001.

45. Cміт А. The Theory of Moral Sentiments at MetaLibri Digital Library — М.: Соцэкгиз, 1983.

46. Тараш Л. И. Модель стоимостной оценки эффективности управления акционерной собственностью // Економіка промисловості. - 2006. - №1. - С. 125-136.

47. Тяжкова М. С. Состав и структуризация собственного капитала акционерного общества // Российский научный журнал "Экономика и управление". – 2006. – №2. – С. 119-125.

48. Черная О. Е. Организационно-экономический механизм управления капиталом предприятия // Академічний огляд. – 2003. – №2. – С. 40–45.

49. Черная О. Е. Оценка стоимости дополнительного финансового капитала методом дисконтированного денежного потока // Академічний огляд. 2004. – №1. – С. 42–48.

50. Чорна О. Є. Вплив рівня інфляції на вартість короткострокового позикового капіталу // Фінанси України. – 2004. – №9. – С. 92-99.

51. Черная О. Е. Формирование финансового капитала предприятия в современных условиях развития экономики Украины // Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації / Економічний вісник Національної гірничої академії України. – №2 – Т.1. – Д.: РВК НГА України, 2001. – С. 175–176.

52. Черная О. Е. Стоимость финансового капитала предприятия и границы эффективности его использования // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Підвищення ролі фінансових відносин у комплексному соціально-економічному розвитку регіону”. – Д.: Наука і освіта, 2001. – С. 111–112.

53. Черная О. Е. Финансовый капитал предприятий в экономике Украины // Матеріали V1 міжвузівської науково-практичної конференції “Проблеми ефективного регіонального та корпоративного управління в умовах невизначеності та динамічності зовнішнього середовища”. – Д.: Наука і освіта, 2001. – С. 112–116.

54. Черная О. Е. Функции и механизм управления капиталом предприятия // Європейський вибір України: проблеми теорії та практики реалізації / Міжнародна науково-практична конференція: тези доповідей. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2003. – С. 114–116.

55. Черная О. Е. Финансовая стратегия политики экономического роста капитала предприятия // Проблемы развития финансовой системы Украины и Крыма: Сб. трудов межвузовской науч.-практ. конф. аспирантов и студентов г. Симферополь, 24-28 марта 2004. – Симферополь: Изд. МОО “Центр Стабилизации”, 2004. – С. 290-291.

56. Финансовьій менеджмент: теория и практика: учебник Г. Б. Полякова, И. А. Акодис, Т. А. Краева и др. под ред. проф. Г. Б. Полякова. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 518 с.

57. Юхименко П. І., Леоненко П. М. Історія економічних учень: Навчальний посібник: Навчальне видання. - К.: Знання-Прес, 2000. - 514 c.

58. Яремко І. Й. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий інструментарій: монографія. - Львів: Каменяр, 2006. - 176 с.

59. Яковенко С. І. Формування комплексного механізму управління діяльністю корпорацій // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №11 (53). – С. 149-163.