Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансы \ 4642. Курсова робота Сфера діяльності та функції фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійні захворювання

Курсова робота Сфера діяльності та функції фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійні захворювання

« Назад

Код роботи: 4642

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Фінанси

Тема: Сфера діяльності та функції фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійні захворювання

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

ВСТУП

1. Теоретичні аспекти державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві

2. Види страхування

3. Заходи фонд соціального страхування від нещасних випадків

4. Страхові виплати Фонд соціального страхування від нещасних випадків

5. Відшкодування нещасні випадки

6. Основні причини відмови оплати коштів соціального фонду страхування від нещасних

7. Взаємовідносини підприємств з фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Актуальність теми. Правові засади проведення соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань визначаються Конституцією України, Основами законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», підзаконними актами, прийнятими на їх виконання.

Страхування вад нещасного випадку є самостійним видомзагальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності. Держава гарантує усім застрахованим громадянам забезпечення прав у страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Суб'єктами страхування від нещасного випадку є застраховані громадяни, а в деяких випадках – члени їхніх сімей та інші особи, страхувальники та страховик. Відповідно, страхувальниками, тобто платниками збору, є роботодавці, а в деяких випадках - застраховані особи. Страховиком виступає Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Для написання роботи використовувалися джерела з різних областей наук: фінансів підприємств, маркетингу, економіки підприємств. Серед них – періодичні видання, монографії, підручники та ін. Особливо слід зазначити статті таких авторів, як: Мексон М. Х., Котлер Ф. А., Долінськая М. Р., Соловьева І. А., Афонин И. В., Виханский О. С., Котлер Ф., Портер М., Скібіцька Л. І., Сітник В. Ф, Тулянцева В. А і ін.

Об'єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого, його здоров'я та працездатність.

Предмет дослідження: фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Страховими виплатами є грошові суми, які Фонд соціального страхування від нещасних випадків згідно з законодавством виплачує застрахованому чи особам, які мають на це право, у разі настання страхового випадку.

Зазначені грошові суми складаються із:

1) страхової виплати втраченого заробітку або відповідної його частини залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності;

2) страхової виплати у встановлених випадках одноразової допомоги потерпілому членам його сім'ї та особам, які перебували на утриманні померлого);

3) страхової виплати пенсії по інвалідності потерпілому;

4) страхової виплати пенсії у зв'язку з втратою годувальника;

5) страхової виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері підчас вагітності;

6) страхових витрат на медичну та соціальну допомогу.

За наявності факту заподіяння моральної шкоди потерпілому провадиться страхова виплата за моральну шкоду.

Отже, Законодавство встановлює категорії громадян, які підлягаютьобов'язковому страхуванню від нещасного випадку у тому числі особи, які працюють за умовами трудового договору контракту, учні та студенти навчальних закладів та ін.

Нещасний випадок - це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, унаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть. Страхувальник здійснює страховий внесок у Фонд соціального страхування від нещасних випадків у порядку і строки, які визначаються страховиком.

Залишки сум від можливого перевищення доходів над витратами Фонду за підсумками фінансового року використовуються для коригування зменшення суми внесків страхувальників.

Якщо на страхувальника протягом календарного року накладався штраф за порушення законодавства про охорону праці, він втрачає право на знижку страхового тарифу.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків може відмовити у страхових виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо були:

1) навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку;

2) подання роботодавцем або потерпілим Фонду соціального страхування від нещасних випадків свідомо неправдивих відомостей про страховий випадок;

3) вчинення застрахованим умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку.

Суми надбавок до страхових тарифів і штрафів сплачуються страхувальником із суми прибутку, а при відсутності прибутку відносяться на валові витрати виробництва; для бюджетних установ та організацій - із коштів на утримання страхувальника.

У разі систематичних порушень нормативних актів про охорону праці, внаслідок чого зростає ризик настання нещасних випадків і професійних захворювань, підприємство у будь-який час за рішенням відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на основі відповідного подання страхового експерта, який обслуговує це підприємство, може бути віднесено до іншого, більш високого класу професійного ризику виробництва. Цей захід може мати і зворотну дію, але з початку фінансового року.

Отже, Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків мають право проводити в порядку, визначеному законодавством України, планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності щодо сплати та цільового використання ними збору на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків.

1. Конституція України: прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р.

2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18 січня 2001 р. № 2240-ІІІ.

3. Закон України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 11 січня 2001 р. № 2213-ІІІ.

4. Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року № 21-5.

5. Адамик О. Витрати органів Пенсійного Фонду районного рівня: класифікація та відображення в обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – №9. – С. 40-45.

6. Фінансове право: підручник / відп. ред. О. П. Гетманець. –Харків: Еспада, 2008. – 416 с.

7. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС – 2010. – 416 с.

8. Василик О. Д. Державні фінанси України: підруч. / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 608 с.

9. Волощук Г. О., Бородюк Н. В. Особливості функціонування державних цільових фондів // Економіка, фінанси, право. - 2012. - № 4. - С. 3-7.

10. Воронова Л. К. Фінансове право України: підручник / Воронова Л. К. – Прецедент; Моя книга, 2011. – 448 с.

11. Бюджетний кодекс України Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами та доповненнями.

12. Карлін М. І. Фінансова система України: навч. посіб. / М. І. Карлін. – К.: Знання, 2012. – 324 с.

13. Онищенко Т. Внески до соціальних фондів. Ставки внесків до соціальних фондів // Податки та бухгалтерський облік. – 2009. – №15 (1199). – С. 22-24.

14. Орлюк О. П. Фінансове право. Академічний курс: підручник / Орлюк О. П. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 808 с.

15. Петренко І. Деякі аспекти надання допомоги та соціальних послуг застрахованим особам Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності// Вісник податкової служби України. – 2011. – № 39 (563). – С. 26-29.

16. Роль В. Ф. Фінансове право: навч. посіб. / Роль В. Ф., Сергієнко В. В., Попова С. М. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.

17. Романенко О. Р. Фінанси. Навчально-методичний посібник. – К.: КНЕУ, 2010. – 387 с.

18. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2011 р. № 1058-IV.

19. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2010 р. № 1533-III.

20. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 22 лютого 2011 р. № 2272.

21. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18 січня 2011 р. – № 2240-III (із змінами).

22. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 8 липня 2010 р. № 2464-VI.

23. Про Положення про Пенсійний фонд України: Указ Президента України від 06.04. 2011 р. № 384/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1223.

24. Положення про виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України [Електронний ресурс]: Постанова Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 20.04.2001.

25. Про затвердження Положення про Виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності [Електронний ресурс]: Наказ Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності № 10 від 05.06.2001.

26. Тулянцева В. А. Правовий режим державних позабюджетних цільових фондів в Україні – Режим доступу: http: //http://archive.nbuv.gov.ua/portal.

27. Шевчук Л. П. Механізм наповнення соціальних фондів коштами // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №11 (77). – С. 184-188.