Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 4625. Курсова робота Теорія життєвого циклу товару та використання її теорії у маркетинговій діяльності на прикладі ПАТ «Ялтинський м'ясозавод»

Курсова робота Теорія життєвого циклу товару та використання її теорії у маркетинговій діяльності на прикладі ПАТ «Ялтинський м'ясозавод»

« Назад

Код роботи: 4625

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Маркетинг

Тема: Теорія життєвого циклу товару та використання її теорії у маркетинговій діяльності на прикладі ПАТ «Ялтинський м'ясозавод»

Кількість сторінок: 49

Дата виконання: 2012

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи життєвого циклу товарів виробничого підприємства

1.1. Сутність та основні стадії життєвого циклу товарів

1.2. Особливості маркетингової діяльності на стадіях життєвого циклу товарів

Розділ 2. Аналіз життєвого циклу товарів ПАТ «Ялтинський м'ясозавод»

2.1. Дослідження господарської та маркетингової діяльності ПАТ «Ялтинський м'ясозавод»

2.2. Визначення стадій життєвого циклу товарів ПАТ «Ялтинський м'ясозавод»

Розділ 3. Напрями удосконалення маркетингової діяльності ПАТ «Ялтинський м'ясозавод»

3.1. Управління маркетинговою асортиментною політикою ПАТ «Ялтинський м'ясозавод» на різних стадіях життєвого циклу товарів

3.2. Шляхи оптимізації маркетингової діяльності ПАТ «Ялтинський м'ясозавод» на стадіях життєвого циклу товарів

Висновки

Список використаних джерел

Діяльність підприємств має циклічний характер розвитку. Життєвий цикл являє собою сукупність процесів і стадій, які проходить підприємство від зародження до припинення виробництва й ліквідації. Кожна стадія життєвого циклу має свої особливості, які необхідно враховувати при визначенні цілей у процесі стратегічного планування.

Аналіз останніх досліджень застосування теорії життєвого циклу підприємств щодо діагностики, стратегічного планування і розвитку підприємств вказує на достатньо широке висвітлення проблематики у працях вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як І. Адізес, І. А. Бланк, О. І. Гудзь, Т. В. Доненко, С. В. Корягіна, Е. І. Кушелевич, Б. З. Мільнер, Ж. В. Поплавська, С. Р. Філонович, Н. В. Хмелькова та інших.

Сучасні умови господарювання висувають нові завдання, пов’язані не тільки з особливостями розвитку підприємств, а й з можливістю управління тривалістю окремих стадій їх життєвого циклу. Недостатньо дослідженими є процеси управління стадією «зрілості» підприємства, як основною робочою стадією, що формує умови для максимальної продуктивності та ефективності роботи та заради якої і створюється підприємство.

Теоретичною та методологічною базою дослідження є аналіз, порівняння і узагальнення наукових досліджень, присвячених класифікації та впливу різних факторів виробничо-господарської діяльності на стадії життєвого циклу підприємств. Практичне значення одержаних результатів полягає у формуванні рекомендацій щодо вдосконалення процесу управління тривалістю окремих стадій життєвого циклу підприємств. Перш за все, це стосується збільшення тривалості діяльності підприємства на стадії «зрілості». Цілі управління життєвим циклом повинні орієнтуватися на скорочення стадій «дитинства» та «юності», забезпечення максимально можливої довготривалості стадії «зрілості» і різкого, короткотермінового «старіння» та своєчасного припинення діяльності підприємства з метою збереження економічних ресурсів, накопичених на попередніх стадіях.

Основна мета дослідження полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні необхідності управління стадіями життєвого циклу, впливу розвитку на тривалість стадії «зрілості» підприємства та розробці практичних рекомендацій щодо формування цілей і методів управління на кожній стадії життєвого циклу підприємств.

Завданнями роботи є:

- вивчення сутності та основних стадій життєвого циклу товарів;

- дослідження особливостей маркетингової діяльності на стадіях життєвого циклу товарів;

- дослідження господарської та маркетингової діяльності ПАТ «Ялтинський м'ясозавод»;

- визначення стадій життєвого циклу товарів ПАТ «Ялтинський м'ясозавод»;

- аналіз управління маркетинговою асортиментною політикою ПАТ «Ялтинський м'ясозавод» на різних стадіях життєвого циклу товарів;

- виділення шляхів оптимізації маркетингової діяльності ПАТ «Ялтинський м'ясозавод» на стадіях життєвого циклу товарів.

Об'єктом роботи є маркетингова діяльність.

Предметом роботи є визначення стадій життєвого циклу товарів виробничого підприємства.

Отже, кожне підприємство повинно вивчати життєвий цикл товару, вміти правильно використовувати його на практиці для того, щоб досягти фінансової стійкості та успіху. Життєвий цикл підприємства орієнтованого на випуск одного виду продукції прирівнюється до життєвого циклу цієї продукції. Тому своєчасна переорієнтація підприємства на стадії «зрілості» на випуск нової продукції збільшує його життєвий цикл.

Стадія «зрілості» – основна робоча стадія життєвого циклу підприємства протягом якої реалізуються його місія, стратегічні цілі і досягається максимальний економічний і соціальний ефект. Отже, необхідним є створення умов за яких тривалість стадії «зрілості» буде найбільшою, а стадій «дитинства» і «юності» – мінімальною, тобто необхідним є реалізація процесу управління  стадіями життєвого циклу.

Економічно обґрунтоване збільшення тривалості стадії «зрілості» шляхом впровадження інновацій дозволяє у повному обсязі використовувати інноваційний потенціал підприємства та довготривалий час підтримувати ефективну діяльність на цій стадії з мінімальними витратами на технологічне переоснащення, навчання персоналу, випуск нової продукції і маркетинг. Якщо керівництво підприємства стає нездатним управляти інноваційним розвитком, все більш бюрократизує процеси управління, починається стадія «старіння», яка може перекреслити всі попередні досягнення. Тому, своєчасне визнання безповоротного початку стадії «старіння» та прискорення її ліквідації дозволять зберегти ресурси для відродження підприємства на новій основі.

Необхідно якнайповніше використовувати економічний аналіз для визначення питомої ваги окремих видів продукції в отриманні прибутку, маржинального доходу і покриття постійних витрат ПАТ «Ялтинський м'ясозавод». Для цього обчислюють коефіцієнт внеску окремих видів продукції в покриття постійних витрат і коефіцієнт внеску в отримання прибутку.

Аналіз можливості отримання максимального прибутку ПАТ «Ялтинський м'ясозавод» необхідно проводити з позиції попиту на продукцію, а оцінку отриманого прибутку – з точки зору беззбитковості. Вирішення завдання максимізації прибутку полягає в обґрунтуванні рівноваги між попитом і пропозицією, а також у встановленні ціни реалізації, що максимально відповідає попиту покупців й інтересам підприємства в отриманні максимального прибутку.

1. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации / И. Адизес – Пер. с англ. – Питер, 2007. – 384 с.

2. Бланк И. А. Управление активами / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2000. – 720 с.

3. Гудзь О. І. Аналізування сучасних підходів до сутності і структури  життєвого  циклу  підприємства / О. І. Гудзь // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – № 714. – С. 52–57.

4. Инновационный менеджментт: учебник для вузов / А. Е. Абрамешин, Т. П. Воронина, О. П. Молчанова, Е. А. Тихонова, Ю. В. Шленов; под ред. О. П. Молчановой. – М.: Вита-Пресс, 2001. – 272 с.

5. Князевич А. О. Механізми управління інноваційним розвитком: моногр. / А. О. Князевич, О. В. Крайчук. − Рівне, 2011. − 136 с.

6. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: учебн. пособ. / Б. Коласс. – Пер. с франц. под ред. Я. В. Соколова. – М.: Финансы, Юнити, 1997. – 576 с.

7. Корягіна С. В. Економічна оцінка та планування життєвого циклу розвитку підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук / С. В. Корягіна. – Львів, 2004. – 21 с.

8. Мильнер Б. З. Теория организации: учеб. / Б. З. Мильнер. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 558 c.

9. Поплавська Ж. В. Сутність життєвого циклу підприємств та фактори, що впливають на його формування / Ж. В. Поплавська, Т. В. Доненко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету. – 2008. – № 18.8. – С. 169–175.

10. Филонович С. Р. Теория жизненных циклов организации И. Адизеса и Российская действительность / С. Р. Филонович, Е. И. Кушелевич // Социс. – 1996. – № 10. – С. 63-71.

11. Хмелькова Н. В. О жизненном цикле внутренней среды организации / Н. В. Хмелькова, Е. В. Попов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2006. – № 1. – С. 63–69.

12. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. – Київ: Лібра, 2002. - 712с.

13. Старостіна А. О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посіб. — 3-тє вид., переробл. — К.: Знання, 2006. — 327с.

14. Котлер Ф. «Маркетинг, менеджмент», изд. «Питер», С.-П., - 1999 г.

15. «Маркетинг» под ред. Эриашвили Н. Д., издательство «ЮНИТИ», Москва – 2000.

16. «Маркетинг» под ред. академика. Романова А. Н, издательское объединение «ЮНИТИ», Москва – 1995.

17. Голубков Е. П. Основы маркетинга / Е. П. Голубков.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Финпресс», 2003. – 688с.

18. Штефанич Д. А. Поведінка споживачів: навч. посіб. / Д. А. Штефанич, А. Ліманський, С. П. Мартова.– Івано-Франківськ: ІМЕ “Галицька академія”, 2005. – 232 с.

19. Криза як щеплення від шопоголізму / Менеджмент.com.ua:. Інтернет-портал для управлінців Management.com.ua, Режимдоступа // http://www.management.com.ua/tend/tend207.html?print.

20. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання.: Пер. з англ.: Навч. пос. – М.: Видавничийдім „Вільямс”, 2001. – 608 с.