Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Анализ банковской деятельности \ 4624. Курсова робота Аналіз власного капіталу банку на прикладі ПАТ «ПриватБанк»

Курсова робота Аналіз власного капіталу банку на прикладі ПАТ «ПриватБанк»

« Назад

Код роботи: 4624

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Аналіз банківської діяльності

Тема: Аналіз власного капіталу банку на прикладі ПАТ «ПриватБанк»

Кількість сторінок: 43

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Оформлення: Методичка

ВСТУП

Розділ 1. Економічна сутність власного капіталу банку

1.1. Сутність і структура власного капіталу банку

1.2. Характеристика економічних нормативів власного капіталу банку

Розділ 2. Аналіз власного капіталу банку (на прикладі ПАТ “Приват Банк)

2.1. Оцінка структури власного капіталу банку (на прикладі ПАТ “Приват Банк”)

2.2. Аналіз розрахунку дотримання банком економічних нормативів капіталу

Розділ 3. Проблеми капіталізації банків України та шляхи їх подолання

3.1. Вдосконалення формування і використання власного капіталу банку

3.2. Проблеми поліпшення капіталізації банків України та можливі напрямки їх вирішення

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

За два останні десятиріччя як в більшості високорозвинених країн, так і в країнах, рівень економічного розвитку яких значно нижчий, спостерігалися системні банківські кризи, які провокували різке погіршення не лише макроекономічної, а й соціально-політичної ситуації. Характерним є те, що ці кризи стали наслідком прогалин у системі банківського регулювання і нагляду, особливо в питаннях, які стосуються капіталізації банків.

Як показує досвід, наявність фінансово стійких банківських інститутів, здатних бути надійними фінансовими посередниками, є основою національної фінансової системи будь-якої країни. У свою чергу ключовим елементом стабільності банків та їх ефективного розвитку є достатній рівень капіталу як важливий елемент довіри до банківської системи.

Переважна більшість робіт науковців зорієнтована на дослідження питань сутності та ролі власного капіталу в забезпеченні високого рівня капіталізації банків і банківської системи України в цілому. Значно менше уваги приділяється вивченню проблем механізму формування власного капіталу.

Недостатньо вивченою залишається проблема оцінки власного капіталу, необхідного для забезпечення фінансової стійкості та ліквідності банківських установ, а також застосування новітніх інструментів підтримання його достатності та підвищення рівня капіталізації. Особливої гостроти проблема достатності банківського капіталу набула в період кризи 2007–2009 рр., що в свою чергу призвело до значного реформування фінансової системи і банківської системи зокрема. [7]

Метою даної курсової роботи є висвітлення тенденцій та особливостей механізму формування власного капіталу банківських установ у сучасних умовах їх функціонування на прикладі ПАТ «Приват Банку».

Актуальність теми полягає в тому, що банки як комерційні підприємства працюють заради отримання прибутку.

Аналіз їх капіталу дозволяє судити як про становище самих банків, так і про загальну ситуацію в Україні.

Основною складовою власного капіталу банку, як за значенням, так і за величиною, є статутний капітал, що формується з акціонерного або приватного капіталу емісією акцій чи внесків засновників. Статутний фонд може створюватися лише за рахунок власних коштів учасників чи акціонерів. Не допускається його формування за рахунок банківських кредитів, коштів неприбуткових організацій (таких, які за статутом не мають права на здійснення комерційної діяльності та отримання прибутку), бюджетних коштів, які мають інше цільове призначення.

Загальний аналіз капіталу банку передбачає визначення його основних складових (основний та додатковий капітал, за вилученням відвернень) та виділення статутного капіталу в окремий показник.

Загальний аналіз капіталу банку здійснюють за стандартною методикою, яка передбачає застосування методичних прийомів вертикального та горизонтального аналізу

Загальні зміни, що відбулися в обсязі і структурі капіталу, заслуговують на позитивну оцінку.

В досліджуваному періоді загальний обсяг капіталу збільшився на 2 040 тис. грн., що склало 11,9% по відношенню до обсягу капіталу на початок періоду. Темпи приросту основного капіталу (14,2%) випереджали темпи приросту додаткового капіталу (9,0%). Згідно з Інструкцією НБУ додатковий капітал не повинен перевищувати суму основного капіталу, тому випереджаючі темпи приросту додаткового капіталу небажані.

Низький темп приросту статутного капіталу (1,1%) можна оцінити тільки порівнявши його розмір з нормативом мінімального розміру статутного капіталу (Н2), встановленого НБУ. У наведеному випадку статутний фонд трохи перевищує встановлений норматив, перерахований у національну валюту. На момент аналізу Н2=7404 тис. грн.., що відповідає І млн. ЕВРО. Таким чином, подальше зростання статутного капіталу недоцільне.

Оцінюючи структуру капіталу та зміни, які в ній відбулися за досліджуваний період, можна визначити її стабільність. Зрушення, що відбулися в обсязі капіталу в цілому та за його складовими, позитивно вплинули на структуру капіталу: питома вага основного капіталу зросла на 1,15 п.п., на стільки ж зменшилась питома вага додаткового капіталу.

Наступним важливим нормативом, що регулює обсяг капіталу, є норматив капіталу комерційного банку (НІ), який встановлює мінімальний розмір капіталу у сумі, еквівалентній 3 млн. ЕВРО. У перерахунку в національну валюту на момент проведення оцінки капіталу (кінець періоду) нормативний показник складав 22120 тис. грн. Тобто, так само, як і статутний капітал, загальний капітал банку дещо перевищує встановлений норматив.

Отже, у період нестабільної економіки деяке перевищення нормативів, встановлених у абсолютному вимірі, який залежить від коливання курсів валют, є доцільним і, навіть, необхідним. Таке перевищення робить банк менш чутливим до зміни курсу національної валюти.

1. http://finance.ua.

2. Strengthening the resilience of the banking sector // www.bis.org.

3. Аналіз діяльності комерційного банку Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю "Банківський менеджмент" / За ред Проф Ф. Ф. Бутишія та проф. A. M. Герасимовича - Житомир: ПТТ "Рута", 2001 - 384 с

4. Банківські операції. Підручник. За ред. А. М. Мороза. К.: КНЕУ, 2002.

5. Бюлетень Національного банку України. – 2009. – № 11.

6. Васюренко О. В. Банківські операції. Навч. посібник. К. "Знання" 2000.

7. Верховної Ради України, м. Київ, 26 січня 2009 року // www.bank.gov.ua.

8. Виступ виконуючого обов’язки Голови Національного банку України А. В. Шаповалова на засіданні.

9. Журнал "Банківська справа".

10. Журнал "Вісник Національного банку України".

11. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 р. №2121-ІІІ (Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. 2001. Вип.1.).

12. Закон України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" від 22 11 96 № 543/96 // ВВР — 1997. — № 5.

13. Кириленко В. Стратегія розвитку банківської системи у контексті сталого зростання вітчизняної економіки // Вісник ТДЕУ. – 2006. – №. 2.

14. Концептуальні основи оцінки рівня капіталізації регіону / Козоріз М. А., Люткевич О. М., Пушак Я. Я. та ін.; НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2009.

15. Матвієнко П. Капіталізація як дійовий інструмент підвищення надійності банківської системи України // Економіка України. – 2008. – № 1. – С. 42–52.

16. Міщенко В., Кандиба О. Удосконалення регулювання капіталу банків в умовах кризи // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2009. – № 2. – С. 81–84.

17. Новий етап розвитку банківської системи України: зростання участі іноземних інвесторів: Монографія / Авт. колектив; За наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. – К.: УБС НБУ, 2008. – 231 с.

18. Патрикац Л., Крохмаль Д. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України // Вісник Національного банку України. – 2004.– №1. – С. 38–43.

19. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент банку. Навчальний посібник. Київ, 1999

20. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2004.

21. Розенберг Д. Словарь банковских терминов / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 360 с.

22. Свечкіна А. Л., Хомич О. І. Капіталізація як визначальний чинник ефективного функціонування вітчизняного банківського сектору // Фондовый рынок.– 2009.– №20. – С. 12–18.

23. Сколотяный Ю., Пасочник В. Банковский капитал: размер имеет значение / Зеркало недели.– 4.12.2010.– №45.

24. Ткачук Н. М. Капіталізація банку: економічна сутність і різновиди // Вісник Української академії банківської справи.– 2010.– №1. – С. 49–54.

25. Указ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" від 12.06 96 № 436/95.

26. Шелудько Н. М. Макроекономічні аспекти проблеми капіталізації банків в Україні //Актуальні проблеми економіки.– 2004.– №10. – C. 72–81.