Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Менеджмент \ 4618. Реферування статті Мірошніченко Ю. В., Подгорная О. М. Основні підходи до розуміння визначення антикризового управління // Менеджмент та маркетинг. Вісник економіки транспорту і промисловості - №48. - 2014. – С. 188-193.

Реферування статті Мірошніченко Ю. В., Подгорная О. М. Основні підходи до розуміння визначення антикризового управління

« Назад

Код роботи: 4618

Вид роботи: Реферування статті

Предмет: Менеджмент

Тема: Мірошніченко Ю. В., Подгорная О. М. Основні підходи до розуміння визначення антикризового управління // Менеджмент та маркетинг. Вісник економіки транспорту і промисловості - №48. - 2014. – С. 188-193.

Кількість сторінок: 4

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

1. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: навч. посібник / В. О. Василенко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 504 с.

2. Васильєва Т. А. Порівняльний аналіз антикризового та традиційного менеджменту / Т. А. Васильєва, О. Б. Афанасьєва // Інноваційна економіка. – 2011. – №1. – С. 6-10.

3. Комарницький І. Ф. Антикризове управління підприємством: теорія і практика: навч. посібник / І. Ф. Комарницький, Ю. О. Терлецька. – Чернівці Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 248 с.

4. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: підручник / Л. О. Лігоненко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 824 с.

У даній статті було розглянута проблема у тлумаченні поняття «антикризовий менеджмент», як у міжнародному досвіді, так й у роботах українських науковців, які розглянули даний термін у своїх роботах. Також було знайдено відмінні риси між звичайним управлінням та антикризовим та у підсумку було сформульоване його специфічне визначення та розуміння даного терміну.

Проаналізувавши подані визначення, автори зробили висновок, що найпоширенішим є процесний підхід до визначення антикризового менеджменту. Одним із загальновизнаних підходів до розкриття сутності будь-якого управління є процесний підхід, який передбачає виділення та опис окремих функцій менеджера. Використовуючи процесний підхід для розкриття сутності антикризового управління, доцільним є виокремлення та розгляд п'яти функцій (цілевизначення, планування, організація, мотивація, контроль) та двох з'єднувальних процесів (прийняття рішень та комунікації), що об'єднують окремі функції в єдиний процес управління.

У статті подано порівняльну характеристику традиційного та антикризового управління. Особистим внеском авторів є розмежування регулюючого антикризового управління на управління в умовах кризи та в умовах виходу з неї, виділення наведеного переліку ознак порівняння як найбільш основних.

Автори у статті приходять до висновку, що на сьогодні серед вітчизняних науковців існує деяка неоднозначність у розумінні антикризового управління, пов’язана з низкою особливостей його впровадження на теренах України.

Питання антикризового менеджменту активно досліджувались і продовжують досліджуватись як зарубіжними, так і вітчизняними науковцями. У зв’язку з досить великою кількістю вчених, які мають власне бачення проблематики антикризового управління, існує і велика кількість різних підходів до трактування даного поняття.

На основі вищевикладеного можна відзначити, що будь-яка організація в сучасних ринкових умовах, навіть та, що ефективно функціонує сьогодні, має потребу в антикризовому управлінні. Проте, дане усвідомлення, на жаль, не прийшло до сих пір до більшості керівників, проявляючись в нерозумінні сутності та основних положень даного виду менеджменту.

У зв'язку з цим потрібно ще раз відзначити, що антикризове управління являє собою не лише управління організацією в період кризи з застосуванням процедур банкрутства, а й передкризове управління, призначене для розробки, з використанням основних інструментів, заходів по недопущенню кризи, і післякризове управління, спрямоване на усунення негативних наслідків кризи і максимального використання його позитивних результатів.

Дотримання вище сформульованих принципів, щодо проведення антикризового управління може дозволити здійснювати більш ефективне управління підприємством, незалежно від його розміру.