Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Менеджмент \ 4617. Реферування статті Єрьоменко Н. Ю. Конкурентні переваги підприємства // ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – 2014 р. – 4 с.

Реферування статті Єрьоменко Н. Ю. Конкурентні переваги підприємства // ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – 2014 р. – 4 с.

« Назад

Код роботи: 4617

Вид роботи: Реферування статті

Предмет: Менеджмент

Тема: Єрьоменко Н. Ю. Конкурентні переваги підприємства // ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – 2014 р. – 4 с.

Кількість сторінок: 4

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

1. Азоев Г. Кокурентные преимущества фирмы / Г. Азоев, А. Челенков. – М.: ОАО "Типография" НОВОСТИ, 2000. – 256 с.

2. Беленький П. Конкурентність на транскордонних ринках / П. Беленький, Н. Мікула, Є. Матвеев. – Львів: Ін-т регіон. Дослідження НАН України, 2005. – 214 с.

3. Войчак А. Конкурентні переваги підприємства: сутність і класифікація / А. Войчак, Р. Камишніков // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 2. – С. 50–53.

4. Долженко А. В. Формування конкурентних переваг підприємства / А. В. Долженко // Управління розвитком. – 2013. – № 12 (142). – С. 83–85.

5. Кныш М. Конкурентные стратегии: учеб. пособ. / М. Кныш. – СПб., 2000. – 284 с.

6. Куденко Н. Стратегічний маркетинг: навч. посіб. / Н. Куденко. – К.: КНЕУ, 1998. – 152 с.

7. Пиндайк Р. Микроэкономика / Р. Пиндайк, Д. Рубинфельд; сокр. с пер с англ. – М.: Экономика. Дело, 1992. – 510 с.

8. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / М. Портер; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 715 с.

9. Фатхутдинов Р. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р. Фатхутдинов. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 315 с.

У статті визначено основні характеристики конкурентних переваг за різними підходами та їх основні властивості. Зокрема автор звертає увагу на такі підходи: традиційний, ресурсний, компаративний, ціннісно-компетентний. Запропоновано рекомендації щодо формування конкурентних переваг. Надано характеристику ефектів під час формування конкурентних переваг підприємства.

Автор у статті ставить за мету дослідження сутності змісту й характеристики конкурентних переваг та теоретично-прикладних підходів щодо їх формування у промислового підприємства в умовах сучасного розвитку вітчизняної економіки.

На основі розглянутих точок зору були виділені такі особливості конкурентних переваг:

- концентровані переваги в економічній, організаційній сферах можна виміряти економічними показниками;

- переваги над прямими конкурентами;

- конкурентну перевагу переборює сила конкуренції;

- перевага на цільовому ринку;

- певні ексклюзивні цінності у будь-якій сфері діяльності з конкуруючими фірмами;

- сукупність факторів щодо успіху або неуспіху в конкуренції, продуктивність використання ресурсів.

Автор у своїй статті приходить до висновку, що для успішної конкуренції на ринку необхідно обґрунтувати рекомендації, що забезпечують конкурентні переваги, стійку позицію на ринку й результативність виробничо-господарської діяльності підприємства.

В умовах мінливості факторів зовнішнього середовища, активних дій конкурентів і цілеспрямованого розвитку внутрішнього середовища підприємства одні конкурентні переваги підсилюються, інші слабшають і тому оптимальний для конкретного періоду набір конкурентних переваг постійно змінюється. І саме тому важливо постійно відслідковувати динаміку розвитку та оцінювати кожну конкурентну перевагу на різних етапах її життєвого циклу конкретного суб'єкта господарювання.

Економія за рахунок накопиченого досвіду виявляється у тих витратах виробництва, які характеризуються високою трудомісткістю й виконанням складних завдань, у комплексних операціях. Це зниження майже завжди найбільш помітно на початкових етапах розробки продукту й у фазі зростання виробництва. Економія завжди дає великій фірмі перевагу у витратах перед дрібними фірмами за умови, що перша має у своєму розпорядженні найбільш продуктивне устаткування, найбільш розгалужену систему збуту, оптимальну організацію обслуговування й інших функціональних підрозділів, ефективність яких відповідає їх масштабові.

Як свідчать дослідження, у процесі формування конкурентних переваг окремого підприємства, слід використовувати ефект масштабу й ефект накопиченого досвіду залежно від стану розвитку економіки, особливостей підприємства (розмір, номенклатура, асортимент тощо) та потенційних можливостей зростання обсягу виробництва й продажу для короткострокового періоду планування діяльності.

Для довгострокового періоду слід використати ці два ефекти, що обумовлює обґрунтованість пріоритетів розвитку підприємства у конкурентному середовищі, а розробка механізму використання ефекту масштабу й досвіду та їх адаптація до конкурентного підприємства і є наступним етапом дослідження.