Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Банковские операции \ 4616. Курсова робота Роль депозитної політики у формуванні банківських ресурсів

Курсова робота Роль депозитної політики у формуванні банківських ресурсів

« Назад

Код роботи: 4616

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Банківські операції

Тема: Роль депозитної політики у формуванні банківських ресурсів

Кількість сторінок: 34

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ ТА ОСНОВНІ ЇЇ СКЛАДОВІ

1.1. Принципи формування депозитної політики банку

1.2. Основні складові депозитної політики банку

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДЕПОЗИТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 2011-2013 РР.

2.1. Аналіз сучасного стану депозитного ринку в Україні

2.2. Тенденції розвитку депозитного ринку в Україні

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ

3.1. Сучасний стан та проблеми депозитної бази комерційних банків в Україні

3.2. Шляхи удосконалення депозитної політики комерційних банків в Україні

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додаток А

Додаток Б

Актуальність теми. Сталий розвиток вітчизняної економіки як на макро-, так і на мікрорівні залежить від прогресу в банківській системі і, перш за все, від її здатності генерувати необхідні обсяги кредитних ресурсів. У даний час характер банківських ресурсів зазнає істотних змін. Це пояснюється тим, що, по-перше, значно змінився загальнодержавний фонд банківських пасивів. По-друге, створення підприємств і організацій з різними формами власності приводить до виникнення нових власників тимчасово вільних коштів. Це сприяє формуванню ринку кредитних ресурсів, що органічно входить до системи грошових відносин.

Формування ресурсної бази у процесі здійснення банками пасивних операцій історично відіграло первинну і визначальну роль відносно до його активних операцій. Основна частина банківських ресурсів утворюється у процесі здійснення депозитних операцій банку, від ефективної і правильної організації яких залежить стійкість функціонування кредитної організації. Ефективне управління пасивами потребує здійснення науково обґрунтованої депозитної політики. Специфіка даної сфери діяльності полягає у тому, що стосовно пасивних операцій вибір банку звичайно обмежений певною групою клієнтури, до якої він прив'язаний набагато більше, ніж до позичальників.

Питанням формування депозитної політики в Україні до останнього часу не приділялося належної уваги. Це пов'язано з тим, що попит на банківські послуги значно перевищував пропозицію, висока інфляція, наявність дешевих ресурсів – усі ці умови забезпечували високу норму прибутку банківських операцій, змінюючи саму природу їх ризику. А наявність ринку міжбанківського кредитування, що добре виконує функцію рефінансування "довгих" операцій, дозволяла банкам підтримувати прийнятну структуру залучених коштів.

Серед наукових досліджень депозитної політики комерційних банків слід зазначити роботи А. Бєлоглазової, В. Вікулова, А. Вожжова, Н. Волкової, В. Гейця, О. Дзюблюка, З. Канценеленбаума, С. Козьменка, П. Конюховського, В. Корнєєва, А. Кононенко, В. Купчинського, І. Ларіонової, Г. Панової, Ю. Половньова, С. Шулькова, В. Дугласа, П. Друкера, М. Портера, Дж. Ф. Сінклі, Дж. К. Ван Хорна, спрямовані на розробку понятійного апарату, елементів депозитної політики банку, її складових частин.

Предмет дослідження - депозитна політика банку.

Об’єктом дослідження курсової роботи виступає сучасний стан та проблеми депозитної бази банків в Україні.

Мета дослідження полягає в розгляді ролі депозитної політики банку у формуванні банківських ресурсів.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

- охарактеризувати принципи формування депозитної політики та її складові;

- дослідити аналіз сучасного стану та тенденції розвитку депозитного ринку в Україні в 2011-2013 рр.;

- розкрити сучасний стан та проблеми депозитної бази комерційних банків в Україні;

- висвітлити шляхи удосконалення депозитної політики комерційних банків в Україні.

Структура курсової роботи складається з вступу, трьох розділів з підпунктами, висновків, списку використаної літератури та додатків.

У даний час характер банківських ресурсів зазнає істотних змін. З переходом до ринкової моделі економіки, ліквідацією монополії держави на банківську справу, побудовою дворівневої банківської системи характер банківських ресурсів зазнає істотних змін. Це пояснюється тим, що, по-перше, значно змінився загальнодержавний фонд банківських пасивів. По-друге, утворення підприємств і організацій з різними формами власності приводить до виникнення нових власників тимчасово вільних коштів. Це сприяє створенню ринку кредитних ресурсів, що органічно входить до системи грошових відносин.

Аналіз подій на фінансовому ринку України, проведений за роки її незалежності, дозволяє зробити висновок про те, що вітчизняна банківська система в цілому набула певної міцності і може протистояти проявам нестабільності економічного простору. Одночасно гостро виявилися і недоліки: слабка дія саморегулюючих механізмів фінансового ринку і низький рівень розвитку ринкових відносин у банківській системі. Сьогоднішні потреби і майбутні запити країни потребують здійснювати перехід до економічного розвитку на інноваційних началах. Проте механізм трансформації тимчасово вільних коштів у кредитні ресурси банківської системи України не відповідає сучасним потребам економіки інноваційного типу.

Отже, при формуванні банківських ресурсів банк повинен швидко реагувати на потреби клієнтів з метою їх залучення, орієнтуючись на міжнародні стандарти, практику діяльності провідних банків світу у сфері розширення банківської діяльності й за рахунок нетрадиційних депозитних операцій та послуг. Успіх функціонування комерційного банку залежить від постійного аналізу коштів, які знаходяться на депозитних рахунках, постійній роботі з клієнтами, гарному обслуговуванні, а також потрібно враховувати досвід страхування депозитів західних країн, бо це ще один із важливих елементів, який сприяє покращенню діяльності банку в сфері депозитних операцій.

Стабільний депозитний портфель забезпечить банку не тільки приплив коштів, а також буде формувати репутацію надійності, адже банківський бізнес - це особлива сфера діяльності, в якій довіра вкладників є ключовим фактором.

1. Врублевський О. С. Громадянин і банк: депозитні операції / О. С. Врублевський. - К.: ТОВ „ІКЦ Леста", 2008. - 44 с.

2. Галасюк В. Незалежна експертна оцінка, як засіб забезпечення необхідного рівня ліквідності об’єктів застави // Вісник НБУ. – 2009.

3. Гончарук К. В. Ринoк депозитних пoслуг фізичних осіб України: сучaсний стан і перспективи розвитку / К. В. Гончарук // Вісник університету бaнківської справи НБУ. – 2012. − № 3 (15). – С. 31−34.

4. Івасів Б., Клапків М. Економічний зміст та форми страхування кредитів. // Вісник НБУ. – 2008.

5. Коваленко В. В. Інструменти державного антикризового управління в банківському секторі // Вісник української академії банківської справи. – 2010. − №2.

6. Коваленко В. В. Методичні підходи до діагностики і моніторингу фінансової стійкості банківської системи // Актуальні проблеми економіки. – 2010. − №11.

7. Кравченко О. М. Мотиваційні механізми залучення банками коштів населення / О. М. Кравченко // Статистика України. - 2010. - № 1. - С. 108-115.

8. Куценко О. Резерви комерційного банку // Банківська справа. – 2008. – №4.

9. Лютий І. О. Банківський маркетинг: підручн. для студ. вищ. навч. закл.– К.: Центр учбової літератури, 2010. – 776 с.

10. Мaслова А. Ю. Роль депозитів у фoрмуванні ресурснoї бази банків в умовах еконoмічної нестабільності / А. Ю. Маслова // Еконoмічний простір. – 2009. − № 23/2. – С. 160−171.

11. Олeксенко М. В. Депозитна пoлітика комерційних бaнків України на сучaсному етапі / М. В. Олексенко // Вісник Бердянськoго університету менеджменту і бізнeсу. – 2011. − № 4 (16). – С. 166−169.

12. Ольшаный А. И. Банковское кредитование. М.: Финансы и статистика, 2006.

13. Офіційний сайт Національного банку України [сайт http://www.bank.gov.ua].

14. Ревун В. М. Проблеми функціонування комерційних банків // Вісник НБУ. – 2007. – №7.

15. Таскі Г. Резерви на покриття можливих втрат за позиками і витрати на створення таких резервів: міжнародні аспекти // Вісник НБУ. – 2007. – №8.

16. Ходаківська В. П., Данілов О. Д. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2011. - 501 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://readbookz.com/book/129/3556.html.

17. Череп А. В. Банківські операції: навч. посібник / А. В. Череп, О. Ф. Андросова - К.: Кондор, 2008. - 410 с.

18. Шибалкіна В. Оптимальні умови кредитування. // Банківська справа. – 2008. – №4.