Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Банковские операции \ 4613. Курсова робота Банкрутство банку, причини та особливості проведення

Курсова робота Банкрутство банку, причини та особливості проведення

« Назад

Код роботи: 4613

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Банківські операції

Тема: Банкрутство банку, причини та особливості проведення

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Оформлення: Методичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

1.1. Теоретичні аспекти банкрутства комерційних банків

1.2. Проведення процедури банкрутства комерційного банку

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРИЧИН ТА ЧИННИКІВ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ НА БАНКРУТСТВО КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

2.1. Причини і різноманітні види банкрутства

2.2. Аналіз причин банкрутства комерційних банків

РОЗДІЛ 3. ВИЯВЛЕННЯ ФАКТОРІВ КРИЗОВОГО СТАНУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

3.1. Основні причини кризового стану банківської системи України

3.2. Проблеми банківського сектору України та шляхи їх розв’язання

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК А

Актуальністю теми даної курсової роботи є аналіз факторів банкрутства українських банків, яка має дуже важливе значення для банкірів в умовах швидкого розвитку економіки. Світова практика банкрутства показує, що цей процес болючий, як і будь-яке руйнування.

З економічної точки зору, банкрутство – це таке економічне становище суб’єкта господарювання, яке виникло в результаті розвитку та поглиблення кризових явищ, зумовлених зовнішніми або внутрішніми факторами, що призвело до системної кризи. При цьому обов’язковою ознакою банкрута є його неплатоспроможність, неможливість здійснення платежів за борговими зобов’язаннями перед кредиторами.

Системна банківська проблема виникає в економіці, коли значній частині банківської системи загрожує банкрутство через нестачу ліквідності або неплатоспроможність. Банківські проблеми можуть мати безліч причин: як правило, це поєднання загальної макроекономічної нестабільності і низької рентабельності виробничого сектора, інфляція, різкі коливання цін на фінансові активи, відсоткові ставки.

Тобто, дана тема дає змогу зрозуміти суть певних факторів, які спричиняють банкрутство українських банків. Таким чином, дослідження причин і методів запобігання банкрутства банків є актуальним, так як для підвищення конкурентоспроможності української економіки, потрібна стабільно працююча банківська система, а банкрутство банків цю стабільність порушує.

Об’єктом дослідження виступають банки України.

Предметом дослідження є аналіз шляхів запобігання процедури банкрутства українських банків.

У зарубіжній науковій літературі проблеми банкрутства банків висвітлено досить широко, зокрема, в роботах Брейли Р., Брігхема Є., Горіної С. А., Гроппеллі А., Ларіонової І. В., Майерса С., Нікбахта Є., Роуза П., Сінко Дж., Хорна В. та ін. Дослідження зазначених проблем вітчизняними вченими тільки почалося, але перші результати ми можемо знайти в наукових працях Гейця В. М., Козьменко С. Н., Міщенко В. І., Мороза А. М., Науменкова С. В., Савлука М. І., Стельмаха В. С., Суторміна В. М., Федосова В. М., Ющенко В. А. та ін.

Наукова новизна роботи полягає в наступному: проаналізовано сучасний стан банківської системи України, показана оцінка ризику банкрутства і запропоновано конкретні заходи щодо виходу банків з кризового становища.

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб проаналізувати причини банкрутства банків, особливості проведення.

Для досягнення поставленої мети ставимо такі завдання:

- охарактеризувати банкрутство комерційних банків;

- розглянути особливості проведення процедури банкрутства комерційного банку;

- аналізувати причини та чинники, що випливають на банкрутство комерційних банків;

- виявити фактори кризового стану в банківській системі України;

- виділити шляхи подолання кризового стану в банківській системі України.

Структура курсової роботи складається з вступу, трьох розділів з підпунктами, висновків та пропозицій, списку використаних джерел.

Системна банківська проблема виникає в економіці, коли значній частині банківської системи загрожує банкрутство через нестачу ліквідності або неплатоспроможність. Банківські проблеми можуть мати безліч причин: як правило, це поєднання загальної макроекономічної нестабільності і низької рентабельності виробничого сектора, інфляція, різкі коливання цін на фінансові активи, відсоткові ставки.

Звичайно, є багато інших факторів, які спричиняють проблеми у діяльності банків. Серед них: кредитні ризики (неповернення в обумовлений угодою термін коштів позичальником); ризик ліквідності (невиконання зобов’язань банку у встановлений договором строк); ризик дохідності; ринковий ризик (ризик витрат, спричинених зміною ринкової ціни фінансових інструментів, які застосовує банк, скажімо, облігацій, акцій, іноземної валюти та пов’язаних із нею деривативів); операційний ризик (спричинений технічними збоями у банківських процедурах тощо); ризик менеджменту(некоректна поведінка керівництва, зумовлена його недостатньою компетентністю, низькими моральними якостями тощо).

Тривожним є те, що внаслідок світової фінансової кризи 2008 року значно знизилися рейтинги українських банків та зріс рівень ризику недовіри до банківської системи. Збільшується ризик безпеки через імовірність хакерських атак у полюванні на віртуальні гроші.

Наша банківська система перебуває у скрутному становищі, далі зменшується ліквідність, не припиняється відплив депозитів.

Щоб Україна успішно увійшла в завершальний етап перехідного періоду з добре підготовленою банківською системою, здатною розв`язувати нові, надзвичайно складні завдання реструктуризації економіки, необхідно вже сьогодні забезпечити вирішення мінімум трьох завдань:

1) прискорити зростання економічного потенціалу банків, нагромадження їхнього власного капіталу, звільнити їхні баланси від безнадійних боргів державних підприємств;

2) захистити банки від втручання з боку державних структур, яке не відповідає вимогам чинного банківського законодавства, створити надійну систему страхування банківських депозитів, сприяти формуванню високої довіри до банків з боку юридичних та фізичних осіб;

3) створити дієву законодавчо-правову базу діяльності банків, яка забезпечила б їм умови для надійного захисту від усіх видів ризиків та вдосконалення високої стабільності їх роботи.

Для цього необхідна взаємодія фінансового та не фінансового секторів економіки, узгодженість дій усіх органів державної влади та суб’єктів господарювання.

У подальшому розвитку банківської системи особливу увагу потрібно звернути на якісне вдосконалення, яке може відбуватися в таких основних напрямах:

– розвиток процесів концентрації капіталу в банківській справі. Банки здатні зіграти ключову роль у фінансовому забезпеченні підйому економіки, який, своєю чергою, дасть розвиток інвестиційній активності;

– надання виробництву довгострокових кредитів;

– розширення кола послуг, що надаються банками своїм клієнтам. Потреби господарюючих суб'єктів ростуть, а асортимент банківських послуг ще далеко не вичерпаний.

Глибоку кризу банківської діяльності, яка склалась сьогодні, не можна подолати суто банківськими заходами, кредитними чи монетарними інструментами, оскільки причини існуючих проблем виникли в економіці. Саме тому потрібно ставити питання про подолання економічних проблем і відновлення банківських операцій, а не виділяти суто банківську проблему.

1. Барановський О. Банківські кризи: сутність, фактори виникнення та особливості прояву / О. Барановський // Економіка України. – 2010. – № 3. – С. 34–48.

2. Галасюк В. Незалежна експертна оцінка, як засіб забезпечення необхідного рівня ліквідності об’єктів застави // Вісник НБУ. – 2009.

3. Дзюблюк О. Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках / О. Дзюблюк // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 5. – С. 20–30.

4. Заржицький О., Левченко А. Застава як засіб забезпечення виконання зобов’язань. // Право України. – 2006.

5. Івасів Б., Клапків М. Економічний зміст та форми страхування кредитів. // Вісник НБУ. – 2008.

6. Коваленко В. В. Особливості кредитування підприємств і організацій в сучасних умовах // Фінанси України. К.: – 2008.

7. Коваленко В. В. Інструменти державного антикризового управління в банківському секторі // Вісник української академії банківської справи. – 2006. − №2.

8. Коваленко В. В. Методичні підходи до діагностики і моніторингу фінансової стійкості банківської системи // Актуальні проблеми економіки. – 2006. − №11.

9. Коваленко В. В., Коренєва О. Г. Определение факторов вызывающих возникновение системных банковских кризисов и методы их диагностики // Бизнес – Информ. 2006. − №9.

10. Козоріз М. А. Роль і функції капіталізації у забезпеченні економічного розвитку суб’єктів господарювання / А. Козоріз // Регіональна економіка. – 2007. – № 2. – С. 42–48.

11. Куценко О. Резерви комерційного банку // Банківська справа . – 2008. – №4.

12. Логінов О. Історія становлення та розвитку платіжних систем України // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 12. - C. 131-136.

13. Міщенко В. Проблеми капіталізації та консолідації банківської системи України / В. Міщенко // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 10. – С. 2–7.

14. Реверчук О. Банківський сектор та його структура в Україні / О. Реверчук // Формування ринкової економіки. – 2009. – № 19 . – С. 420-424.

15. Ревун В. М. Проблеми функціонування комерційних банків // Вісник НБУ. – 2007. – №7.

16. Старцев О. І. Застава – універсальний інструмент врегулювання майнових відносин // Юридичний вісник України. – 2008. – №29.

17. Уманська В. Г. Аналіз стану банківського сектора економіки / В. Г Уманська, І. Б. Тернавська // Вісник Запорізького національного університету. – 2011. - № 4(12). – С. 262-267.

18. Шелудько Н. М. Проблема капіталізації державних банків та шляхи її вирішення / Н. М. Шелудько // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 2 – С. 45–60.

19. Шибалкіна В. Оптимальні умови кредитування. // Банківська справа. – 2008.

20. Яценюк А. П. Обґрунтування принципів і стандартів банківського регулювання та нагляду // Вісник Української академії банківської справи. - 2009. - № 1. - C. 3-8.

21. Основні тенденції грошово- кредитного ринку за вересень 2011 року / національний банк України // [Електронний ресурс], Режим доступу: http:www.bank.gov.ua.

22. Особливості санації, банкрутства та ліквідація комерційних банків. [Електроний ресурс], Режим доступу: http:www.ubooks.com.ua/books/00084/inx46.php.

23. Правовий тиждень, № 46-47, 26 листопада 2011. [Електронний ресурс], Режим доступу: http:www. uris-c.com.ua/2011/11/26/банкрутство-банків/.

24. Про додаткові заходи щодо діяльності банків: Постанова Правління Національного банку України від 11.10.2011 №319 // [Електронний ресурс], Режим доступу: http:www.bank.gov.ua.

25. Світовий банк: світова фінансова криза загрожує Україні / [Електронний ресурс], Режим доступу: http:www.tsn.ua.