Распечатать страницу

Семінар з курсу Економічна безпека підприємства - 9 тем

« Назад

Код роботи: 4582

Вид роботи: Семінар

Предмет: Економічна безпека підприємства

Тема: 9 тем

Кількість сторінок: по 25

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: по 200 грн

Змістовий модуль 1. «Сутнісно-типологічні характеристики економічної безпеки та методики її оцінювання»

Семінар №1

на тему: Поняття, предмет, об’єкти та суб’єкти економічної безпеки підприємства

Сутнісна характеристика поняття «економічна безпека підприємства». Об'єктивна необхідність та передумови забезпечення економічної безпеки підприємства. Еволюція наукових поглядів на концептуальні основи економічної безпеки суб’єкта господарювання. Поняття корпоративної безпеки, структура, складові елементи та принципи економічної безпеки підприємства. Мета і цілі, місце економічної безпеки підприємства в системі узагальнюючих показників діяльності суб’єкта господарювання.

Предмет діяльності у сфері забезпечення економічної безпеки підприємства. Визначення і моніторинг факторів життєздатності підприємства. Політика, організаційно-економічні та інституціональні засоби усунення негативного впливу зовнішніх і внутрішніх чинників. Стратегічні пріоритети зміцнення економічної безпеки підприємства.

Об’єкти економічної безпеки підприємства. Дуальний характер взаємозв’язку об’єктів економічної безпеки на мікро- та макрорівнях. Характеристика об’єктів економічної безпеки суб’єкта господарювання.

Суб’єкти економічної безпеки підприємства. Органи державного управління як головний суб’єкт економічної безпеки. Функції структурних підрозділів підприємства у сфері економічної безпеки. Зовнішні інституції системи економічної безпеки підприємництва.

Поняття стратегії безпеки підприємства.

Необхідність та підходи до побудови служби економічної безпеки на підприємстві.

Семінар №2

на тему: Економічна безпека підприємства як система та її місце в системі економічної безпеки держави

Система національної безпеки та економічна безпека держави. Поняття національної безпеки. Економічна безпека держави в системі національної безпеки. Елементи та загрози економічної безпеки держави. Інституціональна база економічної безпеки держави.

Система економічної безпеки підприємства. Об’єкти і суб’єкти в системі економічної безпеки мікрорівня. Структура системи економічної безпеки підприємства. Політика та механізми забезпечення економічної безпеки суб’єкта господарювання.

Сукупність структурних складових економічної безпеки підприємства. Наукові підходи до формування переліку структурних складових економічної безпеки суб’єкта господарювання. Загальна характеристика фінансового, інтелектуально-кадрового, техніко-технологічного, продуктового, інформаційного, інституційно-правового та силового складника економічної безпеки підприємства.

Методологічні положення системного підходу до забезпечення безпеки підприємства.

Досвід зарубіжних держав у забезпеченні економічної безпеки на різних рівнях ієрархії управління економікою.

Семінар №3

на тему: Економічна безпека підприємництва, фактори та джерела загроз економічній безпеці підприємства

Поняття економічної безпеки підприємництва. Економічна безпека підприємництва як об’єкт дослідження в системі економічної безпеки держави. Методи оцінки економічної безпеки підприємництва на різних рівнях ієрархії управління економікою . Теоретико-прикладні засади забезпечення економічної безпеки підприємництва в розвинених економіках.

Ризики і джерела загроз економічній безпеці підприємництва. Індикатори економічної безпеки підприємництва на макрорівні. Регіональний та галузево-секторальний вимір економічної безпеки підприємництва.

Загальна характеристика економічної безпеки підприємництва в Україні. Соціально-економічні та інституційні передумови економічної безпеки підприємництва. Економічна безпека підприємництва у регіональному вимірі. Ефективність системи державного регулювання підприємництва та його економічної безпеки. Діагностика стану забезпечення функціональних складників та інтегральної оцінки рівня економічної безпеки підприємництва.

Державна політика забезпечення економічної безпеки підприємництва. Складові елементи політики забезпечення економічної безпеки підприємницького сектора національної економіки. Інституційний базис та організаційно-економічні механізми зміцнення економічної безпеки підприємництва.

Стратегічні пріоритети розвитку системи економічної безпеки підприємництва.

Особливості забезпечення економічної безпеки у різних секторах підприємництва та видах економічної діяльності.

Семінар №4

на тему: Методологія оцінки, критерії та показники економічної безпеки підприємства

Методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємства. Розрахунок інтегрального показника безпеки. Зіставлення фактичних та граничних значень індикаторів. Визначення ринкової вартості підприємства. Співвідношення інвестицій підприємства та ресурсів, необхідних для забезпечення економічної безпеки. Бальні оцінки. Загальна послідовність процедури оцінки рівня безпеки суб’єкта господарювання.

Методи оцінки економічної безпеки на мікрорівні. Доцільність та особливості використання методів: моніторингу основних соціально-економічних показників і співставлення їх з граничними значеннями, експертної оцінки, аналізу й обробки сценаріїв, оптимізації, теоретико-ігрових, багатовимірного статистичного аналізу, теорії нейронних мереж.

Критерії та показники економічної безпеки підприємства. Підходи до формування системної сукупності показників оцінки в межах фінансового, інтелектуально-кадрового, техніко-технологічного, продуктового, інформаційного, інституційно-правового та силового складників безпеки підприємства. Науково-обґрунтовані підходи до встановлення критичних меж індикаторів економічної безпеки суб’єкта господарювання.

Підходи до ранжування рівнів економічної безпеки підприємства.

Особливості використання методів та індикаторів економічної безпеки підприємства у різних секторах підприємництва та видах економічної діяльності.

Змістовий модуль 2. «Структурно-функціональні характеристики економічної безпеки підприємства та механізми її забезпечення»

Семінар №5

на тему: Фінансова безпека підприємства

Характеристика фінансового структурного складника економічної безпеки підприємства. Поняття та місце фінансового складника в системі економічної безпеки підприємства. Внутрішні структурні складники фінансової безпеки та їх характеристика. Фінансові інтереси підприємства і механізм їх формування. Ризики та загрози фінансовим інтересам підприємства.

Методологічні основи управління фінансовою безпекою підприємства. Система інформаційного забезпечення фінансової безпеки. Системи і методи планування фінансової безпеки. Контролінг фінансової безпеки.

Методика оцінки рівня фінансової безпеки суб’єкта господарювання. Підходи до проведення оцінки рівня фінансової безпеки. Підбір показників оцінки, послідовність їх розрахунку та порівняння з критичними межами.

Стратегія зміцнення фінансової безпеки суб’єкта господарювання. Мета і стратегічні цілі посилення фінансової безпеки на мікрорівні. Напрями і засоби політики посилення фінансової безпеки. Підходи до моніторингу фінансового складника безпеки. Оцінка ефективності реалізованих заходів з забезпечення фінансової безпеки підприємства.

Управління фінансовою рентабельністю підприємства.

Управління формуванням фінансових ресурсів підприємства.

Управління фінансовою стабільністю підприємства.

Управління інноваційно-інвестиційною активністю та ефективністю інвестицій і інновацій.

Управління фінансовими ризиками.

Антикризове управління.

Семінар №6

на тему: Інтелектуально-кадровий та продуктовий складники економічної безпеки підприємства

Характеристика інтелектуально-кадрового та продуктового складників економічної безпеки підприємства. Поняття та місце інтелектуально-кадрового та продуктового складників в системі економічної безпеки підприємства. Внутрішні структурні складники інтелектуально-кадрової та продуктової безпеки та їх характеристика.

Методика оцінки рівня інтелектуально-кадрового та продуктового складників безпеки суб’єкта господарювання. Підходи до проведення оцінки рівня інтелектуально-кадрової та продуктової безпеки. Підбір показників оцінки, послідовність їх розрахунку та порівняння з критичними межами.

Стратегія зміцнення інтелектуально-кадрового та продуктового складників безпеки суб’єкта господарювання. Мета і стратегічні цілі посилення інтелектуально-кадрового та продуктового складників безпеки на мікрорівні. Напрями і засоби політики посилення інтелектуально-кадрового та продуктового складників безпеки. Підходи до моніторингу інтелектуально-кадрового та продуктового складників безпеки. Оцінка ефективності реалізованих заходів з забезпечення інтелектуально-кадрового та продуктового складників безпеки підприємства.

Рух персоналу та його вплив на інтелектуально-кадрову безпеку підприємства.

Соціальна безпека на мікрорівні.

Якість та конкурентоспроможність продукції як чинники економічної безпеки.

Семінар №7

на тему: Техніко-технологічна та інституційно-правова безпека підприємства

Характеристика та засоби забезпечення техніко-технологічного складника економічної безпеки підприємства. Поняття та місце техніко-технологічного складника в системі економічної безпеки підприємства. Внутрішні параметри техніко-технологічного складника та їх характеристика. Підходи до проведення оцінки рівня техніко-технологічної безпеки. Підбір показників оцінки, послідовність їх розрахунку та порівняння з критичними межами. Напрями і засоби посилення техніко-технологічного складника безпеки суб’єкта господарювання.

Характеристика та засоби забезпечення інституційно-правового складника економічної безпеки підприємства. Поняття та місце інституційно-правового складника в системі економічної безпеки підприємства. Внутрішні параметри інституційно-правового складника та їх характеристика. Підходи до проведення оцінки рівня інституційно-правової безпеки. Підбір показників оцінки, послідовність їх розрахунку та порівняння з критичними межами. Напрями і засоби посилення інституційно-правового складника безпеки суб’єкта господарювання.

Правовий захист комерційної таємниці підприємства. Проблеми правового захисту комерційної таємниці в Україні. Об’єкти і суб’єкти права власності на комерційну таємницю. Система правового захисту комерційної таємниці підприємства, її елементи та складові.

Правове регулювання захисту комерційної таємниці за кордоном.

Відомості, що складають комерційну таємницю на підприємстві.

Регулювання порядку збереження комерційної таємниці при укладанні договорів.

Відповідальність за порушення законодавства про комерційну таємницю.

Семінар №8

на тему: Інформаційний та силовий складники економічної безпеки підприємства. Економічна розвідка

Характеристика та засоби забезпечення інформаційного складника економічної безпеки підприємства. Інформаційна складова як важливий напрям забезпечення економічної безпеки суб’єкта підприємницької діяльності. Іміджеві безпека. Безпека документообігу. Науково-технічна безпека. Формування політики інформаційної безпеки в системі управління економічною безпекою підприємства.

Характеристика та засоби забезпечення силової безпеки підприємства. Поняття та місце силового складника в системі економічної безпеки підприємства. Безпека майна. Безпека персоналу. Основні підходи до забезпечення силової безпеки суб’єкта господарювання.

Економічна розвідка. Економічна розвідка як фактор у конкурентній боротьбі. Організація та ефективність економічної розвідки. Джерела та методи збору економічної інформації. Аналітична оцінка конкурента. Захист підприємства від шпигунства.

Загрози інформаційній безпеці. Методи недопущення втрати інформації.

Технічні засоби збору економічної інформації.

Семінар №9

на тему: Організаційно-економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

Загальні положення і класифікація заходів забезпечення безпеки підприємства. Завдання системи захисту підприємства. Пріоритети та напрями зміцнення економічної безпеки суб’єкта господарювання. Сукупність заходів та засобів забезпечення безпеки. Програмування захисту комерційної таємниці підприємства.

Організація заходів захисту об’єктів безпеки на мікрорівні. Договірний, матричний та комплексний стратегічні підходи до побудови організаційної структури процесу забезпечення економічної безпеки підприємства. Служба економічної безпеки підприємства, її структура та завдання. Способи захисту від економічного шпигунства.

Механізми зміцнення економічної безпеки підприємства. Механізм внутрішнього правового захисту безпеки суб’єкта господарювання. Забезпечення економічної безпеки при конфлікті інтересів осіб з приводу контролю над підприємством. Забезпечення безпеки підприємства в стратегічній взаємодії вертикального (з постачальниками, споживачами) та горизонтального (з конкурентами, державою) типу.

Проблеми захисту підприємницької діяльності в Україні та організація захисту в розвинених країнах. Методика оцінки ефективності витрат та діяльності служби економічної безпеки підприємства.