Распечатать страницу

Контрольна робота з курсу Ринок цінних паперів

« Назад

Код роботи: 4567

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Ринок цінних паперів

Тема: 3 питання і задача

Кількість сторінок: 24

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

1. Ринок цінних паперів, учасники ринку та їх функції

2. Концепція дисконтування. Коефіцієнт дисконтування. Види норм дисконту

3. Функціональні учасники інвестиційного процесу

Задача

Висновок

Література

Задача

Для реалізації проекту інвестору необхідно 200 000 грн.. які він бере в комерційному банку на 5 років під 20% річних. Інвестор планує інвестувати кошти протягом 1 року. Після запуску в роботу підприємства планує отримувати 350 тис. грн. доходу з ПДВ щорічно, а його щорічні експлуатаційні витрати складуть 104 тис. грн.

Податок на додану вартість 17%. Податок на прибуток 16%. Строк початку експлуатації підприємства 2015 рік. Горизонт планування до 2020 року. Вартість закупленого обладнання 100 тис. грн. Корисний строк експлуатації обладнання 4 роки. Нарахування амортизації здійснюється прямолінійним методом. Ставка дисконту за проектом 35%. Розрахувати показники ефективності проекту: NPV, DPI, IRR, DPP.

Сьогодні в Україні відбувається становлення та розвиток ринку цінних паперів. Держава, банки, підприємства все частіше використовують довгострокові цінні папери як спосіб залучення вільних грошових капіталів. Водночас зростає інтерес з боку різних суб’єктів господарювання до такого виду фінансових інвестицій, як інвестиції у цінні папери.

Ринок фінансових активів представлений різними цінними паперами: борговими, інвестиційними, похідними. Для того, щоб орієнтуватися в різноманітті цінних паперів (акціях, облігаціях, сертифікатах, векселях), необхідно розбиратися в їхньому економічному призначенні, умовах випуску та обігу, можливостях, способах отримання доходу.

Отже, фінансові інвестиції пов’язані з певним ризиком як недоотримання доходу, так і втрати інвестованого капіталу. Щоб запобігти цьому, необхідно аналізувати кон’юнктуру ринку фінансових активів. Це дозволить оцінити надійність вкладень й обрати оптимальний їх варіант. Проведення такого аналізу потребує знання методів фінансових розрахунків.

Розвиток фондового ринку сприяв виникненню не тільки нових фінансових інструментів, а і таких специфічних операцій з цінними паперами, як емісія, первинне розміщення, купівля-продаж на вторинному ринку, формування портфеля цінних паперів та управління ним. Учасники ринку цінних паперів повинні орієнтуватися в різноманітті фінансових операцій.

Наявність великої кількості фінансових посередників (фондових бірж, брокерських і дилерських фірм, інвестиційних компаній та фондів) обумовлює необхідність чіткого уявлення емітентів і інвесторів про їхні функції, сферу діяльності, можливості.

1. Маслова С. О., Опалов О. А. Фінансовий ринок: Навч. посібник. 3-є вид., виправл. – К.: Каравела, 2004. – 344 с.

2. Мендрул О. Г. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: навч. посіб. – К., 2000. – 156 с.

3. Мозговий О. М. Фондовий ринок: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К., 2001. – 96 с.

4. Пасічник В. Г., Акіліна О. В. Ринок цінних паперів: навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2006. – 168 с.

5. Павлов В., Пилипенко І., Кривов'язюк С. Цінні папери в Україні: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2004. - 400 с.

6. Пилипенко І. І., Жук О. П. Цінні папери в Україні: Навч. посіб. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2001. - 305 с.

7. Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку: Монографія // За ред. д. е. н., проф. І. О. Лютого.- К.: ЦНЛ, 2008. - 432 с.

8. Ромашко О. Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 240 с.

9. Смолянська О. Ю. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури (ЦУЛ), 2005. – 384 с.

10. Сохацька О. М. Біржова справа: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 602 с.

11. Фондовий ринок України: Навч. посібник / За ред. Оскольського В. В. – К.: УФБ, Скарбниця, 1994. - 512 с.

12. Царенко О. М., Бей Н. О., Мартиненко О. Д., Сало І. В. Корпоративне управління і фондовий ринок: Підручник / За ред. д.е.н., проф. І. В. Сала. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. - 287 с.