Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Деньги и кредит \ 4566. Курсова робота Комерційне (товарне) кредитування підприємств

Курсова робота Комерційне (товарне) кредитування підприємств

« Назад

Код роботи: 4566

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Гроші та кредит

Тема: Комерційне (товарне) кредитування підприємств

Кількість сторінок: 36

Дата виконання: 2010

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

Розділ 1. Необхідність та сутність кредитування підприємств

1.1. Сутність кредиту, його форми, види та принципи кредитування

1.2. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам

Розділ 2. Теоретичні аспекти дослідження комерційного кредиту в діяльності підприємства

2.1. Сутність та економічна роль комерційного кредиту

2.2. Механізм надання комерційного кредиту

2.3. Умови товарного кредиту

Розділ 3. Шляхи покращення фінансового стану підприємства завдяки використання комерційного кредитування

Висновки

Список використаної літератури

Наявність товарного виробництва і грошей об’єктивно зумовлює снування та функціонування кредиту. З розвитком товарного виробництва кредит стає обов’язковим атрибутом господарювання.

Кредит має надзвичайно важливе значення для економіки в цілому і населення зокрема. Роль кредиту характеризується результатами застосування для економіки в цілому і населення зокрема. Кредит впливає на процеси виробництва, реалізації і споживання продукції, а також на сферу грошового обороту.

Кредит існував не завжди. Він виник на певному етапі розвитку людського суспільства. Його винайдення вважають одним з найгеніальніших відкриттів людства поряд із винайденням грошей. Причини його виникнення слід шукати насамперед не у сфері виробництва, а у сфері обміну, де продавці товарів протистоять один одному як власники, як юридичні самостійні особи.

В умовах сучасного розвитку товарного виробництва, коли воно набуло загального характеру, стан економічних зв'язків не тільки в межах однієї країни, а й в усьому світі дуже ускладнився. За таких умов його навіть неможливо собі уявити без кредиту. Адже внаслідок спеціалізації виробників на виготовленні певних товарів і викликаного нею кооперування суспільне виробництво перетворилось у свого роду величезний замкнутий ланцюг тісно пов'язаних між собою товарно-грошовими відносинами ланок — товаровиробників, продавців, споживачів. І щонайменше порушення у будь-якій із цих ланок може призвести до того, що вона не розрахується за своїми зобов'язаннями з іншими його ланками.

Як наслідок, може бути порушений нормальний обмін товарами між окремими учасниками товарно-грошових відносин, тобто цей ланцюг може «розірватись». Саме в цьому полягає абстрактно-теоретична можливість кризи збуту товарів у суспільстві, котра стає реальною, якщо подібні порушення набувають масового характеру. Все це досить негативно може вплинути на фінансово-господарську діяльність цілого ряду учасників суспільного відтворення. Тому суспільство повинно мати у своєму розпорядженні такі економічні інструменти, з допомогою яких можна було б запобігати перебоям у сфері суспільного виробництва, загалом суспільного відтворення. Одним із найважливіших таких інструментів і став кредит. Звідси існування товарного виробництва і пов'язаного з ним товарного обігу є найбільш загальною економічною причиною необхідності кредиту. [7, c. 95]

Отже, метою курсової роботи є дослідження поняття комерційного (товарного) кредитування підприємств.

Відповідно до мети у роботі потрібно вирішити наступні завдання:

1. Розглянути сутність кредиту, його форми, види та принципи кредитування.

2. Провести класифікацію кредитів, що надаються підприємствам.

3. Розглянути сутність та економічну роль комерційного кредиту.

4. Простежити механізм надання комерційного кредиту.

5. Вивчити умови товарного кредиту.

6. Визначити шляхи покращення фінансового стану підприємства завдяки використанню комерційного кредитування.

Об’єктом курсової роботи є поняття про кредит.

Предметом роботи є комерційне (товарне) кредитування підприємства.

У роботі були застосовані наступні методи дослідження: аналізу, синтезу, порівняння.

Теоретико-методологічною основою роботи є праці таких дослідників, як Зятковський І. В., Крайник О. П., Кірейцев Г. Г., Покропивний С. Ф., Слав'юк Р. А., Філімоненков О. С., Поддєрьогін А. М. та ін.

Практичне значення. Результати роботи можуть бути використані у підготовці до семінарських та практичних занять, а також для розробки матеріалів конференцій, спецкурсів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури.

Отже, кредит - це форма руху грошового капіталу, який надають на умовах повернення, забезпечення, строковості та платності. Кредитні відносини передбачають наявність, з одного боку, тимчасово вільних грошових капіталів, власники яких готові позичити їх на відповідний термін під процент, а з другого - підприємців, які бажають тимчасово використати їх у своїй виробничій діяльності.

Кредит є дуже важливою складовою розвитку сучасної ринкової економіки. В економічних процесах кредит функціонує у різних формах. Залежно від суб’єктів кредитних відносин, їх організації та цільового призначення позичок кредит поділяється на ряд видів: банківський, державний, міжгосподарський(комерційний); виробничий; споживчий; лізинговий; міжнародний.

В сучасних умовах провідним видом кредиту є банківський, тобто кредит, котрий надають і одержують банки. Саме вони акумулюють переважну частину кредитних ресурсів і надають їх у позички. Банки є одним з найголовніших джерел кредитування, тобто провідна роль у кредитуванні різних галузей економіки, виробництва та суб’єктів господарювання належить їм. Крім банківського значну роль також відіграють і інші форми кредиту.

Державний кредит дозволяє країні уникнути скрутних економічних криз, підвищити виробничі потужності держави, ліквідувати заборгованості по зарплаті.

Комерційний кредит значно розширює можливості покупця на придбання товарів та послуг.

Комерційний кредит відіграє важливу роль у розвитку економіки. Його поширеність у народному господарстві України є в сучасних умовах вкрай несприятливим чинником, який гальмує становлення цивілізованих ринкових відносин і перехід до економічного зростання.

Комерційний кредит — це товарна форма кредиту, що надається продавцями для покупців у вигляді відстрочки платежу за продані товари, надані послуги.

Призначення комерційного кредиту — прискорення реалізації товарів та послуг, а також одержання додаткового прибутку у вигляді позичкового відсотка, який включено в ціну проданих товарів. В цьому привабливість комерційного кредиту для фірми-продавця. У фірми-покупця завдяки комерційному кредиту досягається тимчасова економія грошових коштів, скорочується потреба в банківському кредиті.

У разі несвоєчасного платежу або відмови від платежу за векселем кредитор (власник векселя) продає вексель до протесту.

Запровадження комерційного кредиту на основі вексельного обігу розширює можливості платоспроможності покупця, так як відстрочка платежу одним або декількома продавцями дозволяє платнику маневрувати фінансовими активами, а обіг векселів викликає появу в господарському обороті додаткових платіжних засобів. Комерційний кредит дає змогу прискорити розрахунки і зменшити обсяг неплатежів між підприємцями.

До переваг комерційного кредиту можна віднести його оперативність, технічну простоту оформлення. Він активізує механізм мобілізації фінансових активів, зменшує обсяги прямого банківського кредитування і відповідно, масу безготівкових грошей. Підвищується взаємоконтроль і взаємозалежність між суб’єктами комерційного кредиту. Доцільність використання комерційного кредиту аргументується ще і тим, що кредиторська та дебіторська заборгованості між суб’єктами виноситься в рамки договірних відносин і оформляється офіційним юридичним документом — векселем.

Розширення сфери комерційного кредитування сприяє стабілізації грошового обігу шляхом відновлення товарного забезпечення грошової маси. Даний висновок ґрунтується на класичному законі товарного грошового обіг.

Характерною особливістю комерційного кредиту є те, що він здійснюється підприємствами за їхнім власним розсудом і не підпорядковується банківській системі.

Комерційний кредит відіграє важливу роль у розвитку економіки. Його поширеність у народному господарстві України є в сучасних умовах вкрай несприятливим чинником, який гальмує становлення цивілізованих ринкових відносин і пере хід до економічного зростання.

Розвиток комерційного кредиту має стати важливим чинником відновлення фінансової стабільності вітчизняних товаровиробників.

Недоліками комерційного кредиту можна вважати: обмеженість умов, обсягів і строків порівняно з банківським кредитом; надмірний ризик для продавця (постачальника); насичення грошового обігу так званими квазігрошима (векселями), що ускладнює регулювання грошової маси з боку Національного банку тощо.

Традиційний механізм комерційного кредиту передбачає проведення вексельного кредитування. Платник (позичальник) надає постачальнику (кредитору) комерційний вексель, у номінальну вартість якого входить ціна товару (роботи, послуги) та відсотки за наданий кредит. При цьому постачальник надає платникові право погашати платежі частинами і протягом певного часу (тобто в розстрочку).

Розвиток комерційного кредиту має стати важливим чинником відновлення фінансової стабільності вітчизняних товаровиробників. Для будь-якого підприємства важливо мати власну кредитну політику на ринку, яка б забезпечувала органічний взаємозв’язок комерційного кредитування і маркетингової діяльності. Тим самим буде досягнуто позитивного впливу механізму комерційного кредиту як на прибутковість, так і на фінансовий стан вітчизняних підприємств у цілому.

Список використаної літератури

1. Закон України «Про національний банк України».

2. Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20 березня 1991 р.

4. Положення Національного банку України "Про кредитування" затверджено Постановою Правління Національного банку України 28.09.2005. №246.

5. Положення Національного банку України «Про порядок формування і розміри страхового фонду комерційних банків».

6. Александрова М. М, С. О. Маслова. Гроші. Фінанси. Кредит.: Навчально-методичний посібник. – 2-е видання, перероблене і доповнене. – К.: ЦУЛ, 2002. – 336 с.

7. Версаль Н. І. Інституційна структура кредитної системи // Фінанси України. - 2008. - №11. - с.95-100.

8. Гринченко О. Гроші та грошово-кредитна політика. - К.: Основи, 1996. - 180с.

9. Гроші, банки та кредит: у схемах та коментаріях: Навчальний посібник / За ред. Б. Л. Луціва. – 2-ге видання, перероб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225 с.

10. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Професора Б. С. Івасіва. – К: КНЕУ, 1999. – 404 с.

11. Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид., перероб., і доп. / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф Пудовкін та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 598 с.

12. Дьомкіна А. Інвестування економіки України через систему комерційних банків // Банківська справа. - 2009. - №5. с. 48-52.

13. Заїка А. Проблеми взаємовідносин банку і позичальника. // Економіка України. - 2004. - №6. с. 23-26.

14. Зуб Г. Сучасний стан розвитку кредитування в аграрному секторі економіки та державна політика // Welcome. – 2002. – №2-3. – с.4-8.

15. Іванілов О. С., Тітенкова М. В. Іпотечне кредитування у країнах Західної Європи, США та України // Фінанси України. - 2007. - №4. - с.28-36.

16. Івасів Б. С. Гроші та кредит: підручник. - Тернопіль, К.: КонДор, 2008. - 528 с.

17. Коваленко Д. І. Гроші та кредит: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 320 с.

18. Коваленко І., Колотуха С., Борейко І. Проблеми та перспективи банківського кредитування аграрної галузі регіону // Банківська справа. - 2009. - №5. - с.72-77.

19. Кредитна система // Вступ до кредитної справи. Від. ряд. Савчук М. І. - К, - 1998р.

20. Крупка М. І., Євтух Л. Б. Теоретичні аспекти управління механізмом кредитування довгострокових програм розвитку економіки в Україні // Фінанси України. - 2007. - №1. - с. 43-57.

21. Крюковський О. Взаємовідносини кредитної системи // Економіст 2001р. – с. 6.

22. Лаврушин О. И. Банковские операции. Часть ІІ. - М.: ИНФРА-М, 1996. – 208 с.

23. Луценко А. Деякі аспекти правового регулювання споживчого кредитування в Україні // Економіка України. - 2008. - №5. - с. 37-42.

24. Молахова О. Тенденції розвитку та напрямки вдосконалення кредитування підприємницької діяльності в Україні // Наукові записки: серія: Економіка. – 2002. – №12. – с.160-163.

25. Мороз А. Н. Банковские операции. К.: «Лібра», 2004. – 336 с.

26. Новицкий В. Е., Бурлакова Л. В. Финансово-кредитная система в странах рыночной экономики. - К.: Урок ИНТЭИ, 2004. – 40 с.

27. Паперикац Л. Актуальні проблеми та перспективи розвитку та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України // вісник НБУ. – 2003. – №1. – с. 46-50.

28. Перспективи розвитку внутрішніх ринків та кредитна політика в Україні // Економіка і кредитування. – 2002. – 31. – с. 142-156.

29. Поляков В. П., Московина Л. А. Основы денежного обращения и кредита. - М.:Инфа,1996.

30. Рудина А. Особливості банківського кредитування на сучасному етапі економічних перетворень // Наукові записки. Чортків. – 2001. – Вип.1. – с. 98-100.

31. Савлук М. І., Мороз А. М. та ін. Гроші та кредит: Підручник - К.: КНЕУ, 2009.

32. Семко Т. В. Гроші та кредит у схемах і таблицях - К.: Т-во «Знання», КОО, 2006. - 12 с.

33. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. - М., 2006.

34. Шумська С. С. Банківське кредитування в умовах фінансової нестабільності // Банківська справа. - 2009. - №2. - с. 18-35.