Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Международные финансы \ 4564. Курсова робота Сучасні політика України в галузі міжнародних фінансів

Курсова робота Сучасні політика України в галузі міжнародних фінансів

« Назад

Код роботи: 4564

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Міжнародні фінанси

Тема: Сучасні політика України в галузі міжнародних фінансів

Кількість сторінок: 34

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

1. Теоретичні аспекти міжнародних фінансів

1.1. Еволюція розвитку міжнародних фінансів

1.2. Сутність та функції міжнародних фінансів

1.3. Суб’єкти та структура системи міжнародних фінансів

2. Дослідження сучасної політики України в галузі міжнародних фінансів

2.1. Співпраця України з Міжнародним валютним фондом

2.2. Співпраця України з Європейським банком реконструкції та розвитку

2.3. Аналіз співробітництва України із Світовим банком

3. Напрями вдосконалення політики України в галузі міжнародних фінансів

Список використаної літератури

Актуальність роботи. Нинішній стан економіки України характеризується глибокою кризою. Все більше зростають такі негативні тенденції, як падіння обсягів виробництва та загострення соціальних проблем, пов’язаних не тільки із економічними складнощами, а й політичними перипетіями. Відповідно збільшується обсяг державного боргу та дефіцит державного бюджету. З огляду впливу на державу як глобальних, так і внутрішніх негативних чинників Україна особливо зацікавлена в одержанні фінансових ресурсів з боку міжнародних фінансово-кредитних організацій задля попередження дефолту.

Аналіз останніх досліджень. Теорію та практику сучасної політики України в галузі міжнародних фінансів, зокрема, співпрацю із міжнародними фінансово-кредитними організаціями досліджували такі вітчизняні вчені, як Н. Б. Бідник, В. І. Крамаренко, Л. І. Саакадзе та інші.

Мета даної курсової роботи полягає у дослідженні сучасної політики України в галузі міжнародних фінансів.

Предметом даної роботи є аналіз співпраці України з міжнародними фінансово-кредитними установами, зокрема, Міжнародним валютним фондом, Європейським банком реконструкції та Світовим банком.

Об’єктом роботи є вище згадані міжнародні фінансово-кредитні організації.

Основними завданнями курсової роботи є:

1) Розглянути теоретичні аспекти міжнародних фінансів, їх сутність, еволюцію розвитку, суб’єкти та структуру системи;

2) Дослідити співпрацю з Міжнародним валютним фондом;

3) Дослідити співробітництво з Європейським банком реконструкції та розвитку;

4) Проаналізувати історії взаємодії України із Світовим банком;

5) Запропонувати напрями вдосконалення політики України в галузі міжнародних фінансів.

1. Міжнародні фінанси: навчальний посібник / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць; За заг. ред. д-ра. екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 557 с.

2. Рязанова Н. С. Міжнародні фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 119 с.

3. Оспіщев В. І., Лачкова Л. І., Близнюк О. П. Фінанси: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 366 с.

4. Луцишин З. О. Міжнародні валютно-фінансові відносини: практична філософія і реалії української економіки. – Тернопіль: Збруч, 1997. – 450 с.

5. Софіщенко І. Я. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2005. – 200 с.

6. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. Офіційний вебпортал. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959-12.

7. Петрашко Л. П. Міжнародні фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 221 с.

8. Новицький В. С., Плотніков О. В. Динаміка зовнішніх боргових зобов’язань України. – К: Політична думка. – 2000. 130 с.

9. Финансы и кредит. Учебно-методическое пособие для самоподготовки к практическим занятиям [Електронний ресурс] / Административно-управленческий портал. – Режим доступу: http://www.aup.ru/books/m177/3_62.htm.

10. Бідник Н. Б. Співпраця України з міжнародними фінансовим організаціями як чинник економічного розвитку держави / Н. Б. Бідник // науковий вісник НЛТУ України. – 2009.

11. Романенко О. Р., Огородник С. Я., Зязюн М. С. Фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К: КНЕУ, 1999. — 108 с.

12. Закон України «Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій» від 3.06.1992 р. № 2402-ХІІ [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. Офіційний вебпортал. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-12.

13. Інформаційна довідка щодо історії співпраці з Міжнародним валютним фондом [Електронний ресурс] / Мінфін України. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=388292&cat_id=353172.

14. Transactions with the Fund from May 01, 1984 to March 31, 2014 [Електронний ресурс] / International Monetary Fund. – Режим доступу: https://www.imf.org/external/np/fin/tad/extrans1.aspx?memberKey1=993&endDate=2014-05-09&finposition_flag=YES.

15. Україна при співпраці з МВФ не повинна озиратися на Росію [Електронний ресурс] / УНІАН. Інформаційне агентство. – Режим доступу: http://economics.unian.ua/finance/914933-ukrajina-pri-spivpratsi-z-mvf-ne-povinna-oziratisya-na-rosiyu-analitik.html.

16. МВФ позичив Україні гроші [Електронний ресурс] / Gazeta.ua. – Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/economics/_mvf-pozichiv-ukrayini-groshi-na-znachno-vigidnishih-umovah-nizh-rosiya/556663.

17. Указ Президента України «Про членство України в Європейському банку реконструкції та розвитку» від 14.07.92 № 379 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. Офіційний вебпортал. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=379%2F92.

18. Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями [Електронний ресурс] / Урядовий портал. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244829807&cat_id=244828922.

19. Основные факты, связанные с деятельностью ЕБРР в Украине [Електронний ресурс] / Европейский банк реконструкции и развития. – Режим доступу: http://www.ebrd.com/russian/pages/country/ukraine.shtml.

20. Projects by country [Електронний ресурс] / European Bank for Reconstruction and Development. – Режим доступу: http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=project&country=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0.

21. Четверті збори Ділового клубу в Луцьку. Діяльність Європейського Банку Реконструкції та Розвитку. Можливості співпраці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dk.ua/download/1135350f7eb8b1126af795fd8e5c57fa4e3.

22. Стратегія діяльності в Україні 2011-2014 рр. [Електронний ресурс] / Документ ЄБРР. – Режим доступу: http://www.ebrd.com/downloads/country/strategy/ukraine_uk.pdf.

23. Співробітництво з Європейським банком реконструкції та розвитку [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=396911&cat_id=54628.

24. Щорічні надходження позичкових коштів Європейського банку реконструкції та розвитку до України (станом на 01.01.2014) (державний сектор) [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=396920&cat_id=54628.

25. Згуровський, М. З. Геоекономічні сценарії розвитку і Україна [Текст]: навч. посіб. / М. З. Згуровський, Ю. М. Пахомов, А. С. Філіпенко; Мін-во освіти і науки України. – К.: «Академія», 2010. – 328 с.

26. Стратегія партнерства з україною на період 2012 – 2016 фінансових років [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://esco-ecosys.narod.ru/2012_10/art33.pdf.

27. Ukraine: Commitments by Fiscal Year [Електронний ресурс] / The World bank. – Режим доступу: http://www.worldbank.org/en/country/ukraine/projects.

28. Ukraine: Projects [Електронний ресурс] / The World bank. – Режим доступу:http://www.worldbank.org/en/country/ukraine/projects/all?status_exact=Active&qterm=&lang_exact=English.

29. Інформаційна довідка щодо співробітництва України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=388308&cat_id=353161.

30. Партнерство Світовий банк – Україна. Огляд програм для країни. Квітень 2014 року [Електронний ресурс] / Світовий банк. – Режим доступу: http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Ukraine-Snapshot-ukr.pdf.