Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Международный фондовый рынок \ 4562. Курсовий проект Формування оптимального портфеля цінних паперів

Курсовий проект Формування оптимального портфеля цінних паперів

« Назад

Код роботи: 4562

Вид роботи: Курсовий проект

Предмет: Міжнародний фондовий ринок

Тема: Формування оптимального портфеля цінних паперів

Кількість сторінок: 63

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Аналізування ринку цінних паперів

Розділ 2. Аналізування портфелів

Розділ 3.Формування портфелю

Розділ 4. Оцінювання фондового портфелю

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Операція фондового ринку, яка передбачає проведення постійних операцій із цінними паперами, які входять до портфеля, для підтримки якості портфеля, забезпечення зростання його поточної вартості, збереження та приросту капіталу, доступу через придбання цінних паперів до дефіцитної продукції та послуг, майнових і немайнових прав, до власності має назву формування портфеля цінних паперів. До складу портфеля можуть входити цінні папери одного типу, наприклад акції, це буде портфель акцій, - або входити різні фінансові інструменти, які будуть формувати його структуру - певне співвідношення між конкретними видами цінних паперів у портфелі.

На сучасному етапі розвитку суспільних відносин в Україні спостерігається розвиток та активізація ринку цінних паперів. Акції, облігації, сертифікати, чеки, векселі і інші цінні папери, які ще зовсім недавно були новинкою українського фінансового ринку, тепер міцно вкоренилися в наше життя нарівні з такими звичними словами як "біржа" і "депозитарій". Побутує думка, що ринок цінних паперів в нашій державі нерозвинений взагалі, проте він перебуває на стадії свого становлення та розвитку. Цьому підтвердженням є той факт, що з жовтня 1991 року працює Українська фондова біржа (УФБ) з Центральним депозитарієм цінних паперів, мережею філій та брокерських контор по всій території України. Зростає кількість позабіржових фінансових посередників, торговців цінними паперами, інвестиційних фондів і компаній. Збільшується число емітентів, які зареєстрували випуск своїх цінних паперів у Міністерстві фінансів України, невпинно зростає загальний обсяг їх емісії.

Об’єктом дослідження в курсовому проекті є дані активи, що доступні для інвестування на ринку цінних паперів.

Відповідно предметом дослідження роботи є ризико-прибуткові характеристики доступних для інвестування цінних паперів.

Метою є сформувати оптимальний портфель цінних паперів, який би вміщував в себе найбільш прибуткові та найменш ризикові цінні папери, та приносив інвестору в сукупності максимальний дохід.

Завданнями курсового проекту стали: аналізування ринку цінних паперів, аналізування наявних портфелів, формування портфелів цінних паперів та оцінювання і перегляд оптимального портфелю для інвестицій.

Також основними завдання курсового проекту є навчитись науково обґрунтовано:

- здійснювати управлінням фінансовими активами;

- формувати ефективний фондовий портфель фінансових активів;

- розраховувати часову вартість грошових потоків;

- оцінювати та переглядати фондовий портфель тощо.

При виконанні курсового проекту використовуватимуться методи та прийоми фінансового аналізу, синтезу, узагальнення, прийняття раціональних управлінських рішень, що буде описано далі у методичних вказівках.

Отже, на підставі комплексного дослідження цінних паперів, аналізу та формування портфелів, що базується на принципі а версії ризику, а також аналізу ймовірностей розподілу, ризиків, в даному проекті було обрано досягнуто мети, яку ставили перед собою перед дослідженнями, а саме: сформували оптимальний портфель цінних паперів, який би вміщував в себе найбільш прибуткові та найменш ризикові цінні папери, та приносив інвестору в сукупності максимальний дохід.

На першому етапі даного курсового проекту, за допомогою ризико-прибуткового методу, ми дослідили наявну сукупність цінних паперів та портфелю на предмет визначення домінуючих та домінованих цінних паперів. Було обрано для подальшого дослідження цінні папери A,C,D,F. З цими чотирма інвестиційними проектами ми побудували парні розподіли, в результаті з’ясували, розрахували також абнормальні прибутки. Прибутки досліджувалися як статистична сукупність з метою встановлення взаємозв’язку між різними значеннями однієї ознаки. Для цього ми розрахували коефіцієнти коваріації, кореляції, детермінації чотирьох інвестиційних проектів та ринкового портфелю. Тип інвестицій відповідно до бета-фактора в проектах захисний. Потім ми об’єднали ці чотири інвестиційні проекти в пари AD та CF.

Побудувавши „кулі Марковича” та розрахувавши точку мінімального ризику MVP ми систематизували ступені величини ризику портфеля та сподіваних прибутків портфелів в залежності від ваги активів в даних портфелях і виявили, що мінімальний рівень ризику притаманний тому портфелю акцій, який складається з трьох інвестиційних проектів. А також розрахували розподіл фінансових коштів у портфелях.

На завершальному етапі проекту ми побудували лінію ринку капіталу, згідно якої можна зробити висновок про відповідність початкових фондових активів та сформованих портфелів вимогам фінансового ринку на даний момент за їх ризико-прибутковими характеристиками. Активи, котрі позиціонуються вище та лівіше від лінії (A,C,D,F і портфель ACDF) дають прибутки вищі та ризик нижчий, ніж в середньому по ринку.

Рекомендації для інвестора, які ми розробили як узагальнення нашого дослідження в курсовому проекті включатимуть такі аспекти: найбільш сприятливим для інвестицій та оптимальним за ризико-прибутковими характеристиками є вибір чотирьохактивного інвестиційного портфелю, що складається з чотирьох акцій A,D,C,F.

Отже інвестору можна запропонувати розмістити свої вільні кошти у сумі 2 750 000 дол., інвестувавши у акції A = 20196 шт., C = 22056 шт., D = 21048 шт., F = 27824 шт.

1. Формування оптимального портфелю цінних паперів: методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напрямку підготовки 06.030601 «Менеджмент» усіх форм навчання / Укл.: Кузьмін О. Є., Колісник М. В., Григор’єв О. Ю., Дорошкевич К. О. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011.

2. Міжнародний фондовий ринок: навч. посібник-практикум / О. Є. Кузьмін, Н. О. Шпак, О. Ю. Григор’єв, К. О. Дорошкевич, С. В. Князь, Т. В. Ясінська. − Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. − 200 с.

3. Кузьмін О. Є. Міжнародний фондовий ринок: навч. посібник-практикум / О. Є. Кузьмін, Н. О. Шпак, О. Ю. Григор’єв, К. О. Дорошкевич, С. В. Князь, Т. В. Ясінська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2013. – 200 с.

4. Настольная книга валютного диллера. ‑ М.: СП «Крокус Интернєшнл», 1991.

5. Рухлов А. Принципы портфельного инвестирования. - Финансы. Ценные бумаги. - 1997.

6. Рясник Є. Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. - К.: Скарби, 2003.-283 с.

7. Ованесов А. Проблемы портфельного инвестирования. – Российская Экономика: Тенденции и Перспективы, Март 1998.

8. Козик В. В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: практикум / В. В. Козик, Л. А. Панкова, О. Ю. Григор’єв та ін. – К.: Знання, 2013. – 454 с.

9. Формування оптимального портфелю цінних паперів: методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напрямку підготовки 06.030601 «Менеджмент» усіх форм навчання / Укл.: Кузьмін О. Є., Колісник М. В., Григор’єв О. Ю., Дорошкевич К. О. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011.

10. Міжнародний фондовий ринок: навч. посібник-практикум / О. Є. Кузьмін, Н. О. Шпак, О. Ю. Григор’єв, К. О. Дорошкевич, С. В. Князь, Т. В. Ясінська. − Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. − 200 с.

11. Іващук Н. Л. Ринок деривативів: економіко-математичне моделювання процесів ціноутворення: монографія / Н. Л. Іващук. − Львів: Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2008. − 472 с.

12. Галенко О. М. Методи економічного аналізу цінних паперів для формування інвестиційного портфеля на фінансовому ринку України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Київський національний економічний ун-т. – К., 1999. – 19 с.

13. Бражко О. В. Стратегії формування портфеля цінних паперів / О. В. Бражко // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – №4. – С. 10-13.

14. Крайник О. П. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. − Львів: ЛРІДУНАДУ, Інтелект-Захід, 2005. − 256 с.

15. Фещур Р. В., Барвінський А. Ф., Кічор В. П. Статистика: Навчальний посібник / За наук. ред. Р. В. Фещура. − 3-є вид. оновлене і доповнене. − Львів: „Інтелект-Захід”., 2006.−256 с.

16. Офіційний сайт Української фондової біржі [Електронний ресурс] − режим доступу: http://ukrse.com.ua/ukrajinska-fondova-birzha.

17. Мальська М. П., Мандюк Н. Л., Занько Ю. С. Корпоративне управління: теорія та практика. Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 360 с.