Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Таможенное дело \ 4561. Курсова робота Митний контроль для імпортерів - юридичних осіб на ПАТ "Оболонь"

Курсова робота Митний контроль для імпортерів - юридичних осіб на ПАТ "Оболонь"

« Назад

Код роботи: 4561

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Митна справа

Тема: Митний контроль для імпортерів - юридичних осіб на ПАТ "Оболонь"

Кількість сторінок: 39

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи дослідження поняття про митний контроль

1.1. Суть мита, його види

1.2. Порядок обчислення і сплати мита

Розділ 2. Здійснення митного контролю під час імпорту пива на ПАТ «Оболонь»

2.1. Загальна характеристика ПАТ «Оболонь»

2.2. Митний контроль під час імпорту пива на ПАТ «Оболонь»

Висновки

Список використаної літератури

Серед головних причин і чинників, що спонукають до поглиблення участі економіки України в міжнародному поділі праці, до органічного включення її господарства в сучасні цивілізаційні процеси, можна назвати, насамперед, високу питому вагу експорту у валовому національному продукті. Досить характерним є те, що третина національного виробництва України опосередкована дією зовнішніх економічних зв’язків.

За останні роки в економіці і митній політиці України відбулися зміни, обумовлені досягненням Україною політичної та економічної незалежності і переходом до розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки. На сучасному етапі розвитку економіки України проведення ефективної митної політики є одним з основних засобів регулювання зовнішньоекономічної діяльності з огляду на важливість інтеграції у світовий торгівельний простір.

На сьогодні вже проведено повну лібералізацію експортної діяльності. Введені гуманні правила для залучення іноземних інвестицій в економіку. Діє гнучка система захисту внутрішнього ринку, сформована по загальносвітових стандартах (тарифне і нетарифне регулювання імпорту). Закладено правову основу двостороннього і багатостороннього економічного співробітництва (з цією метою підписано більше 70 міжнародних договорів різного характеру). Проводиться активна робота по входженню України у ВТО і приєднання до регіональних, в першу чергу, європейських структур.

Актуальність теми даної роботи визначається тим, що мито відіграє дуже важливу роль у держаному регулюванні зовнішньоекономічних відносин (ЗЕД). Крім цього, на етапі трансформування економічних відносин домінує фіскальна функція митних платежів, але у міру формування ринкової моделі господарювання митні платежі стають важливим фінансовим інструментом регулювання економіки.

Метою даної роботи є визначення сутності мита, його видів, функцій та роль митних платежів у регулюванні економіки на прикладі підприємства ПАТ «Оболонь».

Для досягнення визначеної мети, ми поставили перед собою ряд наступних завдань:

1. Розглянути поняття мита, його види.

2. Проаналізувати порядок обчислення і сплати мита.

3. Здійснити характеристику підприємства ПАТ «Оболонь».

4. Дослідити особливості митного регулювання під час здійснення імпорту пива.

Об’єктом дослідження є митний контроль для імпортерів.

Предмет дослідження - митний контроль для імпортерів - юридичних осіб на ПАТ "Оболонь".

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел.

Отже, митний контроль організовується і здійснюється на всій митній території країни: в зонах митного контролю, у вільних зонах і на вільних складах.

Суть митного контролю полягає у перевірці інформації про країну походження товару, його митної вартості, якості, правильності класифікації відповідно до товарної номенклатури ЗЕД та кількості.

Функціями митного контролю є: створення умов, що сприяють прискоренню зовнішньоекономічного обороту; ведення боротьби з контрабандою, порушеннями митних правил, припинення незаконного обороту через митний кордон наркотичних засобів, зброї, боєприпасів, вибухових речовин, предметів історичного та археологічного надбання; своєчасне і повне стягування мит, податків й інших митних платежів; здійснення в межах компетенції митних органів валютного контролю та інші.

Основними принципами митного контролю є вибірковість і достатність форм. При проведенні митного контролю митні органи використовують ті його форми, що є достатніми для забезпечення дотримання чинного законодавства країни.

Митний контроль здійснюється в таких формах: перевірка документів і відомостей; митний огляд; облік; усне опитування фізичних і посадових осіб; перевірка обліку і звітності; огляд територій і приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, вільних складів, магазинів безмитної торгівлі, вільних зон, інших місць, де можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, або здійснюється діяльність, контроль за якою покладено на митні органи.

Для належного виконання завдань службові особи митної служби України наділені відповідними правами та обов’язками. Законні розпорядження та вимоги службових осіб митної служби України є обов’язковими для виконання.

Митний контроль здійснюється службовими особами митних органів шляхом перевірки документів і відомостей, необхідних для митних цілей, митного огляду (огляду транспортних засобів, товарів та інших предметів, особистого огляду), переогляду, обліку предметів, які переміщуються через митний кордон.

На даний час митний контроль залишається важливим та ефективним засобом забезпечення митної політики держави. Реалізується він шляхом здійснення комплексу заходів, які забезпечують своєчасне виявлення порушень митного законодавства України та взятих нею міжнародних зобов'язань, контроль за виконанням яких покладено на митні органи, а також чітке дотримання юридичними та фізичними особами митних процедур і правил.

1. Закон України «Про внесення змін до декретів Кабінету Міністрів України з питань митного регулювання» від 28 січня 1994 р.

2. Базилюк І. О. Форми та методи експортного контролю [Текст] / І. О. Базилюк // Митна справа. - 2012. - № 1. - С. 74-81.

3. Білоус-Осінь Т. І. Місце уповноваженого економічного оператора серед суб’єктів митного права України [Текст] / Т. І. Білоус-Осінь // Митна справа. - 2013. - № 5. - С. 121-126.

4. Білуха Микола. Теоретико-методичні аспекти митного контролю [Текст] / М. Білуха, Т. Микитенко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 9. - С. 16-22.

5. Братасюк Віктор. Правове регулювання застосування окремих форм митного контролю [Текст] / Віктор Братасюк // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 3. - С. 61-63.

6. Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 696 с.

7. Гребельник О. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / М-во освіти і науки України, Київський нац. Торговельно-економічний ун-т. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 382 с.

8. Данелюк В. І. Адміністративно-правовий механізм контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи / В. І. Данелюк // Митна справа. - 2010. - № 6. - С. 43-49.

9. Денисенко Сергій. Деякі актуальні проблеми реалізації міжнародних стандартів спрощення та гармонізації митних процедур у діяльності митних органів України [Текст] / С. Денисенко // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 4. - С. 159-163.

10. Дідківський М. І., Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник - Київ: Знання, 2006.

11. Додін Є. В. Виникнення та становлення митного права в Україні [Текст] / Є. В. Додін // Митна справа. - 2013. - № 1. - С. 10-14.

12. Дубініна А. А., Сорокіна С. В. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2004. – 360 с.

13. Єгоров О. Функціональна система митно-тарифного регулювання на етапі інтеграції України до СОТ // Вісник АМСУ. – 2004. – №1. – С.3-12.

14. Жорін Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 241 с.

15. Зименко А. В. Аспекти правової відповідальності за порушення митних правил в митному праві / А. В. Зименко. - Митна справа. - 2009. - №2. - С. 32 – 34.

16. Колесниченко В. В., Оніщик, Ю. В. Фінансові правовідносини у митній сфері [Текст] / Ю. В. Оніщик // Митна справа. - 2012. - № 2. - С. 15-19.

17. Копцева Л. О. Митні органи як учасники фінансових правовідносин при визначенні сум податкових зобов'язань [Текст] / Л. О. Копцева // Митна справа. - 2011. - № 4. - С. 38-42.

18. Кормич Б. А. Митні режими як інститут митного права [Текст] / Б. А. Кормич // Митна справа. - 2013. - № 6. - С. 86-92.

19. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2005. - 378 с.

20. Мельник Т. М. Зовнішня торгівля України: стан та проблеми // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – №2. – С. 20-24.

21. Митний кодекс України та нормативно-правові акти, що регулюють його застосування Упоряд.: П. В. Пашко, В. П. Науменко. Зб. док. – К.: Знання, 2004. – 1173 с.

22. Митне регулювання / Голомовзий В. М., Панкова Л. А., Григор'єв О. Ю. та ін. – Львів: Львівська політехніка, 2004. – 240 с.

23. Міщенко І. В. Митні посередники в Україні: проблеми сьогодення та перспективи розвитку [Текст] / І. В. Міщенко // Митна справа. - 2011. - № 3. - С. 44-48.

24. Науменко В. П., Пашко П. В., Руссков В. А. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 394 с.

25. Нова редакція митного кодексу України: позиція [Текст] / Є. В. Додін [та ін.] // Митна справа. - 2011. - № 2. - С. 3-13.

26. Омельченко А. В. Історія розвитку та перспективи вдосконалення митного законодавства України [Текст] / А. В. Омельченко // Митна справа. - 2012. - № 4. - С. 72-77.

27. Оніщик Ю. В. Фінансово-правові аспекти митного контролю [Текст] / Ю. В. Оніщик // Митна справа. - 2012. - № 3. - С. 90-95.

28. Основи міжнародної торгівлі: Навчальний посібник / за ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвинової; 2-ге вид., перероб. та доп. - Київ: “Центр навчальної літератури”, 2005. - 656 с.

29. Підгурська І. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні / І. Підгурська // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. - Т., 2007. - Вип.16. - С. 312 – 327.

30. Повхан З. Сертифікація і митний контроль імпортованої продукції / З. Повхан // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2010. - № 5. - С. 45-46.

31. Прокопенко В. В. Митні формальності: поняття, зміст (міжнародно-правовий аспект) [Текст] / В. В. Прокопенко // Митна справа. - 2011. - № 5. - С. 61-69.