Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Оценка эффективности инвестиционного проекта \ 4558. Бакалаврська робота Впровадження інвестиційного проекту на підприємстві ТОВ «ВІЗАВІ»

Бакалаврська робота Впровадження інвестиційного проекту на підприємстві ТОВ «ВІЗАВІ»

« Назад

Код роботи: 4558

Вид роботи: Бакалаврська робота

Предмет: Оцінка ефективності інвестиційного проекту

Тема: Впровадження інвестиційного проекту на підприємстві ТОВ «ВІЗАВІ»

Кількість сторінок: 76

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 1000 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ

1.1. Аналіз загальних можливостей

1.2. Аналіз інвестиційного середовища

1.3. Аналіз можливостей підприємства, яке реалізує проект

РОЗДІЛ 2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

2.1. Опис проекту, основних його рішень та оцінка альтернатив

2.2. Функціональні дослідження

2.2.1. Комерційний аспект аналізу

2.2.2. Технічний аспект аналізу

2.2.3. Інституційний аспект аналізу

2.2.4. Фінансовий аспект аналізу

2.2.5. Соціальний аспект аналізу

2.3. Техніко-економічне обґрунтування

2.3.1. Основна ідея проекту

2.3.2. Аналіз ринку сировини та енергоресурсів

2.3.3. Місце розташування та навколишнє середовище

2.3.4. Інженерна частина проекту та технології

2.3.5. Організаційний план

2.3.6. Трудові ресурси

2.3.7. Планування процесу реалізації проекту

2.3.8. Фінансовий аналіз та оцінка інвестицій

РОЗДІЛ 3. ОЦІЮВАННЯ ПРОЕКТУ

3.1. Оцінка проекту за аспектами проектного аналізу

3.1.1. Технічний аспект

3.1.2. Комерційний аспект

3.1.3. Екологічний аналіз

3.1.4. Інституційний аналіз

3.1.5. Соціальний аналіз

3.1.6. Фінансовий аналіз

3.2. Інвестиційний меморандум

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Формування сприятливого інвестиційного клімату, поглиблення сегментації інвестиційного ринку, розширення кола інвестиційних товарів і технологій, а також зростаюча інвестиційна спроможність підприємств розкривають широкі можливості для прийняття стратегічних і оперативних інвестиційних рішень. Інвестиційна діяльність нерозривно пов’язана з оцінкою стану та прогнозуванням розвитку інвестиційного ринку. Важливе значення при цьому має вміння вигідно розмістити кошти, правильно оцінити інвестиційну привабливість об’єктів інвестування.

В умовах ринкових відносин важливого значення набуває реальне інвестування, без якого немислиме оновлення та розширене відтворення виробничого потенціалу підприємств і пов’язане з ним виробництво конкурентоспроможної продукції. Вирішення цих завдань нерозривно пов’язане зі здійсненням інвестиційних вкладень на усіх рівнях економічної системи, та передусім у процесі реалізації інвестиційних намірів суб’єктами господарювання.

Тому, враховуючи багатоплановість, широту джерел фінансування різноманітних проектів, програм, виникає нагальна необхідність в опануванні передового досвіду розробки, аналізу, впровадження та управління інвестиціями, що втілюється у формі інвестиційного проекту.

Актуальним питанням побудови раціональної системи управління інвестиціями на підприємстві, що включає широкий спектр питань від формування інвестиційних ресурсів до оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту, присвячено праці багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, таких, як Г. О. Бардиш, І. О. Бланк, В. В. Бочаров, О. Л. Ворсовський, В. М. Гриньова, Б. А. Колтинюк, А. А. Пересада, В. Г. Федоренко, Б. М. Щукін та інших.

Водночас багато проблем, що стосуються формування оптимальної структури інвестицій, аналізу механізму залучення інвестиційних ресурсів та визначення способів їх нарощування з позицій організаційно-правового та інституціонального забезпечення, залишаються дискусійними. Це пояснюється не лише різними підходами до обговорюваної проблеми, а й динамізмом інвестиційних процесів, пошуком шляхів оптимізації розподілу інвестиційних ресурсів на мікрорівні.

Метою роботи є обґрунтування доцільності впровадження інвестиційного проекту на підприємстві, у якому зосереджено як стратегічне планування інвестиційної діяльності, так і практична реалізація оперативного управління нею.

Відповідно до мети роботи потрібно вирішити наступні завдання:

- дослідити техніко-економічні показники підприємства за останні три роки;

- провести аналіз інвестиційного ринку;

- провести аналіз доцільності впровадження інвестиційного проекту на основі системи показників оцінки;

- надати практичні рекомендації стосовно удосконалення та підвищення ефективності впровадження даного проекту.

Об’єктом дослідження виступає проект інвестиційної привабливості на підприємстві ТОВ «ВІЗАВІ».

Методи дослідження: аналіз та синтез техніко-економічних показників, порівняння, методи експертних оцінок, методи логічного узагальнення результатів для визначення рекомендацій реалізації інвестиційного проекту.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури.

ТОВ «ВІЗАВІ» на сьогоднішній день є універсальним поліграфічним підприємством, динамічно нарощує темпи виробництва і постійно підвищує конкурентоспроможність продукції.

У зв’язку зі зростаючим попитом на продукцію виникає необхідність у розширенні та удосконаленні виробництва. Стратегія компанії включає модернізацію вже існуючого обладнання і встановлення нового, що дозволить закріпити лідируючі позиції.

Система показників платоспроможності та фінансової стійкості дозволяє оцінити здатність підприємства відшкодувати поточні борги у визначені терміни, фінансову незалежність від зовнішніх джерел фінансування, мобільність власного капіталу, здатність капіталу утворювати активи, заборгованість підприємства.

Отже, підприємство ТОВ «Візаві» - є ефективним та рентабельним підприємством.

Серед активів необоротні активи складають найбільш питому – в середньому 90%, найбільшої питомої ваги вони сягали у 2012 році, а у 2014 вони менші та складають майже 87%, в той час як зросла частка необоротних активів до 13,5%.

Підприємство є ліквідним, адже всі показники ліквідності мають задовільний стан, при чому протягом останніх п’яти років, ці показники покращились, і підприємство стало більш ліквідним. Показники фінансової стійкості ТОВ «Візаві» знаходяться на задовільному рівні, хоча необхідно їх покращувати, щоб підприємство було більш стійким. Загалом підприємство має цілком задовільний стан, здійснює ефективно свою діяльність.

Сучасна інвестиційна політика підприємства представлена широким набором складних і неоднорідних інвестиційних рішень, у яких підприємство виступає в ролі «ініціатора вкладення засобів», так і в ролі «об'єкта зовнішніх інвестицій».

Практичне здійснення інвестицій забезпечується інвестиційною діяльністю підприємства, що є одним із самостійних видів його господарської діяльності і найважливішою формою реалізації його економічних інтересів.

Основною умовою успішної діяльності підприємства є орієнтація його на споживчий ринок. Виходячи з цього розробляється стратегія маркетингу на основі поточних і прогнозних даних, одержуваних у ході маркетингових досліджень. Вибір маркетингової стратегії займає ключове місце на всьому протязі від виникнення бізнес ідеї до появи товару на ринку і його післяпродажного обслуговування. План маркетингу необхідний не тільки для внутрішньої організації діяльності підприємства, але і є основою контактів як з партнерами, так і з інвесторами. Таким чином, маркетингове обґрунтування інвестиційних проектів грає особливу, навіть вирішальну роль при прийнятті рішень про інвестування.

У роботі дана визначені методичні підходи до розробки інвестиційних проектів.

Аналіз діяльності суб'єкта господарювання показав його фінансову стійкість, що дозволяє за попередніми даними надати інвестиційний кредит, для чого варто провести докладне обґрунтування інвестиційного проекту, ґрунтуючись на розробках, викладених в цій роботі.

Видавництву ТОВ «Візаві» інвестиції необхідні для придбання нового удосконаленого обладнання, що дозволило б їй надавати типографічні послуги, відмінні від тих, які вже є на поліграфічному ринку України; устаткування, що дозволило б прискорити процес виготовлення друкованої продукції; для того, щоб удосконалювати ту або іншу надану послугу (комплекс послуг); задовольняти швидко зростаючий попит споживачів у науково-друкованій продукції, а також поліпшити якість продукції, що вже випускається, (послуг).

Для інвесторів видавництво ТОВ «Візаві» є вигідним вкладом коштів, тому що продукція друкарні користується попитом серед споживачів центрального регіону України. 50% споживачів обирають продукцію саме видавництву ТОВ «Візаві».

Проаналізувавши ефективність діяльності даного підприємства, йому було запропоновано до реалізації інвестиційний проект, метою якого виступає створення учбових посібників. Провівши аналіз пропонованого проекту за рядом показників, було прийнято рішення про доцільність його впровадження.

Здійснення інвестиційного проекту дасть змогу підприємству підвищити показники ефективності і частково вплине на максимізацію прибутків підприємства.

Таким чином, завдання, що були поставлені в роботі – виконані, а мета роботи досягнута.

1. Закон України від 18.12.91 «Про інвестиційну діяльність».

2. Закон України від 19.03.96 «Про режим іноземного інвестування».

3. Борщ Л. М. Інвестування: теорія і практика: Навч. посібник / Л. М. Борщ. – К.: Знання, 2005. – 470 с.

4. Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні / Б. В. Дурняк, А. М. Шангрет, О. В. Мельников, Я. М. Угрин. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2009. – 149 с.

5. Економіка підприємства: Навчальний посібник / [І. М. Вахович, З. В. Герасимчук, І. М. Камінська, Л. Л. Ковальська та ін.]. – Луцьк: Надстир’я, 2010. – 632 с.

6. Загвойська Л. Д. Економічний аналіз інвестиційних проектів: Навч. посібник / Л. Д. Загвойська, Т. Є. Маселко, М. М. Якуба. – Львів: Афіша, 2006. – 317с.

7. Іванов С. В. Оцінка інвестиційного потенціалу регіону // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – 2004.–Т.21, №191. – С. 100–103.

8. Кисельова Н. В. Інвестиційна діяльність: навчальний посібник. – М.: КНОРУС, 2005. – 432 с.

9. Ковба Ж. М. Асортимент друкованої продукції [Текст]: навч.-метод. посіб. / Ж. М. Ковба, Т. В. Олянишен, О. В. Мельников; Укр. акад. друкарства. – Л.: Українська академія друкарства, 2009. – 99 с.

10. Кривов’язюк І. В. Комплексна економічна діагностика підприємства: монографія / І. В. Кривов’язюк, Т. В. Божидарнік. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2012. – 226 с.

11. Левченко Ю. Г. Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств Київської області / Ю. Г. Левченко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – К.: НУХТ, 2011. – № 41. – С. 57–61.

12. Марголін А. М. Інвестіції / Підручник. – М.: Видавництво РАГС, 2006. – 464 с.

13. Палига Є. М. Стан та розвиток видавчничо-поліграфічного комплексу України: регіональний аспект / Є. М. Палига, Г. І. Пушак, Я. Я. Пушак. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2009. – 187 с.

14. Статистичний збірник "Промисловість України" за 2011-2015 рр. / Держком. статистики України. – К., 2015. – 307 с.

15. Федоренко В. Г. Інвестознавство: Підручник / В. Г. Федоренка, А. Ф. Гойко. – К.: МАУП, 2007. – 408 с.

16. Шкарабан С. І. Організація економічного аналізу: удосконалення теоретичних засад [економічний аналіз] / С. І. Шкарабан, І. Лазаришина. – К., 2010. – № 7. – С. 11–14.

17. Ястремська О. М. Стратегічне управління інвестиційною діяльністю підприємства: Навч. посіб. – Х: ХНЕУ, 2006. – 191 с.

18. Київська область // Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Київська_область.

19. Статистичні дані. Промисловість // Державна служба статистики України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

20. Стратегія розвитку Київської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kyiv-obl.gov.ua/proekt_strategiji_regionalnogo_rozvitku_kijivskoji_oblasti_na_period_do_2020_roku.