Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 4556. Дипломна робота Формування маркетингової цінової політики рекламного агентства ТОВ "Свард"

Дипломна робота Формування маркетингової цінової політики рекламного агентства ТОВ "Свард"

« Назад

Код роботи: 4556

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Маркетинг

Тема: Формування маркетингової цінової політики рекламного агентства ТОВ "Свард"

Кількість сторінок: 78

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 2000 грн

Вступ

1. Теоретико-методичні основи формування маркетингової цінової політики

1.1. Маркетингова цінова політика в системі маркетингової діяльності

1.2. Види та форми маркетингової цінової політики

1.3. Особливості маркетингової цінової політики в рекламному агентстві

2. Оцінка маркетингової цінової політики рекламного агентства ТОВ "Свард"

2.1. Аналіз маркетингового середовища ТОВ "Свард"

2.2. Оцінка маркетингової стратегії ТОВ "Свард"

2.3. Аналіз маркетингової цінової політики рекламного агентства ТОВ "Свард"

3. Напрямки підвищення ефективності маркетингової цінової політики рекламного агентства ТОВ "Свард"

3.1. Оцінка проблем маркетингової цінової політики рекламного агентства ТОВ "Свард"

3.2. Коригування маркетингової цінової політики рекламного агентства ТОВ "Свард"

Висновки

Список джерел

Важливого значення для підвищення конкурентоспроможності та досягнення комерційного успіху вітчизняних підприємств набуває розробка та реалізація ефективного комплексу маркетингових комунікацій. Проблема використання маркетингового інструментарію в діяльності вітчизняних підприємств в цілому й системи маркетингових комунікацій зокрема набула протягом останніх років в Україні значного поширення. Зросла кількість та якість теоретичних досліджень та практичних рекомендацій щодо впровадження маркетингової діяльності та використання маркетингових комунікацій.

Більшість стратегічних рішень, які приймає будь-яка компанія, лежать у сфері маркетингу. Створення нового бізнесу, злиття та поглинання, освоєння нової ринкової ніші, дилерська політика, звуження або розширення продуктової лінійки, вибір постачальників і партнерів - всі ці та багато інших рішень приймаються в рамках маркетингової стратегії. Від адекватності маркетингової стратегії компанії залежить успіх цілого підприємства. У зв’язку з цим актуальним є дослідження теоретичних та методичних підходів до формування ефективних маркетингових стратегій, як найважливіших складових стратегії розвитку підприємства, в цілому.

У складних економічних умовах, що склалися, велика кількість українських підприємств зіткнулися із проблемою виживання. Кожен намагається знайти свій вихід із складної економічної ситуації. Одні намагаються почати випуск нового товару і активно його рекламують, інші скорочують свою діяльність на ринку чи закриваються, треті намагаються знизити затрати за рахунок скорочення чи невиплати заробітної плати персоналу і т. д. Щоб вирішити поставлені проблеми, необхідно створити ефективну організаційну структуру, яка б гнучко реагувала на постійні зміни на ринку та сформувати новий підхід, який забезпечує досконаліші способи виробничої і комерційної діяльності, здійснення їх на якісно новому рівні.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що у ринкових умовах ціна, як правило, встановлюється на основі співвідношення між попитом та пропозицією. Але це не означає, що підприємці не беруть ніякої участі у встановленні ціни. Вони, ще до початку реалізації товару, враховуючи його якісні характеристики, маючи розрахункову величину витрат, знаючи ціни конкурентів і споживчий попит на ринку, починають формувати вихідну ціну на свою продукцію. За такою початковою ціною товар надходить до ринку, де в процесі купівлі-продажу під впливом співвідношення між попитом і пропозицією встанов­люється остаточна ціна реалізації.

Маючи велику територію і населення понад 45 млн. осіб, Україна є містким та інвестиційно привабливим ринком для розвитку роздрібної торгівлі. Головним результатом розвитку ринку рітейла в Україні за останні роки було збільшення ролі сучасної організованої торгівлі. Водночас українському роздрібному ринку поки що не притаманні тенденції, характерні для інших країн Центральної та Східної Європи. Це, зокрема, консолідація торговельних операторів і посилення конкуренції форматів. Тому, розглядаючи стан і тенденції розвитку торговельних мереж в Україні, слід звернути увагу на стрімкий вихід на ринок торговельних мереж різних форматів торгівлі та конкуренцію, що загострюється, серед них. У цьому контексті вирішальну роль у забезпеченні конкурентних переваг роздрібних мереж відіграє ціновий чинник.

Вихідна ціна має бути в межах між надмірно низькою ціною, яка не дає прибутку, і надмірно високою, яка стримує попит. Тому мінімально можлива ціна визначається собівартістю продукції, а максимальна – наявністю унікальних властивостей товару. Ціни товарів конкурентів і товарів аналогів, обумовлюють середній рівень, на який треба спиратися при встановленні ціни.

Для підприємств на сучасному етапі розвитку політика ціноутворення визначає рівень прибутковості, вона є способом залучення споживачів, виступає одним з основних факторів формування суспільної думки про підприємство, чим і обумовлюється актуальність обраної теми написання курсової роботи.

Проблемам ціноутворення присвячено чимало праць таких відомих вітчизняних та зарубіжних науковців, як: Бакурової А. В., Бородкіної Н. О., Дугіної С. І., Дюкаревої Г. І., Желтякової І. А., Корінєвої В. Л., Котлера Ф., Липчука В. В. та інші.

Метою написання роботи є визначення напрямків вирішення економічних проблем ціноутворення на підприємстві і розроблення пропозицій щодо удосконалення цінової політики рекламного агентства на прикладі ТОВ "Свард".

Виходячи з поставленої мети, в роботі необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути маркетингову цінову політику в системі маркетингової діяльності;

- виділити види та форми маркетингової цінової політики;

- визначити особливості маркетингової цінової політики в рекламному агентстві;

- провести аналіз маркетингового середовища ТОВ "Свард";

- здійснити оцінку маркетингової стратегії ТОВ "Свард";

- провести аналіз маркетингової цінової політики рекламного агентства ТОВ "Свард";

- визначити проблеми маркетингової цінової політики рекламного агентства ТОВ "Свард"

- діагностувати коригування маркетингової цінової політики рекламного агентства ТОВ "Свард".

Об’єктом дослідження є ТОВ "Свард".

Предметом дипломної роботи є маркетингова цінова політика рекламного агентства ТОВ "Свард".

Методами дослідження у роботі є різноманітні методи маркетингових досліджень (дослідження структури ринку, ціноутворення конкурентів, товарів, внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства), контент-аналіз (вивчення аналітичних, цінових матеріалів), аналіз виробничо-фінансової діяльності (аналіз фінансово-економічних показників, показників цінотворення), методи системного аналізу, порівняльного аналізу і класифікації задля визначення основних напрямів формування цінових стратегій підприємств.

Інформаційною базою роботи є положення сучасної економічної теорії, що відносяться до формування перспективного ціноутворення підприємства та його оптимізації.

Структура і обсяг роботи. Робота складається зі вступу, 3 розділів, висновків та списку використаної літератури, додатків.

Висновки

Отже, дослідження теоретико-методичних аспектів формування маркетингового ціноутворення дало змогу систематизувати існуючі методи ціноутворення. Одними з найпоширеніших є методи встановлення цін на основі витрат на виробництво та реалізацію рекламних послуг ТОВ «Свард». Ці методи ціноутворення переважають на промислових вітчизняних підприємствах і діють як обмежувальний фактор. Ринкові методи коригують установлення цін, враховуючи ціни конкурентів, доходи, смаки і звички клієнтів. У сучасному ринковому середовищі конкурентна боротьба за споживача стає дедалі жорсткішою. Саме тому вітчизняним промисловим виробникам потрібно використовувати різні інструменти політики ціноутворення.

Сьогодні в ринкових умовах роль цінової політики постійно зростає, так як підприємство залежно від кон'юнктури ринку та характеру впливу маркетингового середовища має можливість формувати такий рівень цін на рекламні послуги ТОВ «Свард», при якому зможе одержувати запланований обсяг прибутку та вирішувати інші стратегічні завдання, один з ефективних засобів завоювання споживача в конкурентній боротьбі, правильна або помилкова цінова політика справляє відповідно позитивний або негативний вплив на весь процес реалізації рекламних послуг ТОВ «Свард» на ринку. Маркетингова цінова політика реалізується через маркетингові цінові стратегії й засновується на певних методах маркетингового ціноутворення, тому повинна розглядатися лише в контексті загальної політики фірми.

Доцільним є розроблення процедури проведення порівняльного аналізу. При цьому необхідно визначити конкурентів, здійснити моніторинг їхніх цін та спланувати подальші дії щодо забезпечення конкурентоспроможності. Не менш важливим є групування конкурентів за місцем та зоною розміщення відносно підприємства. Під час проведення моніторингу цін конкурентів необхідно звернути увагу на асортимент товарів, рівні цін на них, знижки та акції. Слушно також контролювати реакцію конкурентів на зміну цін, досліджувати їхню практику ціноутворення.

ТОВ "Свард" було створено з метою одержання прибутку (доходу) від здійснення підприємницької і господарської діяльності і діє на основі Статуту. На даний час ТОВ "Свард" є лідером на ринку креативності агентств маркетингових сервісів.

Провівши аналіз діяльності ТОВ «Свард», необхідно відзначити, що спостерігалася тенденція зростання виручки від реалізації послуг в середньому на 86,1 тис. грн. або на 2,4% щорічно, при цьому собівартість послуг зростала на 191,7 тис. грн. або на 8,8% щорічно, в результаті чого чистий прибуток щорічно зростав на 23,0 тис. грн. або на 10,7% щорічно. Оскільки на ринку діє незначна чисельність фірм, то ціна дозволяє не лише позиціонувати себе, але й з урахуванням факторів роботи на ринку, значного досвіду та можливостей, збільшити іміджеву позицію ТОВ «Свард».

ТОВ «Свард» в своїй діяльності використовує витратний метод ціноутворення. Аналіз показав, що найбільший вплив на величину прибутку справляють ціна та обсяг рекламних послуг ТОВ «Свард». Отже, це спрямовує діяльність менеджерів на оптимізацію цінової політики та збільшення виробничих потужностей ТОВ «Свард». Проте ціна – це фактор, який залежить від ринкових умов в першу чергу, і вплив на неї керівництва підприємства часто мінімальний. Обсяг надання послуг ТОВ «Свард» – більш прогнозована величина, проте і тут необхідний глибокий аналіз ринку, розрахунок його ємності, визначення частки ТОВ «Свард» на ринку і обґрунтування можливості збільшення випуску послуг.

Ключовими проблемами сучасної маркетингової цінової політики рекламного агентства ТОВ «Свард» є:

- сезонність продажу послуг ТОВ «Свард»;

- цінова дискримінація зі сторони конкурентів ТОВ «Свард» та демпінг;

- втрата частини ринку та прибутку внаслідок відсутності адекватної оцінки еластичності попиту на рекламні продукти ТОВ «Свард».

ПАТ «Житомирські ласощі» для удосконалення цінової політики підприємства доцільним є використання наступних заходів:

- впровадження дисконтів;

- запровадження святкових акційних умов реалізації рекламних послуг ТОВ «Свард», що реалізується через мережу представництв в регіонах;

- запровадження дисконтів та наступних оплат для оптових покупців, що придбають рекламні послуги ТОВ «Свард» поза сезоном;

- ввести знижки постійним клієнтам;

- запровадити знижки у випадку замовлення рекламних послуг ТОВ «Свард» покупцями через сайт фірми.

Наведені пропозиції сприяють збільшенню обсягів реалізації, розширенню ринкового сегменту, отриманню нових клієнтів та утримуванню старих контрагентів.

Розробка та здійснення цінової політки на підприємстві має велике значення в визначенні економічної стратегії та кінцевої мети діяльності підприємства – збільшення добробуту власників підприємства за рахунок збільшення прибутку. А це може бути досягнуто за рахунок зменшення витрат підприємства, пристосування ціни до тієї економічної ситуації, яка склалася в зовнішньому економічному середовищу та перспективу подальшого розвитку ТОВ «Свард».

В останні роки на ТОВ «Свард» практикується застосування конкурентної моделі ціноутворення, орієнтованої на вивчення досвіду встановлення та ринкового коригування ціни конкурентами.

Для цього щомісяця на засіданнях спеціальної комісії переглядаються та регулюються ціни на рекламні послуги ТОВ «Свард» з урахуванням пропозицій служби реалізації й посередників каналів збуту.

З метою маркетингової підтримки конкурентоспроможності рекламної продукції ТОВ «Свард» велика увага приділяється рекламній і піар-діяльності, заходам формування попиту та стимулювання збуту.

Очікувані результати даної акції складуть зростання фізичного обсягу продажу в сезони низького попиту, при цьому прибуток зростатиме. Наведені пропозиції свідчать про дієвість цінової політики підприємства, оскільки очікувані результати дозволять збільшити обсяг реалізації, розширити ринковий сегмент та чистий прибуток, отримати нових клієнтів та утримувати старих контрагентів.

Список джерел

1. Бакурова А. В. Моделювання ціноутворення у сфері послуг з урахуванням лояльності споживачів / А. В. Бакурова, Д. В. Очеретін // Вісн. Запоріз. нац. уні-ту: Зб. наук. статей: Економічні науки. — Запоріжжя: Запоріз. нац. ун-т. 2010. – № 1. – С. 77–84.

2. Бородкіна Н. О. Маркетинг: навч. посіб. / Н. О. Бородкіна. – К.: Кондор, 2007. – 362 с.

3. Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. / С. І. Дугіна. – К.: КНЕУ, 2005. – 393 с.

4. Дюкарева Г. І. Дослідження впливу споживчих переваг на формування асортименту зефіру в роздрібній мережі / Г. І. Дюкарева, Н. М. Кривошеєва, Я. О. Білецька: // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць. – Х.: ХДУХТ, 2011. – Вип. 1. – С. 674 –683.

5. Желтякова И. А. Цены и ценообразование. Краткий курс: учебное пособие / И. А. Желтякова, Г. А. Маховикова, Н. Ю. Пузыня. – СПб.: Питер, 1999. – 112 с.

6. Корінєв В. Л. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. / В. Л. Корінєв, М. Х. Корецький, О. І. Дацій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 200 с.

7. Котлер Ф. Основы маркетинга: перевод с английского В. Б. Боброва. – М.: Прогресс, 1991. – 645 с.

8. Липчук В. В. Маркетинг: основи теорії та практики: навч. посіб. / В. В. Липчук, А. П. Дудяк, С. Я. Бугіль. – Л.: Новий світ–2000; Магнолія плюс, 2003. – 288 с.

9. Литвиненко Я. В. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. / Я. В. Литвиненко. – К.: Знання, 2010. – 294 с.

10. Мараховський Д. Ринкова ціна на кондитерські вироби / Д. Мараховський // Бізнес. — 2008. — №39. — С. 12-15.

11. Маркетинг: бакалаврський курс: підручник / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – 1134 с.

12. Окландер М. А. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с.

13. Очеретін Д. В. Урахування різних видів споживчого попиту при абонементному ціноутворенні / Д. В. Очеретін // Вісн. Хмельницьк. нац. ун-ту. — 2006. — № 6. — Т. 3. — С. 120–123.

14. Павленко А. Ф. Маркетинг: підручник / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.

15. Скаршевський І. Новітні технології — в практику кондитерських виробів / І. Скаршевський // Харчова промисловість. — 2008. — №18. — С. 25-28.

16. П’ятак І. В. Ціноутворення та фактори впливу на становлення цінової політики [Електронний ресурс] / І. В. П’ятак // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2012. - № 4. - С. 130-134.

17. Сичова О. Є. Формування цінової політики на продукцію підприємств будівельної галузі [Електронний ресурс] / О. Є. Сичова // Економічний простір. - 2013. - № 75. - С. 230-239.

18. Бакаєва І. Г. Удосконалення цінової політики торговельного підприємства [Електронний ресурс] / І. Г. Бакаєва, М. Ю. Гулько // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер.: Економіка і управління. - 2013. - Вип. 25. - С. 212-216.

19. Дуляба Н. І. Удосконалення цінової політики підприємства - стратегічна альтернатива збільшення його доходів [Електронний ресурс] / Н. І. Дуляба, І. Б. Зілінська // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.1. - С. 269-274.

20. Ліпсіц І. В. Комерційне ціноутворення: підручник / І. В. Ліпсіц. – М.: Вид-во БЕК, 2000. – 168 с.

21. Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення: навч. посібн. / О. Є. Мазур. – К.: Вид-во "Центр навч. літ-ри", 2012. – 236 с.

22. Швець О. О. Методичні аспекти формування цінової політики молокопереробних підприємств [Електронний ресурс] / О. О. Швець. // Економіка. Управління. Інновації. - 2012. - № 1.

23. Власова Н. О. Систематизація чинників впливу на формування цінової політики підприємств торгівлі [Електронний ресурс] / Н. О. Власова, О. М. Филипенко, В. А. Гросул // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2009. - Вип. 2. - С. 398-405.

24. Власова Н. О. Зміст та особливості цінової політики підприємства роздрібної торгівлі [Електронний ресурс] / Н. О. Власова, Н. М. Смольнякова, А. М. Волосов // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2010. - Вип. 2. - С. 141-148.

25. Безгінова Л. І. Обґрунтування цінової політики підприємства роздрібної торгівлі продовольчими товарами [Електронний ресурс] / Л. І. Безгінова, О. М. Филипенко, І. Ю. Мелушова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2011. - Вип. 1. - С. 248-255.

26. Смольнякова Н. М. Теорія ціни як методологічна основа формування сучасної цінової політики [Електронний ресурс] / Н. М. Смольнякова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2011. - Вип. 1. - С. 274-283.

27. Власова Н. О. Система показників оцінки ефективності цінової політики підприємств торгівлі [Електронний ресурс] / Н. О. Власова, Н. М. Смольнякова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2012. - Вип. 2. - С. 89-96.

28. Захарченко В. І. Підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства на підставі удосконалення його цінової політики [Електронний ресурс] / В. І. Захарченко, С. В. Чумакова // Економіка: реалії часу. - 2014. - № 1. - С. 96-100.

29. Татьянич Л. С. Принципи ефективної цінової політики підприємства [Електронний ресурс] / Л. С. Татьянич // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2015. - № 4. - С. 71-75.

30. Азарян О. М. Маркетинг: принципи і функції / О. М. Азарян, І. Х. Баширов, Б. З. Воробйов. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Харків: Студцентр, 2002. – 320 с.

31. Андреева О. Д. Технология бизнеса: маркетинг: учеб. Пособие / О. Д. Андреева. – М.: ИНФРА-М; НОРМА, 1997. – 224 с.

32. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.

33. Армстронг Г. Маркетинг: Общий курс / Г. Армстронг, Ф. Котлер, Дж. А. Касліоне – 5-е изд. – М.: Вильямс, 2001. – 608 с.

34. Бейкер М. Теория маркетинга / М. Бейкер. - СПб.: Питер 2002. - 464 с.

35. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом / Г. Дж. Болт. – М.: Экономика, 1993. – 361 с.

36. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент / А. В. Войчак. – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с.

37. Гаркавенко С. С. Маркетинг / С. С. Гаркавенко. – 5-те вид. доп. – К.: Лібра, 2007. – 720 с.

38. Ілляшенко С. М. Маркетинг для магістрів / за заг. ред. С. М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 928с.

39. Котлер Ф. Основи маркетинга / Ф. Котлер - М.: "Бизнес-книга", "ИМА - Кросс. Плюс", 1995. - 702 с.

40. Леви М. Основы розничной торговли: пер. с англ. / Леви М., Бартон А. Вейтц; под ред. Ю. Н. Кантуревского. – СПб.: Питер, 1999. – 448 с.

41. Павленко А. Ф. Маркетинг: підручник / А. Ф. Павленко, І. Л. Решетнікова, А. В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2008. – 600 с.

42. Павленко А. Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика: монографія / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак, Т. О. Примак. – К.: КНЕУ, 2005. – 408 с.

43. Уэллс У. Реклама: принципы и практика / У. Уэллс, Дж. Бернет, С. Мориарти. - СРПб.:"Издательство "Питер"", 1999. - 736 с.

44. Чеботар С. І., Ларіна Я. С. Маркетинг / С. І. Чеботар, Я. С. Ларіна. - Навчальний посібник / Київ «Наш час», 2007. - 504 c.

45. Артімонова І. В. Концепція маркетинг-міксу як основа програмно-цільового підходу до організації маркетингової діяльності підприємства / І. В. Артімонова // АПЕ. - 2010. - № 4. – С. 94-101.

46. Гайванович Н. В. Комплекс маркетингу у сфері послуг: процес та забезпечення / Н. В. Гайванович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. - № 649. – С. 145-153.

47. Голубков Е. П. О некоторых вопросах концепции маркетинга и его терминологии / Е. П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом.– 1999.– №6. – С. 8–14.

48. Забуранна Л. В., Особливості комплексу маркетингу на підприємствах сфери туризму // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - № 10. – С. 58-63.

49. Ілляшенко Н. Впровадження концепції інноваційного маркетингу в діяльність промислових підприємств / Н. Ілляшенко, К.В. Сіренко // Маркетинг і менеджмент інновацій, 2010, № 1. – С. 28-33.

50. Криковцева Н. О. Концептуальні засади та механізм партнерського маркетингу / Криковцева Н. О. Криковцева // Вісник Хмельницького національного університету 2009. - № 5, T. 3. – С. 135-137.

51. Пилипчук В. Сучасні бізнес-тенденції та розвиток маркетингу вітчизняних компаній / В. Пилипчук, О. Данніков // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 2. – С. 61–67.