Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Економіка та організація інноваційної діяльності - 65 питань

« Назад

Код роботи: 4552

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Економіка та організація інноваційної діяльності

Тема: 65 питань

Кількість сторінок: 113

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

1. Сутність та зміст основних категорій інноватики: новація, нововведення, інновація, винахід, відкриття

2. Інноваційна діяльність: сутність, зміст та види. Сфера інноваційної діяльності

3. Основні підходи до розуміння сутності інноваційного підприємництва. Бізнес-модель як об’єкт інноваційного перетворення

4. Класифікація інновацій: найважливіші критерії та застосування в управлінні нововведеннями на підприємствах

5. Стан та проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні

6. Сутність, складові та властивості інноваційної інфраструктури

7. Закономірності формування технологічних укладів та характеристика його структури. Роль базових інновацій в формування ТУ

8. Сутність та структура інноваційного процесу

9. Циклічний характер інноваційного розвитку. Теорія Й. Шумпетера

10. Основні положення хвильової теорії М. Д. Кондратьєва

11. Основні положення неоклас.теорії нововведень Г. Менша. Значення концепції S-образних кривих в обґрунтуванні доцільності впровадження нововведень

12. Об’єкти промислової власності, отримані внаслідок реалізації інноваційного процесу – їх сутність та відмінності в правовій охороні

13. Дослідно-конструкторські розробки: їх мета, види робіт та склад документації за основними стадіями

14. Правова охорона об’єктів авторського права та нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності

15. Характеристика основних моделей поширення інновацій

16. Трансфер технологій: сутність, форми і методи реалізації

17. Причини та чинники, що обумовлюють зростання ролі держави в регулюванні інноваційної діяльності

18. Мета, напрямки та основні принципи державної інноваційної політики

19. Характеристика джерел фінансування інноваційної діяльності вітчизняних підприємств

20. Характеристика прямих та непрямих методів реалізації державної інноваційної політики

21. Завдання, принципи та складові системи фінансового забезпечення інноваційної діяльності

22. Економічний, правовий та організаційний механізм реалізації державної інноваційної політики

23. Сутність, цілі та задачі інноваційного менеджменту

24. Принципи та методи інноваційного менеджменту

25. Характеристика основних функцій інноваційного менеджменту

26. Прогнозування в інновац. менеджменті: задачі та методи

27. Цілевстановлення в інноваційному менеджменті. Методи формування „дерева цілей” організації

28. Характеристика спеціальних функцій інноваційного менеджменту

29. Основні якості, що повинні бути притаманні менеджерам в інноваційній сфері

30. Управлінські рішення в інноваційному менеджменті: сутність, класифікація, вимоги та види відповідно до сфери компетенції

31. Інноваційний розвиток організацій: сутність, особливості формування цілей розвитку та чинники, що виливають на зміни в системі управління

32. Інноваційна сприйнятливість організацій. Характеристика чинників, які визначають сприйнятливість організацій до інновацій

33. Особливості взаємодії організації і нововведень за Д. Р. Кімберлі та завдання інноваційного менеджменту для кожного типу

34. Основні причини опору змінам та характеристика методів їх подолання

35. Інноваційний потенціал організації: основні складові та методи оцінки

36. Характеристика основних підходів до оцінки інноваційного потенціалу підприємства та особливості їх застосування

37. Сутність та особливості інноваційних стратегій. Позитивні наслідки та ускладнення, що супроводжують впровадження інноваційних стратегій в організаціях

38. Типи інноваційних статегій за «менеджерскою поведінкою». Можливі наслідки застосування для підприємства

39. Сутність та завдання стратегічного та оперативного планування інновацій

40. Інноваційні складові базових стратегій інтенсивного та інтеграційного розвитку

41. Характеристика основних етапів розробки інноваційних стратегій

42. Сутність та значення SWOT-аналізу при виборі інноваційної стратегії

43. Характеристика процесу розроблення і впровадження нового продукту

44. Організаційні форми інтеграції науки і виробництва, особливості управління ними

45. Порівняльна характеристика “технопарку” і “технополісу”

46. Види між фірмової кооперації при здійснення інноваційного процесу, особливості управління

47. Переваги та недоліки структур, організованих за галузями науки, за продукт.ознакою та за стадіями НДДКР

48. Матричні структури: сутність, види, особливості застосування

49. Переваги та недоліки способів послідовної, паралельної та інтегральної організації робіт в інноваційному процесі

50. Інноваційний проект: сутність, спільні ознаки, критерії класифікації

51. Життєвий цикл та учасники інноваційного проекту

52. Завдання підсистем управління обсягом, часом та вартістю проекту. Управлінські методи і моделі, які використовуються

53. Характеристика видів проектного фінансування

54. Роль і значення бізнес-інкубаторів для розвитку інноваційної діяльності

55. Характеристика моделі управління інноваційним проектом: WBS, OBS, матриця відповідальності тощо

56. Фінансування інноваційної діяльності венчурним капіталом

57. Методи стимулювання творчої активності персоналу в управлінні інноваційною діяльністю

58. Суть інноваційної культури організації, її склад та способи її формування

59. Методи економічного оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційних проектів: метод ЧПВ, ІД, ВНД, Tок

60. Повноваження керівника проекту в слабкій, сильній і збалансованій матриці

61. Сутність та характеристика основних етапів управління ризиками інноваційного проекту

62. Співвідношення понять ефект та ефективність інновацій. Види ефектів від реалізації інновацій, основні показники для їх оцінки

63. Вибір інноваційно-інвестиційних проектів на основі збалансованої системи показників

64. Стимулювання вищого менеджменту організації до інноваційної діяльності: характеристика складових стимулюючого контракту топ-менеджера

65. Оцінювання перспективності та відбір інноваційно-інвестиційних проектів за методикою квантово-економічного аналізу