Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Менеджмент персоналу - 40 питань

« Назад

Код роботи: 4547

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Менеджмент персоналу

Тема: 40 питань

Кількість сторінок: 99

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

1. Розмежувати завдання лінійних керівників і служби персоналу в менеджменті персоналу. Навести посадові обов'язки і відповідальність лінійних керівників у галузі менеджменту персоналу

2. Навести порівняльну характеристику основних форм післядипломного навчання працівників. Описати чинники, які потрібно враховувати під час розроблення навчальних програм для керівників

3. Розкрити процедуру розроблення внутрішньоорганізаційних документів, які регулюють порядок використання робочого часу

4. Охарактеризувати послідовність формування резерву на заміщення вакантних посад керівників. Дати характеристику основним напрямам роботи з резервом

5. Розкрити економічне та соціальне значення плинності персоналу. Охарактеризувати заходи щодо зниження плинності персоналу в організації

6. Розкрити методи і показники оцінювання ефективності програм підготовки та підвищення кваліфікації в організації

7. Розкрити завдання менеджменту персоналу, вирішення яких ґрунтується на використанні норм праці

8. Охарактеризувати зміст документів, які регламентують діяльність посадових осіб в організації

9. Навести порівняльну характеристику джерел поповнення та оновлення персоналу організації. Сформулювати критерії вибору джерел для заповнення ключових посад в організації

10. Розкрити сутність компенсаційного пакета. Охарактеризувати фактори, які визначають його зміст і структуру

11. Навести характеристику документів, які входять до номенклатури справ з кадрового діловодства. Визначити посадових осіб в організації, які несуть відповідальність за їх належне оформлення

12. Навести порівняльну характеристику методів і описати процедуру оцінювання персоналу під час зарахування до кадрового резерву та визначення потреби у професійному навчанні й підвищенні кваліфікації

13. Розкрити взаємозв'язок між плануванням потреби у персоналі, професійним підбором та формуванням кадрового резерву. Навести показники, які характеризують ефективність роботи з кадровим резервом в організації

14. Охарактеризувати умови ефективного використання гнучких режимів праці. Навести внутрішньоорганізаційні документи, які регламентують режими праці та відпочинку

15 .Охарактеризувати процедуру оцінювання персоналу. Навести напрями використання результатів оцінюванням персоналу

16. Дати порівняльну характеристику технологіям лізингу і аутстафінгу

17. Розкрити призначення, зміст і процедуру розроблення правил внутрішнього трудового розпорядку

18. Охарактеризувати чинники і засоби диференціації заробітної плати працівників

19. Охарактеризувати процеси руху персоналу в організації

20. Розкрити взаємозв'язок між економічною, соціальною та організаційною складовими ефективності менеджменту персоналу. Навести показники оцінювання ефективності менеджменту персоналу

21. Охарактеризувати залежність політики менеджменту персоналу від типу генеральної стратегії організації. Навести приклади

22. Розкрити варіанти пристосування персоналу до економічних змін в організації. Навести приклади

23. Охарактеризувати процес професійного підбору персоналу

24. Навести порівняльну характеристику методів вирішення трудових конфліктів у колективах

25. Розкрити завдання менеджменту персоналу, вирішення яких ґрунтується на використанні норм праці

26. Охарактеризувати послідовність формування резерву на заміщення вакантних посад керівників

27. Розкрити економічне та соціальне значення плинності персоналу. Охарактеризувати заходи щодо зниження плинності персоналу в організації

28. Назвати документи, які використовуються для обліку особового складу організації. Навести структуру особової справи працівника

29. Охарактеризувати методи і процедуру визначення потреб організації у персоналі

30. Навести порівняльну характеристику основних форм післядипломного навчання працівників. Описати чинники, які потрібно враховувати під час розроблення навчальних програм для керівників

31. Навести порівняльний аналіз методів оцінювання персоналу під час вирішення різних завдань у галузі менеджменту персоналу

32. Розкрити сутність соціального пакета. Охарактеризувати фактори, які визначають його зміст і структуру

33. Охарактеризувати методи підбору персоналу на вакантні посади. Навести приклади

34. Розкрити зміст основних схем участі персоналу в прибутках організації

35. Розкрити соціально-економічні наслідки зменшення плинності персоналу в організації

36. Розкрити сутність і складові корпоративної культури

37. Розкрити сутність, види та завдання політики менеджменту персоналу. Навести приклади

38. Навести та прокоментувати формули розрахунку показників обороту, плинності та стабільності персоналу. Визначити завдання менеджменту персоналу, вирішення яких ґрунтується на їхньому аналізі

39. Розкрити сутність управління персоналом на основі компетенцій

40. Описати процес аналізу ефективності використання робочого часу працівників. Назвати управлінські рішення, які ухвалюються за його результатами