Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Менеджмент \ 4544. Курсова робота Менеджмент та інновації - складові успіху сучасного підприємства

Курсова робота Менеджмент та інновації - складові успіху сучасного підприємства

« Назад

Код роботи: 4544

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Менеджмент

Тема: Менеджмент та інновації - складові успіху сучасного підприємства

Кількість сторінок: 40

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади менеджменту та інновацій на підприємстві

1.1. Сучасний менеджмент на підприємстві: сутність та роль

1.2. Функції та принципи інноваційної діяльності в системі управління підприємством

1.3. Стадії інноваційного процесу на підприємстві

Розділ 2. Дослідження ТзОВ «Львівський хлібозавод»

2.1. Аналіз маркетингового середовища ТзОВ «Львівський хлібозавод»

2.2. Дослідження напрямків інноваційної діяльності ТзОВ «Львівський хлібозавод»

Розділ 3. Шляхи впровадження інновацій на підприємстві тзОВ «Львівський хлібозавод»

3.1. Шляхи визначення можливих напрямків управлінням інноваціями ТзОВ «Львівський хлібозавод»

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

На підприємствах інновації є тією основою, яка визначає конкурентоспроможність та його перспективи на ринку, і саме ефективний менеджмент може довести цю основу до такого раціонального впровадження, яке забезпечить домінуюче становище на ринку. При цьому інноваційна діяльність є досить складним процесом перетворення нових ідей та знань як самого менеджера, так і всього персоналу підприємства, в об’єкт економічних зв'язків. Це є складна багаторівнева система економічних відносин щодо запровадження нових технологій, якому сприяє дослідження тих питань, які пов’язані з необхідністю зміни відношення до процесу інноваційної діяльності.

Дослідженнями основних проблем, які розкривають управління як процес забезпечення успіху підприємства, та відповідно, запровадження нових технологій з метою завоювання нових ринків збуту, тобто, інновацій, є завжди актуальними та пріоритетними. Адже потрібно постійно активізувати інноваційну діяльність, знаходити дієві інструменти та механізми, які сприяли б підвищенню рівня менеджменту процесами розробки та розповсюдження інновацій.

Адже саме ті підприємства, які постійно здійснюють інноваційний розвиток, можуть конкурувати на ринку, маючи технологічні та економічні переваги в порівнянні іншими конкурентами. Тому тематика менеджменту та інновацій на підприємстві є завжди актуальною, потребує постійного розгляду та вироблення нових пропозицій щодо її напрямків застосування.

Дослідженнями проблем менеджменту та інноваційного розвитку підприємств постійно займаються багато вчених-теоретиків та практиків, зокрема: І. Ансофф, Л. Антонюк, Ю. Бажал, О. Василенко, А. Гриньов, П. Друкер, С. Ілляшенко, Л. Нейкова, О. Кузьмін, М. Портер, К. Фрімен, Й. Шумпетер, І. Роджерс, Ф. Ніксон, Р. Каплан, Д. Нортон, Б. Санто, Дж. Стрікленд, Б. Твисс, А. Томпсон, В. Аньшин, О. Виханский, Р. Фатхутдинов та інших.

Значний внесок у розробку концепції інновацій і інноваційної діяльності здійснили І. Т. Балабанов, М. В. Волинкін, М. М. Грачов, Д. В. Єрохін, П. Л. Зеленов, Н. М. Куликова, Є. О. Ларічев, О. Є. Ломакін, В. Г. Мединський, та інші. Але в зв’язку з розвитком ринку це потребує постійного вивчення, що і становить перспективу досліджень даної роботи.

Метою курсової роботи є дослідження аспектів менеджменту та інновацій підприємства, як перспективних напрямків досягнення успіху на конкуруючому ринку.

Відповідно до поставленої мети поставлено ряд завдань, які були вирішені в ході написання даної роботи:

- обґрунтувати сутність менеджменту на підприємстві;

- охарактеризувати роль менеджменту в досягненні успіху підприємством;

- визначити сутність та об’єкт інноваційної діяльності підприємств;

- розглянути інноваційний процес на підприємстві;

- обґрунтувати напрямки державного регулювання інноваційної діяльності підприємств;

- на прикладі конкретного підприємства розглянути процес управління інноваціями.

Предметом роботи є процес управління та інноваційна діяльність підприємств.

Об’єктом роботи є менеджмент та інновації ТзОВ «Львівський хлібозавод».

Інформаційною базою курсової роботи слугували праці науковців, нормативно-правові акти України та Інтернет-сайти наукової продукції а також статистична звітність підприємства ТзОВ «Львівський хлібозавод».

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій і списку використаних джерел.

Підприємства, які постійно здійснюють інноваційний розвиток, можуть конкурувати на ринку, маючи технологічні та економічні переваги в порівнянні іншими конкурентами. Саме ефективний менеджмент та інновації на підприємстві потребують постійного розгляду, адже вони є запорукою успіху будь-якого підприємства.

Відповідно до поставленої мети вході написання даної роботи були вирішені наступні завдання: обґрунтовано сутність менеджменту на підприємстві; охарактеризовано роль менеджменту в досягненні успіху підприємством; визначено сутність та об’єкт інноваційної діяльності підприємств; розглянуто інноваційний процес на підприємстві; обґрунтовано напрямки державного регулювання інноваційної діяльності підприємств; на прикладі конкретного підприємства розглянуто процес управління інноваціями, яке полягало в випуску нового продукту – багеля з огірками та баликом.

Основним завданням менеджменту на підприємстві є створення продуктивної сили на основі інформації, знань, досвіду, нововведень, що дасть змогу досягти успіху підприємством та досягнення ним конкурентоспроможності на ринку, надавши відповідні конкурентні переваги.

Управління інноваціями вирішує питання планування і реалізації інноваційних проектів, розрахованих на значний якісний стрибок у виробництві, підприємництві, соціальній сфері і є складовою частиною інноваційної діяльності. І саме в процесі стратегічного управління менеджер має займатися передбаченням глобальних змін в економічній ситуації підприємством, пошуком і реалізацією управлінських рішень, що забезпечують виживання і стійкий розвиток за рахунок виявлення майбутніх чинників успіху підприємства.

Так як управління інноваційним процесом є невід'ємною складовою діяльності сучасного підприємства, що охоплює планування, організацію та стимулювання інноваційної діяльності, реалізацію інноваційних процесів, розрахованих на здобуття конкурентних переваг і зміцнення ринкових позицій підприємства, то завданнями інновації є: зниження витрат; поліпшення якості продукції або послуг; виведення на ринок нового товару; формування нової стратегії збуту, яка сприяє підвищенню інтересу споживачів до нового товару тощо. Особливо важливим є не лише своєчасно визначити перспективність певної ідеї та оцінити її комерційну вигідність, а й створити умови для оперативного впровадження новації на підприємстві.

Результатом організування інноваційної діяльності є інноваційний процес, який є комплексом послідовних дій, унаслідок яких нововведення розвивається від ідеї до конкретного продукту і поширюється під час практичного використання. Інноваційний процес проходить у такій послідовності: виникають наукові знання, які перетворюються у інноваційну ідею та її розробку. Інноваційна ідея спирається на потреби суспільства і якщо вона їх задовольняє, то переходить у етап впровадження інновації. В свою чергу впровадження інновацій залежить від наявності матеріальних ресурсів, виробництва і типу поширення нововведень.

При цьому ефективність інноваційного процесу визначається лише після впровадження інновації, коли з'ясовується, у якій мірі вона задовольняє потреби ринку. Важливе значення при цьому має інструмент моделювання. Модель інноваційного процесу дає змогу виділити в інноваційній діяльності окремі складові, відкриваючи тим самим можливість наскрізного планування інновації за стадіями, з урахуванням кон'юнктурних змін.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівський хлібозавод» – визнаний лідер хлібопекарського ринку України. До складу компанії входить 5 філіалів, розташованих в Пустомитівському, Золочівському та Стрийському районах. На підприємствах ТзОВ «Львівський хлібозавод» працює близько 2 тисяч робітників і фахівців. Підприємство постійно вивчає можливості розширення асортименту продукції, прагне забезпечити, українським споживачам широкий спектр хлібопекарських та кондитерських виробів.

Інноваційний розвиток виробництва підприємства відбувається по трьох основних напрямках: виробництво хліба та хлібобулочних виробів; кондитерської продукції; технології виробництва; технології реалізації продукції підприємства. Місія підприємства - надання українському ринку високоякісного асортименту хлібобулочних і кондитерських виробів, виготовленим згідно з міжнародним стандартам якості.

Згiдно з планом стратегiчного розвитку ТзОВ «Львівський хлібозавод», в поточному роцi робота з розробки нових видiв продукцiї буде проводитись в таких напрямках: проведення експериментальних робiт з використанням нових видiв сировини та полiпшувачiв з метою розробки продукцiї з новими смаковими якостями; збереження свiжостi хлiба; подовження термiнiв зберiгання продукцiї; розробка нових видiв хлiба з використанням солодових екстрактiв та сухих квасiв; листкових виробiв (випечених, заморожених); розробка нових видiв пряникiв з начинками; розробка нових видiв тортiв та тiстечок; розробка продукцiї для здорового харчування (хлiб, булочнi вироби, сухарi, печиво).

Так, смаки споживачів та діяльність конкурентів швидко змінюються, і тому для підприємства одним з напрямків інновацій є розробка нового товару: багель з огірком та баликом. З економічної точки зору, багель буде продаватися по ціні 18 грн, яка є нижчою за ціну піци та сандвічів, і це буде приносити максимальний прибуток для підприємства, який покриватиме витрати на виготовлення.

Після впровадження заходу «Проведення промо-акції у супермаркетах» ТзОВ «Львівський хлібозавод» очікує позитивного результату, тобто збільшення обсягів збуту своєї продукції та отримання прибутку при здійсненні відповідної інновації.

Список використаних джерел

1. Баринов В. А. Стратегический менеджмент / В. А. Баринов, В. Л. Харченко. – М.: ИНФРА – М, 2006. – 237 с.

2. Бланк И. А. Финансовая стратегия предприятия / И. А. Бланк. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 720 с.

3. Ветлужских Е. П. Стратегическая карта, системный подход и КПИ: Инструменты для руководителя / Е. П. Ветлужских. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 204 с.

4. Васильєв О. В. Конспект лекцій «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів 4 курсу напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.050100 «Економіка підприємства») [Текст] / О. В. Васильєв, Н. М. Богдан; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва – Х.: ХНАМГ, 2010. – 100 с.

5. Волков О. І. Економіка й організація інноваційної діяльності. / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан, - К., 2005. - 423.

6. Гармашова О. П. Шляхи вирішення проблеми фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні / О. П. Гармашова, О. А. Діняк // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Серія: Економіка і фінанси. – Вип. 116. – 2011. – Севастополь, 2011. – с. 33-39.

7. Гриньов А. А. Інноваційний розвиток промислових підприємств / А. А. Гриньов. – Харків: Инжек ИД, 2003. – 308 с.

8. Дубовик С. Г., Радько А. О. Чинники активізації інноваційної діяльності аграрних підприємств / С. Г. Дубовик, А. О. Радько // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2014. – Вип. 8. – С. 151-154. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_ekn_2016_8_33.

9. Дудар Т. Г. Інноваційний менеджмент. / Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко, – К.: ЦУЛ, 2009. – 256 с.

10. Економіка і організація інноваційної діяльності // За загальною редакцією Стельмащук А. М. — Тернопіль: Економічна думка – 2005.

11. Закон України "Про інноваційну діяльність". – 2010. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-16.

12. Заблоцький Б. Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навч.посібник. / Б. Ф. Заблоцький – Львів: Новий Світ–2000, 2007. – 456 с.

13. Захарченко В. І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки: Навч. посіб. / Захарченко В. І., Корсікова Н. М., Меркулов М. М. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с.

14. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: Навчальний посібник. / С. М. Ілляшенко – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД “Університетська книга”; К.: Видавничий дім “Княгиня Ольга”, 2005. – 324 с.

15. Ільїна К. О. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки / К. О. Ільїна // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.1. – С. 195-203. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2016_23.1_33.pdf.

16. Інноваційний розвиток в Україні: наявний потенціал і ключові проблеми його реалізації: аналітична доповідь / Центр Разумкова // Національна безпека і оборона. – 2004. – №. 7. – 25 с.

17. Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. / М. А. Йохна, В. В. Стадник, – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 400 с.

18. Кузьмін О. Є. Економіка інноваційного підприємства / О. Є. Кузьмін, І. Н. Пащенко, Л. І. Чернобай, А. О. Босак. – Львів: Львівська політехніка, 2009. – 456 с.

19. Кузнєцова А. Я. Фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності: Монографія. / А. Я. Кузнєцова, – Л.: Львів. банків. ін-т НБУ. – 2005. – 367 с.

20. Лященко О. В. Проблеми оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства / Лященко О. В. // Економічний вісник Донбасу № 2 (20). – 2010. – С. 176-180.

21. Манів З. О. Економіка підприємства. / З. О. Манів, І. М. Луцький – К.: Знання, 2014. – 580 с.

22. Мазур И. И. Эффективный менеджмент: учеб. / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге. – М.: Высшая школа, 2013. – 555 с.

23. Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. / П. П. Микитюк, – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – 295 с.

24. Менеджмент та інновації - складові успіху сучасного підприємства. Розпорядження КМУ Про затвердження плану заходів з реалізації «Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на 2015-2019 роки» від 4.06.2015 № 565-р Київ.

25. Офіційний сайт Кулиничівського хлібозаводу. Електронний ресурс: Режим доступу: http://kulinichi.com/about-company/history.html.

26. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства. / Г. М. Тарасюк – К.: Каравела, 2008. – 352 с.

27. П’ятницька Г. І. Інноваційні стратегії в сучасних умовах господарювання: суть та наукові підходи до формування вибору / Г. І. П’ятницька // Проблеми науки. – 2011. – № 11. – С. 21–29.

28. Рошка М. С. Методика визначення необхідності інновацій та їх глибини в діяльності торговельного підприємства / М. С. Рошка // Вісник Запорізького національного університету – 2010 - №4(8).

29. Рудь Н. Т. Економіка і організація інноваційної діяльності [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lib.lntu.info/books/fb/ pesp/2016/12-40/page8.

30. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент. / Р. А. Фатхутдинов, - М.: ЮНИТИ, 2013. – 507 с.

31. Харів П. С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів: Монографія / П. С. Харів. – Тернопіль: “Економічна думка”, 2013. – 326 с.