Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Региональная экономика \ 4542. Курсова робота Регіональна економіка в Україні: проблеми та шляхи розвитку

Курсова робота Регіональна економіка в Україні: проблеми та шляхи розвитку

« Назад

Код роботи: 4542

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Регіональна економіка

Тема: Регіональна економіка в Україні: проблеми та шляхи розвитку

Кількість сторінок: 40

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗНАЧЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1.1. Загальна характеристика регіону, регіональної економіки та регіональної політики

1.2. Сутність регіональної економіки та її територіальні особливості

1.3. Завдання регіональної економіки

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

2.1. Сучасний стан регіональної економіки в Україні

2.2. Аналіз соціально-економічного розвитку регіонів

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

3.1. Проблеми розвитку регіональної економіки та шляхи їх подолання

3.2. Шляхи підвищення розвитку регіональної економіки

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Регіональна економіка є галуззю наукових знань про економіку регіонів, закономірності і особливості розвитку господарства в умовах конкретної території. Вона створює теорію і методичні основи комплексного аналізу соціально-економічного розвитку регіону для обґрунтування вирішення завдань регіональної економічної політики в Україні.

В сучасних умовах особливого значення набуває використання регіональних ресурсів і резервів соціально-економічного розвитку регіонів, що зумовлює необхідність диференційованого підходу до визначення і вирішення завдань їх розвитку на основі всебічного врахування особливостей природно-ресурсних, демографічних, екологічних, інвестиційних та інших умов.

Об’єктом вивчення регіональної економіки є національний господарський комплекс як закономірна сукупність регіональних господарських систем в умовах повноцінного входження до світового економічного простору.

Предметом регіональної економіки виступають закономірності і тенденції просторово-територіальної організації національного господарства на основі аналізу сукупного впливу економічних, соціальних, демографічних, екологічних факторів в умовах поглиблення міжнародного територіального (географічного) поділу праці. Таке визначення предмету конкретизується в наступних його складових:

- закономірності регіонального соціально-економічного розвитку та розміщення продуктивних сил;

- методологія дослідження територіальної організації життєдіяльності та територіальних пропорцій;

- обґрунтування галузево-територіальної структури господарства;

- вироблення та впровадження ефективних механізмів регіональної політики держави;

- обґрунтування моделей сталого розвитку регіонів;

- обґрунтування принципів управління економічним розвитком регіонів.

Метою є вивчення основ територіальної організації продуктивних сил України, регіонального соціально-економічного розвитку та формування екологічних знань, мислення та свідомості економістів.

Завдання теми дослідження:

- вивчення закономірностей розвитку і розміщення продуктивних сил;

- засвоєння теорії регіональної економіки і регіонального розвитку, наукових засад регіональної економічної політики;

- обґрунтування практичного значення регіонального підходу до управління соціально економічним розвитком територій;

- поглиблення знань про об’єктивну необхідність раціонального і ефективного використання природних, науково-виробничих та людських ресурсів регіонів країни та охорони навколишнього середовища;

- оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру господарського комплексу України і її регіонів, про роль і значення науково-технічного прогресу в розвитку і розміщенні виробництва, про роль зовнішньоекономічних зв’язків в економічному розвитку України та її регіонів;

- пізнання закономірностей взаємодії людського суспільства та геосфери, специфіки антропогенного впливу на довкілля; засвоєння принципів раціонального природокористування;

- розуміння стратегії сучасного екологічного розвитку; засвоєння понять про екологічний моніторинг, екологічні норми та стандарти;

- вивчення специфіки господарського механізму управління процесом природокористування.

Класиками регіональної науки, та її дослідниками є: німецькі вчені Іоганн Тюнен, Альфред Вебер, Вільгельм Кристаллер, Аугуст Льош; російські вчені Н. Н. Баранський, Н. Н. Колосовський; українські вчені Б. М. Данилишин, М. І. Долішній, С. І. Дорогунцов, І. І. Лукінов, Я. Б. Олійник, В. І. Павлов та інші.

Економічний потенціал регіону як складна категорія економічної теорії вважається системою елементів, взаємопов’язаних між собою, та таких, що визначають соціально-економічним та інноваційним розвитком національних економік. Оцінка економічного потенціалу регіону зумовлюється тенденціями економічних процесів. Складний характер взаємозв’язків між складовими елементами та підсистемами економічного потенціалу регіону визначається насамперед якісними економічними змінами у соціально-економічній системі регіону.

На даному етапі розвитку України дослідження питань, пов’язаних з інноваціями, залишаються в числі пріоритетних напрямків. Якщо раніше інноваційна діяльність розглядалася як наслідок науково-технічного прогресу, то в сучасних умовах інновації - найважливіший фактор ефективного функціонування організаційної, виробничої, фінансової, наукової сфер, бо саме в комплексі вони приносять бажаний ефективний результат.

Актуальним завданням розбудови української економіки впродовж останніх років є перехід до інноваційного шляху розвитку. Осередками створення інноваційних продуктів в нашій державі, виходячи з вимог ринку, є не лише потужні підприємства інноваційної сфери, а й всі інші підприємства, що впроваджують нову техніку, технології, вирішують проблеми комплексної механізації та автоматизації, займаються іншими організаційно- управлінськими та інфраструктурними нововведеннями, оскільки інновації - категорія не лише науково-технічної, але і будь-якої іншої підприємницької діяльності.

Функціонування сучасних підприємств тісно пов’язане з категорією час. Швидкі технологічні зміни в умовах гострої конкуренції потребують від них безперервного здійснення інноваційної діяльності, розробки нових програм, проектів, технологій щодо створення нового конкурентоспроможного товару, а також розробки методів організації виробництва та управління.

1. Барейко В. І. Інновації як основа економічного зростання / В. І. Барейко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 9. - С. 42.

2. Говоруха Ж. А. Питання розвитку інноваційної діяльності підприємств України / Ж. А. Говоруха // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 8. - С. 107-109.

3. Економічний потенціал регіону: пріоритети використання: монографія / [І. М. Школа, Т. М. Ореховська, І. Д. Козменко та ін.]; за ред. А. М. Школи. Чернівці, 2003. - 464 с.

4. Звіт про конкурентоспроможність регіонів України 2012. Назустріч економічному зростанню та процвітанню [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.competitiveukraine.org.

5. Інвестиційна та інноваційна діяльність в контексті сучасного економічного зростання / [Кузьмін О. Є., Князь С. В., Тувакова Н. В., Кузнєцова А. Я.] // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 10. - С. 26-29.

6. Копець Г Р, Бранець Б. Р. Встановлення основних факторів розвитку інноваційної діяльності підприємства / Г. Р. Копець, Б. Р. Бранець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - 2007. - № 582. - С. 51-53.

7. Космидайло І. В. Інноваційна діяльність підприємств: зарубіжна практика / І. В. Космидайло // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 9. - С. І74-177.

8. Мартюшева Л. Інноваційний потенціал як об'єкт економічного дослідження / Л. Мартюшева, В. Калишенко // Фінанси України. - 2002. - № 10. - С. 61-66.

9. Махомет Ю. В. Місце інтелектуального потенціалу у соціально-економічній системі регіону / Ю. В. Махомет // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Економічні науки.

10. Нужний К. М. Сутність та структурні елементи економічного потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / К. М. Нужний. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/21_NIEK_2007/Economics/24240.doc.htm.

11. Онищенко В. О. Актуальні питання розвитку інноваційної діяльності регіону / В. О. Онищенко // Економіка і регіон. - 2004. - № 1. - С. 3-5.

12. Резнік Н. П. Проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні та їх структуризація / Н. П. Резнік //Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - № 1.

13. Серія «Регіональна економіка». - 2011. - Випуск 8(31). Частина 2. - С. 54-66.

14. Смоляр Л. Г. Розвиток інноваційного потенціалу як фактор забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / Л. Г. Смоляр // Економіка та держава. - 2008. - № 9. - С. 26-29.

15. Соціально-економічний розвиток регіонів України за січень-квітень 2011 року. - К.: Державний комітет статистики України, 2012. - 26 с.

16. Талах В. І. Методологічні засади дослідження чинників формування, використання та відтворення економічного потенціалу регіону / В. І. Талах [Електронний ресурс] // Економічні науки. - Серія «Облік і фінанси». - 2011. - Випуск 8 (29). - Ч.4.