Распечатать страницу

Курсова робота Фірмовий стиль у маркетингу

« Назад

Код роботи: 4539

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Маркетинг

Тема: Фірмовий стиль у маркетингу

Кількість сторінок: 44

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

Розділ 1. Поняття і функції фірмового стилю

Розділ 2. Основні елементи та носії фірмового стилю

Розділ 3. Колір та форма як визначальні атрибути фірмового стилю

Висновки

Список використаних джерел

Наприкінці XX ст. в економічному житті країн і народів відбулися колосальні зміни. Неймовірно зросла роль корпоративної символіки товаровиробника, імені продавця, найважливішим елементом і матеріальною оболонкою яких є торгова марка, знак, а також назва фірми.

Із загальним зростанням чисельності населення і розвитком ринкових відносин стало очевидно, що недостатньо випускати якісну продукцію. Необхідно її виділяти серед конкурентів. Таким чином, поступово зароджувався фірмовий стиль. Сьогодні наявність фірмового стилю (або бренду) життєво необхідна для будь-якої компанії.

Всі людські бажання, задуми, пристрасті і відносини матеріалізуються в знаках і речах, щоб стати предметами купівлі та споживання. Як відомо, образ міститься у всьому, але найважливішим є той образ, який несуть товарний знак і назва фірми. Звичайно, якість товарів або послуг – головний чинник, що визначає успішність впровадження їх на ринок, однак привабливість символічних образів може зробити істотний вплив на цей процес.

Отже, актуальність теми полягає в тому, що в умовах високої конкуренції фірми та організації потребують систему ідентифікації, яка б приваблювала нових споживачів та формувала лояльність, – фірмовий стиль.

Метою дослідження є розкриття сутності фірмового стилю як маркетингового інструменту та його значення для просування компаній. Відповідно до сформульованої мети, в ході дослідження передбачається виконати наступні завдання:

- з’ясувати поняття, функції та цілі фірмового стилю;

- розглянути основні структурні компоненти фірмового стилю, етапи їх розробки та вимоги до них;

- дослідити психологічний вплив кольору та форми на людину.

Ступінь наукової розробки. На теренах України про формування єдиного стилю компанії заговорили і активно стали писати на цю тему на початку 90-х рр. Хоча ефективність методів і способів проведення рекламних проектів в Україні трохи відстає від західних течій, вітчизняний бізнес цілком може вбирати в себе позитивні технології на основі досвіду, отриманого західними компаніями, застосовуючи вже перевірені методи. Питання фірмового стилю вивчається в багатьох вітчизняних посібниках по маркетингу, а також у спеціалізованих журналах, досліджується як економістами, так і дизайнерами.

До ключових західних авторів, які заклали основи дослідження, можна віднести Джойса В., Девіса С., Капферера Ж., Котлера Ф., Кляйна Н. З-поміж вітчизняних дослідників варто відзначити Владимирського П. та Владимирську А., які у своєму підручнику по рекламі здійснюють порівняльний аналіз поняття фірмового стилю та наводять багато прикладів; Мозера К., який вивчає психологічний вплив фірмового стилю; Морозову І., Соловйова А. та Макашеву З., які досліджують роль брендів у маркетингу.

Структура. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Отже, фірмовий стиль (або система фірмової ідентифікації) – це набір колірних графічних, словесних, друкарських, дизайнерських постійних елементів (констант), що забезпечують візуальну й смислову єдність товарів (послуг), усієї вихідної від фірми інформації, її внутрішнього й зовнішнього оформлення. Фірмовий стиль проявляється не тільки в дизайні й оформленні, а й в асортименті та якості товарів, обслуговуванні, виконанні зобов'язань, гарантії надійності тощо. Фірмовий стиль прямим чином пов'язаний із іміджом (брендом) організації.

Фірмовий стиль розробляється з метою забезпечення впізнаваності компанії споживачами, потенційними клієнтами та партнерами та надання конкурентної переваги. Відповідно, фірмовий стиль виконує іміджеву, ідентифікуючу та диференціюючу функції. Таким чином, він полегшує впізнання і запам’ятовування товару, вказує на його походження, повідомляє інформацію про нього, стимулює бажання купити, символізує гарантію тощо.

Фірмовий стиль відіграє важливе значення у маркетингу, адже він спрощує розробку маркетингових комунікацій, скорочує час і витрати на їх підготовку, сприяє підвищенню корпоративного духу, позитивно впливає на візуальне середовище фірми і естетичне сприйняття її товарів. Вдало розроблений фірмовий стиль асоціюється з потребами споживачів і створює позитивну репутацію фірми.

Система фірмового стилю включає наступні елементи: товарний знак, фірмовий шрифтовий напис (логотип), фірмовий блок, фірмове гасло (слоган), фірмовий колір (кольори), фірмовий комплект шрифтів, інші фірмові константи (фірмові особливості дизайну, оригінальні сигнатури і піктограми, певні внутрішньофірмові стандарти, формат видань тощо).

Центральним елементом фірмового стилю є товарний знак, тобто зареєстровані у встановленому порядку образотворчі, словесні, об'ємні, звукові позначення або їх комбінації, які використовуються його власником для ідентифікації своїх товарів. Товарний знак, окрім ідентифікації, виконує другу важливу функцію – захищає товар від недобросовісної конкуренції і встановлює юридичний пріоритет користувача товарної марки.

При розробці фірмового стилю важливо правильно підібрати колір та форму, оскільки вони чітко фіксуються у пам'яті споживачів. Колір робить елементи фірмового стилю більш привабливими, такими, що запам'ятовуються та дозволяють зробити сильний емоційний вплив. Форма передає стан статичності чи динаміки, а також дозволяє сфокусувати увагу споживачів на потрібному місці.

Вибір фірмових кольорів важливо здійснювати з урахуванням емоційного впливу (досліджуваного Люшером) та асоціацій, які викликає той чи інший колір у потенційних покупців. Крім емоційного впливу кольору, важливо проаналізувати, з яким видом діяльності він асоціюється. Правильно підібраний колір здатний збільшити шанси рекламного повідомлення бути побаченим, покращити сприйняття інформації і підвищити позитивне ставлення до продукту.

В цілому, фірмовий стиль є важливим компонентом маркетингової стратегії фірми, оскільки він дозволяє, по-перше, ідентифікувати вироби фірми і вказати на зв'язок їх з фірмою, а по-друге, виділяє товари фірми з загальної маси аналогічних товарів її конкурентів. Розробка фірмового стилю потребує врахування маркетингових досліджень, рекомендацій філологів, психологів та інших спеціалістів. Вдало розроблений фірмовий стиль робить весь комплекс маркетингових заходів ефективнішим і менш затратним.

1. Авдеев В. Психотехнология решения проблемных ситуаций. – М.: ИМА-ПРЕСС, 1995. – 230 с.

2. Акулич И. Маркетинг. – Минск: Вышэйшая школа, 2002. – 226 с.

3. Антипов К. Основы рекламы. Учебник. – М.: Дашков и К°, 2009. – 328 с.

4. Бадьин А., Тамберг В. Брендинг в розничнойторговле. Алгоритм построения «с нуля»». М.: Эксмо, 2008. – 123 с.

5. Бейкер М. Энциклопедия маркетинга. – СПб.: Питер, 2002. – 1192 с.

6. Владимирська А., Владимирський П. Реклама: навчальний посібник – К.: Кондор, 2006. – 334 с.

7. Голубков Е. Основы маркетинга. Учебник. – М.: Финпресс, 1999. – 499 с.

8. Гриднева Е. Фирменный стиль и проблема креативного менеджмента // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия Социальные науки. – 2009. – №1. – С. 100–107.

9. Гуревич П. Психология рекламы. – М.: Юнити-Дана, 2005. – 287 с.

10. Данченок Л. Основы маркетинга. – М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. – 239 с.

11. Дегтярев А. Изобразительные средства рекламы: слово, композиция, стиль, цвет. – М.: Фаир-Пресс, 2006. – 260 с.

12. Джойс В. Практическое руководство к тесту Люшера. – Кишинев: Периодика, 1990. – 134 с.

13. Дымшиц М. Потребительская лояльность: механизмы повторной покупки. – М.: Вершина, 2007. – 95 с.

14. Дэвис С., Данн М. Бренд-билдинг: создание бизнеса, раскручивающего бренд. – СПб.: Питер, 2005. – 320 с.

15. Зотов В. Бренд-маркетинг. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2005. – 36 с.

16. Капитонов Э. Корпоративная культура: стратегическое направление развития социально-трудовых отношений. – Ростов-на-Дону, 2003. – 45 с.

17. Капферер Ж.-Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка, ценности бренда. – СПб.: Вершина, 2007. – 443 с.

18. Кляйн Н. No Logo: люди против брэндов. – М.: Омега, 2003. – 275 с.

19. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1991. – 540 с.

20. Кулибанова В. Прикладной маркетинг. – СПб.: Нева, 2003. – 274 с.

21. Макашева З., Макашев М. Брендинг: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2011. – 288 с.

22. Мозер К. Психология маркетинга и рекламы. – Харьков: Гуманитарный Центр, 2004. – 380 с.

23. Мокшанцев Р. Психология рекламы. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 342 с.

24. Морозова И. Слагая слоганы. – М.: «РИП-Холдинг», 1998. – 250 с.

25. Мудров А. Аксиомы рекламы. – М.: Магистр, 2008. – 462 с.

26. Огилви Д. Огилви о рекламе. – М.: Эскмо, 2006. – 232 с.

27. Панкрухин А. Маркетинг: учебник. – М.: Омега, 2005. – 656 с.

28. Перция В., Мамлеева Л. Анатомия бренда. – М., 2001. – 177 с.

29. Песоцкий Е. Современная реклама: теория и практика. – М.: Феникс, 2003. – 134 с.

30. Пименов П. Основы рекламы. – М.: Гардарики, 2006. – 402 с.

31. Разепов И. Психология рекламы и PR. – М.: Дашков и Ко, 2009. – 224 с.

32. Соловьев А. Знаковые бренды. – М., 2001. – 146 с.

33. Траут Дж., Райс Э. Позиционирование. Битва за узнаваемость. –СПб.: Вершина, 1997. – 128 с.

34. Тульчинский Г., Терентьева В. Бренд-интегрированный менеджмент: каждый сотрудник в ответе за бренд. – М.: Вершина, 2006. – 352 с.

35. Туэмлоу Э. Графический дизайн: фирменный стиль. – М.: Дашков и Ко, 2003. – 250 с.

36. Хромов Л. Рекламная деятельность: искусство, теория, практика.

37. Хэйг М. Выдающиеся брэнды. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 368 с.

38. Шнайдер Л., Кимбрэл Г., Волошик К. Основы маркетинга. – Нью-Йорк: Мак Гроу-Хилл Кампаниз, 2006. – 881 с.

39. Шульц Д., Шульц Х. Брендология: правда и вымыслы о брендинге. – М.: РИПОЛ классик, 2006. – 254 с.

40. Эйри Д. Логотип и фирменный стиль: руководство дизайнера. –СПб.: Питер, 2011. – 216 с.