Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Организация производства \ 4538. Тестові завдання з курсу Організація виробництва - 117 питань

Тестові завдання з курсу Організація виробництва - 117 питань

« Назад

Код роботи: 4538

Вид роботи: Тестові завдання

Предмет: Організація виробництва

Тема: 117 питань

Кількість сторінок: 32

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

1. Тестові завдання

Список рекомендованої літератури

1. Абрамов В. М., Данюк В. М. Гриненко А. М., Колот А. М., Чернов В. І. Нормування праці: Підручник. (за рецензією В. М. Данюка і В. М. Абрамова) – К.: 1995.– 208 с.

2. Вейе Гюнтер, Ульрих Деринг. Введение в общую экономику и организацию производства. Изд. Фран Фален Гмбх, Мюнхен, 1990 – Красноярский гос. университет, 1995. – 497 с.

3. Гупалов В. К. Управление рабочим временем. М.: “Финансы и статистика”, 1998. – 240 с.

4. Економіка підприємства. Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.

5. Казанцев А. К., Подлесных В. И., Серова Л. С. Практический менеджмент: В деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1998.-367 с.

6. Козловский В. А., Маркина Т. В., Макаров В. М. Производственный и операционный менеджмент. Практикум.- СПб: “Специальная Литература”, 1998. - 216 с.

7. Кожекин Г. Я., Синица А. М. Организация производства: Учебное пособие. – Минск: ИП “Экоперспектива”, 1998. – 334 с.

8. Новицкий Н. И. Основы менеджмента: Организация и планирование производства (Задачи и лабораторные работы). - М.: Финансы и статистика, 1998.- 208 с.

9. Организация и планирование машиностроительного производства: Учебник для машиностр. спец. Вузов / М. И. Ипатов, М. К. Захарова, К. А. Грачова и др.; Под. ред. М. И. Ипатова, В. И. Постникова и М. К. Захаровой. - М.: Высш. шк., 1988. - 367 с.

10. Организация, планирование и управление деятельности промышленного предприятия. Под ред. С. М. Бухало. – К.: Вища шк. 1989. – 472 с.

11. Оучи У. Методы организаций производства: японский и американский подходы.: Пер. с англ. – М.: Экономика, 1984. – 183 с.

12. Плоткин Я. Д., Янушкевич О. К. Организация и планирование приборостроительного производства. – Л.: Свет, 1992.

13. Сачко Н. С. Теоретические основы организации производства. – Минск.: Дизайн ПРО, 1997. – 320 с.

14. Соколин М. П. Оперативное управление производством (модели и методи) / Отв. редактор В. М. Геец. – К.: Наукова думка, 1991.

15. Управління виробничою інфраструктурою. / За ред. М. А. Бєлова. - К.: КНЕУ, 1997. - 208 с.

1. Тестові завдання

1. Організація виробництва - це:

2. Фабричний кодекс, у якому вперше були визначені основи організації трудової діяльності, був створений …

3. Основні правила, що відображають загальний універсальний закони організації і використовуються в практичній діяльності організації виробничих систем, є …

4. Який із принципів організації виробничих систем обумовлений необхідністю компенсації відхилень від параметрів функціонування системи?

5. Природний процес – це…

6. Сукупність взаємопов’язаних дій людей, засобів праці та сил природи, потрібних для виготовлення продукції, це:

7. Процес, якому притаманна циклічність, пов’язана з виготовленням певної форми, які обчислюються в штуках, називають:

8. Виробничий процес – це…

9. Виробничі процеси поділяються на основні, допоміжні та обслуговуючі …

10. Дискретні процеси – це виробничі процеси …

11. Перерви між суміжними технологічними операціями мають бути мінімальними або зовсім ліквідованими – це вимога принципу:

12. Принцип спеціалізації виробничого процесу означає …

13. Принцип ритмічності виробничого процесу полягає в тому, що…

14. Частина технологічного процесу, що виконується на одному робочому місці над одним предметом праці одним робітником (або групою робітників) без переналагоджування устаткування називається …

15. Підприємства одиничного виробництва …

16. Виробництво з вузькою номенклатурою продукції, великим обсягом безперервного і тривалого виготовлення окремих виробів називається

17. Для якого типу виробництва характерна обмежена номенклатура продукції, обсяг випуску може бути достатньо великим, а виготовлення окремих виробів періодично повторюється певними партіями?

18. Коефіцієнт закріплення операцій (Кзо) у середньо-серійному виробництві:

19. В яких типах виробництва застосовуються багатопредметні потокові лінії?

20. Для масового типу виробництва характерно:

21. Який тип спеціалізації застосовується при організації дрібносерійного виробництва?

22. Інтервал часу від початку до закінчення процесу виготовлення продукції називають:

23. Включає чи ні виробничий цикл час на підготовку устаткування?:

24. Технологічний цикл – це інтервал часу, який включає:

25. Перерви, що виникають при зайнятості робочих місць, коли предмети праці чекають своєї черги на обробку називають …

26. Паралельно-послідовний вид руху деталей по операціях більш переважний:

27. При застосуванні паралельного способу поєднання операцій, обробка предметів праці на наступній операції починається …

28. Яка норма часу застосовується для розрахунку тривалості виробничого циклу при послідовному русі предметів праці по операціях?

29. Який засіб найбільш потужний по скороченню тривалості операційного циклу при паралельному русі деталей по операціях?

30. Яка складова частина виробничого циклу є найбільшою?

31. Виробничий цикл обробки партії предметів обчислюється у …

32. Виробничий цикл складного виробу дорівнює …

33. Який тип руху предметі праці застосовується у поточному виробництві?

34. Потоковому виробництву властиві такі ознаки:

35. Які з нижченаведених ознак не характерні для потокового методу організації виробництва?

36. За якою класифікаційною ознакою потокові лінії поділяються на конвеєри з безперервним та пульсуючим рухом?

37. В яких типах виробництва застосовуються однопредметні потокові лінії?

38. Інтервал часу, за який з потокової лінії сходять вироби, що слідують один за одним транспортними партіями, називають:

39. Такт потокової лінії обчислюється в одиницях ….

40. На скільки скорочується довжина робочої частини конвеєра, якщо робочі місця розташовані з двох боків одне напроти другого?

41. Чи залежить довжина робочої частини конвеєра від розташування робочих місць на операціях відносно конвеєра?

42. Яка норма часу застосовується для розрахунку безперервно-потокових ліній?

43. Чи залежить довжина робочої частини конвеєра від кількості робочих місць на операціях?

44. В яких типах виробництва застосовуються однопредметні прямотокові лінії?

45. Вироби виходять з однопредметної прямотокової лінії з тактом:

46. Чи існує технологічний заділ на однопредметній прямотоковій лінії?

47. Який тип спеціалізації застосовується при організації групових потокових ліній?

48. Чим відрізняється гнучка автоматизована лінія від гнучкої автоматизованої дільниці?

49. Адміністративно відокремлена частина підприємства, у якій виконується певний комплекс робіт у відповідності з внутрішньозаводською спеціалізацією називають:

50. Зв’язки структурного підрозділу, що характеризують ступінь його економічної сумісності з іншими елементами і системою в цілому є …

51. За яким критерієм основні підрозділи цехової виробничої структури поділяються на основні, допоміжні, обслуговуючі та побічні цехи?

52. Які функції виконують допоміжні цехи на підприємстві?

53. Недоліками предметної виробничої структури є:

54. Основними перевагами технологічної виробничої структури підприємства є:

55. З розвитком та поглибленням рівня спеціалізації підприємства його виробнича структура:

56. За яким критерієм розрізняють технологічну, предметну та змішану виробничі структури?

57. Технологічні виробнича структура переважно використовується на підприємствах:

58. Сукупність підрозділів, які прямо не беруть участь у створенні основної (профільної) продукції підприємства, але своєю діяльністю сприяють роботі основних цехів, називають:

59. Підрозділи якого господарства займаються придбанням, проектуванням, виготовленням, відновленням та ремонтом технологічної оснастки, її обліком, зберіганням та видачею на робочі місця?

60. Заміна або відновлення окремих частин (деталей, вузлів) устаткування, регулювання його механізмів передбачається (здійснюється) під час проведення …

61. Поточний ремонт обладнання – це …

62. Ремонтний цикл – це проміжок часу роботи устаткування …

63. Структура ремонтного циклу – це …

64. Умовна ремонтна одиниця – це одиниця виміру обсягу ремонтних робіт за …

65. Інструментальне господарство займається …

66. Норми витрат інструменту характеризуються …

67. Заводський оборотний фонд включає інструмент, що знаходиться:

68. Запас інструменту в інструментально-роздавальній коморі включає:

69. Страховий запас інструменту створюється з метою забезпечення …

70. Комплекс підрозділів підприємства, що займається вантажно-розвантажувальними роботами та переміщенням вантажів, утворюють …

71. Спеціалізовані складські приміщення створюються для …

72. Склади по зберіганню готової продукції підпорядковані …

73. В основі планування транспортного господарства лежить визначення ….

74. Віялова транспортна система маршрутів передбачає, що …

75. Кільцева система маршрутних перевезень передбачає …

76. Вантажопотоки – це …

77. В енергетичних балансах відображаються:

78. Проблемами водопостачання та каналізації на великих підприємствах займається керівництво …

79. Технічне завдання на новий виріб містить:

80. Повний життєвий цикл продукції уявляє собою:

81. Технічний проект містить:

82. Конструкторська стандартизація це:

83. Конструкторська уніфікація характеризується:

84. Чи являє собою експлуатація або споживання продукції складовою частиною циклу створення і освоєння у виробництві нової продукції?

85. Що таке життєвий цикл виробу?

86. Дослідно-конструкторська робота це:

87. Корисність будь-яких товарів відбиває їх:

88. Сертифікат продукції – це документ, який …

89. Найбільш жорстокі вимоги щодо якості продукції містяться у …

90. Рівень якості, який відображає ступінь відповідності певного виробу сучасним вітчизняним та зарубіжним вимогам, називається:

91. Комплексні показники якості продукції:

92. Властивість виробу виконувати свої функції при збереженні експлуатаційних показників у встановлених межах протягом певного проміжку часу, характеризує визначає його:

93. Яка група одиничних показників якості продукції відображає ступінь використання винаходів при проектуванні виробів?

94. Показники якості виготовлення продукції характеризують:

95. Довговічність – це …

96. Об’єктивний метод оцінки рівня якості продукції означає:

97. До комплексних показників якості продукції відноситься:

98. Контроль якості, який здійснюється у спеціально обладнаних приміщеннях шляхом проведення випробувань, аналізів, називається:

99. Метод оцінки рівня якості, що грунтується на наслідках аналізу сприймання органами почуттів людини без застосування технічних вимірювальних та реєстраційних засобів, називається:

100. Яку модель забезпечення якості необхідно використовувати для підприємств серійного і масового виробництва при виробництві, монтажі та обслуговувані?

101. Контроль якості, що здійснюється безпосередньо в ході технологічного процесу виготовлення виробу за допомогою спеціальних пристроїв, називається:

102. Організація праці – це …

103. Регламентованим обсягом робіт, який повинен бути зробленим робітником відповідної кваліфікації називається:

104. Норми праці …

105. Норма часу - це …

106. Хронометраж застосовується при нормуванні наступними методами …

107. Об’єктом індивідуальної фотографії робочого часу є:

108. Затрати часу, що характеризують тривалість виконання трудового прийому являють собою:

109. Затрати часу, що характеризують тривалість виконання трудової операції:

110. Виробнича операція це:

111. Які об’єкти вивчаються за допомогою хронометражу:

112. Різниця між розміром норми часу і норми штучного часу становить:

113. Технологічна операція це:

114. Що необхідно вважати основною перевагою методу безпосередніх вимірів?

115. Для встановлення технологічно обгрунтованої норми часу використовують:

116. До системи оперативного планування не відносяться:

117. Яка з систем оперативного планування використовує за планово-облікову одиницю певний вузол?