Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Государственное и региональное управление \ 4531. Магістерська робота Маркетингова модель державного управління і перспективи її формування в Україні на прикладі Роздільнянської районної державної адміністрації

Магістерська робота Маркетингова модель державного управління і перспективи її формування в Україні на прикладі Роздільнянської районної державної адміністрації

« Назад

Код роботи: 4531

Вид роботи: Магістерська робота

Предмет: Державне і регіональне управління

Тема: Маркетингова модель державного управління і перспективи її формування в Україні на прикладі Роздільнянської районної державної адміністрації

Кількість сторінок: 105

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 2400 грн

Вступ

Розділ 1. Маркетингова модель державного управління

1.1. Сутність та об’єктивна обумовленість маркетингової моделі державного управління

1.2. Поняття державних послуг

1.3. Проблема державних послуг в документах з питань адміністративної реформи в Україні

Розділ 2. Становлення системи надання державних послуг в Україні

2.1. Види класифікацій послуг

2.2. Концептуальні підходи до територіальної організації сфери надання державних послуг на базовому рівні

2.3. Номенклатура державних послуг, які надаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування

2.4. Управління якістю надання державних послуг населенню

Розділ 3. Підвищення якості державних послуг - як магістральний напрямок адміністративних реформ в розвинених країнах

3.1. Відображення концепції маркетингової держави у адміністративних реформах розвинених країн

3.2. Модернізація уряду Франції, перспективи розвитку державних послуг та поліпшення їх якості

3.3. Якість державних послуг, як ключова проблема адміністративної реформи у Великої Британії

Висновки

Список використаних джерел

Актуальність теми дослідження. Держава, як суб’єкт управління суспільними процесами не одно тисячоріччя, проявила себе як універсальна організація суспільства. Держава володіє всіма рисами організації, має ієрархічну структуру, апарат управління, тобто державний апарат.

Держава є основним інститутом політичної системи суспільства, вона – головний стрижень та уособлення політичної влади. Тому історія людства пронизана пошуком кращої форми організації державної влади та управління.

Джон Локк (1632 – 1704) був першим серед мислителів, який у своєї праці “Два трактати про державне правління” на концептуальному рівні в ланцюжку “особа - суспільство – держава” поставив на перше місце особу (потреби й інтереси людини), на друге – потреби й інтереси суспільства і лише на третє – потреби й інтереси держави.

За століття існування держава проявила себе як унікальна, універсальна і всеохоплююча організація суспільства, яка має різноманітні і динамічні характеристики та виконує унікальні функції з управління всіма життєво важливими сферами суспільної діяльності. Разом з тим необхідність в ефективному впливу на перебіг суспільних процесів потребує удосконалення методів державного управління на підставі системного підходу, раціоналізації його основних принципів, використання сучасних гнучких управлінських моделей, чутливо орієнтованих на суспільні потреби.

За останні десятиліття ХХ ст. намітилася трансформація процесу модернізації у постмодернізацію, яка охоплює: переорієнтацію інфраструктури індустріального суспільства на розвиток його інформаційних можливостей та постматеріальних цінностей; формування екологічного суспільства, заснованого на впровадженні природозберігаючих технологій; розширення сфери індивідуальної свободи людини, створення для неї можливості суспільного вибору, незалежності від тиску зовнішнього середовища.

Наприкінці 80 – х і протягом 90 – х років у країнах Європи та США спостерігалися процеси активного реформування публічного управління. У цих країнах здійснюється поступовий рух до більш гнучкої і результативної, ринково орієнтованої, спрямованої на клієнта – громадянина системи суспільного управління, головним завданням якої є організація влади для досягнення встановлених цілей.

У ХХІ с. перед Україною, яка будує нову політичну систему, стоїть завдання вироблення моделі державного управління, яка відповідає сучасним реаліям. Реформування державного управління включає визначення ролі, завдань, функцій, структури органів державного управління, розподілу повноважень між виконавчою владою та органами місцевого самоврядування, розвиток системи державної служби, вироблення соціальних і гуманітарних аспектів управління, створення відповідної законодавчої та нормативно – правової бази, формування механізмів піднесення економіки, добробуту населення, забезпечення національної безпеки, оздоровлення відносин між органами влади та населенням, інститутами громадянського суспільства.

Одним із стратегічних завдань адміністративної реформи є запровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади і місцевого самоврядування як діяльності по забезпеченню реалізації прав і свобод громадян, наданню державних та громадських послуг.

Україна має перетворитися в державу для людини. Сучасне розуміння демократичної держави полягає у тому що не громадяни служать державі, а вона є організацією на службі у суспільства. Це означає що держава не управляє громадянами, а надає їм управлінські послуги, тобто вчиняє різноманітні дії, спрямовані на створення умов для реалізації ними своїх прав і свобод. Система надання державних послуг має бути організована таким чином, щоб це було зручно громадянам (а не чиновникам), займало мінімум часу, довідок та грошей.

Сьогодні проблема державних послуг потребує подальшого законодавчого впорядкування діяльності органів влади в цій сфері. Ця ідея підтримується деякими провідними українськими вченими – адміністравістами. Зокрема, проф. В. Авер’янов зазначає, що виконавча влада поряд з виконанням інших функції держави має бути спрямована на надання населенню (фізичним і юридичним особам) багатоманітних управлінських послуг.

Однак цей напрям адміністративної реформи залишається майже у зародковому стані, немає і належного його наукового забезпечення.

Від того, яким будуть ці заходи, наскільки своєчасно якісно вони будуть проведені, залежатиме курс державного розвитку України у майбутньому.

Актуальність теми дослідження визначається:

- реалізацією одного із напрямків адміністративної реформи, який передбачає запровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади та місцевого самоврядування як діяльності по забезпеченню реалізації прав і свобод громадян, надання державних та громадських послуг;

- необхідністю впровадження системи поліпшення якості надання державний послуг на місцях;

- відсутністю глибоких наукових досліджень з проблеми територіальної організації сфери надання державних послуг.

Аналіз цієї проблеми показав, що глибоких дисертаційних та монографічних досліджень немає. На сьогодні опубліковано незначна кількість праць у яких порушуються проблеми надання державних послуг. Проте, особливу увагу, з нашого погляду, заслуговують праці, як вітчизняних так і зарубіжних вчених: В. Б. Авер'янова, Г. В. Атаманчука, Н. Р.Нижник, В. Маліновського, В. А. Козбаненко, В. В. Цвєткова, А. Г. Топчієва та інших. Ними вперше розглядались проблеми вдосконалення державного управління в контексті проведення адміністративної реформи. Крім того, був зроблений аналіз досвіду Франції та Великобританії проведення адміністративних реформ, головної метою яких було підвищення ефективності праці виконавчих органів влади через поліпшення якості надання державних послуг.

Мета й завдання дослідження. Виходячи з актуальності й недостатньої вивченості проблеми, автор ставить за мету дослідження визначення науково - теоретичних засад, змісту маркетингової моделі державного управління, розкриття поняття державні послуги та територіальної організації сфери державних послуг та розробку пропозицій щодо вдосконалення системи надання державних послуг на районному рівні.

Беручи до уваги складність і багатогранність теми, автор ставить відповідні до мети завдання дослідження:

- здійснити системний аналіз наукової літератури, законодавчої та нормативної бази щодо надання державних послуг органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- вивчити та проаналізувати досвід зарубіжних розвинених країн з проведення адміністративних реформ;

- виявити і розглянути особливості територіальної організації сфери державних послуг на районному рівні, проаналізувати ступінь охоплення різними видами державних послуг населення на районному рівні;

- сформулювати конкретні рекомендації щодо вдосконалення системи надання державних послуг на районному рівні.

Об'єктом дослідження є організаційно-функціональна структура державного управління на базовому рівні.

Предметом дослідження є надання державних послуг, як функція місцевих органів виконавчої влади, шляхи вдосконалення системи надання державних послуг на районному рівні.

Гіпотеза дослідження. Магістрант виходить припущення, що в державі відбувається становлення системи надання державних послуг, подальше утвердження і поглиблення якої залежатиме від:

- вирішення питань нормативно - правового забезпечення і регламентація діяльності органів державної влади, удосконалення їх структури, розмежування повноважень між центральними і місцевими органами виконавчої влади, вдосконалення територіальної організації сфери надання державних послуг, підвищення якості надання державних послуг;

- створення умов і технологій для оперативного аналізу якості надання державних послуг з метою гнучкого реагування організацій державного сектора на потреби громадськості.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є система загальнонаукових та спеціальних методів дослідження зокрема: системний і структурно-функціональний, статистичний і порівняльний методи, методи системного аналізу й синтезу та інші. Так, застосування системного методу дозволило дослідити формування системи надання державних послуг на районному рівні, розглянути її складові у взаємодії та взаємозв'язку, запропонувати шляхи її вдосконалення.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що вперше:

- виконано комплексне дослідження організаційних аспектів формування системи надання державних послуг на районному рівні;

- науково обґрунтовано і розроблено рекомендації щодо вдосконалення системи надання державних послуг.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що:

- проведений комплексний аналіз формування системи надання державних послуг на районному рівні може скласти основу для подальшого розширення й удосконалення цієї мережі;

- результати дослідження й висновки, можуть бути використані як науковцями, так і практичними працівниками системи державного управління для вдосконалення форм і методів надання якісних державних послуг;

- напрацьованих в межах дослідження матеріали можуть бути використані в системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації керівних кадрів.

Магістерська робота виконана за замовленням Роздільнянської районної державної адміністрації, тому результати досліджень мають рекомендаційний характер для впровадження їх в практику роботи її структурних підрозділів, відповідних установ та організацій.

Структура магістерської роботи обумовлена її проблематикою та складається зі вступу, трьох розділів, списку використаних джерел та додатків.