Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Аудит \ 4526. Курсова робота Аудит довгострокових та поточних зобов’язань

Курсова робота Аудит довгострокових та поточних зобов’язань

« Назад

Код роботи: 4526

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Аудит

Тема: Аудит довгострокових та поточних зобов’язань

Кількість сторінок: 23

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

1. Завдання і джерела аудиту довгострокових та поточних зобов’язань

2. Головні аспекти, на які повинен звернути увагу аудитор, перевіряючи облік позик

3. Методика аудиту довгострокових зобов'язань

4. Методика аудиту поточних зобов'язань

Висновки

Список використаної літератури

Важливою умовою успішного функціонування підприємств в ринкових умовах є оптимізація зобов'язань, які виникають внаслідок минулих операцій чи подій. Зобов'язання є однією із складових балансу і розглядаються як джерела формування фінансових ресурсів для фінансування операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємств. У майбутньому заборгованість за зобов'язаннями має бути погашена шляхом передачі кредиторам певних активів або послуг. Одним з елементів управління зобов’язаннями на сучасному етапі є розвиток системи контролю їхнього виникнення, накопичення і погашенння.

Наукові дослідження даної проблеми проводять такі вчені як: Саблук П. Т., Бутинець Ф. Ф., Кулаковська Л. П., Алборов Р. А., Мельник М. В., Білик М. Д., Давидов Г. М. та інші.

Метою даного дослідження є: визначення основних особливостей аудиторського контролю складових зобов’язань, обґрунтування методики його проведення.

Цільове спрямування роботи обумовило постановку наступних завдань:

- вивчити завдання і джерела аудиту довгострокових та поточних зобов’язань;

- визначити головні аспекти, на які повинен звернути увагу аудитор, перевіряючи облік позик;

- дослідити методику аудиту довгострокових та поточних зобов'язань.

Інформаційною базою дослідження стали закони та інші нормативні документи з питань економічної політики, M(C)БO, П(С)БО, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства, розробки науково-дослідних установ та особисті спостереження.

Підсумовуючи дане дослідження можна зробити висновок, що мета аудиту операцій із зобов'язаннями полягає у встановленні достовірності первинних даних відносно наявності зобов'язань перед кредиторами, повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку зобов'язань і його відповідності прийнятій обліковій політиці, національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, реальності наявних зобов'язань, законності і доцільності проведених розрахунків, достовірності відображення стану зобов'язань у звітності господарюючого суб'єкта.

Також вдалося встановити, що предметом аудиту операцій із зобов'язаннями є господарські процеси та операції, пов'язані з розрахунками з постачальниками і підрядниками, з персоналом, бюджетом і позабюджетними фондами, іншими кредиторами, а також відносини, що виникають при цьому між сторонами.

Було визначено і джерела інформації для аудиту операцій з довгостроковими і поточними зобов'язаннями, а саме: Наказ про облікову політику підприємства, первинні документи з обліку довгострокових і поточних зобов'язань, облікові регістри, що використовуються для відображення операцій з обліку довгострокових і поточних зобов'язань, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю, звітність підприємства.

Отже, аудит можна охарактеризувати як один із видів незалеж­ного від державних структур контролю, який підтверджує реальність оприлюдненої фінансової звітності фірм, підвищує рівень довіри до неї та знижує ризик у прийнятті управлінських рішень. А саме аудит і операцій з довгостроковими і поточними зобов'язаннями є невід'ємною і важливою частиною загального аудиту фінансово-господарської діяльності.

1. Алборов Р. А. Основы аудита: учеб. пособие / Р. А. Алборов, С. М. Концевая. – М.: Дело и Сервис, 2011. – 224 с.

2. Аудит: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. Я. Савченко, В. О. Зотов, С. А. Кириленко та ін. – К.: КНЕУ, 2004. – 268 с.

3. Аудит. (Основи державного, незалежного, професійного та внутрішнього аудиту). / За ред. проф. Немченко В. В., Редько О. Ю., Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.

4. Аудит: практикум / [О. А. Петрик, В. О. Зотов, Б. В. Кудрицький, І. Ю. Чумакова та ін.]. – К. - КНЕУ, 2011. – 364 с.

5. Бутинець Ф. Ф. Аудит і ревізія підприємницької діяльності [Текст] / Ф. Ф. Бутинець. − Житомир: ПП “Рута”, 2001. − 416 с.− ISBN 966-5676-8-7.

6. Добровський В. М., Гнилицька Л. В., Коршикова Р. С. Управлінський облік: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 210 с.

7. Кулаковская Л. П. Основы аудита [Текст]: учебное пособие для вузов / Л. П. Кулаковская, Ю. В. Пича. − 2-е изд., исправл. и доп. − К.: Каравела, 2004. − 496 c. − ISBN 966-96076-4-7.

8. Огійчук М. Ф. Аудит: організація і методика: навчальний посібник для вузів / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. - К.: Алерта, 2010. - 584 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1050090241282/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/zavdannya_obyekti_dzherela_poslidovnist_auditu_zobovyazan.

9. Петрик О. А., Савченко В. Я., Свідерський Д. Є. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності: Навч. посіб. / За заг. ред. О. А. Петрик. – К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.

10. Рибченко Т. С. Методи та процедури аудиту зобов’язань та розрахунків [Текст] / Т. С. Рибченко // Формування ринкових відносин в Україні. − 2007. − № 4. − C. 81-87.

11. Усач Б. Ф. Організація і методика аудиту [Текст] / Б. Ф. Усач, З. О. Душко, М. М. Колос. – К.: Знання, 2006. – 295 с. − ISBN 966-388-45-8.