Распечатать страницу

Реферат Облік розрахунків з різними кредиторами

« Назад

Код роботи: 4494

Вид роботи: Реферат

Предмет: Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Тема: Облік розрахунків з різними кредиторами

Кількість сторінок: 11

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн

Вступ

1. Кредиторська заборгованість

2. Класифікація кредиторської заборгованості

3. Оцінка кредиторської заборгованості

Висновок

Література

У процесі фінансово-господарської діяльності у підприємства постійно виникає потреба в проведенні розрахунків зі своїми контрагентами. Відвантажуючи виготовлену продукцію, підприємство, як правило, не отримує оплату одразу, тобто відбувається кредитування покупця. Таким чином, протягом періоду від моменту відвантаження продукції до моменту надходження платежу засоби підприємства знаходяться у вигляді дебіторської заборгованості.

Крім того, необхідно вчитися ефективно та раціонально використовувати позики, які можуть лише на деякий час вирішити проблему неплатоспроможності. Кредити мають бути економічно обґрунтованими і доцільними. Керівництво підприємства повинне чітко визначити необхідних розмір кредиту і те, чи окупляться відсотки за цей кредит в майбутньому.

Позикові кошти, безумовно, підвищують ринкову вартість підприємства, але вони повинні бути в такому розмірі, який не шкодить фінансовому стану, а навпаки підвищує його ліквідність та платоспроможність.

Облік та аналіз кредиторської заборгованості відіграє суттєву роль в організації діяльності підприємства. Внаслідок здійснення господарських операцій, пов’язаних з наданням чи отриманням кредитів, позиковим капіталом, а також наданням чи відстроченням платежу товарів, послуг виникає.

Розглянуто як і де докуметально оформляється та ведеться облік з підзвітними особами.

В практичній частині зробленонаступне:

- Використовуючи дані згідно варіанту про склад господарських засобів і джерела їх утворення створено баланс підприємства на перше число місяця.

- По журналу реєстрації господарських операцій за поточний місяць складено бухгалтерські проведення і записано в відповідну таблицю.

- Всі операції з журналу реєстрації рознесено по синтетичних рахунках, але для цього: відкрито рахунки синтетичного обліку на підставі балансу і табличних даних; записуються господарські операції на рахунках синтетичного обліку; підраховуються обороти по дебету і кредиту всіх синтетичних рахунків; визначається сальдо по синтетичних рахунках на кінець місяця.

- На підставі синтетичних рахунків складено оборотну відомість обліку за поточний місяць.

1. Закон України “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні” від 1.07.1999 р.

2. Інструкція про застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджені Наказом МФУ від 30.11.99р. №291.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99. р. №318 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №2.

4. Голова С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: навчально-практичний посібник. – Дніпропетровськ; ТОВ „Баланс-Клуб”, 2001 – 289 с. Закон України “Про підприємство в Україні”.

5. Свідерський Є. І., Свідерський Д. Є. Облік діяльності суб’єктів малого підприємництва: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.