Распечатать страницу

Тести з курсу Корпоративна соціальна відповідальність - 30 тестів

« Назад

Код роботи: 4487

Вид роботи: Тести

Предмет: Корпоративна соціальна відповідальність

Тема: 30 тестів

Кількість сторінок: 10

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. В якому році був прийнятий Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»:

А) в 2001р.;

Б) в 1991 р.;

В) в 1998 р.;

Г) в 1993 р.

 

2. Одним із ключових документів сучасності, в якому підіймаються питання вирішення екологічних проблем є:

А) Програму дій «Порядок денний на ХХІ століття»;

Б) «Програма Ріо+5»;

В) Цілі розвитку тисячоліття;

Г) Йоганнесбурзька декларація зі сталого розвитку.

 

3. На Всесвітній конференції ООН «Людина і навколишнє середовище», яка проходила в Стокгольмі в 1972 р., вперше було введено поняття:

А) «сталий розвиток»;

Б) «екорозвиток»;

В) «зелена економіка»;

Г) корпоративна соціальна відповідальність.

 

4. Діяльність ЮНЕП охоплює широке коло питань і проблем, пов’язаних з:

А) навколишнім середовищем та сталим розвитком;

Б) вирішенням та забезпеченням гармонізації розвитку економіки та соціальної сфери суспільства;

В) розвитком суспільства, що дозволяє задовольняти потреби сьогодення;

Г) вирішенням найгостріших проблем використання енергетичних ресурсів.

 

5. До переліку Цілей розвитку тисячоліття не відноситься:

А) Зменшення дитячої смертності;

Б) Забезпечення сталого розвитку довкілля;

В) Збільшення інвестицій в чистіше виробництво на основі розробки системи стимулів;

Г) Розвиток глобальної співпраці задля розвитку.

 

6. Глобальний договір − це:

А) документ, складений групою осіб для засвідчення встановлених фактів, наприклад акт про нестачу товарно-матеріальних цінностей;

Б) добровільна міжнародна мережа корпоративного громадянства, ініційована з метою сприяння загальним соціальним і екологічним принципам для вирішення проблем глобалізації.

В) документ, в якому наведено перелік заходів, спрямованих на сприяння оздоровленню фінансової системи, переведення після кризового розвитку на шлях екологічно чистого і стабільного розвитку;

Г) документ, в якому вказано глобально визнані цілі, визначені світовою спільнотою для усунення найбільш кричущих нерівностей у глобальному розвитку людства.

 

7. Серед секретаріатів, які перебувають під егідою ЮНЕП є такий, як:

А) секретаріат Конвенції про охорону біологічного різноманіття;

Б) секретаріат Конвенції про охорону і захист прав людей;

В) секретаріат Конвенції про захист мігрантів;

Г) ваш варіант відповіді.

 

8. Спробою об’єднання зусиль усіх країн світу у боротьбі зі змінами клімату за допомогою ринково-орієнтованих економічних механізмів є:

А) Глобальний договір;

Б) Кіотський протокол;

В) Цілі розвитку тисячоліття;

Г) Йоганнесбурзька декларація зі сталого розвитку.

 

9. Мережа Глобального договору складається з Офісу Глобального договору та:

А) шести агенцій ООН;

Б) семи агенцій ООН;

В) восьми агенцій ООН;

Г) п’яти агенцій ООН.

 

10. Європейська стратегія «Європа 2020: стратегія розумного, сталого та всеохоплюючого зростання», прийнята Європейською Комісією у:

А) 2012 році;

Б) 2001 році;

В) 2010 році;

Г) 2005 році.

 

11. Стандарт ISO 14000:

А) описує соціальну відповідальність підприємства в частині дотримання екологічних вимог на виробництві;

Б) оцінює екологічний вплив, пов’язаний з продукцією на всіх стадіях її життєвого циклу;

В) проектує і впроваджує ефективні системи екологічного менеджменту;

Г) визначає загальні норми щодо реалізації міжнародної торгівлі викидами парникових газів.

 

12. Яку міжурядову програму було створено з ініціативи Стокгольмської конференції ООН по навколишньому середовищу (1972 р.) і рішенню Генеральної Асамблеї ООН (1973 р.):

А) МОК;

Б) ЮНЕП;

В) ЮНЕСКО;

Г) Глобальний договір.

 

13. Концепція управління організацією, яка має на меті зменшити негативний вплив діяльності компанії на навколишнє середовище та сприяти раціональному використанню ресурсів – це:

А) концепція «зелений офіс»;

Б) концепція ресурсозбереження та енергоефективності;

В) концепція про охорону довкілля;

Г) немає вірної відповіді.

 

14. До джерел фінансування ЮНЕП не належить:

А) регулярний бюджет ООН;

Б) Фонд з навколишнього середовища;

В) цільові фонди та паралельні внески;

Г) державний бюджет.

 

15. Україна як Сторона додатка 1 підписала Кіотський протокол у:

А) 2012 році;

Б) 2001 році;

В) 1999 році;

Г) 1995 році.

16. Який з міжнародних стандартів КСВ є одним з перших, що було розроблено та прийнято:

А) стандарт ISO 26000;

Б) стандарт Саншайн;

В) стандарт ISO 14000;

Г) стандарт АА1000.

 

17. Який стандарт розроблений на основі постійного діалогу із зацікавленими особами (стейкхолдерами)?

А) стандарт ISO 14000;

Б) стандарт АА 1000;

В) стандарт SA 800;

Г) стандарт Саншайн;

Д) стандарт ISO 26000.

 

18. Який з міжнародних стандартів КСВ найбільше підходить, для компаній, діяльність яких негативно впливає на суспільство;

А) АА 1000;

Б) стандарт GRI;

В)стандарт SА 8000;

Г) стандарти серії ІSО.

 

19. Який з міжнародних стандартів КСВ найчастіше використовують в процесі оцінки соціально відповідальної діяльності підприємств:

А стандарт GRI;

Б) стандарт SА 8000;

В) SО 14000;

Г) стандарт ІSО 26000.

 

20. Які етапи процесу соціальної звітності слід виконати компанії за стандартом АА 1000:

А) планування, реалізація, збір показників, звітування;

Б) планування, звітування, оцінка, аудит;

В) реалізація програм, збирання показників, звітування, аудит;

Г) планування, звітність, підготовка звіту, аудит.

 

21. Який із стандартів представлення нефінансової звітності в найбільшому ступені надає підприємствам інструментарій для виміру прогресу:

А) стандарт GRI;

Б) стандарт SА 8000;

В) стандарт Саншайн;

Г) стандарт ІSО 14000.

 

22. Який із стандартів представлення нефінансової звітності встановлює нормативи поведінки роботодавця відносно до своїх працівників:

А) стандарт GRI

Б) стандарт SА 8000;

В) стандарт Саншайн;

Г) стандарт ІSО 14000.

 

23. Який із стандартів представлення нефінансової звітності с основою серії стандартів екологічного менеджменту і допомагає компаніям вирішувати екологічні питання:

А) стандарт GRI;

Б) стандарт SA 8000;

В) стандарт Саншайн;

Г) стандарт ISO 14000.

 

24. Яка інформація відповідно до стандарту Саншайн має бути представлена у нефінансовій звітності:

А) про продукцію та послуги;

Б) про керівний склад корпорації;

В) про фінансові результати діяльності;

Г) про основних клієнтів;

Д) про основні ринки збуту;

Е) про обсяги податкових виплат;

Ж) про фінансову стійкість та платоспроможність.

 

25. Який з міжнародних стандартів КСВ не може бути використано з метою сертифікації компанії:

А) стандарт АА 1000;

Б) стандарт ISO 14000;

Г) стандарт ISO 26000;

Д) стандарт GRI.

 

26. Який з наведених компонентів є зайвим у системі GRI:

А) стратегічне бачення;

Б) кредо керівника;

В) профіль компанії;

Г) система менеджменту;

Д) дерево цілей компанії;

Е) індекси;

Ж) показники;

З) стратегічні альтернативи;

К) ризики.

 

27. Який показник слід віднести до макроіндикаторів корпоративного управління:

А) індекс сталого розвитку Доу Джонса;

Б) індикатор корпоративного управління Davis Global Advisors;

В) інтегральний індекс корпоративного управління;

Г) Індекс прозорості та підзвітності компаній.

 

28. Бізнес-модель підприємства - це:

А) визначений напрям змін в соціальній та економічній сфері;

Б) послідовність реалізації певних інструментів, методів та заходів;

В) сукупність елементів, які характеризують унікальну логіку функціонування підприємства, його ключові компетенції;

Г) зафіксовані напрямки та послідовність реалізації соціальних програм, що визначають конкурентні фактори успіху.

 

29. Бізнес-модель підприємства визначає:

А) логіку ведення бізнесу;

Б) систему стратегічних цілей;

В) імідж підприємства серед зацікавлених груп;

Г) дії з досягнення конкурентних переваг;

Д) економічну модель підприємства;

Е) очікуваний ефект.

 

30. В чому полягає принцип відкритості соціально відповідальної діяльності підприємства:

А) як підприємство буде розповсюджувати інформацію про власну соціальну діяльність;

Б) як керівники і персонал підприємства вивчають та оцінюють інтереси, очікування та побоювання зацікавлених сторін;

В) яка наявна репутація та які заходи приймаються для її покращення, чи відповідально реалізується діяльність, прозоро та професійно;

Г) як оперативно підприємство реагує на очікування та запити зацікавлених сторін;

Д) як швидко вносить корективи у власну діяльність у зв’язку зі змінами ринкової ситуації.