Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Международный финансовый рынок \ 4431. Курсова робота Фінансові посередники на міжнародному фінансовому ринку

Курсова робота Фінансові посередники на міжнародному фінансовому ринку

« Назад

Код роботи: 4431

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Міжнародний фінансовий ринок

Тема: Фінансові посередники на міжнародному фінансовому ринку

Кількість сторінок: 31

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Оформлення: Методичка

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

1.1. Основна характеристика фінансового посередництва

1.2. Транснаціональні банки (ТНБ) як міжнародні фінансові посередники

РОЗДІЛ ІІ. Особливості функціонування та структура міжнародного фінансового ринку

2.1. Сутність світового фінансового ринку

2.2. Учасники міжнародного фінансового ринку

2.3. Проблеми вдосконалення системи саморегулювання на фінансовому ринку України

РОЗДІЛ ІІІ. РОЛЬ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА МІЖНАРОДНОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Актуальність теми. Розвиток фінансового ринку неможливий без наявності розвинутої інфраструктури. Під інфраструктурою слід розуміти систему інститутів, які функціонують на фінансовому ринку. Потрібно з’ясувати значення посередництва на фінансовому ринку. По-перше, посередники консолідують ризики, приймають на себе багато з них, насамперед ризик неповернення виданих позичок та виплати процентів у строк (дефолт). По-друге, забезпечення деномінації заощаджень. Дрібні позички у посередника нагромаджуються поступово. Згодом на їх основі укладаються угоди з цінними паперами на більші суми.

Розвинута ринкова економіка передбачає наявність діючого ринку, який дозволяє забезпечити потреби суспільства та сприяє якісному розвитку економіки, а отже і держави в цілому. Забезпечення економічних відносин між учасниками ринку відбувається через фінансових посередників, завдяки яким вирішуються проблеми функціонування фінансового ринку. На ньому відбуваються процеси акумуляції, розподілу та перерозподілу вільних фінансових ресурсів.

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню проблем функціонування фінансових посередників на ринку фінансових послуг присвячені праці вітчизняних та зарубіжних науковців, а саме: А. Сенченко, Н. Онишкевич, М. Іванець, та інших. У дослідженнях цих авторів розкрито сутність фінансового посередництва, їхню діяльність як в Україні, так і за кордоном, виокремлено основні положення та види діяльності. Однак, малодосліджене питання щодо вдосконалення діяльності фінансових посередників.

Метою дослідження курсової роботи є розгляд фінансових посередників у роботі, щодо вдосконалення системи саморегулювання на міжнародному фінансовому ринку.

Виходячи з поставленої мети, можна виділити ряд наступних завдань:

- охарактеризувати фінансових посередників;

- розглянути транснаціональні банки як міжнародних фінансових посередників;

- розкрити сутність світового фінансового ринку;

- виділити учасників міжнародного фінансового ринку;

- розкрити роль фінансових посередників на міжнародному фінансовому ринку.

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є фінансові посередники.

Предметом дослідження є фінансові посередники на ринку.

Структура курсової роботи складається зі вступу, трьох розділів з підпунктами, висновків та списку використаної літератури.

За умов глобальної інтеграції фінансових ринків надзвичайно важливим завданням для кожної країни є забезпечення функціонування конкурентоспроможного фінансового ринку. Фінансування інвестицій в реальний сектор через канали ринку цінних паперів і залучення на ці цілі не спекулятивних вітчизняних та іноземних капіталів повинно стати найважливішим джерелом нового етапу промислового підйому. Замість ринку з величезною перевагою державних цінних паперів повинен з'явитися фондовий ринок економічного зростання.

Розвиток фінансового ринку передбачає постановки стратегічних завдань та підтримки їх виконання як з боку урядових, так і неурядових організацій. Розвиток інфраструктури фінансових ринків вимагає об'єднання зусиль держави та професійних учасників цих ринків з метою забезпечення необхідного ресурсного потенціалу перетворень. Лібералізація функціонування фінансового ринку передбачає створення умов для більшої самостійності та незалежності від держави їх учасників.

На нашу думку, найточнішою класифікацією фінансових посередників є класифікація запропонована В. М. Кременем, але вона потребує уточнення. Пропонуємо відносити фінансових посередників до чотирма наступними ознаками: за функціями, за спеціалізацією, за характером проведення операцій та за ступенем інтегрованості. На відміну від класифікації запропонованої В.М. Кременем за спеціалізацією фінансові посередники мають поділятись на спеціалізовані та універсальні, а та ступенем інтегрованості, як і було запропоновано вченим, – на унітарні та інтегровані.

Фінансові посередники висловлюють свою сутність через функції, що являються обов'язковими для всіх видів фінансових посередників. Реалізація цих функцій фінансовими посередниками покликана вести до зростання обсягів, оптимальної структури і зниженню вартості інвестицій в економіці. Аналіз літературних джерел дозволив виділити функції системи фінансового.

Головною і першорядною функцією фінансового посередництва прийнято вважати функцію перерозподілу вільних фінансових ресурсів в економіці. Під нею розуміється оптимальний розподіл фінансових ресурсів між галузями економіки шляхом акумулювання коштів індивідуальних інвесторів (постачальників капіталу), їх трансформації і переміщення до споживачів капіталу. Реалізація цієї функції сприяє перетворенню невеликих за розміром і короткострокових вкладів окремих учасників у капітал для довгострокового фінансування великих інвестиційних проектів. Це призводить до зростання обсягів інвестицій і переорієнтації капіталу з традиційних сфер в нові, що сприяють структурної зміні та інноваційному розвитку економіки.

Крім того, система фінансового посередництва в економіці покликана виконувати функції зниження трансакційних витрат учасників інвестиційного процесу.

З метою пояснення місця і функцій посередників в сучасній економіці, вироблення рекомендацій щодо вдосконалення посередницької діяльності, оптимізації взаємодії між інвесторами та позичальниками проводиться моделювання механізму посередницької діяльності. Крім цього, дослідження фінансових посередників дозволить виявити і пояснити тенденції за останні десятиліття і зрозуміти еволюцію інституту посередників.

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 № 2121-III.

2. Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 року за N 436-IV і набрав чинності з 1 січня 2004.

3. Васка В. М. Суть фінансового ринку та його роль у фінансовій системі. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/12_ENXXI_2010/Economics/65175.doc.htm.

4. Власенкова Ю. Финансовый супермаркет как стратегия развития международных финансовых посредников в условиях конкуренции / Ю. Власенкова // Рынок и услуги. – 2008. – № 5(63). – С. 27–29.

5. Волощенко Л. М., Козина Л. В. Актуальні проблеми розвитку посередництва на фінансовому ринку України // Економічний простір. – 2009. - №21. – с. 199-205.

6. Еш С. М. Фінансовий ринок: Навч. Посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 528 с.

7. Іванець М. В., Актуальні проблеми розвитку посередництва в Україні та шляхи їх подолання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libfor.com/index.php?newsid=1715.

8. Ідентифікація інвестиційного партнерства держави та бизнесу / М. О. Циганкова // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 2. – С. 101-116.

9. Колосова В. П. Кредитування економіки України міжнародними фінансовими інститутами // Фінанси України. – 2010. - №2. – С. 20-30.

10. Маслова С. О., Опалов О. А. Фінансовий ринок. Навчальний посібник. Друге видання, виправлене. – К.: «Каравела», 2003. – 344 с.

11. Міщенко С. В., Проблеми вдосконалення системи саморегулювання на фінансовому ринку // Фінанси України. – 2010. – №9. – С. 43-52.

12. Мозговий О. І. Основні напрямки стратегії Світового банку в Україні // Наукові праці НДФІ. – 2009. - №12. – С. 47-56.

13. Онишкевич Н., Основні тенденції розвитку фінансових посередників в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libfor.com/index.php?newsid=809.

14. Офіційний сайт Державної служби статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

15. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/65.html

16. Панченко Є. П. Особливості кредитування Світовим банком країн із перехідною економікою // Фінанси України. – 2011. - №8. – С. 48-53.

17. Сенченко А. С., Гладкова О. В. Особливості фінансового посередництва в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/32_DWS_2008/Economics/36740.doc.htm.

18. Школьник І. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку: монографія / І. О. Школьник. – Суми: Мрія, УАБС НБУ, 2008. – 348 с.

19. Шульга І. П. Фінансове посередництво: сутність, функції та механізм здійснення / І. П. Шульга // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2008. – № 2 (4). – С. 78-90. (Серія економіка і менеджмент).