Распечатать страницу

Задачі з курсу Менеджмент персоналу - 24 штуки

« Назад

Код роботи: 4389

Вид роботи: Задача

Предмет: Менеджмент персоналу

Тема: 24 штуки

Кількість сторінок: 63

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 800 грн

Задача №1

Середньооблікова чисельність працівників машинобудівного заводу складає 4000 осіб. В апарат управління заводу входить служба персоналу, що складається з окремих функціональних підсистем. Службу очолює директор з персоналу, у якого є помічник. Фактична чисельність окремих підсистем служби персоналу становить:

найму, відбору та обліку персоналу

7 осіб;

розвитку персоналу

3 особи;

планування і маркетингу персоналу

8 осіб;

заробітної праці та мотивації

6 осіб;

соціально-трудових відносин

2 особи;

соціальної інфраструктури

7 осіб;

юридичних послуг

1 особа;

умов праці

4 осіб.

Визначити відповідність чисельності служби персоналу світовим взірцям.

Задача №2

Визначити необхідну кількість працівників для здійснення операцій з видачі та обслуговування платіжних карток за зарплатними проектами у банку на основі наступних вихідних даних:

Організаційно-управлінські види робіт

Норма часу на виконання робіт/ операцій, хв.

1.

Укладення угоди за зарплатним проектом: проведення переговорів з клієнтом про умови обслуговування, навчання працівників бухгалтерії користуватись програмним забезпеченням для формування відомості щодо нарахування заробітної плати; навчання працівників організації користуватись картками

1500

2.

Оформлення документів установленого зразка на придбання картки, у тому числі введення у ПЗ „Трансмастер”, введення даних у ОДБ „ІСАОД”, видача картки з ПІН-конвертом клієнту та ін., на одну платіжну картку

18

3.

Операції з обслуговування індивідуальних карток (ведення карткових рахунків), у тому числі прийом заяви клієнта, блокування / розблокування карток, виготовлення дублікату, додаткової картки, встановлення ліміту по картці, роздрукування виписки по рахунку та ін., на одну платіжну картку в місяць

19

У наступному році планується укласти угоди за зарплатними проектами з трьома організаціями з чисельністю співробітників відповідно 1200 осіб, 900 осіб, 600 осіб. З першою організацією планується укласти договір – у березні, з другою – у квітні, з третьою – у червні.

Кількість карткових рахунків, які обслуговувались за зарплатними проектами на кінець поточного року дорівнювала 9000.

Річний фонд часу одного працівника складає 1920 год.

Коефіцієнт, що враховує витрати часу на додаткові роботи дорівнює 1,2; коефіцієнт, що враховує витрати часу на відпочинок співробітників, – 1,12; коефіцієнт перерахунку явочної чисельності в облікову – 1,1.

Задача №3

Визначити річну економію заробітної плати після заміни програмного забезпечення у відділі надання кредитів юридичним та фізичним особам у банку, якщо місячна норма:

- надання кредитів юридичним особам (або підготовки кредитних справ для розгляду та прийняття рішення дирекцією) збільшиться з 12 до 14 договорів на одного працівника;

- супроводження кредитів юридичних осіб (контроль за нарахуванням та сплатою відсотків, пролонгація, прострочення, погашення) збільшиться з 22 до 29 договорів на супроводженні на одного працівника;

- надання кредитів фізичним особам: АВТО у кредит; Житло в кредит; кредит на споживчі цілі (або підготовки кредитних справ для розгляду та прийняття рішення дирекцією) збільшиться з 38 до 44 договорів на одного працівника;

- супроводження кредитів фізичних осіб (контроль за нарахуванням та сплатою відсотків, пролонгація, прострочення, погашення) збільшиться з 220 до 250 договорів на супроводженні на одного працівника.

В нормах враховані затрати часу, пов’язані з організаційно-технічним обслуговуванням робочого місця, перерв на відпочинок і особисті потреби, а також невиходи працівників, що враховують їх відсутність з поважних причин (час чергової щорічної основної та додаткової відпустки, учбової відпустки, хвороби тощо)

Середньомісячна кількість кредитів, які надаються юридичним особам, дорівнює – 12; фізичним особам – 25; кількість кредитних договорів юридичних осіб, які перебувають у супроводженні, – 220; фізичних осіб – 1300.

Середньомісячна заробітна плата співробітників відділу складає 4000 грн.

Задача №4

На основі вихідних даних розрахувати чисельність адміністративно-управлінського персоналу.

Організаційно-управлінські види робіт

Кількість дій по виконанню виду робіт

Час, необхідний для виконання дій (годин)

1.

Розрахунок грошової готівки

700

1

2.

Облік доходів та витрат підприємства

4000

0,5

3.

Розрахунок зведеного фінансового балансу

500

3

Річний фонд часу одного співробітника згідно з контрактом - 1920 годин;

- коефіцієнт, що враховує витрати часу на додаткові роботи, - 1,3;

- коефіцієнт, що враховує витрати часу на відпочинок співробітників, - 1,12;

- коефіцієнт перерахунку явочної чисельності в облікову - 1,1.

Задача №5

Під час формування компетенцій, якими має володіти керівник відділу продажу компанії, що займається виробництвом і збутом систем вентиляції та кондиціонування, було проведено експертне опитування. Експертам слід було встановити вагомість компетенцій за семибальною шкалою.

Визначити коефіцієнти вагомості компетенцій за оцінками, виставленими експертами.

Компетенції

Експерт

1

2

3

4

5

6

7

Оцінка

Професійні знання та навички

4

4

4

5

5

5

5

Організаторські здібності

6

7

6

5

7

5

7

Креативність

6

5

5

6

7

6

5

Ініціативність

6

6

7

5

5

6

6

Контактність і комунікабельність

4

5

7

4

6

7

7

Здатність створювати колектив і гармонійну атмосферу в ньому

7

7

6

6

7

5

6

Здатність навчати та розвивати підлеглих

6

5

5

5

6

5

5

Відповідальність

6

6

6

5

5

6

6

Стресостійкість

5

6

4

6

5

5

5

Прагнення до нововведень

7

7

6

7

6

6

6

Задача №6

Виробнича організація здійснює пошук кандидатів на вакантну посаду. На вакантну посаду претендує кілька кандидатів. Організація-роботодавець розробила вимоги до кандидатів на посаду, які є підставою для оцінювання кандидатів під час відбору. Організація також має результати оцінювання кандидатів, проведеного як самою організацією, так і спеціалізованими закладами. Дані про результати оцінювання кандидатів на вакантну посаду подано в таблиці.

За результатами оцінок визначити, кому з претендентів організація віддасть перевагу.

Якості

Коефіцієнт

вагомості

Оцінки

Кандидат А

Кандидат Б

Кандидат В

Кандидат Г

Фізичне здоров'я

0,09

4

4

5

5

Аналітичне мислення, кмітливість

0,10

4

5

5

4

Працездатність, уміння переносити навантаження

0,08

 

5

 

4

 

4

 

3

Професійні знання та навички

0,11

4

3

4

5

Здатність створювати колектив і гармонійну атмосферу в ньому

0,08

 

3

 

4

 

4

 

4

Дисциплінованість і організованість

0,09

4

5

4

3

Вміння ставити цілі та наполегливо йти до них

0,10

4

3

5

4

Вміння швидко та ефективно приймати рішення

0,13

 

3

 

4

 

4

 

4

Контактність і комунікабельність

0,05

2

4

3

5

Прагнення до нововведень

0,09

5

4

3

4

Вміння враховувати інтереси всіх сторін

0,08

3

4

4

4

Задача №7

Виробнича організація здійснює пошук кандидатів на вакантну посаду. На вакантну посаду претендує кілька кандидатів (А, Б, В, Г). Організація-роботодавець розробила вимоги до кандидатів на посаду, які є підставою для оцінювання кандидатів під час відбору. Організація також має результати оцінювання кандидатів, проведеного як самою організацією, так і спеціалізованими закладами. Дані про результати оцінювання кандидатів на вакантну посаду подано в таблиці.

Використовуючи результати досліджень кандидатів, визначити кому з претендентів організація віддасть перевагу.

Показники оцінювання

Коефіцієнт вагомості

Дані значно вищі за норму

Дані вищі за норму

Дані відповідають нормі

Дані нижчі за норму

Повна вища економічна освіта

0,08

 

Д

А, Б, В, Г

 

Знання іноземних мов

0,09

 

 

А, Б, Г

В, Д

Досвід професійної роботи не менше 3-х років на керівній посаді

0,07

А, В, Д

Б

 

Г

Спеціальні знання у галузі менеджменту

0,10

А, Б

Г, Д

В

 

Логіко-аналітичні здібності

0,07

А, Г

Б, В

Д

 

Організаційні здібності

0,08

Б, Д

А

В, Г

 

Особиста ініціатива

0,09

А, В

Г, Д

Б

 

Вміння приймати рішення

0,12

 

А, В, Д

Б, Г

 

Контактність і комунікабельність

0,04

Д

Б, В

А, Г

 

Відповідальність

0,08

А, Б

В, Д

Г

 

Працелюбність

0,07

 

А,В

Б, Д

Г

Прагнення до нововведень

0,11

 

А, Б

В, Д

Г

Задача №8

У зв’язку із сезонним підвищенням попиту на продукцію у оганізації заплановано додатково підібрати 30 осіб. Планується залучити на 8 місяців 6 осіб з місячною заробітною платою 2,1 тис. грн, 7 осіб – 2,45 тис. грн, 8 осіб – 2,8 тис. грн, 5 осіб – 3,5 тис. грн й на 6 місяців 3 особи з місячною заробітною платою 3,75 тис. грн, 2 особи – 4,1 тис. грн. Комісійні, які отримує агенція за надання послуг з аутстафінгу, диференціюються залежно від заробітної плати працівника. Якщо місячна заробітна плата менше 2,5 тис. грн, комісійні складають 7% місячної заробітної плати співробітника, за виведення зі штату фахівців з місячною заробітною платою від 2,5 до 4 тис. грн комісійні складають 5% місячної заробітної плати, фахівців з місячною заробітною платою понад 4 тис. грн – 3%.

Визначити витрати компанії на залучення співробітників з використанням аутстафінгової технології.

Задача №9

В організації планується перевести 80 співробітників на контрактну форму найму та оплати праці. У випадку, якщо організація звернеться до юридичної фірми, то вартість послуг з підготовки необхідної документації для укладання контракту складатиме 280 грн на одного працівника.

Для підготовки необхідної документації організація може залучити юрисконсульта на умовах лізингу. Середньоринкова місячна заробітна плата фахівця даної категорії складає 4,2 тис. грн. Коефіцієнт підвищення заробітної плати лізингового співробітника дорівнює 1,5. Щомісячна винагорода компанії-лізингодавця складає 20% місячної заробітної плати лізингового працівника. Усі види робіт з підготовки необхідної документації юрисконсульт може виконати за 3 місяці.

Обґрунтувати економічну доцільність залучення співробітника на умовах лізингу.

Задача №10

Компанія „Бізнеспроектсервіс” проводить активну проектну діяльність. Більшість проектів триває у середньому 1-1,5 років. Власний штат компанії невеликий, на кожен окремий проект компанія набирає необхідних фахівців. Після завершення проекту більшість зайнятих у ньому фахівців вивільняється, і компанія змушена нести додаткові витрати, пов’язані з виплатою вихідної допомоги. Для роботи над двома новими проектами компанія залучила з використанням аутстафінгу відповідно 15 осіб строком на 10 місяців і 15 осіб строком на 8 місяців. Комісійні за надання послуг з виведення персоналу зі штату склали 160 грн на одного співробітника за місяць.

У випадку залучення працівників на постійну основу після закінчення роботи над проектами компанії потрібно було б вивільнити співробітників і виплатити їм вихідну допомогу. Компенсаційні виплати при вивільненні зайнятих у першому проекті співробітників склали б 97,5 тис. грн, зайнятих у другому проекті – 53,1 тис. грн.

Визначити економію, яку отримала компанія від залучення персоналу на умовах аутстафінгу.

Задача №11

Компанія, що займається розробленням програмного забезпечення, планує залучити працівника на умовах лізингу для заміщення програміста, який перебуває у відпустці з тимчасової непрацездатності, строком на 2 місяці. Середньоринкова місячна заробітна плата фахівця даної категорії складає 3,0 тис. грн. Коефіцієнт підвищення заробітної плати лізингового співробітника дорівнює 1,5. Щомісячна винагорода компанії-лізингодавця складає 25% місячної заробітної плати лізингового співробітника.

Розрахувати витрати компанії на залучення співробітника на умовах лізингу.

Задача №12

У товаристві „ТД „Техносила” 8 продавців-консультантів взяли участь у тренінгу з техніки збільшення продажу. Вартість програми навчання у розрахунку на одного працівника становить 1800 грн.

Розрахувати ефект, який принесла програма навчання за два місяці, якщо:

- упродовж першого місяця збільшились обсяги особистого продажу у 7 продавців-консультантів:

збільшення обсягу особистого продажу

кількість осіб

4%

1

8%

2

14%

2

19%

1

23%

1

- упродовж другого місяця із 7 подавців-консультантів, у яких спостерігалося збільшення обсягів особистого продажу у першому місяці, у однієї особи обсяги особистого продажу повернулися до рівня, який мав місце до проходження тренінгу, у 2 осіб – залишились такими ж, як і в першому місяці після навчання, і у 4 осіб – збільшилися порівняно з попереднім місяцем:

Продавці-консуль-танти

збільшення обсягу особистого продажу у першому місяці, %

обсяги особистого продажу у другому місяці

повернулись до рівня, який мав місце до проходження тренінгу

залишились такими ж, як і в першому місяці після навчання

збільшились порівняно з попереднім місяцем

на 3 відсоткові

пункти

на 4

відсоткові пункти

на 8

відсоткові пункти

1

4

+

-

-

-

-

2

8

-

+

-

-

-

3

8

-

-

+

-

-

4

14

-

-

-

-

+

5

14

-

+

-

-

-

6

19

-

-

-

-

+

7

23

-

-

-

+

-

- кожен відсоток збільшення обсягів особистого продажу дає товариству прибуток у середньому 90 грн. за місяць.

Задача №13

В організації планується використати програму підготовки управлінського персоналу. Вартість програми підготовки у розрахунку на одного працівника дорівнює 1500 грн. Програмою планується охопити 25 керівників організації. Вартісна оцінка відмінності результативності праці кращих і середніх працівників становить 10000 грн. Ефект підготовки складатиме 3/4 цієї величини і матиме місце упродовж двох років.

Оцінити ефект впливу запланованої програми підготовки на підвищення результативності праці.

Задача №14

У зв’язку із запровадженням в цеху машинобудівного заводу нової прогресивної технології виробництва відділ розвитку персоналу організував у навчальному центрі підвищення кваліфікації за погодженою програмою навчання 40 робітників. Середня річна продуктивність праці робітників цеху, які не пройшли підвищення кваліфікації за програмою навчання становить 50 тис. грн. Водночас середня річна продуктивність праці робітників, які пройшли підвищення кваліфікації за програмою навчання становить 55 тис. грн. Рентабельність реалізованої продукції дорівнює 16%. Витрати заводу на підвищення кваліфікації за програмою навчання в розрахунку на одного робітника дорівнюють 600 грн.

Визначити економічний ефект від підвищення кваліфікації робітників цеху за програмою навчання.

Задача №15

В організації створений резерв на заповнення вакантних посад керівників. Кількість ключових посад керівників складає 65, з них 40 посади мають резерв. Середньооблікова чисельність осіб, які перебували у резерві протягом року, – 65 особи. 12 осіб, які перебували у резерві звільнилися упродовж року. 12 керівників звільнилося з посад, на які був створений резерв. 3 вакансії було заповнено кандидатами з резерву. Терміни перебування у резерві даних кандидатів – відповідно 5, 1, 5 років.

Розрахувати показники ефективності підготовки та роботи з резервом на заповнення вакантних посад керівників.

Задача №16

Розрахувати показники руху персоналу для організації, кадровий склад якої характеризується такими даними та зробити висновки:

а) обліковий склад на початок звітного періоду – 2820 особи;

б) прийнято на роботу упродовж року за джерелами:

- випускники вищих навчальних закладів – 50 особи;

- переведення з інших організацій – 6 особи;

- за направленням органів працевлаштування – 30 осіб;

- прийняті самою організацією – 250 осіб;

в) звільнилось упродовж року:

- завершення терміну дії трудового договору – 10 осіб;

- у зв’язку з виходом на пенсію, призовом на військову службу та вступом до навчальних закладів – 20 осіб;

- за власним бажанням без поважних причин – 230 особи;

- за прогули та інші порушення трудової дисципліни – 15 осіб.

З усіх осіб, що звільнилися – 35 осіб, які не перебували у списках організації на початок календарного року;

г) середньооблікова чисельність працівників за рік – 2840 особи.

Задача №17

Організація, де середньооблікова чисельність персоналу за звітний рік становила 306 осіб, працювала з двома вихідними днями на тиждень та десятьма святковими днями на рік.

За даними загального балансу робочого часу працівників організації за рік встановлено такі витрати та втрати робочого часу (у людино-днях):

− неявки у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю − 918,

у тому числі без відвідування лікаря − 120;

− простої – 85;

у тому числі з причини порушення трудової дисципліни − 55;

− прогули − 40;

− неявки з дозволу адміністрації – 150.

Розрахувати показник (коефіцієнт) абсентеїзму в організації за звітний період та можливе підвищення продуктивності праці за рахунок усунення втрат робочого часу, пов’язаних з абсентеїзмом. Запропонувати заходи зниження абсентеїзму в організації.

Задача №18

За звітними даними підприємства за рік встановлено:

− середньооблікова чисельність основних робітників − 180 осіб;

− неявки у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю − 410 людино-днів,

у тому числі без відвідування лікаря − 55 людино-днів;

− простої − 30 людино-днів,

у тому числі з причин порушення трудової дисципліни − 15;

− прогули − 25 людино-днів;

− неявки з дозволу адміністрації − 80 людино-днів,

у тому числі відгули за свій рахунок − 25 людино-днів;

− реалізована продукція підприємства за рік − 4600 тис. грн., чистий прибуток − 700 тис. грн.;

− ефективний фонд робочого часу одного робітника – 210 людино-днів.

Використовуючи наведені дані про виробниче підприємство, визначити недоотриманий обсяг реалізованої продукції та недоотриманого прибутку в результаті неявок на роботу, у тому числі в результаті неявок на роботу з різних неповажних причин.

Задача №19

Розрахувати комплексні оцінки співробітників відділу збуту за поданими у таблиці даними, якщо коефіцієнт вагомості показників, які характеризують професійно-кваліфікаційний рівень, дорівнює 0,2; особистісні і ділові якості – 0,35; складність функцій – 0,15; результати праці – 0,3.

Прийняти рішення щодо використання результатів оцінювання при вирішенні різних завдань менеджменту персоналу.

Посада, прізвище,

ім’я, по батькові

Оцінка професійно-кваліфікаційного рівня

Оцінка особистісних і ділових якостей

Оцінка складності функцій

Оцінка результатів праці

Начальник відділу Воронюк М.М.

0,83

1,16

1,00

1,15

Провідний економіст зі збуту Коваленко С.І.

0,92

1,18

0,89

1,18

Економіст зі збуту 1-ї категорії Борисенко Н.В.

0,83

1,15

0,80

1,18

Економіст зі збуту 1-ї категорії Мороз З.К.

0,75

1,18

0,80

1,18

Економіст зі збуту 2-ї категорії Хоменко Н.І.

0,75

1,15

0,68

1,08

Економіст зі збуту 2-ї категорії Козир В.І.

0,75

1,01

0,68

0,93

Економіст зі збуту Момот Л.С.

0,75

1,17

0,57

0,98

Економіст зі збуту Кушко А.М.

0,42

0,90

0,57

0,89

Задача №20

У вересні n р. фірма „Укртекстиль” уклала з генеральним директором контракт, у якому передбачено розмір базового посадового окладу на рівні 11 000 грн. Контрактом передбачені також нормативи збільшення (зменшення) посадового окладу залежно від рівня рентабельності:

збільшення (зменшення) рівня рентабельності у поточному місяці порівняно з попереднім на:

збільшення (зменшення)

посадового окладу на:

до 5%

3%

5-10%

6%

10-15%

10%

15% і більше

15%

Визначити розмір посадового окладу генерального директора у квітні (n+1) р., якщо рівень рентабельності порівняно з попереднім місяцем: у жовтні n р. збільшився на 4,9%; у листопаді n р. збільшився на 8,3 %; у грудні n р. збільшився на 11,5%; у січні (n+1) р. зменшився на 10,7%; у лютому (n+1) р. зменшився на 5,6%; у березні (n+1) р. збільшився на 10,3%.

Задача №21

Визначити розміри премій (у відсотках до посадового окладу) керівників, професіоналів і фахівців акціонерного товариства за виконання ними кожного показника преміювання. Основними показниками преміювання для даних категорій персоналу є наступні: підвищення продуктивності праці, забезпечення нормативного рівня якості, підвищення прибутковості однієї акції. Попередня експертна оцінка показала, що співвідношення трудових зусиль, необхідних для досягнення даних показників, складає 0,5 : 0,25 : 0,25.

У поточному періоді заплановано підвищити продуктивність праці на 3% проти попереднього періоду, прибутковість однієї акції – на 5%.

Премія за показниками підвищення продуктивності праці й підвищення прибутковості однієї акції виплачується за кожен відсоток покращення показників.

Фонд оплати праці керівників, професіоналів і фахівців за посадовими окладами складає 48000 грн. На поточне преміювання заплановано 30% фонду оплати праці за посадовими окладами.

Задача№22

Визначити розміри премій (у відсотках до посадового окладу) керівників, професіоналів і фахівців акціонерного товариства за виконання ними кожного показника преміювання. Основними показниками преміювання для даних категорій персоналу є наступні: підвищення продуктивності праці, забезпечення нормативного рівня якості, підвищення прибутковості однієї акції. Попередня експертна оцінка показала, що співвідношення трудових зусиль, необхідних для досягнення даних показників, складає 0,5 : 0,25 : 0,25.

У поточному періоді заплановано підвищити продуктивність праці на 3% проти попереднього періоду, прибутковість однієї акції – на 5%.

Премія виплачується за умов досягнення планових показників.

Фонд оплати праці керівників, професіоналів і фахівців за посадовими окладами складає 51000 грн. На поточне преміювання заплановано 40% фонду оплати праці за посадовими окладами.

Задача №23

На державному підприємстві „Укртехпрогрес” обрано два критерії для розподілу акцій між співробітниками: середньорічна заробітна плата за останні 10 років і стаж роботи на підприємстві. Заплановано випустити 43700 акцій з номінальною вартістю у 1500 грн. Розподілити акції між співробітниками підприємства за даними, поданими у таблиці.

з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові працівника

Середньорічна заробітна плата за останні 10 років, грн.

Стаж роботи на підприємстві, років

1

Ковтуненко А.О.

29091,2

13

2

Волошенко А.М.

27268,8

17

3

Коваленко М.Д.

25446,4

14

4

Романюк В.П.

23743,6

19

 

ін.

 

 

 

Усього по підприємству

1042100,0

1156

У таблиці подано дані про середньорічну заробітну плату за останні 10 років та стаж роботи на підприємстві лише по чотирьох працівниках і дані по підприємству. Дані для решти працівників не наводяться.

Сума зарплат працівників за відпрацьовані ними роки 1042100.

Задача №24

Визначити за системою Скенлона суму, яка підлягає розподілу між співробітниками компанії, якщо запланований і фактичний обсяги реалізованої продукції у звітному році відповідно дорівнюють 2900 тис. ум. од. і 3500 тис. ум. од.; запланований і фактичний фонди оплати праці - відповідно 720 тис. ум. од. і 700 тис. ум. од.