Распечатать страницу

Задачі з курсу Менеджмент персоналу - 23 задачі

« Назад

Код роботи: 4387

Вид роботи: Задача

Предмет: Менеджмент персоналу

Тема: 23 задачі

Кількість сторінок: 48

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 700 грн

Задача №1

У зв’язку із запровадженням в цеху машинобудівного заводу нової прогресивної технології виробництва відділ розвитку персоналу організував у навчальному центрі підвищення кваліфікації за погодженою програмою навчання 30 робітників. Середня річна продуктивність праці робітників цеху, які не пройшли підвищення кваліфікації за програмою навчання, складає 50 тис. грн.

Водночас середня річна продуктивність праці робітників, які пройшли підвищення кваліфікації за програмою навчання, становить 60 тис. грн. Рентабельність реалізованої продукції дорівнює 15%. Витрати заводу на підвищення кваліфікації за програмою навчання у розрахунку на одного робітника дорівнюють 800 грн.

Визначити економічну ефективність підвищення кваліфікації робітників цеху за програмою навчання.

Задача №2

Середньооблікова чисельність працівників машинобудівного заводу складає 4300 осіб. В апарат управління заводу входить служба персоналу, що складається з окремих функціональних підсистем. Службу очолює директор з персоналу, у якого є помічник. Фактична чисельність окремих підсистем служби персоналу складає:

найму, відбору та обліку персоналу

8 осіб;

розвитку персоналу

3 особи;

планування і маркетингу персоналу

9 осіб;

заробітної плати та мотивації

7 осіб;

соціально-трудових відносин

3 особи;

соціальної інфраструктури

8 осіб;

юридичних послуг

1 особа;

умов праці

5 осіб.

1. Визначити загальну чисельність служби персоналу машинобудівного заводу.

2. Розрахувати питому вагу працівників служби персоналу у загальній чисельності працівників заводу.

3. Розрахувати, скільки працівників заводу припадає на одного співробітника з управління персоналом (тобто "норму обслуговування").

Задача №3

Розрахувати показники руху персоналу для підприємства, кадровий склад якого характеризується наступними даними:

а) обліковий склад на початок звітного періоду – 2552 особи;

б) прийнято на роботу протягом року – 480 осіб;

в) звільнилось протягом року:

- у зв’язку з виходом на пенсію, в армію та на навчання – 138 осіб;

- за власним бажанням – 214 осіб;

- за прогули та інші порушення трудової дисципліни – 28 осіб;

г) середньооблікова чисельність працівників за рік – 2600 осіб.

Задача №4

Виробнича організація веде пошук кандидатів на вакантну посаду. На вакантну посаду претендує кілька кандидатів (А, Б, В, Г, Д). Організація-роботодавець розробила вимоги до кандидатів на посаду, які є підставою для оцінювання кандидатів під час відбору. Організація також має результати оцінювання кандидатів, проведеного як самою організацією, так і спеціалізованими закладами. Дані про результати оцінювання кандидатів на вакантну посаду подані в таблиці.

Показники оцінювання

Коефіцієнт вагомості

Дані значно вищі за норму

Дані вищі за норму

Дані відповідають нормі

Дані нижчі за норму

Повна вища економічна освіта

0,08

 

Д

А, Б, В, Г

 

 Знання іноземних мов

0,09

 

 

А, Б, Г

В, Д

Досвід професійної роботи не менше 3-х років на керівній посаді

0,07

А, В, Д

Б

 

Г

Спеціальні знання у галузі менеджменту

0,10

А, Б

Г, Д

В

 

Логіко-аналітичні здібності

0,07

А, Г

Б, В

Д

 

Організаційні здібності

0,08

Б, Д

А

В, Г

 

Особиста ініціатива

0,09

А, В

Г, Д

Б

 

Вміння приймати рішення

0,12

 

А, В, Д

Б, Г

 

Контактність і комунікабельність

0,04

Д

Б, В

А, Г

 

Відповідальність

0,08

А, Б

В, Д

Г

 

Працелюбність

0,07

 

А,В

Б, Д

Г

Прагнення до нововведень

0,11

 

А, Б

В, Д

Г

Використовуючи результати досліджень кандидатів, визначити кому з претендентів організація віддасть перевагу.

Задача №5

Визначити розміри премій (у відсотках до посадового окладу) керівників, професіоналів і фахівців акціонерного товариства, якщо для них основними показниками преміювання є наступні: приріст обсягів виробництва товарної продукції у поточному періоді проти попереднього, забезпечення нормативного рівня якості, підвищення прибутковості однієї акції. Попередня експертна оцінка показала, що співвідношення трудових зусиль, необхідних для досягнення даних показників, складає 0,4 : 0,3 : 0,3.

У поточному періоді заплановано збільшити обсяги виробництва товарної продукції на 6% проти попереднього періоду, прибутковість однієї акції – на 5%.

Фонд оплати праці керівників, професіоналів і фахівців складає 72000 грн. На поточне преміювання заплановано 30% фонду оплати праці.

Задача №6

Виробнича організація веде пошук кандидатів на вакантну посаду. На вакантну посаду претендує кілька кандидатів. Організація-роботодавець розробила вимоги до кандидатів на посаду, які є підставою для оцінювання кандидатів під час відбору. Організація також має результати оцінювання кандидатів, проведеного як самою організацією, так і спеціалізованими закладами. Дані про результати оцінювання кандидатів на вакантну посаду подані в таблиці.

Характеристики

Коефіцієнт вагомості

Оцінки

Кандидат А

Кандидат Б

Кандидат В

Кандидат Г

Фізичне здоров'я

0,09

5

4

5

4

Здатність до аналітичного мислення, кмітливість

0,10

4

5

4

4

Працездатність та вміння переносити навантаження

0,08

5

4

4

3

Професійна компетентність

0,11

4

3

4

5

Здатність створювати колектив і гармонійну атмосферу в ньому

0,08

3

4

4

4

Дисциплінованість та організованість

0,09

4

5

4

3

Вміння ставити цілі та наполегливо іти до них

0,10

4

3

5

4

Вміння швидко та ефективно приймати рішення

0,13

3

4

4

4

Контактність та комунікабельність

0,05

2

4

3

5

Прагнення до нововведень

0,09

5

4

3

4

Вміння враховувати інтереси всіх сторін

0,08

3

4

4

4

За результатами оцінок визначити, кому з претендентів організація віддасть перевагу.

Задача №7

За критерії диференціації розміру надбавок робітникам за професійну майстерність вибрано рівень засвоєння суміжних професій (операцій) та стаж роботи на підприємстві. Побудувати таблицю диференціації надбавок, в якій мінімальний розмір надбавки залежно від названих критеріїв складає 12 відсотків тарифної ставки.

Задача № 8

На державному підприємстві „Укртехпрогрес” обрано два критерії для розподілу акцій між співробітниками: середньорічна заробітна плата за останні 10 років і стаж роботи на підприємстві. Заплановано випустити 43700 акцій з номінальною вартістю однієї акції 1500 грн. Розподілити акції між співробітниками підприємства за даними, поданими у таблиці.

з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові працівника

Середньорічна заробітна плата за останні 10 років, грн.

Стаж роботи на підприємстві, років

1

Ковтуненко А.О.

29091,2

13

2

Волошенко А.М.

27268,8

17

3

Коваленко М.Д.

25446,4

14

4

Романюк В.П.

23743,6

19

8

ін.

.

.

 

Усього по підприємству

1042100

1156

Задача №9

Розрахувати комплексні оцінки співробітників підрозділу за даними, поданими у таблиці.

Посада, прізвище,

ім’я, по батькові

Оцінка професійно-кваліфікаційного рівня

Оцінка ділових якостей

Оцінка складності функцій

Оцінка результатів праці

Начальник відділу Воронюк М.М.

0,83

1,16

1,00

1,15

Головний спеціаліст Коваленко С.І.

0,92

1,18

0,89

1,18

Провідний спеціаліст Борисенко Н.В.

0,83

1,15

0,80

1,18

Спеціаліст 1-ї категорії Мороз З.К.

0,75

1,18

0,68

1,18

Спеціаліст 1-ї категорії Хоменко Н.І.

0,75

1,15

0,68

1,08

Спеціаліст 2-ї категорії Козир В.І.

0,75

1,01

0,57

0,93

Спеціаліст 2-ї категорії Момот Л.С.

0,75

1,17

0,57

0,98

Спеціаліст 2-ї категорії Кушко А.М.

0,42

0,90

0,57

0,89

Задача №10

На основі вихідних даних розрахувати чисельність адміністративно-управлінського персоналу, використовуючи метод Розенкранца.

Організаційно-управлінські види робіт

Кількість дій по виконанню виду робіт

Час, необхідний для виконання однієї дії(годин)

1.

Розрахунок грошової готівки

500

1

2.

Облік доходів та витрат підприємства

3000

0,5

3.

Розрахунок зведеного фінансового балансу

300

3

Річний фонд часу одного співробітника згідно з контрактом - 1920 годин;

- коефіцієнт, що враховує витрати часу на додаткові роботи, - 1,3;

- коефіцієнт, що враховує витрати часу на відпочинок співробітників, - 1,12;

- коефіцієнт перерахунку явочної чисельності в облікову - 1,1.

Задача №11

На основі вихідних даних необхідно розрахувати чисельність персоналу за нормами обслуговування.

Види робіт

з обслуговування агрегату

Час виконання однієї операції (годин)

Кількість операцій за зміну

1.

Завантаження агрегату

0,02

60

2.

Контроль робочого процесу

0,08

120

3.

Вивантаження агрегату

0,03

60

- кількість агрегатів - 8;

- режим роботи агрегатів - двозмінний;

- кількість агрегатів, що працюють в 1-у зміну, - 8;

- кількість агрегатів, що працюють в 2-у зміну, - 4;

- корисний фонд часу одного працівника за зміну - 7 годин;

- час на додаткові операції по обслуговуванню агрегату - 1,4 години;

- коефіцієнт перерахунку явочної чисельності в облікову - 1,15.

Задача №12

Розрахувати показники руху персоналу для підприємства, кадровий склад якого характеризується наступними даними:

1. Обліковий склад на початок звітного періоду. 6714 осіб.

2. Прийнято впродовж звітного року, всього. 266 осіб.

В тому числі за джерелами:

- випускники вищих навчальних закладів. 84 особи;

- переведення з інших підприємств. 5 осіб;

- за направленням органів працевлаштування. 12 осіб;

- прийняті самим підприємством. 165 осіб.

3. Вибуло впродовж звітного періоду, всього. 388 осіб.

В тому числі за причинами:

- переведення на інші підприємства - 0 осіб;

- завершення терміну дії трудового договору - 67 осіб;

- перехід на навчання, призов на військову службу;

- вихід на пенсію та інші причини;

- передбачені законодавством.82 особи;

- за власним бажанням. 196 осіб;

- звільнення за скороченням штату. 30 осіб;

- звільнення за прогули та інші;

- порушення трудової дисципліни. 13 осіб.

4. Обліковий склад на кінець звітного періоду. 6592 особи.

5. Кількість працівників, що перебували у списках підприємства весь звітний період 6060 осіб.

6. Середньооблікова чисельність працівників 6653 особи.

Задача №13

В організації планується використання програми підготовки управлінського персоналу. Вартість програми підготовки (в розрахунку на одного працівника) становить 1000 грн. Програмою планується охопити 20 керівників організації, вартісна оцінка відмінності в результативності праці яких при співвідношенні кращих і середніх працівників становить 15000 грн. за рік. Ефект підготовки становитиме 3/4 цієї величини і буде мати місце протягом двох років.

Визначити ефект впливу запланованої програми підготовки управлінського персоналу на підвищення результативності праці.

Задача №16

Виробничою програмою цеху передбачено виготовлення у плановому періоді 10 тис. дверей. Одні двері столяр виготовляє у середньому за 3 години. Річний ефективний фонд робочого часу столяра – 1650 годин, коефіцієнт виконання норм­ – 1,0, коефіцієнт переведення явочної чисельності робітників у облікову – 1,14. Визначити потребу в столярах для виконання річної виробничої програми цеху та її зміну, якщо коефіцієнт виконання норм підвищиться до 1,2 або знизиться до 0,9.

Задача №17

Визначити ефективний фонд робочого часу токаря та загальну облікову потребу в токарях для виконання планової річної виробничої програми цеху за допомогою даних наведених у таблиці. У плановому році 52 п’ятиденних робочих тижні, 10 святкових днів, 7 передсвяткових днів, тривалість яких скорочена на одну годину, тривалість зміни – 8 годин, внутрішньо-змінні втрати робочого часу – 20 хвилин. У середньому за рік один токар хворіє 15 робочих днів, йде у відпуску на 24 календарні дні, має невиходи на роботу з дозволу адміністрації 1 робочий день, коефіцієнт переведення явочної чисельності в облікову – 1,19, коефіцієнт виконання норм – 1,2.

Назва виробу

Обсяг виробництва, тис.одиниць

Назви операцій

Трудомісткість виготовлення одиниці виробу, годин

А

10

Токарні

0,2

Свердлильні

1,5

Фрезерувальні

0,5

Б

30

Токарні

3,0

Свердлильні

0,4

В

20

Токарні

4,5

Свердлильні

0,8

Фрезерувальні

1,8

Задача №18

На підприємстві у базовому році трудомісткість виробничої програми становитиме 50 тис. нормо-годин. У плановому році за рахунок впровадження прогресивної техніки передбачається зниження трудомісткості у цілому на 20%. Визначити економію чисельності робітників, якщо ефективний фонд робочого часу не зміниться і становитиме 1600 годин, коефіцієнт виконання норм – 1,05, а коефіцієнт переведення явочної чисельності робітників у облікову – 1,15.

Задача №19

У результаті модернізації діючого обладнання трудомісткість одиниці продукції зменшилась з 0,7 нормо-годин до 0,64. Планом передбачено виготовити 290 тис. одиниць продукції, середнє виконання норм робітниками очікується на рівні 120%, середньорічний фонд робочого часу одного робітника – 1860 год., коефіцієнт переведення явочної чисельності робітників у облікову – 1,15. Визначити можливе вивільнення робітників за рахунок модернізації обладнання.

Задача №20

У звітному році над виконанням виробничої програми працювало 70 робітників. За незмінних інших умов заплановано зростання обсягу виробництва на 10%, а за рахунок впровадження нових організаційно-технічних заходів можна буде звільнити 2-х робітників. Визначити планову потребу у робітниках на наступний рік.

Задача №21

Планом виробництва хлібопекарні передбачено виготовлення 220 тонн хліба та 130 тонн булочних виробів. Нормативна трудомісткість 1 т хліба складає 126 люд-год., 1 т булочних виробів – 135 люд-год. Річний фонд робочого часу одного основного робітника дорівнює 1750 год. Коефіцієнт виконання норм виробітку – 1,1, коефіцієнт переведення явочної чисельності робітників у облікову – 1,15. Визначити планову облікову потребу основних виробничих робітників хлібопекарні.

Задача №22

Хлібопекарня працює безперервно і цілодобово 346 днів на рік, робоча зміна триває 8 годин, при цьому на 1 робітника припадає 236 днів роботи. На підприємстві є 4 робочих місця допоміжних робітників: слюсаря, наладчика обладнання, вантажника, прибиральниці. Визначити планову облікову чисельність основних і допоміжних робітників хлібопекарні, використовуючи наступні дані:

- плановий річний обсяг виробництва хліба – 4100 т, булочних виробів – 600 т;

- змінна норма виробітку 1 основного робітника: хліба – 4 ц, булочних виробів – 3,2 ц.

Задача №23

Визначити необхідну кількість робітників, які мають обслуговувати 16 гідравлічних пресів, якщо один робітник обслуговує за нормою 4 об’єкти. Робітники працюють у дві зміни, коефіцієнт використання номінального фонду робочого часу – 0,9, коефіцієнт переведення явочної чисельності робітників у облікову – 1,15.