Распечатать страницу

Тести Аудиторські докази - 20 штук

« Назад

Код роботи: 4366

Вид роботи: Тести

Предмет: Аудит

Тема: Аудиторські докази - 20 штук

Кількість сторінок: 7

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн

1. Яким стандартом регламентуються достатність і відповідність аудиторських доказів?

а) МСА № 300;

б) МСА № 500;

в) МСА № 400;

г) МСА № 200.

 

2. Що розуміють під аудиторськими доказами?

а) документально підтверджена інформація, отримана аудитором у процесі формування висновків, на якій базується аудиторська думка;

б) обсяг інформації, що утримується в ньому, достатньої для визначення стану об'єкта контролю;

в) аудиторська оцінка характеру і ступеня властивого ризику на рівні фінансового звіту й на рівні залишків на рахунках або класах операцій;

г) характер систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, а також оцінка ризику контролю.

 

3. Що розуміють під тестами контролю?

а) тести, що проводяться з метою одержання інформації про суттєвість статті, що перевіряється;

б) тести, що дозволяють отримати інформацію про результати аудиторських процедур (включаючи можливе шахрайство або помилку);

в) тести, що проводяться з метою отримання аудиторських доказів щодо відповідності організації та ефективності функціонування систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;

г) тести, які проводяться з метою одержання конкретного необхідного аудиторського доказу, зміст якого характеризує об'єкт дослідження.

 

4. Що розуміють під процедурами по суті?

а) перевірки, виконані для отримання аудиторських доказів з метою виявлення суттєвих викривлень у фінансових звітах;

б) операція або подія, що стосуються суб’єкта господарювання, відбулися протягом звітного періоду ;

в) аудиторська оцінка характеру і ступеня властивого ризику на рівні фінансового звіту й на рівні залишків на рахунках або класах операцій;

г) дій, спрямовані на перевірку операцій і залишків на рахунках з метою отримання доказів про повноту, правильність і законність операцій, відображених в регістрах обліку і звітності.

 

5. Забезпеченість того, що в первинних документах і звітах, облікових регістрах, формах звітності зміст підтверджується підписами конкретних виконавців – це:

а) необхідність аудиторського доказу;

б) правильність;

в) обґрунтованість аудиторського доказу;

г) повнота аудиторського доказу.

 

6. Які фактори впливають на достатність і відповідність аудиторських доказів?

а) аудиторська оцінка характеру і ступеня властивого ризику на рівні фінансового звіту й на рівні залишків на рахунках або класах операцій;

б) характер систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, а також оцінка ризику контролю;

в) суттєвість статті, що перевіряється;

г) всі відповіді вірні.

 

7. Які докази повинен отримати аудитор при застосуванні тестів систем контролю?

а) докази того, що системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю організовані відповідним чином;

б) того,що актив або зобов'язання існують на конкретну дату;

в) того, що права і зобов'язання: актив або зобов'язання належать суб'єктові господарювання на конкретну дату;

г) операція або подія, що стосуються суб’єкта господарювання, відбулися протягом звітного періоду.

 

8. Які докази повинен отримати аудитор при застосуванні процедур по суті?

а) відсутність необлікованих активів, зобов'язань, операцій або подій, а також нерозкритої інформації про статті (повноти);

б) актив або зобов'язання обліковуються за відповідною балансовою вартістю (оцінки вартості);

в) операція або подія відображені за належною сумою, доходи і витрати віднесені до відповідного періоду (оцінки);

г) всі відповіді вірні.

 

9. Назвіть ознаку, за якою НЕ класифікують аудиторські докази:

а) за джерелом надходження;

б) за строком виконання;

в) за характером подання інформації;

г) за можливістю спростування.

 

10 Найбільший ступінь довіри мають:

а) зовнішні документальні прямі докази, отримані особисто аудитором;

б) внутрішні прямі;

в) зовнішні непрямі;

г) внутрішні непрямі.

 

11. Аудиторські докази ранжуються на: первинні документи, облікові записи, головна книга, звітність (фінансова, податкова та ін.), плани, кошториси, калькуляції, матеріали попередніх перевірок та ревізій та інші за:

а) за джерелом надходження;

б) за характером подання інформації;

в) за можливістю спростування;

г) доказовим значенням.

 

12. До неофіційних документів відносять документи, які працівники підприємства ведуть за власною ініціативою.

а) Так;

б) Ні.

 

13. Допоміжними вважаються документи, в яких викладена думка працівників підприємства, тому можуть виникати сумніви щодо отриманої інформації від зацікавленої сторони.

а) Так;

б) Ні.

 

14. Як класифікують тести систем контролю за процедурою їх здійснення?

а) ротаційні та глибинні;

б) слабких місць та спрямовані;

в) спрямовані та наскрізні;

г) всі відповіді вірні.

 

15. Тести, використання яких припускає, що перевіряються об’єкти аудиту конкретного аспекту обліково-аналітичної роботи, в якому є значна вірогідність помилок, це:

а) ротаційні;

б) глибинні;

в) слабких місць;

г) спрямовані.

 

16. Незалежні тести призначені для перевірки операцій і залишків на рахунках з метою отримання доказів про повноту, правильність і законність операцій, відображених в регістрах обліку і звітності.

а) Так;

б) Ні.

 

17. Які типи процедур існують в аудиторській практиці:

а) перевірки докладної інформації про операції та залишки;

б) аналітичні процедури;

в) документальні аудиторські докази;

г) правильні відповіді 1 і 2.

 

18. Перевірка означає:

а) складається з вивчення записів, документів або матеріальних активів;

б) охоплює нагляд за процесом або процедурою, що виконуються іншими особами, або виконання заходів контролю;

в) процес звернення за інформацією до обізнаних осіб усередині суб'єкта господарювання або поза його межами;

г) складається з відповіді на запит щодо підтвердження інформації, яка міститься в облікових записах.

 

19. Які є процедури одержання аудиторських доказів:

а) Спостереження;

б) Запит;

в) Підтвердження;

г) всі відповіді вірні.

 

20. Аналітичні процедури складаються з аналізу важливих фінансових показників і тенденцій, а також подальшого вивчення відхилень та взаємозв'язків.

а) Так;

б) Ні.